Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pok.103

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i/lub prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Gdzie odebrać formularze:

W Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pok. 103, lub pobrać ze strony internetowej - link poniżej

Opłaty:

Do wniosku należy dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej część III poz. 44 pkt 1 (Dz.U. z 2019r. poz. 1000 t.j z dnia 29.05.2019 z późn.zm.) w wysokości 616,00 zł

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Sprawy rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, zgodnie z art. 35 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:

Stronom służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomży, w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć w Kancelarii Głównej Urzędu (parter) lub przesłać pocztą na adres Urzędu

Podstawa prawna:

art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 2010, z późń. zm.)

Opracował

Bogdan Majewski

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Dariusz Boryszewski

Data sporządzenia

czwartek, 4 lut 2021 12:13

Data zatwierdzenia

czwartek, 4 lut 2021 12:37

Pliki do pobrania:

  • Data dodania: czwartek, 4 lut 2021 12:13
  • Data upublicznienia: czwartek, 4 lut 2021 12:37
  • Opublikował(a): Majewski Bogdan
  • Zaakceptował(a): Majewski Bogdan
  • Artykuł był czytany: 314 razy
  • Ilość edycji: 2