Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Ustalenie numeru porządkowego budynku (wybudowanego, w trakcie budowy, prognozowanego do wybudowania)

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łomży, 18-400 Łomża, Stary Rynek 14, nr pokoju 210, nr telefonu ( 086 ) 215-68-20.

Godziny urzędowania : poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku zawierający:
- imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres (dodatkowo telefon)
- informację o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek (ulica , obręb, nr działki ewidencyjnej)
- określenie statusu budynku (budynek istniejący, w trakcie budowy, prognozowany do wybudowania)
- określenie usytuowania budynku (nadziemny, podziemny).

2. Załączniki:
a/ dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (kopie) : akt notarialny, Postanowienie Sądu o nabyciu praw do spadku, odpis księgi wieczystej (aktualny wydruk), wypis z rejestru ewidencji gruntów ( wydany przez Starostwo Powiatowe w Łomży)
b/ jeżeli wniosek dotyczy budynku istniejącego - mapa zasadnicza z naniesionym budynkiem
c/jeżeli wniosek dotyczy budynku będącego w trakcie budowy - kpie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę z załącznikami graficznymi
d/ jeżeli wniosek dotyczy budynku prognozowanego do wybudowania, a działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - kopia ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z załącznikiem graficznym lub kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę z załącznikiem graficznym.
- w przypadku dzierżawy terenu - kopia umowy dzierżawy ze zgodą właściciela nieruchomości na ustalenie numeru porządkowego w jego imieniu (o ustalenie numeru wnioskować może właściciel, użytkownik wieczysty lub ich ustanowiony pełnomocnik) lub odrębne pełnomocnictwo.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, pokój nr 210

Opłaty:

Opłata skarbowa :
- od zawiadomień o ustaleniu numeru porządkowego budynku - nie pobiera się,
- za wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt ustalenia numeru porządkowego - 17,00 zł
- za wydanie poświadczonej kopii zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego - 5,00 zł za każdą stronę

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

do 30 dni.

Tryb odwoławczy:

nie przysługuje

Inne wskazówki, uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Miejskim w Łomży
Postępowanie nie dotyczy ustalania numerów porządkowych poszczególnych lokali mieszkalnych i użytkowych, znajdujących się w budynkach.

Podstawa prawna:

art. 47a ust. 1, pkt.1 oraz ust.5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1) z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125)

Opracował

Martyna Szabłowska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Damian Małż

Zatwierdził

Sławomir Jabłonowski

Data sporządzenia

środa, 8 sty 2020 10:24

Data zatwierdzenia

piątek, 8 gru 2006 10:35
  • Data dodania: środa, 8 sty 2020 10:24
  • Data upublicznienia: piątek, 8 gru 2006 10:35
  • Opublikował(a): Jabłonowski Sławomir
  • Zaakceptował(a): Jabłonowski Sławomir
  • Artykuł był czytany: 6833 razy
  • Ilość edycji: 2