Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW W SPRAWACH: - ODROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI PODATKU LUB ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ ORAZ ROZŁOŻENIA NA RATY LUB UMORZENIA ZALEGŁOŚCI

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Skarbu i Budżetu Oddział Podatków pokój nr 11 od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30;

Wymagane dokumenty

1.Wniosek ze sprecyzowanym żądaniem, w przypadku przedsiębiorcy określenie przeznaczenia
ulgi, a także nr NIP, REGON, PKD lub EKD.
3.Oświadczenie o stanie finansowym i majątkowym.
4.Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.
5.Dokumenty opisujące sytuację finansowo-majątkową wnioskującego, w przypadku przedsiębiorcy także NIP, REGON, PKD lub EKD lub EKD.
6. Zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał podatnik w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
7. Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.
8.Szczegółowe udokumentowanie osiąganych dochodów oraz sytuacji majątkowej podatnika / nieruchomości, samochody, wartościowe urządzenia, oszczędności, akcje, obligacje, itp./, przedstawienie wydatków własnych oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
9.Informacje lub dokumenty obrazujące sytuację ekonomiczną / np. bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych za dany rok, zaświadczeń o posiadaniu lub nie posiadaniu zaległości podatkowych i zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne/.
10. Udokumentowanie powołanych w uzasadnieniu podania motywów / np. opinia banku finansującego, o zaciągniętych pożyczkach czy pobranych kredytach bankowych, o dochodzeniu należności od odbiorców przed sądem, dokumentów świadczących o wielkości sprzedaży itp.
11.Kserokopii ewidencji przychodów i rozchodów z działalności gospodarczej.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Do jednego miesiącaPRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ), informuję, iż:
1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Łomży z siedzibą w Pl.Stary Rynek 14; 18-400 Łomża, reprezentowany przez Prezydenta Miasta.
2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu,
3.posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4.podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 ) oraz ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2023 r. poz. 70 ) i przepisami do niej wykonawczymi jest obligatoryjne.

ZAŁĄCZNIK: KLAUZULA INFORMACYJNA

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem tut. Urzędu. Odwołanie, zgodnie z przepisem art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa / Dz.U.2023 r poz. 2383 /.
2. Uchwała Nr 250/XXXI/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 października 2016 roku w sprawie opłaty prolongacyjnej. .
3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej / Dz.U. z 2023 r., poz 702 /.

Opracował

Anna Karwowska

Zatwierdził

Jadwiga Jakuć - Kierownik Oddziału Podatków

Data sporządzenia

środa, 10 sty 2024 12:52

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 9 sty 2017 12:54
  • Data dodania: środa, 10 sty 2024 12:52
  • Data upublicznienia: poniedziałek, 9 sty 2017 12:54
  • Opublikował(a): Karwowska Anna
  • Zaakceptował(a): Karwowska Anna
  • Artykuł był czytany: 1615 razy
  • Ilość edycji: 1