Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Udostępnienie danych z ewidencji ludności

Miejsce załatwienia sprawy

Centrum Obsługi Mieszkańców, parter, tel. 86-215-67-40, 86-215-67-41, 86-215-67-42, 86-215-67-43,

Wymagane dokumenty

1.Wypełniony "Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL"
2.Dokument potwierdzający istnienie interesu prawnego w uzyskaniu danych np. wezwanie sądu
3.Do wglądu: dokument potwierdzający tożsamość

Gdzie odebrać formularze:

Centrum Obsługi Mieszkańców, parter Urzędu Miejskiego w Łomży

Opłaty:

Opłata za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców wynosi 31 zł, płatna w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto 25 1560 0013 2294 6771 7000 0066 . W sytuacji gdy strona działa przez pełnomocnika opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa, wynosi 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa, jednakże opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone małżonkom, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa płatna jest w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto 66 1560 0013 2294 6771 7000 0007.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Wojewody Podlaskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia danych za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomży

Inne wskazówki, uwagi:

O udostępnienie danych jednostkowych mogą ubiegać się:

1. Podmioty, którym dane są niezbędne do realizacji zadań ustawowych.
• organy administracji publicznej, sądy i prokuratura;
• Policja, Straż Graniczna, Straż Marszałkowska, Służba Więzienna, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Krajowa Administracja Skarbowa, Żandarmeria Wojskowa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba Ochrony Państwa, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Inspektor Nadzoru Wewnętrznego, organy wyborcze i straże gminne (miejskie);
• komornicy sądowi - wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez nich postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzania spisu inwentarza;
• państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;
• Polski Czerwony Krzyż, w zakresie danych osób poszukiwanych.
Udostępnienie danych ww. podmiotom następuje nieodpłatnie.

2. Jednostki organizacyjne i osoby, które
• wykażą w tym interes prawny
W przypadku powoływania się na interes prawny Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych innej osoby, lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione.
• wykażą interes faktyczny w otrzymaniu wnioskowanych danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

W przypadku nie uzyskania zgody osoby poszukiwanej, wydawana jest decyzja administracyjna o odmowie udostępnienia żądanych danych.

Udostępnienie danych ww. podmiotom następuje odpłatnie z wyjątkiem przypadku, gdy żądane dane są niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

W przypadku gdy Wnioskodawca działa przez pełnomocnika, do każdego wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej (za pośrednictwem platformy e-PUAP), opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Od dnia 1 maja 2019 r. podmioty publiczne, które nie posiadają decyzji administracyjnej, na podstawie której uzyskały dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w danym roku kalendarzowym, mogą uzyskać maksymalnie 300 danych jednostkowych z rejestru PESEL lub rejestru mieszkańców.
W pierwszym roku obowiązywania ustawy zliczanie wniosków następować będzie od 1 maja do 31 grudnia 2019 r., natomiast począwszy od roku 2020 okres rozliczeniowy rozpoczynać się będzie 1 stycznia, a kończyć 31 grudnia.    
W sytuacji wykorzystania przez danego wnioskodawcę ustawo określonego limitu i skierowania kolejnych wniosków, organ, do którego takie wnioski wpłyną, nie ma podstaw prawnych do ich realizacji,a postępowanie w sprawie zakończy się wydaniem postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania. Celem uzyskania kolejnych danych jednostkowych, już po wykorzystaniu limitu, podmiot publiczny, którego taka sytuacja dotyczy, kolejne informacje w danym roku kalendarzowym może uzyskać wyłącznie w sposób samodzielny za pośrednictwem teletransmisji danych, bądź też oczekiwać na odnowienie się limitu udostępnień w liczbie 300 danych jednostkowych, co każdorazowo następować będzie z dniem 1 stycznia danego roku.
W przypadku gdy o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL lub rejestru mieszkańców wystąpi podmiot posiadający decyzję teletransmisyjną wniosek nie zostaje zrealizowany, a organ gminy wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.
Uprzejmie przy tym informujemy, iż organem właściwym w sprawach teletransmisji danych jest Ministerstwo Cyfryzacji (Departament Systemów Państwowych).

Proszę zapoznać się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych. osobowych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności - Dz.U.2022.1191 t.j.
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz.U. z 2017r. poz. 2482 t.j.)
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego - Dz.U.2022.1493 ,
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz.U.2021.1923 t.j.

Opracował

Łukasz Suprowicz

Zatwierdził

Łukasz Suprowicz

Data sporządzenia

czwartek, 18 sie 2022 08:25

Data zatwierdzenia

piątek, 19 gru 2008 08:42
  • Data dodania: czwartek, 18 sie 2022 08:25
  • Data upublicznienia: piątek, 19 gru 2008 08:42
  • Opublikował(a): Roszkowska Grażyna
  • Zaakceptował(a): Roszkowska Grażyna
  • Artykuł był czytany: 5571 razy
  • Ilość edycji: 22