Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W TYM SPÓŁEK NIEMAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Skarbu i Budżetu Oddział Podatków
ul. Stary Rynek 14; 18-400 Łomża:

- pokój nr 12 tel. 215-67-82, sprawy dotyczące wymiaru podatku od nieruchomości;
- pokój nr 11 tel. 215-67-79 i 215-67-80 sprawy dotyczące księgowości.
Godziny pracy: poniedziałek-piątek od 7.30 do 15.30.

Wymagane dokumenty

1. Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1.
2. Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowania - ZDN-1.
3. Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDN-2.

Wszystkie formularze są dostępne pod link → FORMULARZE DO DRUKU - PODATKI I OPŁATY LOKALNEDeklaracje mogą być przesyłane z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.
link Opłaty i podatki ePUAP

Gdzie odebrać formularze:

Wszystkie druki niezbędne do podatku od nieruchomości są dostępne w Urzędzie w Oddziale Podatków lub na końcu jako pliki do pobrania.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ), informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Łomży z siedzibą w Pl.Stary Rynek 14; 18-400 Łomża, reprezentowany przez Prezydenta Miasta.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu.
3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ) oraz ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 70 ) i przepisami do niej wykonawczymi jest obligatoryjne.
ZAŁĄCZNIK : KLAUZULA INFORMACYJNA -plik do pobrania na końcu strony.

Opłaty:

Podatek od nieruchomości można wpłacać:
- bez prowizji w placówkach Banku Getin Noble Bank S.A. na terenie Łomży,
- bez prowizji w placówce Agencji Monetia znajdującej się w budynku Urzędu Miejskiego w Łomży,
- bez prowizji za pośrednictwem bankowości elektronicznej,
- w placówkach bankowych i pocztowych.

Informacja nt.rachunku bankowego:

Wpłat można również dokonywać na konto ogólne Miasta Łomży, prowadzone dla zobowiązań podatkowych, w Velo Bank S.A. nr 77 1560 0013 2294 6771 7000 0003 - wpłaty na to konto nie są jednak księgowane automatycznie, zatem prosimy o dokonywanie wpłat na indywidualne rachunki bankowe.

Inne wskazówki, uwagi:

Podatnik:

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

- właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- współwłaścicielami lub współposiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych, stanowiących odrębny przedmiot opodatkowania – obowiązek ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub współposiadaczach; jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne
- użytkownikami wieczystymi gruntów,
- posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

1. wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa (obecnie Agencja Nieruchomości Rolnych) lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
2. jest bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem – obowiązek podatkowy dotyczący przedmiotów opodatkowania wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
3. ciąży odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (obecnie Agencja Nieruchomości Rolnych) i jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, faktycznie władających nieruchomościami lub obiektami budowlanymi.

Przedmiot opodatkowania:

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

- grunty,
- budynki lub ich części,
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem wymienionych w art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, oraz zwolnionych na podstawie:

1. art. 7 ust. 1 i 2 powołanej ustawy,
2.Uchwały Nr 350/XXXIV/21 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków oraz budowli lub ich części zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej na terenie miasta Łomża w ramach programu pomocy de minimis.
3. Uchwały Nr 458/L/22 z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie miasta Łomża
4. uchwał w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programów pomocowych.

Zwolnienia podatkowe:

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje zwolnienia od podatku od nieruchomości dla określonych:

- podmiotów (zwolnienia podmiotowe, które wynikają z art. 7 ust. 2).
- przedmiotów (zwolnienia przedmiotowe, które wynikają z art. 7 ust. 1)

Zwolnione od opodatkowania są m.in.:

1. grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
2. nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
3. grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży,
4. publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową,
5. żłobki i kluby dziecięce oraz prowadzące je podmioty, w zakresie nieruchomości zajętych na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego
6. prowadzący zakłady pracy chronionej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych
7. grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
8. budynki gospodarcze lub ich części:
^służące działalności leśnej lub rybackiej
^położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej
^zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej
9. grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynki i budowle trwale związane z gruntem, służące bezpośrednio osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody – w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody.

Zwolnienia i ulgi z podatku od nieruchomości przyznane kościołom i związkom wyznaniowym regulują odrębne przepisy.

Zwolnienie od podatku obiektów zabytkowych:

Zwolnieniu podlegają zabytkowe grunty i budynki z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Zwolnieniu nie podlegają zabytki, które wpisane są jedynie do gminnej ewidencji zabytków.

Ponadto nieruchomość musi spełniać łącznie 2 przesłanki wynikające z ustawy:

1. Warunkiem koniecznym zwolnienia jest aby nieruchomość gruntowa lub budynek zostały wpisane indywidualnie do rejestru zabytków (rejestr zabytków miasta Wrocławia dostępny jest na stronie BIP – Rejestr zabytków nieruchomych). Wpis indywidualny to wpis do rejestru zabytków na mocy decyzji organu ochrony zabytków, z której wynika, że grunty oraz budynki podlegające zwolnieniu zostały jednostkowo objęte ochroną na mocy tej decyzji (np. każdy z budynków, który tworzy zespół architektoniczny).
2. Nieruchomość zwolniona od opodatkowania musi być utrzymywana i konserwowana zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Warunek ten można potwierdzić przedstawiając zaświadczenie Miejskiego Konserwatora Zabytków wydaje zaświadczenia o utrzymaniu, konserwacji lub zagospodarowaniu gruntów i budynków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków zgodnie z przepisami ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami w celu uzyskania zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Podstawa opodatkowania:

Podstawę opodatkowania stanowi:

- dla gruntów - powierzchnia tych gruntów
- dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa,
- dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej- wartość , o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, nie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne , a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych- ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Jeżeli natomiast budowla jest przedmiotem leasingu i odpisów dokonuje korzystający, w przypadku jej przejęcia przez właściciela, do celów określenia podstawy opodatkowania przyjmuje się wartość początkową przed zawarciem pierwszej umowy leasingu, zaktualizowaną i powiększoną o dokonane ulepszenia oraz niepomniejszoną o spłatę wartości początkowej. W przypadku kiedy od budowli lub ich części nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa określona przez podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego.

Obowiązek podatkowy:

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej są obowiązane składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku odpowiednio skorygować deklaracje (w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia).
Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać bez wezwania na rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, przy czym pierwsza rata płatna jest w terminie do 31 stycznia, a następne do dnia 15 każdego miesiąca.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach opłatach lokalnych / Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 /.
2. Ustawa z dnia dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 2023 r. poz. 70 /.
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. z 2019r. poz. 1104).
4. Uchwała Nr 668/LXXVII/23 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 października 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2024 rok,
5. Uchwała Nr 350/XXXIV/21 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków oraz budowli lub ich części zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej na terenie miasta Łomża w ramach programu pomocy de minimis.
6. Uchwała Nr 458/L/22 z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie miasta Łomża.

Opracował

Anna Karwowska

Zatwierdził

Jadwiga Jakuć - Kierownik Oddziału Podatków

Data sporządzenia

środa, 4 sty 2023 10:47

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 9 sty 2017 12:55
  • Data dodania: środa, 4 sty 2023 10:47
  • Data upublicznienia: poniedziałek, 9 sty 2017 12:55
  • Opublikował(a): Karwowska Anna
  • Zaakceptował(a): Karwowska Anna
  • Artykuł był czytany: 5052 razy
  • Ilość edycji: 13