Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Ochrony Środowiska Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pokój 103) telefon 215-67-94. Złożenie dokumentów w siedzibie Urzędu na parterze – stanowisko ds. Obsługi Klienta.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2. Załączniki:
- zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
- dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości płynnych przez stację zlewną.

Gdzie odebrać formularze:

w BIP-ie tut. Urzędu dostępne są: Wymagania jakie powinien spełniać Przedsiebiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Opłaty:

1. Opłata skarbowa w wysokości:
- 107,- zł za wydanie zezwolenia,
Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j.2018.poz.1044).
2. Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Łomży lub na konto Urzędu Miejskiego:
Getin Noble Bank Spółka Akcyjna Nr 66 1560 0013 2294 6771 7000 0007

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Zgodnie z art. 35 kpa sprawy są załatwiane niezwłocznie. Na podstawie w/w art. w przypadku sprawy wymagającej postępowania administracyjnego jest ona załatwiana w ciągu miesiąca a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O przedłużeniu terminu załatwienia sprawy strona zostanie poinformowana.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomży, w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia, Odwołanie należy złożyć w siedzibie Urzędu na parterze – stanowisko ds. Obsługi Klienta.

Inne wskazówki, uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Prezydent może wezwać przedsiębiorcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie jednak nie krótszym niz 14 dni.

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j. z dnia 2020.02.18 ),
2. art. 7, ust. 1 pkt.2, art 8 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2019 r poz. 1020).
3. rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. 2012.299),
4. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.2018.poz.1044).

Data sporządzenia

czwartek, 11 mar 2004 08:59

Data zatwierdzenia

czwartek, 11 mar 2004 09:02
  • Data dodania: czwartek, 11 mar 2004 08:59
  • Data upublicznienia: czwartek, 11 mar 2004 09:02
  • Opublikował(a): Karwowski Andrzej
  • Zaakceptował(a): Karwowski Andrzej
  • Artykuł był czytany: 2548 razy
  • Ilość edycji: 5