Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemca

Miejsce załatwienia sprawy

Centrum Obsługi Mieszkańców - parter, telefon: 86-215-67-40, 86-215-67-41, 86-215-67-42, 86-215-67-43.

Wymagane dokumenty

1.Zameldowanie na pobyt stały:
- Wypełniony formularz (wzór w załączeniu).
Na formularzu zgłoszenia pobytu właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu dokonuje potwierdzenia przebywania osoby zgłaszającej pod adresem wskazanym w zgłoszeniu,
- Oryginał dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do lokalu (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, orzeczenie sądu, umowa cywilnoprawna, decyzja administracyjna lub inny dokument),
- ważny dokument podróży (paszport);
-cudzoziemiec przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany,
-obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, natomiast członek rodziny niebędący obywatelem kraju członkowskiego UE przedstawia – ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.


2.Zameldowanie na pobyt czasowy:
- Wypełniony formularz (wzór w załączeniu).
Na formularzu zgłoszenia pobytu właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu dokonuje potwierdzenia przebywania osoby zgłaszającej pod adresem wskazanym w zgłoszeniu,
- Oryginał dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do lokalu (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, orzeczenie sądu, umowa cywilnoprawna, decyzja administracyjna lub inny dokument),
- ważny dokument podróży (paszport);
-cudzoziemiec przedstawia wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust.1 pkt 2 lub art. 206 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej – dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, zgodę na pobyt tolerowany albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany,
-obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, członek rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej

Gdzie odebrać formularze:

Centrum Obsługi Mieszkańców - parter.

Opłaty:

Czynności meldunkowe nie podlegają opłacie skarbowej. Osoba zgłaszająca pobyt stały otrzymuje z urzędu bezpłatne zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. Osoba zgłaszająca pobyt czasowy otrzymuje na wniosek zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. Opłata skarbowa za zaświadczenie wynosi 17 zł
Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy wynosi 17 zł

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie po przedstawieniu wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy:

Brak.

Inne wskazówki, uwagi:

Cudzoziemiec ma obowiązek zameldować się najpóźniej w 30 dniu od przyjazdu do miejsca pobytu w Polsce — jeśli jest: obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca, obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca.
Cudzoziemiec, który nie zalicza się do powyższej grupy ma obowiązek zameldować się : najpóźniej w 4 dniu od przyjazdu do miejsca pobytu w Polsce.

Jeżeli okres pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 30 dni, jest zwolniony z obowiązku meldunkowego.
Deklarowany przez cudzoziemca pobyt czasowy pod określonym adresem nie może przekroczyć okresu, w którym cudzoziemiec może legalnie przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z dokumentem potwierdzającym jego prawo pobytu.

W załączeniu dostępna jest klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności Dz.U.2022.1191 t.j.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego Dz.U.2017.2411

Data sporządzenia

środa, 25 mar 2015 12:52

Data zatwierdzenia

środa, 25 mar 2015 14:23
  • Data dodania: środa, 25 mar 2015 12:52
  • Data upublicznienia: środa, 25 mar 2015 14:23
  • Opublikował(a): Roszkowska Grażyna
  • Zaakceptował(a): Roszkowska Grażyna
  • Artykuł był czytany: 3312 razy
  • Ilość edycji: 14