Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania (wpisanie do rejestru wyborców)

Miejsce załatwienia sprawy

Centrum Obsługi Mieszkańców, parter, tel. 86-215-67-40, 86-215-67-41, 86-215-67-42, 86-215-67-43,

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania,
2. Dowód osobisty,
3. inne dokumenty mogące potwierdzić fakt stałego zamieszkiwania pod adresem wskazanym we wniosku.

Gdzie odebrać formularze:

Centrum Obsługi Mieszkańców, parter Urzędu Miejskiego
w Łomży

Opłaty:

Decyzje nie podlegają opłacie skarbowej .

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Decyzję o ujęciu lub o odmowie ujęcie w stałym obwodzie głosowania wydaje się w terminie do 5 dni od dnia wniesienia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie odmowy ujęcia w stałym obwodzie głosowania przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Łomży, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomży w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji .

Inne wskazówki, uwagi:

Centralny Rejestr wyborców służy do sporządzania spisów wyborców dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dla wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, dla wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego, dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dla wyboru wójta, burmistrza i prezydenta miasta, a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendach. Centralny rejestr wyborców dzieli się na część A, która obejmuje obywateli polskich i część B dla obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.
W Centralnym Rejestrze Wyborców (w części A) wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na pobyt stały na obszarze danej gminy są z urzędu ujmowani w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały. W Centralnym Rejestrze Wyborców można być ujętym tylko w jednym stałym obwodzie głosowania.

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania mogą składać wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały lub wyborcy nigdzie niezamieszkali, przebywający na obszarze gminy z zastrzeżeniem, że wyborca ten w miejsce adresu stałego zamieszkania podaje adres, pod którym będzie możliwe skontaktowanie się z nim przez pracowników urzędu gminy.

Decyzję o ujęciu w stałym obwodzie głosowania urząd wydaje w sytuacji, kiedy zostanie udowodnione, że wyborca stale zamieszkuje pod określonym adresem. Wnioskodawca musi udokumentować fakt stałego zamieszkania przedstawiając np. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, oświadczenie o stałym zamieszkaniu złożone przez osoby wspólnie zamieszkujące w danym lokalu, dołączając kopię umowy o pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu.

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania może zostać złożony na piśmie utrwalonym w postaci:
1) papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem;
2) elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu wnioskodawcy w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57).

W załączeniu klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.

Data sporządzenia

czwartek, 8 maj 2003 13:05

Data zatwierdzenia

czwartek, 8 maj 2003 13:06
  • Data dodania: czwartek, 8 maj 2003 13:05
  • Data upublicznienia: czwartek, 8 maj 2003 13:06
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a):
  • Artykuł był czytany: 5527 razy
  • Ilość edycji: 18