Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zawiadomienia o zgromadzeniach

Miejsce załatwienia sprawy

Centrum Obsługi Mieszkańców
Oddział Ewidencji Ludności stanowisko nr 8
tel. 86 215 67-46
fax 86 216 45 56
poczta elektroniczna- ratusz@um.lomza.pl

Wymagane dokumenty

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego wniesione pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinno zawierać:
1.imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja – jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;
2. imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numer PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
3. cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
4. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
5.informację o środkach służących zapewnieniu pokojowemu przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.
Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:
- pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;
- zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenie w przepadku jego wyznaczenia.

Gdzie odebrać formularze:

COM Oddział Ewidencji Ludności stanowisko nr 8

Opłaty:

brak

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli:
- jego cel lub odbycie narusza wolność pokojowego zgromadzania się,
- jego cel lub odbycie jest w sprzeczności z przepisami ustawy Prawo o zgromadzeniach lub narusza przepisy ustaw karnych,
- jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach,
- organizator zgromadzenia pomimo wezwania nie dokonał we właściwym terminie zmiany czasu lub miejsca zgromadzenia albo trasy przejścia uczestników.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego w Łomży w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w BIP. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.

Inne wskazówki, uwagi:

Organizator zgromadzenia zawiadamia Prezydenta Miasta o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Proszę zapoznać się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach

Opracował

Łukasz Suprowicz

Zatwierdził

Lukasz Suprowicz

Data sporządzenia

środa, 16 lut 2022 11:18

Data zatwierdzenia

środa, 14 paź 2015 11:58
  • Data dodania: środa, 16 lut 2022 11:18
  • Data upublicznienia: środa, 14 paź 2015 11:58
  • Opublikował(a): Roszkowska Grażyna
  • Zaakceptował(a): Roszkowska Grażyna
  • Artykuł był czytany: 1475 razy
  • Ilość edycji: 9