Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Wydawanie dowodów osobistych

Miejsce załatwienia sprawy

Centrum Obsługi Mieszkańców, parter, tel. 86-215-67-40, 86-215-67-42, 86-215-67-43, 86-215-67-46,

Wymagane dokumenty

1.Wniosek w formie pisemnej składa się osobiście w siedzibie dowolnego organu gminy.W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek składa rodzic, opiekun lub kurator, w obecności tej osoby. Nie jest wymagana przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego obecność osoby, która nie ukończyła 5 roku życia.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego osobie do 12.roku życia można złożyć w formie dokumentu elektronicznego (wraz z załącznikami) na elektroniczną skrzynkę podawczą. Wniosek należy opatrzyć podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu kwalifikowanego, podpisem osobistym lub profilem zaufanym ePUAP.
2.Dowód osobisty lub ważny paszport, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość (karta pobytu). W przypadku braku wymienionych dokumentów - inny dokument ze zdjęciem.
3.Do wniosku o wydanie dowodu osobistego załącza się kolorową fotografię o wymiarach 35×45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego.
Osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice.
Osoba na fotografii jest przedstawiona bez nakrycia głowy. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, a osoba ta przedłoży zaświadczenie o przynależności do kościoła lub innego związku wyznaniowego zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z właściwymi dla nich przepisami. Osoba może także załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku.
Osoba na fotografii jest przedstawiona bez okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wadą narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, o ile osoba ta przedłoży orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16. roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.
Fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Gdzie odebrać formularze:

Centrum Obsługi Mieszkańców - parter.

Opłaty:

Dowód osobisty jest wydawany bez opłaty.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Oczekiwanie na odbiór dowodu trwa około 1 miesiąca.Dowód osobisty odbiera się osobiście.
Czy dowód jest gotowy do odbioru (gdy kompletny wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony) można sprawdzić pod adresem www.obywatel.gov.pl

Tryb odwoławczy:

Odmawia się wydania dowodu osobistego w przypadku gdy fotografia załączona do wniosku przesłanego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie spełnia określonych wymogów lub wnioskodawca składa wniosek o wydanie dowodu osobistego z naruszeniem innych przepisów ustawy o dowodach osobistych. Od decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego składane za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomży.
Odwołanie jest rozpatrywane w terminie 14 dni od daty jego złożenia.

Inne wskazówki, uwagi:

Dowód odbiera się osobiście.
Składając wniosek o wydanie dowodu osobistego można wyrazić zgodę na przekazanie danych kontaktowych imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz numeru telefonu komórkowego i adresu e-mail do Rejestru Danych Kontaktowych.
Podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego pobiera się odciski palców od osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego,
W przypadku niemożności złożenia wniosku w siedzibie organu gminy spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który po uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę zaistniałego przypadku zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, po uprzednim umówieniu się na konkretny termin.Odbioru dowodu złożonego w tym trybie może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.
W szczególnych, udokumentowanych sytuacjach, kiedy wystąpi nie dająca się pokonać przeszkoda w osobistym odbiorze dowodu, która powstała po dniu złożenia wniosku można udzielić pełnomocnictwa do tej czynności, informując organ gminy o udzieleniu pełnomocnictwa, po uprawdopodobnieniu zaistnienia tej przeszkody.
Jeżeli odbioru dowodu osobistego w siedzibie organu gminy dokonuje jego posiadacz, organ gminy przekazuje posiadaczowi dowodu osobistego do jego wyłącznej dyspozycji kod umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego. Po ustaleniu w siedzibie organu gminy przy odbiorze dowodu osobistego lub w każdym czasie po jego odbiorze, przez posiadacza dowodu osobistego kodów dla certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego możliwe jest użycie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego. Po ustaleniu ww. kodów posiadacz dowodu osobistego może w każdym czasie dokonać zmiany kodów.

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w przypadku upływu terminu ważności, zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, zmiany wizerunku twarzy w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza dowodu osobistego, utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

O utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego należy powiadomić dowolny organ gminy, a osoba przebywająca za granicą – dowolną placówkę konsularną Rzeczypospolitej Polskiej, przedkładając wypełniony formularz. Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego można także zgłosić w organie gminy, który wydał dowód osobisty, w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego przez zgłaszającego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu kwalifikowanego albo profilem zaufanym ePUAP za pomocą formularza utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, w postaci elektronicznej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło na platformie ePUAP2 www.epuap.gov.pl centralną usługę, z użyciem której można załatwić w formie elektronicznej sprawę związaną ze zgłoszeniem utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.


Proszę zapoznać się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.


Podstawa prawna:

Ustawa o dowodach osobistych – Dz.U.2022.671 t.j.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu - Dz.U.2021.1865

Data sporządzenia

środa, 4 mar 2015 12:53

Data zatwierdzenia

środa, 4 mar 2015 13:14
  • Data dodania: środa, 4 mar 2015 12:53
  • Data upublicznienia: środa, 4 mar 2015 13:14
  • Opublikował(a): Roszkowska Grażyna
  • Zaakceptował(a): Roszkowska Grażyna
  • Artykuł był czytany: 7340 razy
  • Ilość edycji: 13