Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Skarbu i Budżetu Oddział Podatków
ul. Stary Rynek 14; 18-400 Łomża

- parter pokój nr 11; tel. 215-67-78.
Godziny pracy: poniedziałek-piątek od 7.30 do 15.30.

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:
- WNIOSEK-AKCYZA
- KLAUZULA
- OŚWIADCZENIE DO WNIOSKU O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO
- OŚWIADCZENIE DZIERŻAWCY
- OŚWIADCZENIE O ILOŚCI KONI.

W 2024 r. producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2024 r., w dwóch terminach, tj.:

a) od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,

b) od 1 sierpnia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r.


W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku o zwrot podatku dołącza się również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. 2021 poz. 1542).
Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła w pierwszym lub drugim terminie danego roku dołączając do wniosku ww. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wystawiony na siebie, jednorazowo w danym roku.


Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych
40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła,
4,00 zł * średnia roczna liczba liczba świń,
40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych owiec
40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych kóz,
40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych koni.


Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

1 - 31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Gdzie odebrać formularze:

ZAŁĄCZNIKI: KLAUZULA INFORMACYJNA I WNIOSEK AKCYZOWY -pliki do pobrania na końcu strony.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ), informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Łomży z siedzibą w Pl.Stary Rynek 14; 18-400 Łomża, reprezentowany przez Prezydenta Miasta.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu.
3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ) oraz ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 70 ) i przepisami do niej wykonawczymi jest obligatoryjne.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

30 dni od dnia złożenia wniosku.

Inne wskazówki, uwagi:

Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.(Dz.U. z 2023r. poz.356,1948 ).
2. Ustawa z dnia 1 października 2021 roku o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego e cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Dz.U. z 2021r., poz. 2227 ).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2023 roku w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2024 r. ( Dz. U. z 2023 r, poz. 1948 ).

Opracował

Anna Karwowska

Zatwierdził

Jadwiga Jakuć - Kierownik Oddziału Podatków

Data sporządzenia

czwartek, 4 sty 2024 12:38

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 9 sty 2017 12:55
  • Data dodania: czwartek, 4 sty 2024 12:38
  • Data upublicznienia: poniedziałek, 9 sty 2017 12:55
  • Opublikował(a): Karwowska Anna
  • Zaakceptował(a): Karwowska Anna
  • Artykuł był czytany: 1598 razy
  • Ilość edycji: 3