Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OSÓB PRAWNYCH

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Skarbu i Budżetu Oddział Podatków - pokój nr 12; tel. 215-67-82 - wymiar, tel. 215-67-78 - księgowość.
GODZINY PRACY ODDZIAŁU PODATKÓW: poniedziałek-piątek od 7.30 do 15.30, punkt bankowy w Urzędzie czynny od 7.30 do 15.15.

Wymagane dokumenty

1.Deklaracja DT-1 na podatek od środków transportowych
2.Załączniki do deklaracji DT-1/A
3.Dowody zakupu, zarejestrowania, sprzedaży, złomowania pojazdu, decyzje o czasowym wyrejestrowaniu pojazdu,
4. kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Gdzie odebrać formularze:

Deklaracja DT-1 jest dostępna w Urzędzie w Oddziale Podatków lub pobierz plik DEKLARACJA DT-1 na końcu strony.

INFORMUJE IŻ OD 2019 ROKU OBOWIĄZUJE NOWY DRUK DEKLARACJI NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DT-1 I ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1A - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13.12.2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2436 ).

Formularz deklaracji jest dostępny pod link → FORMULARZE DO DRUKU - PODATKI I OPŁATY LOKALNEDeklaracje mogą być przesyłane z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) opatrzone:
1) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. nr 130, poz. 1450 z póź.zm.) albo
2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 346).

link Opłaty i podatki ePUAP

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( tj.: Dz.U. z 202019 r. poz. 1781 ), informuję, iż:
1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Łomży z siedzibą w Pl.Stary Rynek 14; 18-400 Łomża, reprezentowany prze Prezydenta Miasta.
2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu,
3.posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4.podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 ) oraz ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2023 r. poz. 70 ) i przepisami do niej wykonawczymi jest obligatoryjne.

ZAŁĄCZNIK: KLAUZULA INFORMACYJNA

Inne wskazówki, uwagi:

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają :
-samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
-ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
-przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
-autobusy
Organ podatkowy określając wysokość należnego na rzecz budżetu miasta podatku bierze pod uwagę dopuszczalną masę całkowitą pojazdu bądź zespołu pojazdów, ilość osi jak również rodzaj zawieszenia pojazdu.
Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych, ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jako właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany. Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia pojazdu już rejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty, a także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.
Obowiązki podatnika :
Podatnik posiadający środki transportowe podlegające opodatkowaniu ma obowiązek wypełnić i złożyć deklarację DT-1 na podatek od środków transportowych wraz z załącznikami o posiadanych środkach transportowych do Wydziału Skarbu i Budżetu do dnia 15 lutego za dany rok podatkowy.
W przypadku sprzedaży, zakupu, złomowania pojazdu, czasowego wycofania z ruchu bądź zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby podatnik ma obowiązek złożyć korektę deklaracji wraz z załącznikiem w ciągu 14 dni od daty zaistnienia tych okoliczności.
Terminy płatności :
Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch równych ratach w terminie do dnia 15 lutego i do 15 września każdego roku na konto: URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY Velo Bank S.A nr 50 1560 0013 2294 6771 7000 0004.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa - podatek nie zapłacony w terminie jest zaległością podatkową, od której naliczane są odsetki za zwłokę, przy czym to podatnik ma obowiązek je prawidłowo naliczyć.
W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
W przypadku nieopłacenia należności podatkowej w przewidzianym w ustawie terminie organ podatkowy ma obowiązek wszcząć postępowanie egzekucyjne.

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach opłatach lokalnych / Dz.U. z 2023 r. poz. 70 /.
2.Ustawa z dnia dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa / Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 /.
3.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych / Dz.U. z 2018 r., poz.2436 /,
4.Uchwała Nr 670/LXXVII/23 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 października 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok.

Opracował

Anna Karwowska

Zatwierdził

Jadwiga Jakuć - Kierownik Oddziału Podatków

Data sporządzenia

czwartek, 4 sty 2024 12:06

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 9 sty 2017 12:54
  • Data dodania: czwartek, 4 sty 2024 12:06
  • Data upublicznienia: poniedziałek, 9 sty 2017 12:54
  • Opublikował(a): Karwowska Anna
  • Zaakceptował(a): Karwowska Anna
  • Artykuł był czytany: 3831 razy
  • Ilość edycji: 10