Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zezwolenie na zbieranie / przetwarzanie / zbieranie i przetwarzanie odpadów

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Ochrony Środowiska WGK (pokój 103) telefon 215-67-92. Złożenie dokumentów w siedzibie Urzędu na parterze - stanowisko ds. Obsługi Klienta.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów lub przetwarzania odpadów lub też łączny wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów powinien zawierać:
1.Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania / przetwarzania (odzysku, unieszkodliwiania); a w przypadkach gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie mogą powodować odpady niebezpieczne, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów.
2. Określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przetwarzanych w okresie roku.
3. Oznaczenie miejsca prowadzenia działalności w zakresie zbierania /przetwarzania odpadów.
4. Wskazanie miejsca i sposobu (warunków) magazynowania wszystkich odpadów.
5. Szczegółowy opis stosowanych metod odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
6. Przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania / przetwarzania (odzysk, unieszkodliwianie) odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska.
7. Przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie przetwarzania/zbierania odpadów.

Gdzie odebrać formularze:

W załączniku do informacji.

Opłaty:

1. Opłata skarbowa w wysokości:
Zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2012.1282) opłata skarbowa wynosi 616 zł .
Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Łomży Getin Noble Bank Spółka Akcyjna Nr 66 1560 0013 2294 6771 7000 0007 lub wpłacić w kasie tut. Urzędu.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Zgodnie z art. 35 kpa sprawy są załatwiane niezwłocznie. Na podstawie w/w art. w przypadku sprawy wymagającej postępowania administracyjnego jest ona załatwiana w ciągu miesiąca a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O przedłużeniu terminu załatwienia sprawy strona zostanie poinformowana.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomży, w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć w siedzibie Urzędu na parterze ; stanowisko ds. Obsługi Klienta.

Inne wskazówki, uwagi:

1. Wytwórca odpadów, który prowadzi zbieranie odpadów lub przetwarzanie (tj. odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów może być zwolniony z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeżeli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów, uwzględniające odpowiednio wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
2. Właściwym do wydania zezwolenia w zakresie zbierania / przetwarzania odpadów jest starosta właściwy ze względu na miejsce zbierania / przetwarzania odpadów lub marszałek województwa (m.in. dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko), lub też regionalny dyrektor ochrony środowiska (tereny zamknięte)

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.u. 2017.935),
2. art. 41 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz.U. 2013.21.)

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Andrzej Karwowski

Data sporządzenia

czwartek, 17 kwi 2003 11:51

Data zatwierdzenia

czwartek, 17 kwi 2003 11:52
  • Data dodania: czwartek, 17 kwi 2003 11:51
  • Data upublicznienia: czwartek, 17 kwi 2003 11:52
  • Opublikował(a): Karwowski Andrzej
  • Zaakceptował(a):
  • Artykuł był czytany: 3098 razy
  • Ilość edycji: 7