Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemca

Miejsce załatwienia sprawy

Centrum Obsługi Mieszkańców - parter, telefon 86-215-67-40, 86-215-67-42, 86-215-67-43,

Wymagane dokumenty

1.Zameldowanie na pobyt stały:

-wypełniony druk meldunkowy „zgłoszenie pobytu stałego”, na którym właściciel lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu potwierdził fakt pobytu osoby zgłaszającej zameldowanie,
-dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu do wglądu,
-ważny paszport,
-cudzoziemiec przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany,
-obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, natomiast członek rodziny niebędący obywatelem kraju członkowskiego UE przedstawia – ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

2.Zameldowanie na pobyt czasowy:
-wypełniony druk meldunkowy „zgłoszenie pobytu czasowego", na którym właściciel lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu potwierdził fakt pobytu osoby zgłaszającej zameldowanie,
-dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu do wglądu,
-ważny paszport,
-cudzoziemiec przedstawia wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust.1 pkt 2 lub art. 206 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej – dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, zgodę na pobyt tolerowany albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany,
-obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, członek rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

Gdzie odebrać formularze:

Centrum Obsługi Mieszkańców - parter.

Opłaty:

Czynności zgłoszenia zameldowania nie podlegają opłacie skarbowej.
Opłata skarbowa za zaświadczenie wynosi 17 zł.
Przy zameldowaniu na pobyt stały wnioskodawca otrzymuje nieodpłatnie potwierdzenie dokonania obowiązku meldunkowego.
Przy zameldowaniu na pobyt czasowy wnioskodawca otrzymuje na wniosek potwierdzenie dokonania obowiązku meldunkowego, podlegające opłacie skarbowej 17 zł.
Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy - 17 zł.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie po przedstawieniu wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy:

Brak.

Inne wskazówki, uwagi:

Cudzoziemiec ma obowiązek zameldować się najpóźniej w 30. dniu od przyjazdu do miejsca pobytu w Polsce — jeśli jest:
obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca,
obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca,
obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca,
cudzoziemiec, który nie zalicza się do powyższej grupy ma obowiązek zameldować się :
najpóźniej w 4. dniu od przyjazdu do miejsca pobytu w Polsce.

Jeżeli okres pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 30 dni,
jest zwolniony z obowiązku meldunkowego.


Proszę zapoznać się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności Dz.U.2021.510 j.t.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego Dz.U.2017.2411

Data sporządzenia

środa, 25 mar 2015 12:52

Data zatwierdzenia

środa, 25 mar 2015 14:23
  • Data dodania: środa, 25 mar 2015 12:52
  • Data upublicznienia: środa, 25 mar 2015 14:23
  • Opublikował(a): Roszkowska Grażyna
  • Zaakceptował(a): Roszkowska Grażyna
  • Artykuł był czytany: 2868 razy
  • Ilość edycji: 10