Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych

Miejsce załatwienia sprawy

Centrum Obsługi Mieszkańców stanowisko nr 8
tel. 86- 215-67-46
18 - 400 Łomża

Wymagane dokumenty

1) Wniosek o wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych,
2) regulamin działalności, określający w szczególności nazwę stowarzyszenia zwykłego, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, a także sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego,
3) lista założycieli stowarzyszenia zwykłego zawierająca ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,
4) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer Pesel przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu,
5) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer Pesel członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ,
6)adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.

Gdzie odebrać formularze:

Brak ustalonego wzoru formularza.

Opłaty:

Złożenie dokumentów o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego oraz wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych nie podlega opłacie.
Wydanie zaświadczenia na wniosek potwierdzającego wpis podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Organ nadzorujący działalność stowarzyszeń dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy:

Sąd rejestrowy na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora może zakazać założenia stowarzyszenia zwykłego, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w przepisach prawa.

Inne wskazówki, uwagi:

Stowarzyszenie zwykłe nie może:
- powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,
- zrzeszać osób prawnych,
- prowadzić działalności gospodarczej,
-prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na działalność ze
składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
Stowarzyszenie zwykłe może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.


Proszę zapoznać się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2020.2261 t.j.).

Data sporządzenia

piątek, 20 maj 2016 09:01

Data zatwierdzenia

piątek, 20 maj 2016 10:57
  • Data dodania: piątek, 20 maj 2016 09:01
  • Data upublicznienia: piątek, 20 maj 2016 10:57
  • Opublikował(a): Roszkowska Grażyna
  • Zaakceptował(a): Roszkowska Grażyna
  • Artykuł był czytany: 2320 razy
  • Ilość edycji: 7