Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Udostępnienie danych z ewidencji ludności

Miejsce załatwienia sprawy

Centrum Obsługi Mieszkańców, parter, tel. 86-215-67-40, 86-215-67-42, 86-215-67-43,

Wymagane dokumenty

1.Wypełniony "Wniosek o udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL"
2.Dokument potwierdzający istnienie interesu prawnego w uzyskaniu danych np.wezwanie sądu
3.Do wglądu:
dokument potwierdzający tożsamość

Gdzie odebrać formularze:

Centrum Obsługi Mieszkańców, parter Urzędu Miejskiego w Łomży

Opłaty:

Opłata za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców wynosi 31 zł, płatna w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto 25 1560 0013 2294 6771 7000 0066

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Wojewody Podlaskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia danych za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomży

Inne wskazówki, uwagi:

Od dnia 1 maja 2019 r. podmioty publiczne, które nie posiadają decyzji administracyjnej, na podstawie której uzyskały dostęp do rejestru PESEL/ rejestrów mieszkańców za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w danym roku kalendarzowym, mogą uzyskać maksymalnie 300 danych jednostkowych z rejestru PESEL albo 300 danych jednostkowych z poszczególnych lokalnych rejestrów mieszkańców, prowadzonych zgodnie z właściwością miejscową przez dany organ gminy.
W pierwszym roku obowiązywania ustawy zliczanie wniosków następować będzie od 1 maja do 31 grudnia 2019 r., natomiast począwszy od roku 2020 okres rozliczeniowy rozpoczynać się będzie 1 stycznia, a kończyć 31 grudnia.    
Każdorazowo, niezależenie, czy limit udostępnień został wykorzystany w stosunku do danego rejestru mieszkańców, bądź rejestru PESEL, organ po wykorzystaniu limitu, w przypadku skierowania kolejnych wniosków, zobowiązany będzie do wydania postanowienia w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania.
Jak zostało wskazane powyżej, w sytuacji wykorzystania ustawo określonego limitu i skierowania dodatkowych wniosków, organ, do którego takie wnioski wpłyną, nie ma podstaw prawnych do ich realizacji,a postępowanie w sprawie zakończy się wydaniem postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania. Celem uzyskania kolejnych danych jednostkowych, już po wykorzystaniu limitu, podmiot publiczny, którego taka sytuacja dotyczy, kolejne informacje w danym roku kalendarzowym może uzyskać wyłącznie w sposób samodzielny za pośrednictwem teletransmisji danych, bądź też oczekiwać na odnowienie się limitu udostępnień w liczbie 300 danych jednostkowych, co każdorazowo następować będzie z dniem 1 stycznia danego roku.
Uprzejmie przy tym informujemy, iż organem właściwym w sprawach teletransmisji danych jest Ministerstwo Cyfryzacji (Departament Systemów Państwowych).

Proszę zapoznać się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych. osobowych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności - Dz.U.2021.510 j.t.
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz.U. z 2017r. poz. 2482 t.j.)
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego - Dz.U.2018.2523 j.t.,
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz.U.2021.1923 j.t.

Opracował

Grażyna Roszkowska

Zatwierdził

Grażyna Roszkowska

Data sporządzenia

czwartek, 18 gru 2008 14:54

Data zatwierdzenia

piątek, 19 gru 2008 08:42
  • Data dodania: czwartek, 18 gru 2008 14:54
  • Data upublicznienia: piątek, 19 gru 2008 08:42
  • Opublikował(a): Roszkowska Grażyna
  • Zaakceptował(a): Roszkowska Grażyna
  • Artykuł był czytany: 5420 razy
  • Ilość edycji: 19