Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Wpis do rejestru wyborców

Miejsce załatwienia sprawy

Centrum Obsługi Mieszkańców, parter, tel.86-215-67-40, 86-215-67-42, 86-215-67-43,

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony wniosek o wpisanie do rejestru wyborców ,

2. Pisemna deklaracja wg wzoru
2. Dowód osobisty

Gdzie odebrać formularze:

Centrum Obsługi Mieszkańców, parter Urzędu Miejskiego
w Łomży

Opłaty:

Decyzje nie podlegają opłacie skarbowej .

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wydaje się w terminie do 5 dni od dnia wniesienia wniosku .

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Łomży, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomży w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji .

Inne wskazówki, uwagi:

Rejestr wyborców służy do sporządzania spisów wyborców dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dla wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, dla wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego, dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dla wyboru wójta, burmistrza i prezydenta miasta, a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendach.
Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały, są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu. Rejestr wyborców dzieli się na część A, która obejmuje obywateli polskich i część B dla obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej. Wyborca może być wpisany tylko do jednego rejestru wyborców.
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców mogą składać wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały lub wyborcy nigdzie niezamieszkali, przebywający na obszarze gminy. Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców urząd wydaje w sytuacji, kiedy zostanie udowodnione, że wyborca stale zamieszkuje pod określonym adresem. Wnioskodawca musi udokumentować fakt stałego zamieszkania przedstawiając np. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, oświadczenie o stałym zamieszkaniu złożone przez osoby wspólnie zamieszkujące w danym lokalu, dołączając kopię umowy o pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu.

Proszę zapoznać się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U.2022.1277 t.j.)

Data sporządzenia

czwartek, 8 maj 2003 13:05

Data zatwierdzenia

czwartek, 8 maj 2003 13:06
  • Data dodania: czwartek, 8 maj 2003 13:05
  • Data upublicznienia: czwartek, 8 maj 2003 13:06
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a):
  • Artykuł był czytany: 5222 razy
  • Ilość edycji: 12