Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Miejsce załatwienia sprawy

Informacje udzielane są :
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
- pokój nr 104 tel. 86 215 67 83 - sprawy dotyczące deklaracji
Wydział Skarbu i Budżetu Oddział Podatków
- pokój nr 11 tel. 86 215 68 80 - sprawy dotyczące księgowości

GODZINY PRACY: poniedziałek-piątek od 7.30 do 15.30,
punkt bankowy w Urzędzie czynny od 7.30 do 15.15

Wymagane dokumenty

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (D-Z) – druk do pobrania
Sposób złożenia deklaracji:

• Deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu, w Kancelarii Głównej na parterze lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Łomży.

• Informacje i deklaracje mogą być przesyłane z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.
link ePUAP - KATALOG SPRAW

Opłaty:

• Złożenie deklaracji jest wolne od opłat.
• Opłacie skarbowej podlega złożenie pełnomocnictwa.
• Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.
• Opłatę skarbową w wysokości 17 zł uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego w Łomży, bądź przelewem na rachunek bankowy

Inne wskazówki, uwagi:

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
• właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
• w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ), informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Łomży z siedzibą w Pl. Stary Rynek 14; 18-400 Łomża, reprezentowany przez Prezydenta Miasta
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu,
3. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 z póź. zm ) oraz ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.),

KLAUZULA INFORMACYJNA
plik do pobrania na końcu strony

Podstawa prawna:

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.),
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).
Uchwały Rady Miejskiej Łomży w sprawie utrzymania porządku i czystości w mieście
• Uchwały Rady Miejskiej Łomży w sprawie utrzymania porządku i czystości w mieście:
1.Uchwała Rady Miejskiej Łomży nr 241/XXIV/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łomża.
2.Uchwała Rady Miejskiej Łomży nr 412/XLIV/21 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łomża.
3. Uchwała Rady Miejskiej Łomży nr 242/XXIV/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4.Uchwała Rady Miejskiej Łomży nr 116/XII/19 z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Uchwała Rady Miejskiej Łomży nr 239/XXIV/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie w określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
6. Uchwała Rady Miejskiej Łomży nr 240/XXIV/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
7. uchwała w sprawie podziału Miasta Łomża na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opracował

Agnieszka Młynarczyk

Zatwierdził

Dariusz Boryszewski

Data sporządzenia

czwartek, 7 maj 2020 14:11

Data zatwierdzenia

czwartek, 7 maj 2020 14:16
  • Data dodania: czwartek, 7 maj 2020 14:11
  • Data upublicznienia: czwartek, 7 maj 2020 14:16
  • Opublikował(a): Borawska Maria
  • Zaakceptował(a): Borawska Maria
  • Artykuł był czytany: 1073 razy
  • Ilość edycji: 1