Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste Miasta Łomża i Skarbu Państwa

Miejsce załatwienia sprawy

Informacja - Urząd Miejski w Łomży
Wydział Gospodarowania Nieruchomościami
Stary Rynek 14, 18 – 400 Łomża
Pok. 209,212 tel. 86 215 68 23, 215 68 26
Osoby udzielające informacji: Anna Mazur, Małgorzata Chludzińska

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o udzielenie bonifikaty
2. Zaświadczenie o dochodach za rok poprzedni

Gdzie odebrać formularze:

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami
Stary Rynek 14, 18 – 400 Łomża
Pok. 209,212 tel. 86 215 68 23, 215 68 26

Opłaty:

Opłaty roczne winne być uiszczane bez osobnego wezwania.
Opłaty roczne należy uiszczać na następujący rachunek bankowy:
1. Nieruchomości Miasta Łomża
Nr 23 1560 0013 2294 6771 7000 0005
2. Nieruchomości Skarbu Państwa
Nr 93 1560 0013 2294 6771 7000 0006
Lub w punkcie kasowym Urzędu Miejskiego na konta:
1. Nieruchomości Miasta Łomża
Nr 97 8757 0001 0003 6432 2000 0060
2. Nieruchomości Skarbu Państwa
Nr 21 8757 0001 0003 6432 2000 0070

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Do 31 marca każdego roku

Tryb odwoławczy:

Przy aktualizacji opłaty rocznej - Samorządowe Kolegium Odwoławcze

Inne wskazówki, uwagi:

Opłatę roczną za użytkowanie wieczyste ustala się na postawie wyceny nieruchomości, sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego, w wysokości odpowiednio 1 % wartości dla nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe i 3 % dla pozostałych.
Opłaty roczne ulegają aktualizacji nie częściej niż raz na trzy lata, po uprzednim wypowiedzeniu jej wysokości, o czym każdy użytkownik wieczysty jest informowany indywidualnie.
Osobom fizycznym, których miesięczny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata roczna ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”, właściwy organ udziela na ich wniosek 50 % bonifikaty, jeśli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe. Wniosek o udzielenie bonifikaty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca każdego roku, począwszy od 2018 roku.
Na wniosek użytkownika, złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, właściwy organ może ustalić inny, niż ustawowy termin płatności, nie przekraczający danego roku kalendarzowego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2204 ze zmianami/

Opracował

Anna Mazur

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Anna Mazur

Zatwierdził

Sławomir Jabłonowski

Data sporządzenia

poniedziałek, 14 sty 2019 14:18

Data zatwierdzenia

piątek, 22 sty 2016 14:42
  • Data dodania: poniedziałek, 14 sty 2019 14:18
  • Data upublicznienia: piątek, 22 sty 2016 14:42
  • Opublikował(a): Jabłonowski Sławomir
  • Zaakceptował(a): Jabłonowski Sławomir
  • Artykuł był czytany: 3803 razy
  • Ilość edycji: 1