Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

Miejsce załatwienia sprawy

Centrum Obsługi Mieszkańców, parter, telefon: 86-215-67-40, 86-215-67-41, 86-215-67-42, 86-215-67-43,

Wymagane dokumenty

1.Wypełniony formularz zgłoszenia
2. Dowód osobisty lub paszport
3. W przypadku cudzoziemców- ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo

Gdzie odebrać formularze:

Centrum Obsługi Mieszkańców parter Urzędu Miejskiego w Łomży.

Opłaty:

Czynność zgłoszenia wymeldowania nie podlega opłacie skarbowej. Wnioskodawca otrzymuje na wniosek zaświadczenie stwierdzające dopełnienie obowiązku wymeldowania. Opłata skarbowa za zaświadczenie wynosi 17 zł. W sytuacji działania przez pełnomocnika należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa, jednakże opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnym (np. rodzicom, dziadkom), zstępnym (np. dzieciom, wnukom) lub rodzeństwu.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie - po zgłoszeniu się z wymaganymi dokumentami.

Tryb odwoławczy:

Nie występuje.

Inne wskazówki, uwagi:

Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.
Obywatel polski dokonuje wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo z miejsca pobytu czasowego na piśmie utrwalonym w postaci:
1) papierowej - na formularzu opatrzonym własnoręcznym podpisem, w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo
2) elektronicznej - (za pośrednictwem platformy e-PUAP)na formularzu opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ gminy właściwy ze względu na położenie nieruchomości, pod warunkiem otrzymania dowodu, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

Wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu.
Wymeldowania dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych wymeldowania dokonuje przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej
z pobytu stałego i czasowego.

Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP, obowiązany jest zgłosić swój wyjazd (skutkuje to wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego). Jeżeli wyjazd następuje, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, bez zamiaru stałego pobytu za granicą, należy zgłosić wyjazd oraz powrót.

Proszę zapoznać się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności - Dz.U.2022.1191 t.j.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego - Dz.U.2017.2411,
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz.U.2021.1923 t.j.

Data sporządzenia

piątek, 6 mar 2015 10:14

Data zatwierdzenia

piątek, 6 mar 2015 10:23
  • Data dodania: piątek, 6 mar 2015 10:14
  • Data upublicznienia: piątek, 6 mar 2015 10:23
  • Opublikował(a): Roszkowska Grażyna
  • Zaakceptował(a): Roszkowska Grażyna
  • Artykuł był czytany: 3366 razy
  • Ilość edycji: 14