Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

PODATEK LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Skarbu i Budżetu Oddział Podatków ; pokój Nr 11 tel. 215-67-77
oraz tel.215-67-78 - księgowość podatkowa.
GODZINY PRACY ODDZIAŁU PODATKÓW: poniedziałek-piątek od 7.30 do 15.30, punkt bankowy w Urzędzie czynny od 7.30 do 15.15.

Wymagane dokumenty

1. Informacja w sprawie podatku leśnego IL - 1.
2. Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A.
3. Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B.

INFORMUJE IŻ OD 01.07.2019 ROKU OBOWIĄZUJĄ NOWE DRUKI



od 2019 roku:
1. Informacja o lasach IL-1.
2. Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników - ZIL-3.
2. Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - ZIL-2.
3. Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - ZIL-1.

Wszystkie formularze są dostępne pod link → FORMULARZE DO DRUKU - PODATKI I OPŁATY LOKALNE



Informacje i deklaracje mogą być przesyłane z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.
link Opłaty i podatki ePUAP

Gdzie odebrać formularze:

Informacja w sprawie podatku leśnego IL - 1 wraz z załącznikami ZIL-1,2,3 jest dostępna w Urzędzie w Oddziale Podatków lub
ZAŁĄCZNIK - do pobrania jako plik na końcu strony

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ), informuję, iż:
1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Łomży z siedzibą w Pl.Stary Rynek 14; 18-400 Łomża, reprezentowany przez Prezydenta Miasta.
2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu,
3.posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4.podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 ) oraz ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2023 r. poz. 70 ) i przepisami do niej wykonawczymi jest obligatoryjne.

ZAŁĄCZNIK: KLAUZULA INFORMACYJNA

Inne wskazówki, uwagi:

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
Podatek leśny od 1 ha fizycznego, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
Na rok 2023 stawka ta wynosi 71,0996 zł. z 1ha lasu.
Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala, w drodze decyzji, prezydent właściwy ze względu na miejsce położenia lasu.
Obowiązki podatnika :
Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu organowi gminy informacje o lasach, sporządzone na formularzu IL – 1, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym oraz informować ten organ o zaistnieniu tych zmian w terminie 14 dni od ich zaistnienia.
Terminy płatności :
Podatek jest płatny w czterech ratach i terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego na konto: URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY Velo Bank S.A nr 50 1560 0013 2294 6771 7000 0004


W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł., podatek płatny jest jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.



W przypadku nieopłacenia należności podatkowej w przewidzianym w ustawie terminie organ podatkowy ma obowiązek wszcząć postępowanie egzekucyjne.

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym / Dz.U. z 2019 poz. 888 /.
2.Ustawa z dnia dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa / Dz.U. z 2023 poz. 2383 /.
3.Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023r / M.P.2023 poz.1130 /

Opracował

Anna Karwowska

Zatwierdził

Jadwiga Jakuć - Kierownik Oddziału Podatków

Data sporządzenia

piątek, 5 sty 2024 14:23

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 9 sty 2017 12:55
  • Data dodania: piątek, 5 sty 2024 14:23
  • Data upublicznienia: poniedziałek, 9 sty 2017 12:55
  • Opublikował(a): Karwowska Anna
  • Zaakceptował(a): Karwowska Anna
  • Artykuł był czytany: 1694 razy
  • Ilość edycji: 5