Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Ochrony Środowiska (pokój 103
) telefon 215-67-92. Złożenie dokumentów w siedzibie Urzędu na parterze - stanowisko ds. Obsługi Klienta.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów powinien zawierać (art. 184 ustawy prawo ochrony środowiska):
1) Oznaczenie prowadzącego instalację , jego adres zamieszkania lub siedziby,
2) oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub identyfikacja zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących części instalacji, w przypadku określonym w art. 183b ustawy,
3) Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja,
4) Informację o tytule prawnym do instalacji.
5) Informację o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji.
6) Ocenę stanu technicznego instalacji.
7) Informację o rodzaju prowadzonej działalności.
8) Opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji.
9) blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw.
10) Informacje o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację.
11) Wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak: rozruch, awaria, wyłączenia.
12) warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji,
13) Proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji.
14) Deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska.
15) deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji oraz sposób jego dokumentowania; deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a,
16) Czas na jaki ma być wydane pozwolenie.
17) Numer NIP oraz numer REGON posiadacza odpadów,
18) Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości.
19) Określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku.
20) Wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko.
21) Szczegółowy opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
22) Wskazanie miejsca i sposobów oraz rodzajów magazynowanych odpadów.

2. Do wniosku należy dołączyć:
1) Dokument potwierdzający że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym jeżeli prowadzący instalację nie jest osoba fizyczną.
2) Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.
3) Kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ... wraz z kopią załączników, jeżeli taka decyzja była wymagana lub kopię takiej decyzji,

3. Jeżeli wniosek o wydanie pozwolenia dotyczy instalacji nowo uruchamianej lub w sposób istotny zmienianych, winien zawierać dodatkowo informację o spełnieniu następujących wymogów:
1) Stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń.
2) Efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii.
3) Zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw.
4) Stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwości odzysku powstających odpadów.
5) Rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji.
6) Wykorzystanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej.
7) Postęp naukowo - techniczny.

Gdzie odebrać formularze:

W załączniku do informacji.

Opłaty:

1. Opłata skarbowa
Zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2012.1282) opłata skarbowa wynosi:
- 2 011 zł lub 506 zł dla mikroprzedsiębiorców, oraz małych i średnich przedsiębiorców,
- 506 zł – pozostałe .

Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Łomży : Getin Noble Bank Spółka Akcyjna Nr 66 1560 0013 2294 6771 7000 0007 lub w kasie tut. Urzędu.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Zgodnie z art. 35 kpa sprawy są załatwiane niezwłocznie. Na podstawie w/w art. w przypadku sprawy wymagającej postępowania administracyjnego jest ona załatwiana w ciągu miesiąca a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O przedłużeniu terminu załatwienia sprawy strona zostanie poinformowana.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomży. Odwołanie należy złożyć w siedzibie Urzędu na parterze - stanowisko ds. Obsługi Klienta.

Inne wskazówki, uwagi:

Zgodnie z art. 180a ustawy prawo ochrony środowiska - pozwolenie jest wymagane do wytwarzania odpadów:
- o masie powyżej 1 Mg odpady niebezpiecznych rocznie,
- o masie powyżej 5 000 Mg odpadów innych niż niebezpiecznie rocznie.

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2017 poz. 935),
2. art. 180a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150, z późn. zm.),

Data sporządzenia

piątek, 21 mar 2003 13:31

Data zatwierdzenia

piątek, 21 mar 2003 00:00
  • Data dodania: piątek, 21 mar 2003 13:31
  • Data upublicznienia: piątek, 21 mar 2003 00:00
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a):
  • Artykuł był czytany: 5534 razy
  • Ilość edycji: 7