Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Scalenia i podziały nieruchomości

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Łomży, Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

Wymagane dokumenty

Wniosek z załącznikami :
1. Wypis z Księgi wieczystej lub dokumenty potwierdzające prawa do nieruchomości
2. wyrys - wypis z rejestru gruntów

Gdzie odebrać formularze:

Centrum Obsługi Mieszkańców (parter ratusza) , Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, pokój 210 (II piętro)

Opłaty:

1. pokrycie kosztów scalenia
2. opłaty adiacenckie

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

zgodnie z kpa

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Łomża do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Inne wskazówki, uwagi:

Scalenia i podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli są one położone w granicach obszarów określonych w planie miejscowym albo gdy o scalenie i podział wystąpią właściciele lub użytkownicy wieczyści posiadający, z zastrzeżeniem ust. 4 art.102 ustawy, ponad 50% powierzchni gruntów objętych scaleniem i podziałem.
Zabudowane części nieruchomości mogą być objęte uchwałą, o której mowa w ust. 3 art. 102 ustawy, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników wieczystych.
O przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości decyduje Rada Miejska Łomży w drodze uchwały, określając w niej granice zewnętrzne gruntów objętych scaleniem i podziałem; po przeprowadzeniu przez Prezydenta Miasta analizy okoliczności uzasadniających wszczęcie postępowania w sprawie scalenia i podziału nieruchomości.

Podstawa prawna:

Ustawa o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ( ze zmianami).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 roku w sprawie scalania i podziału nieruchomości Dz. U. Nr 86 , poz. 736

Opracował

Krzysztof Jarzyło

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Krzysztof Jarzyło

Zatwierdził

Sławomir Jabłonowski

Data sporządzenia

poniedziałek, 2 mar 2015 08:02

Data zatwierdzenia

piątek, 14 sty 2005 08:28
  • Data dodania: poniedziałek, 2 mar 2015 08:02
  • Data upublicznienia: piątek, 14 sty 2005 08:28
  • Opublikował(a): Jabłonowski Sławomir
  • Zaakceptował(a): Jabłonowski Sławomir
  • Artykuł był czytany: 7081 razy
  • Ilość edycji: 3