Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Skarbu i Budżetu Oddział Podatków
ul. Stary Rynek 14; 18-400 Łomża:

- pokój nr 12 tel. 215-67-82, sprawy dotyczące wymiaru podatku od nieruchomości;
- pokój nr 11 tel. 215-67-79 i 215-67-80 sprawy dotyczące księgowości.
Godziny pracy: poniedziałek-piątek od 7.30 do 15.30.

Wymagane dokumenty

1. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1.
2. Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - ZIN-1.
2. Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - ZIN-2.
3. Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników - ZIN-3.

Wszystkie formularze są dostępne pod link → FORMULARZE DO DRUKU - PODATKI I OPŁATY LOKALNEInformacje i deklaracje mogą być przesyłane z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.
link Opłaty i podatki ePUAP

Gdzie odebrać formularze:

Wszystkie druki niezbędne do podatku od nieruchomości są dostępne w Urzędzie w Oddziale Podatków lub na końcu jako pliki do pobrania.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ), informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Łomży z siedzibą w Pl.Stary Rynek 14; 18-400 Łomża, reprezentowany przez Prezydenta Miasta.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu.
3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ) oraz ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 70 ) i przepisami do niej wykonawczymi jest obligatoryjne.
ZAŁĄCZNIK : KLAUZULA INFORMACYJNA -plik do pobrania na końcu strony.

Opłaty:

Podatek od nieruchomości można wpłacać:
- bez prowizji w placówkach Banku Velo Bank S.A na terenie Łomży,
- bez prowizji w placówce Agencji Monetia znajdującej się w budynku Urzędu Miejskiego w Łomży,
- bez prowizji za pośrednictwem bankowości elektronicznej,
- w placówkach bankowych i pocztowych.

Informacja nt.rachunku bankowego:

W każdej decyzji, ustalającej wymiar podatku od nieruchomości lub wymiar podatku rolnego i leśnego, podany jest indywidualny numer rachunku bankowego założonego dla nieruchomości, której dotyczy dana decyzja ( ciąg 7 ostatnich cyfr numeru konta odpowiada numerowi ewidencyjnemu nieruchomości).
Wpłat można również dokonywać na konto ogólne Miasta Łomży, prowadzone dla zobowiązań podatkowych, w Velo Bank S.A. nr 77 1560 0013 2294 6771 7000 0003 - wpłaty na to konto nie są jednak księgowane automatycznie, zatem prosimy o dokonywanie wpłat na indywidualne rachunki bankowe wskazane w decyzjach ustalających wymiar podatku.

Inne wskazówki, uwagi:

Podatnik:

Podatnikami podatku do nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, które są:

- właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych,
- użytkownikami wieczystymi gruntów,
- posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych nie stanowiących odrębnych nieruchomości,
- posiadają bez tytułu prawnego nieruchomości lub ich części, albo obiekty budowlane lub ich części, stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Jeżeli przedmiot opodatkowania znajduje się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości ciąży na posiadaczu samoistnym.

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach, z zastrzeżeniem ust. 5.

Jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz części budynku stanowiących współwłasność ciąży na właścicielach lokali w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku.

Przedmiot opodatkowania:

1. grunty,
2. budynki lub ich części,
3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podstawa opodatkowania:

1. dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa
Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 %, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się
2. dla budowli lub ich części – 2 % ich wartości ustalonej na dzień 1 stycznia roku podatkowego stanowiącej podstawę obliczania amortyzacji, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego
3. dla gruntów – powierzchnia tych gruntów.

Wybrane definicje z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych:

budynek - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
budowla- obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem
powierzchnia użytkowa budynku lub jego części- powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

Obowiązek podatkowy:

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku:

Osoby fizyczne obowiązane są składać organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu wg ustalonego wzoru.
Informację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego, a także informować ten organ o zaistnieniu zmian w terminie 14 dni od ich powstania. Obowiązek ten dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO POMIMO WEZWANIA ORGANU PODATKOWEGO BEDZIE SKUTKOWAĆ POCIĄGNIĘCIEM PODATNIKA DO ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ SKARBOWEJ ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 10 WRZEŚNIA 1999 ROKU KODEKS KARNY SKARBOWY /tj. DZ.U. z 2022 r. poz. 1138,1726,1855,2339/.

Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.
Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek, np. sprzedaż nieruchomości. Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych ustala Prezydent w drodze decyzji.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Terminy płatności podatku od nieruchomości:

- 15 marca
- 15 maja
- 15 września
- 15 listopada.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Jeżeli decyzja nie została dostarczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności raty podatku określonym w decyzji, to termin jej płatności wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach opłatach lokalnych / Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 /.
2. Ustawa z dnia dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 2023 r. poz. 70 /.
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. z 2019r. poz. 1104).
4. Uchwała Nr 668/LXXVII/23 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 października 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2024 rok,
5. Uchwała Nr 350/XXXIV/21 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków oraz budowli lub ich części zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej na terenie miasta Łomża w ramach programu pomocy de minimis.
6. Uchwała Nr 458/L/22 z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie miasta Łomża.


Opracował

Anna Karwowska

Zatwierdził

Jadwiga Jakuć - Kierownik Oddziału Podatków

Data sporządzenia

czwartek, 4 sty 2024 12:27

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 9 sty 2017 12:55
  • Data dodania: czwartek, 4 sty 2024 12:27
  • Data upublicznienia: poniedziałek, 9 sty 2017 12:55
  • Opublikował(a): Karwowska Anna
  • Zaakceptował(a): Karwowska Anna
  • Artykuł był czytany: 7896 razy
  • Ilość edycji: 12