Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Skarbu i Budżetu Oddział Podatków ; wymiar podatku tel. 215-67-82 oraz tel. 215-67-78 - księgowość podatkowa - pokój Nr 11.
GODZINY PRACY ODDZIAŁU PODATKÓW: poniedziałek-piątek od 7.30 do 15.30, punkt bankowy w Urzędzie czynny od 7.30 do 15.15.

Wymagane dokumenty

1. Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1.
2. Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A.
3. Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1/B.

INFORMUJE IŻ OD 01.07.2019 ROKU OBOWIĄZUJĄ NOWE DRUKIod 2019 roku:
1. Informacja o gruntach IR-1.
2. Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników - ZIR-3.
3. Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - ZIR-1.
4. Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - ZIR-2.

Wszystkie formularze są dostępne pod link → FORMULARZE DO DRUKU - PODATKI I OPŁATY LOKALNEInformacje i deklaracje mogą być przesyłane z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.
link Opłaty i podatki ePUAP

Gdzie odebrać formularze:

Informacja o gruntach IR-1 wraz z załącznikami ZIR 1-3 jest dostępna w Urzędzie w Oddziale Podatków lub ZAŁĄCZNIKI - na końcu strony


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ), informuję, iż:
1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Łomży z siedzibą w Pl.Stary Rynek 14; 18-400 Łomża, reprezentowany przez Prezydenta Miasta.
2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu,
3.posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4.podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 ) oraz ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2023 r. poz. 70 ) i przepisami do niej wykonawczymi jest obligatoryjne.

ZAŁĄCZNIK: KLAUZULA INFORMACYJNA

Inne wskazówki, uwagi:

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala, w drodze decyzji, prezydent właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.
Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, będące, właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi :
-dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego;
-dla pozostałych gruntów - liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
Stawki podatku rolnego na rok 2024 wynoszą :
-dla gospodarstw rolnych wynosi 224,08 zł. z 1 ha przeliczeniowego,
-dla gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego 448,15 zł z 1 ha fizycznego.


Obowiązki podatnika :
Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu ze względu na położenie gruntów organowi gminy informacje o gruntach, sporządzone na formularzu IR – 1 wraz z załącznikami ZIR 1-3, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego oraz informować ten organ o zaistnieniu tych zmian w terminie 14 dni od ich zaistnienia.

Terminy płatności :
Podatek jest płatny w czterech ratach i terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego na konto: URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY Velo Bank S.A nr 50 1560 0013 2294 6771 7000 0004

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł., podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.


W przypadku nieopłacenia należności podatkowej w przewidzianym w ustawie terminie organ podatkowy ma obowiązek wszcząć postępowanie egzekucyjne.

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym / Dz.U.z 2020r. poz. 333; z 2023 r poz. 1450 /.
2.Ustawa z dnia dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa / Dz.U. z 2023, poz. 2383 /.
3.Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2024 / M.P.2023 r. poz. 1129 /.

Opracował

Anna Karwowska

Zatwierdził

Jadwiga Jakuć - Kierownik Oddziału Podatków

Data sporządzenia

piątek, 5 sty 2024 14:58

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 9 sty 2017 10:00
  • Data dodania: piątek, 5 sty 2024 14:58
  • Data upublicznienia: poniedziałek, 9 sty 2017 10:00
  • Opublikował(a): Karwowska Anna
  • Zaakceptował(a): Karwowska Anna
  • Artykuł był czytany: 2243 razy
  • Ilość edycji: 4