Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

ZWOLNIENIA - ULGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Skarbu i Budżetu Oddział Podatków – parter pokój Nr 12 tel. 86-215-67-82. GODZINY PRACY ODDZIAŁU PODATKÓW: poniedziałek-piątek od 7.30 do 15.30, punkt bankowy w Urzędzie czynny od 7.30 do 15.15.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ), informuję, iż:
1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Łomży z siedzibą w Pl.Stary Rynek 14; 18-400 Łomża, reprezentowany przez Prezydenta Miasta.
2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu,
3.posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4.podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2023 r. poz. 2383) oraz ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 70 ) i przepisami do niej wykonawczymi jest obligatoryjne.
ZAŁĄCZNIK: KLAUZULA INFORMACYJNA

Inne wskazówki, uwagi:

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) budynki, budowle lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności produkcyjnej lub usługowej przez podatników podejmujących po raz pierwszy prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Miasta Łomża, pod warunkiem wykorzystywania ich do tej działalności;
2) nowo nabyte budynki i budowle przeznaczone na potrzeby prowadzenia działalności produkcyjnej lub usługowej,
3) do 100 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej produkcyjnej lub usługowej prowadzonej na terenie miasta Łomża za każde nowo utworzone stałe miejsce pracy:
a) na okres 12 miesięcy – w przypadku utworzenia do 2 miejsc pracy;
b) w przypadku utworzenia każdego kolejnego miejsca pracy – okres zwolnienia, o którym mowa w pkt 3, przedłuża się o 6 miesięcy, z zastrzeżeniem że łączny okres zwolnienia nie może przekroczyć 36 miesięcy,
4) nowo wybudowane budynki lub ich części, nowo wybudowane budowle lub ich części stanowiące inwestycję początkową.


Przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, mogą liczyć na przedłużenie – do dnia 30 września 2020 r. – terminu płatności rat podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Warunkiem jest niezaleganie w opłatach podatku od nieruchomości do końca marca 2020 r. Prowadzącym działalność nie będzie też naliczana opłata prolongacyjna w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych, powstałych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii i innych wprowadzonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Podstawa prawna:

1. Uchwała Nr 349/XXXIV/21 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie miasta Łomża.
2. Uchwała Nr 350/XXXIV/21 z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków oraz budowli lub ich części zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej na terenie miasta Łomża w ramach programu pomocy de minimis.
3. UCHWAŁA NR 256/XXIV/20 z dnia: 29 kwietnia 2020 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr 250/XXXI/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 października 2016 roku w sprawie opłaty prolongacyjnej.

Opracował

Anna Karwowska

Data sporządzenia

środa, 10 sty 2024 08:57

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 9 sty 2017 12:54
  • Data dodania: środa, 10 sty 2024 08:57
  • Data upublicznienia: poniedziałek, 9 sty 2017 12:54
  • Opublikował(a): Karwowska Anna
  • Zaakceptował(a): Karwowska Anna
  • Artykuł był czytany: 1974 razy
  • Ilość edycji: 6