Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OPŁATA OD POSIADANIA PSA

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Skarbu i Budżetu Oddział Podatków – parter pokój Nr 12 tel. 215-67-82 - wymiar , tel. 215-67-78 - księgowość.
GODZINY PRACY ODDZIAŁU PODATKÓW: poniedziałek-piątek od 7.30 do 15.30, Punkt bankowy w Urzędzie czynny od 7.30 do 15.15.

Wymagane dokumenty

1.oświadczenie
2.numerek identyfikacyjny dla psa.

Gdzie odebrać formularze:

Druk oświadczenia o posiadaniu/ nie posiadaniu psa jest dostępny w Urzędzie w Oddziale Podatków lub – pobierz plik OŚWIADCZENIE O POSIADANIU/ NIEPOSIADANIU PSA na końcu strony

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( tj.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ), informuję, iż:
1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Łomży z siedzibą w Pl.Stary Rynek 14; 18-400 Łomża, reprezentowany przez Prezydenta Miasta.
2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu,
3.posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4.podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 ) oraz ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2023 r. poz. 70 ) i przepisami do niej wykonawczymi jest obligatoryjne.

ZAŁĄCZNIK: KLAUZULA INFORMACYJNA

Inne wskazówki, uwagi:

Obowiązek podatkowy dotyczący opłaty od posiadania psów ciąży na osobach fizycznych posiadających psy. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z końcem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Termin płatności :

Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 maja roku podatkowego,, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku na konto: URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY Velo Bank nr 50 1560 0013 2294 6771 7000 0004 i wynosi za jednego i każdego następnego psa:

w budownictwie wielorodzinnym – 90 zł.

w budownictwie jednorodzinnym – 80 zł.

W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek zapłaty.


Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są
obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod
warunkiem wzajemności;
2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu
posiadania jednego psa;
4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Zwalnia sie od opłaty od posiadania psów:

1. posiadanie psa wziętego ze schroniska dla zwierząt, przez okres 12 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, po przedłożeniu zaświadczenia od administratora schroniska;
2. posiadanie psa wysterylizowanego bądź wykastrowanego, przez okres 12 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został poddany zabiegowi, po przedłożeniu zaświadczenia od lekarza weterynarii.

W przypadku nieopłacenia należnej na rzecz budżetu miasta opłaty w przewidzianym w uchwale terminie organ podatkowy ma obowiązek wszcząć postępowanie egzekucyjne.

Przypomnienie dla właścicieli psów uznanych za agresywne – należy uzyskać zezwolenie z Wydziału Gospodarki Komunalnej – po informację i zezwolenie można zgłaszać się do Urzędu Miejskiego pok. 103

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach opłatach lokalnych / Dz.U. z 2023 r. poz. 70 /.
2.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa / Dz.U. z 2023, poz.2383 /.
3.Uchwała Nr 669/LXXVII/23 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 października 2023 roku w sprawie opłaty od posiadania psów, terminów płatności oraz zwolnień na 2024 rok.

Opracował

Anna Karwowska

Zatwierdził

Jadwiga Jakuć - Kierownik Oddziału Podatków

Data sporządzenia

czwartek, 4 sty 2024 11:52

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 9 sty 2017 12:54
  • Data dodania: czwartek, 4 sty 2024 11:52
  • Data upublicznienia: poniedziałek, 9 sty 2017 12:54
  • Opublikował(a): Karwowska Anna
  • Zaakceptował(a): Karwowska Anna
  • Artykuł był czytany: 6587 razy
  • Ilość edycji: 11