Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Ochrony Środowiska Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pokój 103), tel. /86/ 215-67-94.
Składanie dokumentów:
- osobiście - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, na parterze stanowisko ds. Obsługi Klienta,
- za pośrednictwem poczty – na adres: Urząd Miejski w Łomży, 18-400 Łomża, Stary Rynek 14

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wpis do rejestru zawierający:
• firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
• numer identyfikacji podatkowej (NIP);
• numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
• określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z art. 9c. ust. 4 i 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.1454 z późn. zm.).

Gdzie odebrać formularze:

W załączeniu

Opłaty:

1. 50,0 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2. 25,0 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem.
3. 17,0 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w rejestrze, oraz o dokonaniu zmian danych zawartych w rejestrze.
4. 17,0 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (prokury) oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
Opłaty pobierane są zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej (tekst j. Dz. U. z 2018r. poz. 1044 z późn. zm.)
Opłaty skarbowe można uiszczać: przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy bądź bezpośrednio w punkcie kasowym Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek nr 14, pok. nr 5.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Zaświadczenie o wpisie do rejestru wydawane jest zgodnie z art. 217. § 3. kpa w ciągu 7 dni

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji odmawiającej dokonania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Inne wskazówki, uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.)
3. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.1454 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646)
5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).

Opracował

Karol Urbański

Data sporządzenia

wtorek, 17 sty 2012 12:15

Data zatwierdzenia

wtorek, 17 sty 2012 12:32
  • Data dodania: wtorek, 17 sty 2012 12:15
  • Data upublicznienia: wtorek, 17 sty 2012 12:32
  • Opublikował(a): Borawska Maria
  • Zaakceptował(a): Borawska Maria
  • Artykuł był czytany: 1826 razy