Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

Miejsce załatwienia sprawy

Centrum Obsługi Mieszkańców, parter, telefon 86-215-67-40, 86-215-67-42, 86-215-67-43,

Wymagane dokumenty

1.Wypełniony formularz zgłoszenia
2. Dowód osobisty lub paszport

Gdzie odebrać formularze:

Centrum Obsługi Mieszkańców parter Urzędu Miejskiego w Łomży.

Opłaty:

Czynność zgłoszenia wymeldowania nie podlega opłacie skarbowej.Wnioskodawca otrzymuje na wniosek zaświadczenie stwierdzające dopełnienie obowiązku wymeldowania.
Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlegają pełnomocnictwa w sprawach meldunkowych. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone małżonkom,rodzicom,dzieciom,dziadkom i rodzeństwu.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie - po zgłoszeniu się z wymaganymi dokumentami.

Tryb odwoławczy:

Nie występuje.

Inne wskazówki, uwagi:

Wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie. Wymeldowania dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych wymeldowania dokonuje przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej
z pobytu stałego i czasowego.
Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej opatrując formularz własnoręcznym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.


Proszę zapoznać się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności - Dz.U.2021.510 j.t.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego - Dz.U.2017.2411,
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz.U.2020.1546 j.t.

Data sporządzenia

piątek, 6 mar 2015 10:14

Data zatwierdzenia

piątek, 6 mar 2015 10:23
  • Data dodania: piątek, 6 mar 2015 10:14
  • Data upublicznienia: piątek, 6 mar 2015 10:23
  • Opublikował(a): Roszkowska Grażyna
  • Zaakceptował(a): Roszkowska Grażyna
  • Artykuł był czytany: 3033 razy
  • Ilość edycji: 11