Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (nie dotyczy cudzoziemców)

Miejsce załatwienia sprawy

Centrum Obsługi Mieszkańców - parter, telefon:
86-215-67-40, 86-215-67-41, 86-215-67-42, 86-215-67-43,

Wymagane dokumenty

1.Wypełniony formularz (wzór w załączeniu).
Na formularzu zgłoszenia pobytu właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu dokonuje potwierdzenia przebywania osoby zgłaszającej pod adresem wskazanym w zgłoszeniu.
2. Dowód osobisty lub paszport.
3. Oryginał dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do lokalu (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, orzeczenie sądu, umowa cywilnoprawna, decyzja administracyjna lub inny dokument)

Gdzie odebrać formularze:

Centrum Obsługi Mieszkańców - parter Urzędu Miejskiego w Łomży.

Opłaty:

Czynności meldunkowe nie podlegają opłacie skarbowej. Osoba zgłaszająca pobyt stały otrzymuje z urzędu bezpłatne zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. Osoba zgłaszająca pobyt czasowy otrzymuje na wniosek zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. Opłata skarbowa za zaświadczenie wynosi 17 zł.


Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy wynosi 17 zł.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie po zgłoszeniu się z wymaganymi dokumentami.

Tryb odwoławczy:

Nie występuje

Inne wskazówki, uwagi:

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego, trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje.

Zameldowania na pobyt stały lub czasowy dokonuje się na piśmie utrwalonym w postaci:

1) papierowej - na formularzu opatrzonym własnoręcznym podpisem, w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport. Obywatel polski dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub formularzu zgłoszenia pobytu czasowego, oraz - do wglądu - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu.

2) elektronicznej - (za pośrednictwem platformy e-PUAP) na formularzu opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, (pod warunkiem otrzymania dowodu, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych). W opisywanym przypadku należy dołączyć do formularza dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu. Obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.


Zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zastępuje zgłoszenie zameldowanie. Zameldowania dokonuje kierownik usc w miejscu zameldowania rodziców.
Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu.
W przypadku dołączenia odwzorowania cyfrowego dokumentów, organ gminy w razie uzasadnionych wątpliwości może żądać okazania oryginałów tych dokumentów.

W załączeniu dostępna jest klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności - Dz.U.2022.1191 t.j.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego - Dz.U.2017.2411.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz.U.2021.1923 t.j.

Data sporządzenia

czwartek, 5 mar 2015 14:35

Data zatwierdzenia

czwartek, 5 mar 2015 14:49
  • Data dodania: czwartek, 5 mar 2015 14:35
  • Data upublicznienia: czwartek, 5 mar 2015 14:49
  • Opublikował(a): Roszkowska Grażyna
  • Zaakceptował(a): Roszkowska Grażyna
  • Artykuł był czytany: 4814 razy
  • Ilość edycji: 14