Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Skarbu i Budżetu Oddział Podatków - wymiar podatku tel. 215-67-82, oraz tel. 215-67-78 - księgowość podatkowa : pokój Nr 11.
GODZINY PRACY ODDZIAŁU PODATKÓW: poniedziałek-piątek od 7.30 do 15.30, punkt bankowy w Urzędzie czynny od 7.30 do 15.15.

Wymagane dokumenty

1. Deklaracja na podatek rolny DR- 1.
2. Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A.
3. Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1/B.

INFORMUJE IŻ OD 01.07.2019 ROKU OBOWIĄZUJĄ NOWE DRUKI
od 2019 roku:
1. Deklaracja na podatek rolny DR-1.
2. Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegające opodatkowaniu - ZDR-1.
2. Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - ZDR-2.

Wszystkie formularze są dostępne pod link → FORMULARZE DO DRUKU - PODATKI I OPŁATY LOKALNEInformacje i deklaracje mogą być przesyłane z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.
link Opłaty i podatki ePUAP

Gdzie odebrać formularze:

Deklaracja DR-1 wraz z załącznikami DR 1-2 jest dostępna w Urzędzie w Oddziale Podatków lub ZAŁĄCZNIKI - na końcu strony.


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ), informuję, iż:
1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Łomży z siedzibą w Pl.Stary Rynek 14; 18-400 Łomża, reprezentowany przez Prezydenta Miasta.
2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu,
3.posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4.podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 ) oraz ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 70 ) i przepisami do niej wykonawczymi jest obligatoryjne.

ZAŁĄCZNIK: KLAUZULA INFORMACYJNA

Inne wskazówki, uwagi:

Opodatkowaniu podatkiem rolnym
podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.
Podatnikami podatku rolnego są osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawne, będące
właścicielami gruntów,posiadaczami samoistnymi gruntów,użytkownikami wieczystymi gruntów
posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Podstawą opodatkowania podatkiem rolnym stanowi :
-dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego;
-dla pozostałych gruntów – liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków
Stawki podatku rolnego na rok 2024 wynoszą:
- dla gospodarstw rolnych wynosi 224,08 zł. z 1 ha przeliczeniowego,
- dla gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego 448,15 zł. z 1 ha fizycznego.


Obowiązki podatnika :
Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane :
* składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklarację na podatek rolny na dany rok podatkowy DR – 1 wraz z załącznikami ZDR-1, ZDR-2, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku
odpowiednio skorygować deklarację, w razie zaistnienia zmian w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian;
* wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek budżetu właściwej gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada na konto: URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY Velo Bank S.A nr 50 1560 0013 2294 6771 7000 0004

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł., podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.W przypadku nieopłacenia należności podatkowej w przewidzianym w ustawie terminie organ podatkowy ma obowiązek wszcząć postępowanie egzekucyjne.

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym / Dz.U.z 2020r. poz. 333 z 2023 r. poz. 1450 /.
2.Ustawa z dnia dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 2023 r. poz.2383 /.
3.Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2024 / M.P. z 2023 r. poz. 1129 /.

Zatwierdził

Jadwiga Jakuć - Kierownik Oddziału Podatków

Data sporządzenia

piątek, 5 sty 2024 10:02

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 9 sty 2017 12:55
  • Data dodania: piątek, 5 sty 2024 10:02
  • Data upublicznienia: poniedziałek, 9 sty 2017 12:55
  • Opublikował(a): Karwowska Anna
  • Zaakceptował(a): Karwowska Anna
  • Artykuł był czytany: 1643 razy
  • Ilość edycji: 5