Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tzw. renty planistycznej przed jej zbyciem

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Łomży
Wydział Gospodarowania Nieruchomościami
pokój nr 212

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony wniosek.
2. Aktualne poświadczenie prawa własności (gdy nie ma księgi wieczystej ujawnionej w ewidencji gruntów i budynków) tj. dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości.
3. Pełnomocnictwo - jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

Dokumenty wymienione w pkt. 2-3 winny zostać złożone w oryginale lub w uwierzytelnionych kopiach.

Gdzie odebrać formularze:

Formularz wniosku o ustalenie opłaty przed jej sprzedażą można pobrać online z niniejszego artykułu na dole strony lub otrzymać wydruk wniosku w siedzibie Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami, Pl. Stary Rynek pokój nr 212.

Opłaty:

Opłata skarbowa*:
- od wydania decyzji administracyjnej 10 zł od każdego wniosku,
- od złożenia dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wpisu lub kopii 17 zł ( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

30 dni

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

Inne wskazówki, uwagi:

Wniosek o ustalenie wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) może złożyć właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości.
- Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego i każdy ze współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych wnosi o ustalenia w drodze decyzji, wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) to wniosek taki musi być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli/współużytkowników wieczystych. W takim przypadku każdy ze współwłaścicieli/ współużytkowników wieczystych jest zobowiązany do uiszczenia opłaty skarbowej od wydania decyzji administracyjnej w wysokości 10 zł.
- W przypadku zbycia nieruchomości przed datą wydania decyzji z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) należy o powyższym fakcie niezwłocznie poinformować organ prowadzący przedmiotowe postępowanie, gdyż art. 37 ust. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje możliwość ustalenia renty planistycznej na wniosek wyłącznie przed zbyciem nieruchomości. Wobec powyższego przedmiotowe postępowanie zakończy się wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania zgodnie z art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, a następnie zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
- Jeżeli zbycie nieruchomości nastąpi w trakcie sporządzania przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego lub w okresie późniejszym, ale przed datą wydania decyzji w sprawie ustalenia wysokości renty planistycznej lub jeżeli na tym etapie nastąpi wycofanie wniosku, wnioskodawca obciążany jest kosztami postępowania (w tym sporządzanego operatu szacunkowego).
- Wskazane jest podanie we wniosku kontaktowego numeru telefonicznego, pod którym składający wniosek jest dostępny w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Łomży.

Podstawa prawna:

art. 37 ust. 7 w związku z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. tj. Dz. U. z 2020, pow. 293 ze zmianami)

Opracował

Sławomir Jabłonowski

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Sławomir Jabłonowski

Data sporządzenia

piątek, 20 lis 2020 08:54

Data zatwierdzenia

piątek, 20 lis 2020 09:32
  • Data dodania: piątek, 20 lis 2020 08:54
  • Data upublicznienia: piątek, 20 lis 2020 09:32
  • Opublikował(a): Jabłonowski Sławomir
  • Zaakceptował(a): Jabłonowski Sławomir
  • Artykuł był czytany: 462 razy