Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

REJA 24 - rejestracja jachtów i jednostek pływających

Miejsce załatwienia sprawy

Rejestrację prowadzą:
- Prezydent Miasta Łomża - miasta na prawach powiatu - Urząd Miejski w Łomży Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, I piętro pok. 103 tel. 86-215 67 94 oraz
- Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego,
- Polski Związek Żeglarski

Wymagane dokumenty

Wniosek o rejestrację można pobrać oraz złożyć w postaci elektronicznej, korzystając z aplikacji: Konto Interesanta dostępnej pod adresem internetowym: https://interesant.reja24.gov.pl/login (wymagany Profil zaufany lub podpis kwalifikowany).
Wniosek w postaci papierowej można złożyć w tut. Urzędzie, korzystając z formularzy znajdujących się na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie: https://www.ums.gov.pl/9-informacje/385-wdrozenie-innowacyjnych-e-uslug-o-wysokim-poziomie-dojrzalosci-w-zakresie-rejestracji-jachtow-i-innych-jednostek-plywajacych-o-dlugosci-do-24-m.html

Aby dokonać rejestracji w tut. Urzędzie do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:
1. Dowód własności jednostki pływającej, którym jest w szczególności: faktura VAT lub umowa sprzedaży lub umowa zamiany lub umowa darowizny lub prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, a w przypadku jednostek budowanych systemem gospodarczym – pisemne oświadczenie budowniczego.
W przypadku jednostek pływających wybudowanych przed dniem 1 sierpnia 2020 r. dowodem własności może być również oświadczenie właściciela, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań; oświadczenie powinno zawierać zapis następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
2. Dokumentem potwierdzającym informacje:
1) o właścicielu i współwłaścicielach oraz armatorze jednostki pływającej jest:
a) dokument tożsamości,
b) odpis, wyciąg albo zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego albo innego właściwego rejestru albo inny dokument wystawiony przez uprawniony organ stwierdzający:
- pełną nazwę podmiotu niebędącego osobą fizyczną,
- NIP albo odpowiedni identyfikator,
- siedzibę oraz
- imiona i nazwiska osób uprawionych do działania w imieniu podmiotu niebędącego osobą fizyczną,
c) oświadczenie właściciela lub współwłaściciela - w odniesieniu do adresu zamieszkania właściciela, współwłaściciela lub armatora,
d) oświadczenie właściciela lub współwłaściciela - w odniesieniu do adresu do doręczeń właściciela, współwłaściciela lub armatora;
2) o rejestracji jednostki pływającej w innym rejestrze w kraju lub za granicą jest:
a)zaświadczenie o wykreśleniu z rejestru polskiego lub zagranicznego, jeżeli jednostka pływająca była wcześniej w nim zarejestrowana,
b)dokument potwierdzający rejestrację czasową;
3) o numerze identyfikacyjnym albo indywidualnym numerze identyfikacyjnym (INI) jednostki pływającej jest:
a) czytelne zdjęcie tabliczki znamionowej z numerem identyfikacyjnym oraz deklaracja zgodności CE, w której wskazano ten numer,
b) dokument rejestracyjny;
4) o rodzaju napędu jednostki pływającej, a w przypadku napędu mechanicznego, także o jego mocy jest:
a) deklaracja zgodności CE,
b) jeden z dokumentów:
+ karta bezpieczeństwa jednostki, jeżeli była wydana;
+ dokument wydany przez:
- uznaną organizację w rozumieniu art. 5 pkt 17 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz.U. z 2020 r. poz. 680) albo
- podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim - jeżeli był wydany;
+ dokument dopuszczający statek do żeglugi, o którym mowa w art. 28 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1568 ze zm.), jeżeli był wydany;
+ inny dokument wydany na podstawie przepisów ustawy o żegludze śródlądowej przez:
- instytucję klasyfikacyjną uznaną przez Komisję Europejską albo
- techniczną komisję inspekcyjną, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy o żegludze śródlądowej, albo
- podmiot upoważniony do przeprowadzania przeglądów technicznych, o którym mowa w art. 34j ust. 1 ustawy o żegludze śródlądowej - jeżeli był wydany.
c) instrukcja lub karta gwarancyjna producenta lub inny dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
d) oświadczenie właściciela - w przypadku jednostek pływających bez napędu mechanicznego lub których moc napędu mechanicznego nie przekracza 20 kW;
5) o marce i modelu lub typie jednostki pływającej jest:
a) deklaracja zgodności CE,
b) dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
c) dokumentacja projektowa,
d) oświadczenie właściciela lub współwłaściciela;
6) o podstawowych wymiarach i parametrach jednostki pływającej jest:
a) w odniesieniu do liczby kadłubów oraz długości, szerokości, maksymalnego zanurzenia:
+ deklaracja zgodności CE,
+ świadectwo pomiarowe,
+ certyfikat pomiarowy,
+ jeden z dokumentów:
- karta bezpieczeństwa jednostki, jeżeli była wydana;
- dokument wydany przez uznaną organizację w rozumieniu art. 5 pkt 17 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz.U. z 2020 r. poz. 680) albo podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim - jeżeli był wydany;
- dokument dopuszczający statek do żeglugi, o którym mowa w art. 28 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1568 ze zm.), jeżeli był wydany;
- inny dokument wydany na podstawie przepisów ustawy o żegludze śródlądowej przez: instytucję klasyfikacyjną uznaną przez Komisję Europejską albo techniczną komisję inspekcyjną, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy o żegludze śródlądowej, albo podmiot upoważniony do przeprowadzania przeglądów technicznych, o którym mowa w art. 34j ust. 1 ustawy o żegludze śródlądowej - jeżeli był wydany
- dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
- oświadczenie właściciela lub współwłaściciela w przypadku jednostek pływających, których długość nie przekracza 14 m,
b) w odniesieniu do kategorii projektowej, jeżeli została nadana - deklaracja zgodności CE;
7) o materiale głównym, z którego zbudowany jest kadłub jednostki pływającej, jest:
a) deklaracja zgodności CE,
b) jeden z dokumentów:
+ karta bezpieczeństwa jednostki, jeżeli była wydana;
+ dokument wydany przez uznaną organizację w rozumieniu art. 5 pkt 17 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz.U. z 2020 r. poz. 680) albo podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim - jeżeli był wydany;
+ dokument dopuszczający statek do żeglugi, o którym mowa w art. 28 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1568 ze zm.), jeżeli był wydany;
+ inny dokument wydany na podstawie przepisów ustawy o żegludze śródlądowej przez:
- instytucję klasyfikacyjną uznaną przez Komisję Europejską albo
- techniczną komisję inspekcyjną, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy o żegludze śródlądowej, albo
- podmiot upoważniony do przeprowadzania przeglądów technicznych, o którym mowa w art. 34j ust. 1 ustawy o żegludze śródlądowej - jeżeli był wydany,
c) dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
d) oświadczenie właściciela lub współwłaściciela;
8) o roku budowy i producencie jednostki pływającej jest:
a) deklaracja zgodności CE,
b) dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
c) oświadczenie właściciela lub współwłaściciela;
9) o sygnale rozpoznawczym (Call Sign) i morskim radiowym numerze identyfikacyjnym MMSI jednostki pływającej jest pozwolenie radiowe.
10) Dokumentem stanowiącym podstawę określenia danych o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób na pokładzie jednostki pływającej, dopuszczalnej sile wiatru oraz znaczącej wysokości fali jest:
a) deklaracja zgodności CE,
b) jeden z dokumentów:
+ karta bezpieczeństwa jednostki, jeżeli była wydana;
+ dokument wydany przez uznaną organizację w rozumieniu art. 5 pkt 17 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz.U. z 2020 r. poz. 680) albo podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim - jeżeli był wydany;
+ dokument dopuszczający statek do żeglugi, o którym mowa w art. 28 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1568 ze zm.), jeżeli był wydany;
+ inny dokument wydany na podstawie przepisów ustawy o żegludze śródlądowej przez instytucję klasyfikacyjną uznaną przez Komisję Europejską albo techniczną komisję inspekcyjną, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy o żegludze śródlądowej, albo podmiot upoważniony do przeprowadzania przeglądów technicznych, o którym mowa w art. 34j ust. 1 ustawy o żegludze śródlądowej - jeżeli był wydany.

3. W przypadku, gdy do wniosku nie załączono powyższej dokumentacji, do wniosku mogą być dołączone oświadczenia właściciela lub współwłaściciela:
1) o braku deklaracji zgodności CE, jeżeli jej wydanie nie było wymagane przepisami prawa, upłynęło 10 lat od momentu wydania deklaracji zgodności CE przez producenta albo właściciel nie posiada deklaracji zgodności CE, a uzyskanie duplikatu dokumentu nie jest możliwe;
2) o braku dokumentacji, jeżeli dla jednostki pływającej nie została wydana deklaracja zgodności CE ani inna dokumentacja wydana przez upoważniony podmiot umożliwiająca określenie danych o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób na pokładzie jednostki pływającej, dopuszczalnej sile wiatru lub znaczącej wysokości fali;
3) o niezarejestrowaniu jednostki pływającej w innym rejestrze w kraju lub za granicą;
4) o nienadaniu jednostce pływającej indywidualnego numeru identyfikacyjnego (INI);
5) o braku ważnego pozwolenia radiowego dla jednostki pływającej.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego lub potwierdzonym przez właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego jednostka pływająca została sprowadzona. Przepisu nie stosuje się do składania deklaracji zgodności CE.

5. Do wniosku należy również dołączyć:
- Dowód wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego
- Dokument zawierający zgodę właściciela jednostki pływającej na uprawianie żeglugi przez armatora
- Deklaracje zgodności CE jednostki pływającej oraz silnika – jeżeli były wydane
- Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do załatwiania spraw związanych z rejestracją jednostki pływającej, składany w przypadku załatwiania tych czynności przez pełnomocnika (osobę upoważnioną)
- Dowód wniesienia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Gdzie odebrać formularze:

Formularze znajdują się na stronie internetowej: https://www.ums.gov.pl/9-informacje/385-wdrozenie-innowacyjnych-e-uslug-o-wysokim-poziomie-dojrzalosci-w-zakresie-rejestracji-jachtow-i-innych-jednostek-plywajacych-o-dlugosci-do-24-m.html
lub w pok. 103 tut. Urzędu

Opłaty:

Opłaty:
1. Rejestracja i wydanie dokumentu rejestracyjnego – 80.00 zł.
2. Zmiana danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego – 80,00 zł.
3. Wydanie wtórnika rejestracyjnego – 80,00 zł.
4. Za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego w przypadku, o którym mowa w art.28 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – 60,00 zł.
5. Wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – 15,00 zł.

Opłatę należy uiścić na konto tut. Urzędu nr: 12 1560 0013 2294 6771 7000 0009 podając dane wpłacającego oraz zapis - za rejestrację łodzi/zmianę danych w rejestrze/wydanie wtórnika dokumentu, odpisu lub wyciągu z rejestru.

Opłatę skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł wnosi się na konto Urzędu Miejskiego nr konta: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna Nr 66 1560 0013 2294 6771 7000 0007.
Opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa nie wymaga pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Wydanie zaświadczenia o złożeniu wniosku o rejestrację do 7 dni. Wpis do rejestru do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru przysługuje odwołanie do:
- Ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej – w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach morskich albo na wodach morskich i śródlądowych:
- Ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej – w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach śródlądowych.

Inne wskazówki, uwagi:

Obowiązkowi rejestracji podlega:
- jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW;
- jednostka pływająca używana do połowów rybackich;
- jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

Właściciel jednostki pływającej zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami, która podlega obowiązkowi rejestracji, ma obowiązek ją zarejestrować przed upływem terminu ważności dokumentu rejestracyjnego, tj. w terminie:
- do 01.08.2021 r. w przypadku wpisu i dokumentu wydanego do dnia 1. stycznia 2000 r.,
- do 01.02.2022 r. w przypadku wpisu i dokumentu wydanego do dnia 1. stycznia 2006 r.;
- do 01.02.2023 r. w przypadku wpisu i dokumentu wydanego po dniu 1. stycznia 2006 r.

Dokonując rejestracji jednostki pływającej organ rejestrujący nadaje jej indywidualny numer identyfikacyjny (INI), który nie podlega zmianie w okresie istnienia jednostki pływającej.

Obowiązkowi rejestracji nie podlega:
1) jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;
2) jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;
3) deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

Jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela.

W przypadku utraty albo uszkodzenia dokumentu rejestracyjnego wtórnik tego dokumentu wydaje, na wniosek właściciela, organ rejestrujący. Do wniosku dołącza się oświadczenie zawierające informacje o fakcie i okolicznościach utraty albo uszkodzenia dokumentu rejestracyjnego; oświadczenie, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań - składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Podstawa prawna:

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m i administrowania nim.

Opracował

Maria Borawska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Izabela Pesta-Chojnowska

Data sporządzenia

piątek, 11 cze 2021 11:57
  • Data dodania: piątek, 11 cze 2021 11:57
  • Data upublicznienia:
  • Opublikował(a): Borawska Maria
  • Zaakceptował(a): Borawska Maria
  • Artykuł był czytany: 507 razy
  • Ilość edycji: 1