Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia liniowych urządzeń obcych

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, pokój 106, tel. (86) 215-67-90

Wymagane dokumenty

Wniosek powinien zawierać:
1. Imię i nazwisko oraz adres lub siedzibę podmiotu występującego o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
2. Cel zajęcia pasa drogowego.
3. Lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego (powierzchnia rzutu poziomego liniowego urządzenia obcego umieszczanego w pasie drogowym).
4. Planowany okres umieszczenia urządzeń w pasie drogowym.
Do wniosku należy załączyć:
1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem liniowych urządzeń obcych umieszczanych w pasie drogowym.

Do wniosku zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, a w szczególności:
1. Oświadczenie o:
a) posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub
b) zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej, lub
c) zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2. Projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym.

Gdzie odebrać formularze:

Formularz wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego, opracowany w celu ułatwienia załatwienia sprawy, można otrzymać w pokoju nr 106 gdzie mieści się Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
Formularz dostępny jest również na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Łomży link na dole tej strony.

Opłaty:

1. Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego ustala się na podstawie Uchwały Nr 252/XXIV/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Łomża (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020 r., poz. 2218).
2. Opłatę naliczone w zezwoleniu można wnieść w punkcie kasowym w Urzędzie Miejskim w Łomży lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego podane w decyzji - zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Zgodnie z art. 35 kpa sprawy są załatwiane niezwłocznie. Na podstawie w/w art. w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego jest ona załatwiana w ciągu miesiąca a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O przedłużeniu terminu załatwienia sprawy strona zostanie poinformowana.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji zezwalającej zajęcie pasa drogowego przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży ul. Nowa 2, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomży, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołania można złożyć w kancelarii Urzędu na parterze lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

Inne wskazówki, uwagi:

Podanie numeru telefonu kontaktowego we wniosku przyspieszy termin załatwienia sprawy, ponieważ pracownik zawiadomi wnioskodawcę o przygotowaniu zezwolenia.
Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządca drogi pobiera karę w wysokości 10-krotnej naliczanej opłaty.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 z późn.zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
(t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1264).

Opracował

Emilia Konopka

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Przemysław Chełstowski

Data sporządzenia

środa, 20 maj 2020 14:06

Data zatwierdzenia

czwartek, 24 cze 2004 14:32
  • Data dodania: środa, 20 maj 2020 14:06
  • Data upublicznienia: czwartek, 24 cze 2004 14:32
  • Opublikował(a): Karwowski Andrzej
  • Zaakceptował(a): Karwowski Andrzej
  • Artykuł był czytany: 4509 razy
  • Ilość edycji: 9