Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

INTERPRETACJE

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Skarbu i Budżetu Oddział Podatków
ul. Stary Rynek 14; 18-400 Łomża - pokój nr 12
poniedziałek-piątek 7.30-15.30

Opłaty:

  • 40 zł- od każdego zapytania, za każdy opisany stan faktyczny ( jeżeli we wniosku znajdują się opisy trzech stanów faktycznych i związane z nimi trzy zapytania opłata wynosi 120 zł),

  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie w organie administracji publicznej dokumenty stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.


Zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje wtedy, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (matce, ojcu, babci, dziadkowi), zstępnemu (synowi, córce, wnukowi, wnuczce) lub rodzeństwu.

Opłaty należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Łomży w Getin Bank S.A:
  • opłata za wniosek nr 12 1560 0013 2294 6771 7000 0009,
  • opłata skarbowa nr 66 1560 0013 2294 6771 7000 0007.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

3 miesiące od daty złożenia wniosku. Uchybienie terminowi powoduje uznanie stanowiska Strony jako prawidłowego.

Tryb odwoławczy:

Na wydaną przez organ podatkowy interpretację na podstawie art. 53§1 i art. 54§1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia w sprawie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomży.

Inne wskazówki, uwagi:

Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, powinien zawierać:
-wyczerpujący opis zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego,
-stanowisko Strony w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego,
-oświadczenie(złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania),że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej,
-dowód uiszczenia opłaty.

UWAGA
Brak jednego z elementów powoduje wydanie postanowienia o pozostawieniu sprawy bez rozpatrzenia - na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od dnia doręczenia za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomży.

Podstawa prawna:

Dział II, Rozdział 1a Ordynacji podatkowej - art. 14a do art. 14s

Data sporządzenia

czwartek, 17 mar 2022 08:19

Data zatwierdzenia

czwartek, 19 sty 2017 08:31
  • Data dodania: czwartek, 17 mar 2022 08:19
  • Data upublicznienia: czwartek, 19 sty 2017 08:31
  • Opublikował(a): Karwowska Anna
  • Zaakceptował(a): Karwowska Anna
  • Artykuł był czytany: 1587 razy
  • Ilość edycji: 6