Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Skarbu i Budżetu Oddział Podatków : tel. 215-67-82 - wymiar podatku, tel. 215-67-78 - księgowość podatkowa pokój Nr 11.
GODZINY PRACY ODDZIAŁU PODATKÓW: poniedziałek-piątek od 7.30 do 15.30, punkt bankowy w Urzędzie czynny od 7.30 do 15.15.

Wymagane dokumenty

1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1.
- dane o nieruchomościach ZN-1/A,
- dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od
nieruchomości ZN-1/B.
2. Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1.
- dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A,
- dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w
podatku rolnym ZR-1/B.
3. Informacja o lasach IL - 1.
- dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A,
- dane o zwolnieniach podatkowych w podatku
leśnym ZL-1/B.

INFORMUJE IŻ OD 01.07.2019 ROKU OBOWIĄZUJĄ NOWE DRUKIod 2019 roku:
1. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1.
- Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - ZIN-1.
- Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - ZIN-2.
- Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników - ZIN-3.
2. Informacja o gruntach IR-1.
- Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników - ZIR-3.
- Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - ZIR-1.
- Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - ZIR-2.
3. Informacja o lasach IL-1.
- Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników - ZIL-3.
- Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - ZIL-2.
- Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - ZIL-1.

Wszystkie formularze są dostępne pod link → FORMULARZE DO DRUKU - PODATKI I OPŁATY LOKALNEInformacje i deklaracje mogą być przesyłane z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.
link Opłaty i podatki ePUAP

Gdzie odebrać formularze:

Wszystkie wyżej wymienione druki formularzy są dostępne w Urzędzie w Oddziale Podatków lub ZAŁĄCZNIKI - na końcu strony.


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ), informuję, iż:
1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Łomży z siedzibą w Pl.Stary Rynek 14; 18-400 Łomża, reprezentowany przez Prezydenta Miasta.
2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu,
3.posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4.podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 ) oraz ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2023 r. poz. 70 ) i przepisami do niej wykonawczymi jest obligatoryjne.

ZAŁĄCZNIK: KLAUZULA INFORMACYJNA

Inne wskazówki, uwagi:

Osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji ( nakazie płatniczym ).
Obowiązek podatkowy z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Podatek z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego na rok podatkowy od osób fizycznych ustala, w drodze decyzji, prezydent właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości, gruntu i lasu.
Obowiązki podatnika :
Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi gminy informację w sprawie podatku od nieruchomości, informację w sprawie podatku rolnego czy informację o lasach, sporządzone na formularzach wraz z załącznikami w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego oraz informować ten organ o zaistnieniu tych zmian w terminie 14 dni od ich zaistnienia.
Terminy płatności :
Podatek jest płatny w czterech ratach i terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego na konto: URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY Velo Bank S.A nr 50 1560 0013 2294 6771 7000 0004

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł., podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.W przypadku nieopłacenia należności podatkowej w przewidzianym w ustawie terminie organ podatkowy ma obowiązek wszcząć postępowanie egzekucyjne.

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach opłatach lokalnych / Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 /.
2.Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym / Dz.U. z 2022 r. poz. 333; z 2023 r. poz. 1450 /.
3.Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym / Dz.U. z 2019 r. poz. 888 /.
4.Ustawa z dnia dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa / Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 /.
5.Uchwała Nr 668/LXXVII/23 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 października 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2024 rok,
6.Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2024 / M.P.2023,poz. 1129/
7.Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg. średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023r / M.P.2023,poz. 1130 /.

Opracował

Anna Karwowska

Zatwierdził

Jadwiga Jakuć - Kierownik Oddziału Podatków

Data sporządzenia

wtorek, 9 sty 2024 12:53

Data zatwierdzenia

czwartek, 13 kwi 2017 08:12
  • Data dodania: wtorek, 9 sty 2024 12:53
  • Data upublicznienia: czwartek, 13 kwi 2017 08:12
  • Opublikował(a): Karwowska Anna
  • Zaakceptował(a): Karwowska Anna
  • Artykuł był czytany: 2179 razy
  • Ilość edycji: 4