Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Decyzje zatwierdzające projekty robót geologicznych

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Ochrony Środowiska (pokój 103) telefon 215-67-92. Złożenie dokumentów w siedzibie Urzędu na parterze - stanowisko ds. Obsługi Klienta.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych
2. Projekt robót geologicznych , który powinien określać:
1) cel zamierzonych prac, sposób jego osiągnięcia, wraz z określeniem rodzaju wymaganej dokumentacji geologicznej,
2) harmonogram prac,
3) przestrzeń, w obrębie której mają być wykonywane prace geologiczne,
4) przedsięwzięcia konieczne ze względu na ochronę środowiska, w tym zwłaszcza wód podziemnych, oraz sposób likwidacji wyrobisk, otworów wiertniczych, rekultywacji gruntów i środki mające na celu zapobieżenie szkodom.
5) wypis z rejestru gruntów dla nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne.
Projekt przedkłada się w dwóch egzemplarzach.
Projekt powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych (Dz.U. nr 288, poz. 1696).

Opłaty:

Nie dotyczy

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Zgodnie z art. 35 kpa sprawy są załatwiane niezwłocznie. Na podstawie w/w art. w przypadku sprawy wymagającej postępowania administracyjnego jest ona załatwiana w ciągu miesiąca a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O przedłużeniu terminu załatwienia sprawy strona zostanie poinformowana.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża, w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć w siedzibie Urzędu na parterze - stanowisko ds. Obsługi Klienta lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

Inne wskazówki, uwagi:

Stronami postępowania o zatwierdzenie projektu są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 9.06. 2011 r Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017 r. poz. 2126),
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. nr 288, poz. 1696)

Data sporządzenia

czwartek, 11 mar 2004 10:05

Data zatwierdzenia

czwartek, 11 mar 2004 10:09
  • Data dodania: czwartek, 11 mar 2004 10:05
  • Data upublicznienia: czwartek, 11 mar 2004 10:09
  • Opublikował(a): Karwowski Andrzej
  • Zaakceptował(a): Karwowski Andrzej
  • Artykuł był czytany: 2922 razy
  • Ilość edycji: 1