Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zgłoszenie instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Ochrony Środowiska Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pokój 103) telefon 215-67-92. Złożenie dokumentów w siedzibie Urzędu na parterze w Punkcie Podawczym.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie, które powinno zawierać;
Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,
Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
Wielkość i rodzaj emisji,
Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji,
Informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Opłaty:

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. 2015, poz. 783 z późniejszymi zmianami) opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia wynosi 120 zł.
Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Łomży : Getin Noble Bank Spółka Akcyjna Nr 66 1560 0013 2294 6771 7000 0007 lub w kasie tut. Urzędu.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Nie wymaga odpowiedzi

Tryb odwoławczy:

Brak

Inne wskazówki, uwagi:

Prowadzący instalację jest obowiązany do dokonania jej zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji.
Instalację objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest ona już eksploatowana prowadzący jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Podstawa prawna:

1. Art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019.1396 t.j. z dnia 2019.07.29)
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. z 2010 Nr 130, poz.881)
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U.2019.1510 t.j. z dnia 2019.08.12).
4. Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019.1000 t.j. z dnia 2019.05.29).

Data sporządzenia

piątek, 20 maj 2016 09:25

Data zatwierdzenia

czwartek, 11 mar 2004 09:28

Pliki do pobrania:

  • Data dodania: piątek, 20 maj 2016 09:25
  • Data upublicznienia: czwartek, 11 mar 2004 09:28
  • Opublikował(a): Karwowski Andrzej
  • Zaakceptował(a): Karwowski Andrzej
  • Artykuł był czytany: 2836 razy
  • Ilość edycji: 3