Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Ochrony Środowiska (pokój 103) telefon 86-215-67-92. Złożenie dokumentów w siedzibie Urzędu na parterze - Biuro Podawcze.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza, który powinien zawierać:
1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.
2) Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja.
3) Informację o tytule prawnym do instalacji.
4) Informację o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji.
5) Ocenę stanu technicznego instalacji.
6) Informację o rodzaju prowadzonej działalności.
7) Opis możliwych wariantów funkcjonowania instalacji.
8) Bilans masowy i rodzaje wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw wraz z schematem technologicznym.
9) Informacje o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację.
10) Wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak: rozruch, awaria, wyłączenia.
11) Informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych.
12) Informacje o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko.
13) Wyniki pomiarów wielkości emisji z istniejącej instalacji.
14) Zmiany wielkości emisji, jakie nastąpiły po wydaniu ostatniego pozwolenia dla istniejącej instalacji.
15) Planowane działania, w tym przewidywane środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji.
16) Proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji.
17) Przewidywany sposób zakończenia eksploatacji instalacji niestwarzający zagrożenia dla środowiska.
18) Czas na jaki ma być wydane pozwolenie.

A w szczególności:
1) Czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku.
2) Określenie wprowadzonych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu,
3) Opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody,
4) Informacje o których mowa:
• w pkt. 1.10) powinny zawierać określenie wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, wyrażonej w mg/m3 gazów odlotowych w stanie suchym w temperaturze 273 K i ciśnieniu 101,3 kPa, a także w kg/h oraz Mg/rok,
• w pkt. 1.16), powinny wskazywać usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę i sposobów wykonania tych pomiarów.

2. Do wniosku należy dołączyć:
1) Dokument potwierdzający że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym jeżeli prowadzący instalację nie jest osoba fizyczną.
2) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jeżeli został sporządzony, oraz decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jeżeli jej uzyskanie było wymagane.
3) Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.

3. Ponadto jeżeli wniosek o wydanie pozwolenia dotyczy instalacji nowo uruchamianej winien zawierać dodatkowo informację o spełnieniu następujących wymogów:
1) Stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń.
2) Efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii.
3) Zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw.
4) Stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwości odzysku powstających odpadów.
5) Rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji.
6) Wykorzystanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej,
7) Postęp naukowo - techniczny.

Opłaty:

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. 2015, poz. 783 z późniejszymi zmianami) opłata skarbowa wynosi:

- 2 011 zł – od pozwoleń wydawanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- 506 zł – od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą prowadzona przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków określonych dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw.
- 17 zł – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Łomży : Getin Noble Bank Spółka Akcyjna Nr 66 1560 0013 2294 6771 7000 0007 lub w kasie tut. Urzędu.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Zgodnie z art. 35 kpa sprawy są załatwiane niezwłocznie. Na podstawie w/w art. w przypadku sprawy wymagającej postępowania administracyjnego jest ona załatwiana w ciągu miesiąca a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O przedłużeniu terminu załatwienia sprawy strona zostanie poinformowana.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomży, w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie należy złożyć w siedzibie Urzędu na parterze - w Biurze Podawczym lub drogą pocztową.

Inne wskazówki, uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Podstawa prawna:

1. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j. z dnia 2020.02.1),
2. Art. 181, art. 183, art. 184, art. 188, art. 221, art. 224, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019.1396 t.j. z dnia 2019.07.29)
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. z 2010.130.881),
4. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2010.16.87 z dnia 2010.02.03),
5. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 01.03.2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U.2019.1806 t.j. z dnia 2019.09.23),
6. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U.2019.2286 t.j. z dnia 2019.11.2),
7. Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U.2019.1000 t.j. z dnia 2019.05.29)

Data sporządzenia

środa, 18 maj 2016 13:38

Data zatwierdzenia

piątek, 21 mar 2003 00:00

Pliki do pobrania:

  • Data dodania: środa, 18 maj 2016 13:38
  • Data upublicznienia: piątek, 21 mar 2003 00:00
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a):
  • Artykuł był czytany: 3339 razy
  • Ilość edycji: 8