Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (nie dotyczy cudzoziemców)

Miejsce załatwienia sprawy

Centrum Obsługi Mieszkańców - parter, telefon
86-215-67-40, 86-215-67-42, 86-215-67-43,

Wymagane dokumenty

1.Wypełniony formularz – wzór w załączeniu.
2. Dowód osobisty lub paszport.
3. Przy wykonywaniu czynności zameldowania wymagana jest obecność osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu z oryginałem właściwego dokumentu do wglądu /akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, orzeczenie sądu, umowa cywilnoprawna, decyzja administracyjna lub inny dokument /

Gdzie odebrać formularze:

Centrum Obsługi Mieszkańców - parter Urzędu Miejskiego w Łomży.

Opłaty:

Czynności meldunkowe nie podlegają opłacie skarbowej.Osoba zgłaszająca pobyt stały otrzymuje z urzędu bezpłatne zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.
Osoba zgłaszająca pobyt czasowy otrzymuje na wniosek zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. Opłata skarbowa za zaświadczenie wynosi 17 zł.
Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlegają pełnomocnictwa w sprawach meldunkowych, jednakże opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone małżonkom, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.
Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy- 17 zł.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie po zgłoszeniu się z wymaganymi dokumentami.

Tryb odwoławczy:

Nie występuje

Inne wskazówki, uwagi:

Zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zastępuje zameldowanie. Zameldowania dokonuje kierownik usc w miejscu zameldowania rodziców. Datą zameldowania dziecka jest data sporządzenia aktu urodzenia.
Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu.
Istnieje możliwość zameldowania się przez internet, w formie dokumentu elektronicznego.
Warunkiem skorzystania z tej formuły jest posiadanie profilu zaufanego ePUAP albo podpisu elektronicznego.
Do elektronicznego zgłoszenia należy załączyć:
dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub w razie niemożności jego uzyskania - skan (odwzorowanie cyfrowe)
dokument elektroniczny zawierający oświadczenie, właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzające pobyt w tym lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - skan (odwzorowanie cyfrowe)
w przypadku zameldowywania przez pełnomocnika: elektroniczny dokument pełnomocnictwa uwierzytelniony Profilem Zaufanym ePUAP lub podpisem kwalifikowanym (udzielającego pełnomocnictwa).
Jeśli dołączono do formularza odwzorowania cyfrowe dokumentów — urzędnik może poprosić
o ich oryginały i dopiero po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości dokona zameldowania.


Proszę zapoznać się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności - Dz.U.2021.510 j.t.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego - Dz.U.2017.2411.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz.U.2020.1546 j.t.

Data sporządzenia

czwartek, 5 mar 2015 14:35

Data zatwierdzenia

czwartek, 5 mar 2015 14:49
  • Data dodania: czwartek, 5 mar 2015 14:35
  • Data upublicznienia: czwartek, 5 mar 2015 14:49
  • Opublikował(a): Roszkowska Grażyna
  • Zaakceptował(a): Roszkowska Grażyna
  • Artykuł był czytany: 3685 razy
  • Ilość edycji: 9