Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Protokół nr 50/14 z dnia 16 września 2014 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum przedstawił porządek obrad ( w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 9 głosami za – jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 49/14 z dnia 25 sierpnia 2014 r. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2014 roku w dziale merytorycznie podległym Komisji – druk nr 819. 3. Sprawy różne.
piątek, 24 paź 2014 11:01

Protokół nr 49/14 z dnia 25 sierpnia 2014 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum przedstawił porządek obrad ( w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 13 głosami za – jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołów nr 47/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. i nr 48/14 z dnia 25 czerwca 2014 r. 2. Analiza funkcjonowania MPK – druk nr 810. 3. Informacja na temat wykonania i realizacji inwestycji miejskich w I półroczu 2014 roku – druk nr 798. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej w Łomży przy ul. Władysława Reymonta – druk nr 806, 806 A. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Miasta Łomża, położonej w Łomży przy ul. Senatorskiej – druk nr 799, 799 A. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Miasta Łomża, położonej w Łomży przy ul. Wesołej – druk nr 801, 801 A. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie – oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża – druk nr 807, 807 A. 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża – druk nr 808, 808 A. 9. Zaopiniowanie projektów uchwał zmieniających uchwałę w sprawie: a) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomża – druk nr 802, 802 A, b) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – druk nr 802, 802 B. 10. Sprawy różne.
piątek, 24 paź 2014 10:59

Protokół nr 48/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum przedstawił porządek obrad ( w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 7 głosami za – jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad: 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej z zasobu Miasta Łomża w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa – druk nr 771, 771/1, 771 A. 2. Sprawy różne.
piątek, 24 paź 2014 10:57

Protokół nr 47/14 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum przedstawił porządek obrad ( w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 7 głosami za – jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 46/14 z dnia 21 maja 2014 r. 2. Informacja przedstawicieli właścicieli pawilonów handlowych przy dworcu PKS nt koncepcji architektonicznej pawilonów po modernizacji. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej z zasobu Miasta Łomża w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa – druk nr 771, 771 A. 4. Zapoznanie się z zasobami gruntów miejskich, w tym pod inwestycje. 5. Sprawy różne.
piątek, 24 paź 2014 10:56

Protokół nr 46/14 z dnia 21 maja 2014 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum przedstawił porządek obrad ( w załączeniu) . Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Radna Bernadeta Krynicka, w imieniu Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Łomży, postawiła wniosek o zdjęcie z porządku obrad Komisji pkt-u 4. Uzasadniając wniosek przedstawiła wniosek KTA (w załączeniu). Beniamin Dobosz – Z-ca Prezydenta Miasta stwierdził, że z tego, co wie Pan Prezydent nie wycofał wniosku w sprawie właśnie tego punktu. Są również prowadzone rozmowy z przedstawicielami KTA. Podkreślił, że kwerenda dokonana przez KTA jest zupełnie odrębna inicjatywa, nie mająca żadnego związku z normalnym funkcjonowaniem organów statutowych miasta. Każdy może sobie przeprowadzać kwerendy różnych nieruchomości miejskich, analizować, opisywać, dopasowywać do swoich własnych potrzeb. Jako osoba odpowiedzialna za sprawy związane z obrotem nieruchomościami w tym również za pozyskiwanie dochodów budżetowych miasta z tytułu sprzedaży nieruchomości podtrzymuje stanowisko i prosi o procedowanie pkt-u 4 porządku obrad, ponieważ są przesłanki merytoryczne, które w toku dyskusji jest gotów przytoczyć za przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży. Radna Bernadeta Krynicka zwróciła uwagę, że Pan Prezydent zaznaczał, że nie ma takich nieruchomości, a okazuje się, że jest i w momencie, kiedy przekazywano nieruchomość przy ul. Studenckiej trzeba było pomyśleć o finansach miasta o rozważyć ile można uzyskać środków finansowych z tytułu sprzedaży tej nieruchomości. Poprosiła o przegłosowanie złożonego wniosku. Dodała, że wszyscy wiedzą, że problem jest poważny i trzeba się tym zająć. Apelowała na sesji Rady Miejskiej, aby Urząd Miasta. Wydział Oświaty wsparł KTA, aby stworzyć taki ośrodek. Przewodniczący Komisji poprosił o wyjaśnienie, czy jest wykonana ekspertyza na ten budynek i czy prawda jest, że budynek ten podlega rozbiórce. Beniamin Dobosz – Z-ca Prezydenta Miasta stwierdził, że nie ma takiej ekspertyzy. Poinformował, że Pani Prezydent Kluczek rozmawiała z Panem Winko w sprawie tego budynku. Wniosek KTA przewiduje adaptację tego budynku na cele związane z działalnością statutową towarzystwa. Uchwała Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy ul. Poznańskiej przewiduje, że w tym właśnie obszarze znajdują tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług. Warunkiem realizacji nowej zabudowy jest dokonanie rozbiórek istniejących budynków będących w złym stanie technicznym i kolidujących z docelowym zagospodarowaniem. Uważa, że docelowe zagospodarowanie, przewidziane planem, koliduje z zamierzeniami towarzystwa. Przewodniczący Komisji stwierdził, że w tej sytuacji trzeba by było zmienić plan zagospodarowania przestrzennego. Beniamin Dobosz – Z-ca Prezydenta Miasta dodał, że nie można umieścić towarzystwa i dzieci w ruinie. Ruina ta przeznaczona jest do rozbiórki, a w planie jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową. Zdrowie dzieci jest najważniejsze i na pewno rozwiązanie znajdzie się. Prezydent obiecywał na sesji, że będzie szukał rozwiązania i uważa, że dotrzyma słowa. Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radną Krynicką o zdjęcie z porządku obrad sesji pkt-u 4. Komisja 1 głosem za, przy 5 głosach przeciw i 4 głosach wstrzymujących nie przyjęła powyższego wniosku. Innych uwag nie zgłoszono. Następnie Przewodniczący Komisji poinformował, że w posiedzeniu uczestniczy Pan Buczma, który chciałby przedstawić swój problem. Pan Buczma – przedsiębiorca łomżyński poinformował, że reprezentuje firmę Tartak Łomża, która znajduje się przy ul. Sikorskiego 164. Wyjaśnił, że miasto będzie musiało od firmy odkupić działkę o pow. ok. 800 m, która przerywa ciągłość ul. Kolejowej. Zaproponował Panu Prezydentowi, że firmie bardzo by przydała się działka o pow. 300 m, czyli 2,5 razy mniejsza od działki firmy, która stanowi jedyną drogę wjazdową i drogę do obsługi terenu firmy. Dodał, że zatrudnia 20 pracowników, a ponadto na terenie firmy pracuje ok. 70 osób, ponieważ teren jest podnajmowany przez inne firmy. Firma chce się rozwijać, natomiast nie ma dojazdu od strony ul. Sikorskiego. Chciałby, aby była taka możliwość, żeby 800 m firmy można było zamienić na 300 m miasta, co byłoby dla obu stron korzystne. Działka o pow. 300 m jest to droga gruntowa, która wymaga przebudowy i inwestycji, a firma nie może inwestować w nie swój grunt. Dojazd do firmy w chwili obecnej jest utrudniony. Przedstawił następnie mapę terenu z zaznaczonymi działkami, o których mówił. Beniamin Dobosz – Z-ca Prezydenta wyjaśnił, że już wcześniej prowadził rozmowy zarówno z Panem Buczmą jak i właścicielami budynku, niedoszłej stacji paliw przy ul. Sikorskiego. Pan Buczma zwrócił się z wnioskiem, aby dokonać zamiany działki miejskiej, przez którą przebiega w chwili obecnej nieformalny wjazd do firmy Tartak, na działkę firmy. Najbardziej istotnym elementem przemawiającym za odmową tej prośbie jest to, że sprzedaż działki Panu Buczmie przy ul. Sikorskiego całkowicie eliminuje możliwość wykorzystania stacji paliw. Nikt nie wyobraża sobie, że stacja paliw przy drodze krajowej nr 63 będzie miała wjazd od ul. Kolejowej i wyjazd jakąś pętelką. Nie wie, czy jesteśmy w stanie taką decyzję podjąć w sprawie zamiany i doprowadzić do straty finansowej właściciela stacji paliw. Jeżeli dojdzie do tego, że ul. Kolejowa będzie budowana, będzie również wykonana w interesie Pana Buczmy i otoczenia, będą zapewnione wjazdy. Osobiście nie podejmie decyzji, żeby teren przy ul. Sikorskiego został przekazany którejkolwiek ze stron, zarówno stacji paliw jak i firmy Tartak Łomża. Wyjaśnił, że zgłosił się do niego obecny właściciel stacji z inwestorem. Stwierdziłem, że jeżeli właściciel stacji doprowadzi do spotkania z Panem Buczmą, to zaprasza do gabinetu i może Panowie dojdą do porozumienia, w ramach którego zarówno Pan Buczma miałby zagwarantowane dobre warunki dojazdu do swojej firmy, a samochody wjeżdżające na stację będą mogły tankować paliwo itd. Niestety, ani właściciel stacji, ani inwestor od tamtej pory się nie pojawili. Przewodniczący Komisji zgodził się z wypowiedzią Prezydenta Dobosza. Postawił wniosek, aby skierować sprawę do Prezydenta Miasta celem ponownego rozpatrzenia sprawy i doprowadzenia do spotkania. Radny Janusz Mieczkowski stwierdził, że prowadzona dyskusja nie ma żadnego, większego znaczenia, ponieważ nie został przyjęty porządek posiedzenia. Nie rozumie nad czym Komisja ma głosować. Należy ustalić nad czym Komisja ma obradować, przyjąć temat do porządku obrad i wtedy można głosować, a w tej chwili jest to luźna rozmowa. W związku z powyższym Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie zaproponowany porządek posiedzenia. Komisja, w wyniku głosowania 10 głosami za – jednogłośnie przyjęła, następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 45/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r. 2. Analiza funkcjonowania MPEC oraz stan realizacji planu zaopatrzenia miasta w ciepło – druk nr – 749. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Łomży na lata 2013 – 2022 (Plan Transportowy)” – druk nr 765, 765 A. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu, nieruchomości będącej własnością Miasta Łomża, położonej w Łomży przy ul. Poznańskiej – druk nr 754, 754 A. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej z zasobu nieruchomości Miasta Łomża w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa – druk nr 755, 755 A. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Łomży przy ul. Bronisława Wesołowskiego i ul. Browarnej – druk nr 756, 756 A. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Łomży przy al. Legionów – druk nr 757, 757 A. 8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania w zakresie organizowania, realizowania i finansowania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych – druk nr 747, 747 A. 9. Zapoznanie się ze stanem dróg po zimie. Zaopiniowanie planu bieżącego utrzymania dróg. 10. Sprawy różne.
czwartek, 3 lip 2014 10:21

Protokół nr 45/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r.

W posiedzeniu udział wzięły osoby zgodnie z załączoną listą obecności. Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum przedstawił porządek obrad ( w załączeniu) . Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 9 głosami za – jednogłośnie przyjęła, następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 44/14 z dnia 25 marca 2014 r. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok w działach merytorycznie podległych Komisji – druk nr 721 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej z zasobu Miasta Łomża w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa – druk nr 736, 736 A 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Łomży, przy ulicy H. Kołłątaja – druk nr 737, 737 A. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej w Łomży przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego – druk nr 738, 738 A. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 412/XLVIII/14 z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomży – druk nr 739, 739 A. 7. Sprawy różne.
czwartek, 3 lip 2014 10:19

Protokół nr 44/14 z dnia 25 marca 2014 r.

W posiedzeniu udział wzięły osoby zgodnie z załączoną listą obecności. Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum przedstawił porządek obrad (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Radny Janusz Mieczkowski zaproponował, aby zaplanowany do rozpatrzenia w sprawach różnych wniosek Pana Stanisława Wysockiego został rozpatrzony w pkt-e 3. Uzasadniając wprowadzenie tematu jako odrębny pkt porządku obrad wyjaśnił, że na posiedzenie Komisji przybyli przedstawiciele Rady Rodziców oraz Pani Dyrektor SP nr 4, którzy chcieliby się w tej sprawie również wypowiedzieć. Radna Bernadeta Krynicka stwierdziła, że w porządku obrad sesji ujęty został pkt dot. podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości będącej własnością miasta Łomża, położonej w Łomży przy ul. Wiosennej, natomiast w porządku obrad Komisji punkt ten nie znalazł się. Zaproponowała, aby uzupełnić porządek obrad o ten temat w pkt-e 5. Przewodniczący Komisji stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczą Państwo Gietek, którzy chcieliby przedstawić Komisji swoją sprawę. Zaproponował, aby Komisja zapoznała się z tą sprawa w pkt-e 4 porządku obrad. Innych uwag do proponowanego porządku nie zgłoszono. Komisja, w wyniku głosowania 13 głosami za – jednogłośnie, przyjęła następujący porządek posiedzenia wraz ze zgłoszonymi zmianami: 1. Przyjęcie protokołu nr 43/14 z dnia 18 lutego 2014 r. 2. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Łomża za 2013 rok – druk nr 706. 3. Rozpatrzenie wniosku Pana Stanisława Wysockiego z dnia 4 marca 2014 r. 4. Rozpatrzenie sprawy Państwa Gietek. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości będącej własnością miasta Łomża, położonej w Łomży przy ul. Wiosennej - druk nr 709, 709 A. 6. Analiza możliwości pozyskiwania środków unijnych na inwestycje w Łomży i informacja na temat przygotowania inwestycji w celu złożenia wniosków o uzyskanie środków unijnych – druk nr 704. 7. Sprawy różne.
czwartek, 8 maj 2014 10:01

Protokół nr 43/14 z dnia 18 lutego 2014 r.

W posiedzeniu udział wzięły osoby zgodnie z załączoną listą obecności. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli kupcy z targowiska miejskiego oraz przedstawiciele Wspólnoty Mieszkaniowej „Jarzębina”. Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum przedstawił porządek obrad (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Radna Bernadeta Krynicka zaproponowała, aby w pierwszej kolejności Komisja wysłuchała przedstawicieli kupców, obecnych na posiedzeniu Komisji. W związku z powyższym Przewodniczący Komisji zaproponował, aby po przyjęciu protokołu, uzupełnić porządek o omówienie I części posiedzenia. Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 12 głosami za – jednogłośnie przyjęła, następujący porządek uzupełniony o propozycję radnej Bernadety Krynickiej i Przewodniczącego Komisji : 1. Przyjęcie protokołu nr 42/14 z dnia 20 stycznia 2014 r. 2. Omówienie stanu nowo wybudowanej hali targowej. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości będącej własnością miasta Łomża, położonej w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej – druk nr 679, 679 A. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości będącej własnością miasta Łomża, położonej w Łomży przy ul. nowej Spokojnej – druk nr 680, 680 A. 5. Analiza funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej (MPWiK) oraz stan realizacji planu zaopatrzenia miasta w wodę. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych obowiązującego na lata 2014-2019 – druk nr 676, 676 A. 6. Informacja na temat realizacji inwestycji za 2013 rok oraz inwestycji w toku – druk nr 686 7. Sprawy różne.
piątek, 11 kwi 2014 12:37

Protokół nr 42/14 z dnia 20 stycznia 2014 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum stwierdził prawomocność obrad, a następnie przedstawił porządek obrad ( w załączeniu) . Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 14 głosami za – jednogłośnie przyjęła, następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 41/13 z dnia 3 grudnia 2013 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność miasta Łomża – druk nr 667, 667 A. 3. Przyjęcie planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej na 2014 rok oraz propozycji tematów do planu pracy Rady Miejskiej Łomży na 2014 rok. 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej za 2013 rok. 5. Sprawy różne.
piątek, 11 kwi 2014 12:35

Protokół nr 41/13 z dnia 3 grudnia 2013 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum stwierdził prawomocność obrad, a następnie przedstawił porządek obrad ( w załączeniu) . Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 13 głosami za – jednogłośnie przyjęła, następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 39/13 z dnia 19 listopada 2013 r oraz 40/13 z dnia 27 listopada 2013 r. 2. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Łomża na 2014 rok w działach merytorycznie podległych Komisji – druk nr 621. 3. Sprawy różne.
piątek, 24 sty 2014 09:19

Protokół nr 40/13 z dnia 27 listopada 2013 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum stwierdził prawomocność obrad, a następnie przedstawił porządek obrad ( w załączeniu) . Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 7 głosami za – jednogłośnie przyjęła, następujący porządek obrad: 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Łomży przy ul. Zjazd – druk nr 637/1, 637 B. 2. Sprawy różne.
piątek, 24 sty 2014 09:18

Protokół nr 39/13 z dnia 19 listopada 2013 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum stwierdził prawomocność obrad, a następnie przedstawił porządek obrad ( w załączeniu) . Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Beniamin Dobosz – Z-ca Prezydenta Miasta wniósł o uzupełnienie porządku obrad o pkt dot. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Łomży przy ul. Zjazd. Przewodniczący Komisji zaproponował, aby wnioskowany punkt został wprowadzony i zrealizowany po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Komisja nie wniosła innych uwag i w wyniku głosowania 10 głosami za – jednogłośnie przyjęła, następujący porządek obrad wraz z poprawką. 1. Przyjęcie protokołu nr 38/13 z dnia 22 października 2013 roku z poprzedniego posiedzenia Komisji. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Łomży przy ul. Zjazd – druk nr 637, 637 A. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Łomża i na terenie Gminy Piątnica - druk nr 626, 626A. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomży, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - druk nr 624, 624A. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomży na prawach Powiatu , która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej /druk nr 629, 629A/. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Łomży przy ul. Studenckiej – druk 633, 633 A. 7. Ocena przygotowań firm komunalnych do sezonu zimowego 2013/2014 – druk nr 631. 8. Sprawy różne.
piątek, 20 gru 2013 14:03

Protokół nr 38/13 z dnia 22 października 2013 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum stwierdził prawomocność obrad, a następnie przedstawił porządek obrad ( w załączeniu) . Zaproponował, na prośbę Pani Naczelnik Henryki Pezowicz, przesunięcie pkt-ów 4 i 5 w miejsce pkt-ów 2 i 3. Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku. Komisja nie wniosła innych uwag i w wyniku głosowania 11 głosami za – jednogłośnie przyjęła, następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 37/13 z dnia 24 września 2013 r. z poprzedniego posiedzenia Komisji. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomży, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – druk nr 605, 605 A. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomży, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – druk nr 606, 606 A. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia założeń polityki społeczno – gospodarczej na rok 2014 - druk nr 598, 598 A. 5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok – druk nr 600, 600 A, b) opłaty od posiadania psów – druk nr 600, 600 B, c) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok - druk nr 600, 600 C. 6. Informacja na temat wdrożenia i funkcjonowania nowego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w mieście Łomża – druk nr 603. 7. Sprawy różne.
czwartek, 21 lis 2013 09:48

Protokół nr 37/13 z dnia 24 wrzesnia 2013 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum stwierdził prawomocność obrad, a następnie przedstawił porządek obrad 9 w załączeniu) . Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku. Henryk Piekarski – Wiceprzewodniczący Komisji wniósł o uzupełnienie porządku obrad o pkt dot. projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli o przystąpieniu Miasta Łomża do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej. Komisja, w wyniku głosowania 10 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym przyjęła wniosek w sprawie uzupełnienia porządku, a w kolejnym głosowaniu, 11 głosami za – jednogłośnie przyjęła, następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołów nr 35/13 z dnia 3 lipca 2013 r. i nr 36/13 z dnia 20 sierpnia 2013 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli o przystąpieniu Miasta Łomża do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej – druk nr 595, 595 A. 3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2013 roku w działach merytorycznie podległych Komisji – druk nr 579. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcie założeń polityki społeczno – gospodarczej na rok 2014 - druk nr 589, 589A, 589/1. 5. Informacja nt przeglądu ulic i ich stanu oraz stan ulic objętych okresem gwarancyjnym. 6. Sprawy różne.
czwartek, 21 lis 2013 09:46

Protokół nr 36/13 z dnia 20 sierpnia 2013 r.

Przed rozpoczęciem wspólnego posiedzenia Komisji, uczestnicy spotkania dokonali przeglądu bazy/zajezdni i zaplecza technicznego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej, zapoznając się z przebudowanym warsztatem, nową stacją paliw, systemem zarządzania i monitoringu również z systemem monitoringu w autobusach. Stwierdzono, że w wyniku prowadzonych przez przedsiębiorstwo działań, nastąpiły znaczące zmiany jakościowe infrastruktury MPK i w dalszym ciągu prowadzone są inwestycje np. budowa ogrodzenia bazy. Stwierdzono również, że istnieje konieczność przeprowadzenia kolejnych inwestycji m.in. modernizacji myjni autobusowej, wyposażonej w chwili obecnej w przestarzałe urządzenia, niszczące nowo zakupiony tabor. Posiedzenie obu Komisji otworzyła Pani Alicja Konopka - Przewodnicząca Komisji Finansów i Skarbu Miasta, która po zapoznaniu się z listami obecności i stwierdzeniu quorum stwierdziła prawomocność obrad. Przed przedstawieniem porządku obrad Komisje uczciły minutą ciszy pamięć zmarłego Jerzego Bittnera – Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Następnie Alicja Konopka - Przewodnicząca Komisji Finansów i Skarbu Miasta przedstawiła porządek obrad do pkt-u 3. Przypomniała, że głosowania nad poszczególnymi punktami będą odbywały się dwukrotnie, raz będzie głosowała Komisja Finansów i Skarbu Miasta, a następnie Komisja Gospodarki Komunalnej. Dalszą część proponowanego porządku obrad od pkt-u 4 przedstawił Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej. Zaproponował, aby do porządku obrad, wprowadzić dodatkowy punkt – zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomża – druk nr 577, 577 A. Poinformował następnie, że radni otrzymali dwa projekty uchwał dotyczące zbycia nieruchomości zawarte w drukach 569, 569 A i 571 i 571 A. Zaproponował, aby te dwa punkty zostały przełożone na następne posiedzenie Komisji, aby członkowie Komisji Gospodarki Komunalnej, jak również wszyscy radni zapoznali się bliżej z uzasadnieniem do projektów uchwał. Wniósł o zdjęcie z porządku obrad Komisji tych dwóch punktów. Uzasadniając swój wniosek stwierdził, że zwracały się do niego osoby m.in. i radni, aby udzielić im bliższych informacji na temat działek przy ul. Reymonta i ul. Wiosennej. Wyjaśnił, że nie umiał udzielić odpowiedzi na pytanie dlaczego sprzedaje się nieruchomość przy ul. Reymonta razem z budynkiem. Odnośnie ul. Wiosennej stwierdził, że opracowywana jest dokumentacja techniczna na wykonanie tej ulicy i wychodzą tam takie sprawy, że ma być budowany kanał burzowy ze względu na podmokłe tereny i nie wie, czy w chwili obecnej miasto powinno pozbywać się tych działek, które być może będą potrzebne do usytuowania zbiornika retencyjnego, bądź pozostawić je jako tereny zamienne. Dlatego uważa, że warto wstrzymać się ze sprzedażą nieruchomości przy ul. Wiosennej. Beniamin Dobosz – Z-ca Prezydenta Miasta odnosząc się do projektu uchwały w sprawie ul. Wiosennej stwierdził, że działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i w żaden sposób nie kolidują z projektowanym odprowadzeniem wód deszczowych i w żaden sposób nie korespondują z tym tematem, ponieważ wody deszczowe z całej ul. Wiosennej będą odprowadzane do zbiornika retencyjnego usytuowanego po drugiej stronie Szosy do Mężenina. Alicja Konopka - Przewodnicząca Komisji Finansów i Skarbu Miasta zwróciła uwagę, że nie w tym miejscu prowadzona jest dyskusja. Poprosiła o inne uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Beniamin Dobosz – Z-ca Prezydenta Miasta stwierdził, że nigdy nie wchodziliśmy tak daleko, że proponowaliśmy sprzedaż jakiejkolwiek działki, żeby trzymać na zamianę dla kogoś tam w przyszłości. Ludzie w większości sytuacji są pieniędzy, a nie działek na ul. Wiosennej. Dodał, że nie widzi żadnego uzasadnienia do odwlekania sprawy jeśli chodzi o działki przy ul. Wiosennej, jak również przy ul. Reymonta, gdzie jest teren przeznaczony po zabudowę, zabudowany budynkiem do rozbiórki. Jako miastu zależy nam na sprzedaży tego terenu, bo mamy określone dochody budżetowe do wykonania i realizacji. Radny Zbigniew Lipski stwierdził, że we wniosku powinna być informacja, że jest to działka po przedszkolu wtedy wszyscy wiedzieliby, o którą działkę chodzi. Uważa ponadto, że chcąc tę działkę dobrze sprzedać, należy ją uporządkować. Najpierw ogłosić przetarg i pozbyć się tego, co tam jest, a dopiero później wystawić działkę do dobrego przetargu nieograniczonego, aby za pół hektara działki uzyskać dobrą cenę. Działka na tyle jest wartościowa, że warto się zastanowić. Poprosił o podanie ceny wyjściowej. Henryka Pezowicz – Z-ca Naczelnika WGN poinformowała, że cena wyjściowa to kwota 1.017.639 zł, cena 1 m ² - 187, 24 zł. Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej poprosił o podanie wartości rozbiórki budynku po przedszkolu. Henryka Pezowicz – Z-ca Naczelnika WGN poinformowała, że wartość kosztów likwidacji budynku oszacowana jest na kwotę 96.317 zł, a ogrodzenia 33.528 zł. Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej uważa, że w związku ze zbliżającym się okresem jesiennym, w sytuacji kiedy firmy nie mają co robić, rozbiorą budynek za 50 % tej kwoty. Uważa, że pytania kierowane do niego jako Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej były zasadne. W związku z powyższym postawił pod głosowanie wniosek o zdjęcie: pkt-u 6 – zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Wiosennej - druk nr 696, 696 A. W wyniku głosowania: - Komisja Gospodarki Komunalnej - za - 8, przeciw – 0, wstrz. 4, - Komisja Finansów i Skarbu Miasta – za – 11, przeciw – 1, wstrz. – 2, wniosek został przyjęły. Następnie Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej postawił wniosek o zdjęcie z porządku obrad pktu 7 – zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Władysława Reymonta – druk nr 571, 571 A. W wyniku głosowania: - Komisja Gospodarki Komunalnej - za - 9, przeciw – 0, wstrz. 4, - Komisja Finansów i Skarbu Miasta – za – 10, przeciw – 1, wstrz. – 4, wniosek został przyjęty. Poddał również pod głosowanie wniosek w sprawie uzupełnienia porządku obrad o pkt - zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomża – druk nr 577, 577 A jako pkt przedostatni. W wyniku głosowania: - Komisja Gospodarki Komunalnej - za - 12, przeciw – 0, wstrz. 0, - Komisja Finansów i Skarbu Miasta – za – 13, przeciw – 0, wstrz. – 0, wniosek został przyjęty. Alicja Konopka - Przewodnicząca Komisji Finansów i Skarbu Miasta poddała pod głosowanie porządek obrad Komisji wraz z przyjętymi poprawkami. W wyniku głosowania: - Komisja Finansów i Skarbu Miasta – za – 13, przeciw – 0, wstrz. – 1, - Komisja Gospodarki Komunalnej - za - 12, przeciw – 0, wstrz. 0, Komisje przyjęły następujący porządek obrad: 1. Informacja o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Łomży wraz z analizą finansową za I półrocze 2013 r. – druk nr 570. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2013 – 2027 – druk nr 573, 573 A. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta za 2013 rok – druk nr 574, 574 A. 4. Informacja na temat wykonania i realizacji inwestycji w I półroczu 2013 r. – druk nr 566 oraz informacja o pozyskanych środkach zewnętrznych w I półroczu 2013 r. – druk nr 566/1. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Rybaki, wraz ze sprzedażą budynku i udzielenie bonifikaty – druk nr 568, 568 A. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Łomży przy ul. Podleśnej – druk nr 572, 572 A. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomża – druk nr 577, 577 A. 8. Sprawy różne. Ad. 1
piątek, 11 paź 2013 08:01

Protokół nr 35/13 z dnia 3 lipca 2013 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum stwierdził prawomocność obrad, a następnie przedstawił porządek obrad. Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku. Radny Jan Bajno zaproponował, aby Komisja potraktowała priorytetowo mieszkańców obecnych na posiedzeniu Komisji i po pkt-e przyjęcie protokołu, udzieliła im głosu. Komisja przyjęła propozycję i w wyniku głosowania 9 głosami za – jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 34/13 z dnia 26 czerwca 2013 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy przekształceniu nieruchomości położonej przy ul. 33 Pułku Piechoty 16 z użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – druk nr 555, 555 A. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, będącej własnością Miasta Łomża na nieruchomość będącą własnością Skarbu Państwa – druk nr 556, 556 A 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Łomży, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 12092 o pow. 2,4951 ha – druk nr 557, 557 A 5. Sprawy różne.
piątek, 11 paź 2013 07:57

Protokół nr 34/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum stwierdził prawomocność obrad, a następnie przedstawił porządek obrad. Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku. Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 8 głosami za – jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 33/13 z dnia 21 maja 2013 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu ustnego, nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomży – druk nr 553, 553 A. 3. Sprawy różne.
środa, 11 wrz 2013 12:42

Protokół nr 33/13 z dnia 21 maja 2013 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum stwierdził prawomocność obrad. Po powitaniu zebranych przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Zaproponował zmianę porządku obrad tak, aby tematy dotyczące zamiany i sprzedaży nieruchomości Komisja zrealizowała w pierwszej kolejności, tuż po przyjęciu protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji, a następnie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2012 rok. W dalszej części porządku obrad będą pozostałe tematy, czyli analiza funkcjonowania MPEC i zaopiniowanie dwóch projektów uchwał „śmieciowych”. Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 10 głosami za – jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad wraz z zaproponowanymi przez Przewodniczącego Komisji zmianami: 1. Przyjęcie protokołów nr 30/13 z dnia 25 lutego 2013 r., nr 31/13 z dnia 27 marca 2013 r., nr 32/13 z dnia 10 kwietnia 2013 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Łomży przy al. Józefa Piłsudskiego – druk nr 521, 521A. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność miasta Łomży, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej- druk nr 522, 522 A. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność miasta Łomży, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej- druk nr 523, 523 A. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność miasta Łomży, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej- druk nr 524, 524 A. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność miasta Łomży, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej- druk nr 525, 525 A. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność miasta Łomży, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej- druk nr 526, 526 A. 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność miasta Łomży, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej- druk nr - druk nr 527, 527 A. 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność miasta Łomży, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej- druk nr 528, 528 A. 10. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 rok w działach merytorycznie podległych Komisji – druk nr 495. 11. Analiza funkcjonowania MPEC oraz stan realizacji planu zaopatrzenia miasta w ciepło – druk nr 534. 12. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży zadań własnych miasta Łomża z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomża - druk nr 529, 529 A. 13. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomża - druk nr 529, 529 B. 14. Sprawy różne.
piątek, 28 cze 2013 10:59

Protokół nr 32/13 z dnia 10 kwietnia 2013 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Henryk Piekarski – Z-ca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum stwierdził prawomocność obrad. Po powitaniu zebranych przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 8 głosami za – jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad: 1. Zaopiniowanie projektów uchwał: a) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty - druk nr 496, 496A. b) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - druk nr 496, 496B. c) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomża - druk nr 496, 496C. d) zmieniającej uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - druk nr 496, 496D. e) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - druk nr 496, 496E.
piątek, 28 cze 2013 10:57

Protokół nr 31/13 z dnia 27 marca 2013 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum stwierdził prawomocność obrad. Po powitaniu zebranych przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 9 głosami za – jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad: 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu ustnego, nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność miasta Łomży – druk nr 494, 494 A. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – druk nr 490, 490 A. 3. Sprawy różne.
wtorek, 16 kwi 2013 08:06

Protokół nr 30/13 z dnia 25 lutego 2013 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum stwierdził prawomocność obrad. Po powitaniu zebranych przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Zaproponował, aby punkt 9 porządku przesunąć jako punkt 4, a punkt 10 jako punkt 5. Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Innych uwag nie zgłoszono. Komisja, w wyniku głosowania 12 głosami za – jednogłośnie, przyjęła następujący porządek obrad wraz z poprawkami zgłoszonymi przez Przewodniczącego Komisji: 1. Przyjęcie protokołu nr 29/13 z dnia 14 stycznia 2013 r. 2. Analiza funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Łomży i gminy Piątnica – druk nr 466. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na terenie miasta Łomża w latach 2013-2018 – druk nr 466 A. 4. Informacja na temat wykonania inwestycji miejskich za 2012 rok – druk nr 464. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Łomży przy ul. Wojska Polskiego – druk nr 465, 465 A. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty - druk nr 473, 473A. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta Łomża na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - druk nr 473, 473B. 8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - druk nr 473, 473C. 9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomża - druk nr 473, 473D. 10. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - druk nr 473, 473E. 11. Sprawy różne.
wtorek, 16 kwi 2013 08:03

Protokół nr 29/13 z dnia 14 stycznia 2013 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum. Po powitaniu zebranych przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 10 głosami za – jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 28/12 z dnia 4 grudnia 2012 r. 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomża – druk nr 447, 447A, b) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłat – druk nr 447, 447D, c) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – druk nr 447, 447E, d) podziału miasta na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – druk nr 447, 447F, e) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 447, 447G. f) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości – druk nr 447, 447 H 3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2013 oraz propozycji tematów do planu pracy Rady Miejskiej Łomży na 2013 rok. 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2012 rok. 5. Sprawy różne.
czwartek, 28 lut 2013 08:09

Protokół nr 28/12 z dnia 10 grudnia 2012 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Zaproponował uzupełnienie porządku obrad o dwa punkty: Informacja z realizacji inwestycji - stan zaawansowania na dzień 31.10. 2012 r. oraz zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomży, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości. Poinformował również, że w posiedzeniu biorą udział przedstawiciele mieszkańców ul. Słowikowej, którzy chcieliby przedstawić swój problem dotyczący budowy tej ulicy. Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 13 głosami za – jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad wraz z propozycjami Przewodniczącego Komisji: 1. Przyjęcie protokołu nr 27/12 z dnia 20 listopada 2012 r. 2. Informacja z realizacji inwestycji - stan zaawansowania na dzień 31.10. 2012 r. – druk nr 436. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomży, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości- druk nr 442, 442 A. 4. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Łomży na 2013 rok w działach merytorycznie podległych Komisji – druk nr 420. 5. Sprawy różne.
czwartek, 28 lut 2013 08:07

Protokół nr 27/12 z dnia 20 listopada 2012 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Zaproponował przeniesienie punktów 5, 6, 7 po pkt-e 1. Zaproponował również uzupełnienie porządku obrad o pkt 9 - zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 493/LXVII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Łomża na lata 2010-2018. Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 8 głosami za – jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad wraz z propozycjami Przewodniczącego Komisji: 1. Przyjęcie protokołu nr 26/12 z dnia 23 października 2012 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Łomży przy ul. Przykoszarowej – druk nr 416, 416 A. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność miasta Łomży, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – druk nr 417, 417 A. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Łomży, przy ul. Kolonia Kraska i Mała Kraska – druk nr 418, 418 A. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Łomży i na terenie gminy Piątnica – druk nr 407, 407 A. 6. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012-2015 - druk nr 424, 424A. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019 dla Miasta Łomża - druk nr 425, 425A. 8. Informacja firm komunalnych o przygotowaniu do sezonu zimowego – druk nr 408. 9. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 493/LXVII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Łomża na lata 2010-2018 – druk nr 431, 431 A. 10. Sprawy różne.
czwartek, 28 lut 2013 08:04

Protokół nr 26/12 z dnia 23 października 2012 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Zaproponował uzupełnienie porządku obrad o pkt zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości miasta Łomży – druk nr 405, 405 A oraz przeniesienie pkt – u 7 sprawy różne w miejsce pkt-u 2 porządku. Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Andrzej Kiełczewski – Naczelnik WRF, w imieniu Prezydenta Miasta, poprosił o uzupełnienie porządku obrad komisji o pkt – zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 493/LXVIII/10 Rady Miejskiej Łomży z 29 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Łomża na lata 2010-2018. Dodał, że temat dotyczy budowy hali targowej i wiaty targowiska miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą. Zadanie zostanie rozszerzone należy to umieścić w WPI. Radna Alicja Konopka poprosiła o wyjaśnienie, czy Komisja na dzisiejszym posiedzeniu będzie rozpatrywała propozycję zmiany dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokm dla MPK. Radny Zbigniew Lipski stwierdził, że w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej jednym z punktów jest informacja Prezydenta o sytuacji finansowej MPK i sprawach organizacyjnych w tym przedsiębiorstwie to myśli, że ten temat należy pozostawić Radzie Miejskiej do przeanalizowania po wystąpieniu Pana Prezydenta. Zaproponował, aby nie podejmować debaty, dopóki Pan Prezydent nie przedstawi radnym aktualnej sytuacji MPK. Każdy radny, na sesji, wg własnej woli i sumienia, zagłosuje. Innych uwag nie zgłoszono. W związku z powyższym Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie zgłoszone poprawki. Komisja 11 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym przyjęła poprawki, a następnie w wyniku głosowania 12 głosami za – jednogłośnie, przyjęła następujący porządek obrad wraz z przyjętymi poprawkami: 1. Przyjęcie protokołu nr 25/12 z dnia 25 września 2012 r. 2. Sprawy różne. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok- druk nr 398, 398 A. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność miasta Łomży, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – druk nr 392, 392 A. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność miasta Łomży, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – druk nr 393, 393 A. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Łomży, przy ul. Rybaki, Gen. Wł. Sikorskiego i Akademickiej – druk nr 396, 396 A. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości miasta Łomży – druk nr 405, 405 A. 8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 493/LXVIII/10 Rady Miejskiej Łomży z 29 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Łomża na lata 2010-2018 – druk nr 404, 404 A. 9. Zaopiniowanie wniosków złożonych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych na 2013 rok.
piątek, 23 lis 2012 08:41

Protokół nr 25/12 z dnia 25 września 2012 r.

Posiedzenie Komisji otworzył Pan Maciej Głaz – Przewodniczący Komisji Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum przedstawił porządek posiedzenia Komisji Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 6 głosami za – jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 17/12 z dnia 28 sierpnia 2012 r. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łomża za I półrocze 2012 r. - druk nr 374. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia założeń polityki społeczno-gospodarczej miasta Łomża na 2013 rok – druk nr 377, 377 A. 4. Sprawy różne.
piątek, 23 lis 2012 08:38

Protokół nr 24/12 z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Radny Andrzej Grzymała postawił wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt-u 2 – analiza funkcjonowania MPK. Poinformował, że Komisja Finansów na swoim posiedzeniu również zdjęła powyższy punkt, a ponadto postawiła wniosek o zdjęcie tego punktu z porządku obrad sesji do czasu przedłożenia radnym analizy finansowej MPK. Radna Alicja Konopka stwierdziła, że Komisja powinna przegłosować wniosek radnego Grzymały i jako merytoryczna, zaproponować zdjęcie tego punktu z porządku sesji, ponieważ Rada nie ma pełnego obrazu funkcjonowania MPK. Radny Zbigniew Lipski poparł wniosek radnego Grzymały i poprosił o przegłosowanie tego wniosku. Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek radnego Grzymały o zdjęcie z porządku obrad pkt-u 2. Komisja w wyniku głosowania 10 głosami za, przy braku głosów przeciw i 3 głosach wstrzymujących przyjęła powyższy wniosek. Poddał również pod głosowanie wniosek o zdjęcie punktu – analiza funkcjonowania MPK, z porządku obrad sesji. Komisja, w wyniku głosowania 10 głosami za, przy braku głosów przeciw i 2 głosach wstrzymujących wniosek przyjęła. Komisja 10 głosami za, przy braku głosów przeciw i 2 głosach wstrzymujących przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 23/12 z dnia 3 lipca 2012 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Łomża oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – druk nr 363, 363 A. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż – oddanie w wieczyste użytkowanie wieczyste w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża - druk nr 364, 364A. 4. Wykonanie i realizacja inwestycji za I półrocze 2012 roku – druk nr 359. 5. Sprawy różne.
czwartek, 11 paź 2012 07:58

Protokół nr 23/12 z dnia 3 lipca 2012 r.

Porządek posiedzenia: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Remontów Ulic w Łomży na lata 2013 – 2017 /druk nr 347, 347/1, 347A/. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Łomża oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków /druk nr 352, 352A/. 4. Sprawy różne. Przebieg posiedzenia: Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Witold Chludziński. Następnie poprosił o uwagi do proponowanego porządku. Komisja uwag nie zgłosiła i proponowany porządek przyjęła jednogłośnie.
czwartek, 11 paź 2012 07:55

Protokół nr 22/12 z dnia 19 czerwca 2012 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Radny Zbigniew Lipski wniósł o uzupełnienie porządku obrad o punkt dotyczący poszerzenia składu Zespołu ds. dostosowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Łomża do wymagań znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Innych uwag nie zgłoszono. Komisja, w wyniku głosowania 9 głosami za – jednogłośnie, przyjęła następujący porządek obrad wraz ze zgłoszoną poprawką: 1. Przyjęcie protokołu nr 21/12 z dnia 15 maja 2012 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na terenie miasta Łomży w latach 2012-2017 – druk nr 330, 330 A. 3. Plan wydatków w ramach środków na utrzymanie ulic na 2012 rok – druk nr 319. 4. Poszerzenie składu Zespołu ds. dostosowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Łomża do wymagań znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 5. Sprawy różne.
poniedziałek, 16 lip 2012 09:21

Protokół nr 21/12 z dnia 15 maja 2012 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 9 głosami za – jednogłośnie, przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 20/12 z dnia 18 kwietnia 2012 r. 2. Analiza funkcjonowania MPEC oraz stan realizacji planu zaopatrzenia miasta w ciepło – druk nr 315, 315 A. 3. Zaopiniowanie wniosku w sprawie realizacji zadania w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w 2012 roku – druk nr 300. 4. Sprawy różne.
piątek, 22 cze 2012 11:39

Protokół nr 20/12 z dnia 18 kwietnia 2012 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 8 głosami za – jednogłośnie, przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 19/12 z dnia 19 marca 2012 r. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2011 rok - druk nr 289 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomży, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - druk nr 298, 298A. 4. Zaopiniowanie założeń do Programu Remontów ulic na lata 2013 – 2017 – druk nr 287. 5. Sprawy różne.
poniedziałek, 21 maj 2012 08:47

Protokół nr 19/12 z dnia 19 marca 2012 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Zaproponował połączenie pkt 2 z 3 i omówienie obu tematów w jednym punkcie. Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 12 głosami za – jednogłośnie, przyjęła propozycję Przewodniczącego Komisji oraz następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 18/12 z dnia 21 lutego 2012 r. 2. Analiza funkcjonowania gospodarki wodno – ściekowej (MPWiK) - druk nr 283. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Planu rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych obowiązującego w latach 2012 – 2017 - druk nr 284, 284 A. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomży, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - druk nr 280, 280A. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością miasta Łomży – druk nr 281, 281 A. 5. Analiza możliwości pozyskiwania środków unijnych na inwestycje w Łomży oraz informacja na temat przygotowania inwestycji w celu złożenia wniosków o uzyskanie środków unijnych – druk nr 277 6. Sprawy różne.
czwartek, 26 kwi 2012 13:03

Protokół nr 18/12 z dnia 21 lutego 2012 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 8 głosami za – jednogłośnie, przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 17/11 z dnia 24 stycznia 2012 r. 2. Informacja na temat wykonania inwestycji miejskich za 2011 rok - druk nr 254. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomży, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - druk nr 253, 253A. 4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomży, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - druk nr 256, 256A. 5. Sprawy różne.
czwartek, 26 kwi 2012 12:59

Protokół nr 17/12 z dnia 24 stycznia 2012 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 11 głosami za – jednogłośnie, przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 16/11 z dnia 27 grudnia 2011 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie ulicy Dwornej - druk nr 241, 241A. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej - druk nr 244, 244A. 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej za 2011 rok. 5. Informacja dotycząca wyroku NSA w sprawie scalenia gruntów w obrębie ul. Żabiej. 6. Sprawy różne.
poniedziałek, 19 mar 2012 08:31

Protokół nr 16/11 z dnia 27 grudnia 2001 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 10 głosami za – jednogłośnie, przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 15/11 z dnia 6 grudnia 2011 r. 2. Zaopiniowanie wniosków, po rozpatrzeniu przez Prezydenta Miasta, złożonych do projektu budżetu miasta na 2012 rok. 3. Przyjęcie planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej oraz propozycji tematów do planu pracy Rady Miejskiej Łomży na 2012 rok 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydatków niewygasających dot. inwestycji. 5. Sprawy różne.
piątek, 3 lut 2012 10:59

Protokół nr 15/11 z dnia 6 grudnia 2011 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Zaproponował uzupełnienie porządku obrad o 2 dodatkowe punkty, pierwszy – zaopiniowanie projektu uchwały – druk nr 222, 222 A i drugi pkt - zaopiniowanie projektu uchwały - druk nr 223, 223 A. Dodał, że tematy te będą przedmiotem obrad najbliższej sesji. Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Radna Alicja Konopka wniosła o uzupełnienie porządku o pkt zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 493/LXVII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 września 2010 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego miasta Łomży na lata 2010-2018. Stwierdziła, że ten temat również jest przedmiotem obrad najbliższej sesji. Komisja w wyniku głosowania 12 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym, przyjęła zgłoszone poprawki. Następnie Komisja w wyniku głosowania 12 głosami za – jednogłośnie, przyjęła następujący porządek obrad wraz z poprawkami: 1. Przyjęcie protokołu nr 14/11 z dnia 21 listopada 2011 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania w zakresie organizowania, realizacji i finansowania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych – druk nr 222, 222 A. 3. Zaopiniowanie projektu w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – druk nr 223, 223 A. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 493/LXVII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 września 2010 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego miasta Łomży na lata 2010-2018 – druk nr 228, 228 A. 5. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2012 rok w działach merytorycznie podległych Komisji – druk nr 205 6. Sprawy różne.
czwartek, 29 gru 2011 11:29

Protokół nr 13/11 z dnia 25 października 2011 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Henryk Piekarski – Z-ca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Radna Bogumiła Olbryś stwierdziła, że pkt 2 porządku obrad dotyczy jej osoby. W związku z tym oświadczyła, że wyłącza się z dyskusji jak również z głosowania nad projektem uchwały. Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 9 głosami za – jednogłośnie, przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 11/11 z dnia 20 września 2011 r. oraz protokołu nr 12/11 z dnia 28 września 2011 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność miasta Łomży, która nie może być zagospodarowania jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – druk nr 191, 191 A. 3. Sprawy różne.
piątek, 2 gru 2011 08:44

Protokół nr 11/11 z dnia 20 wrzesnia 2011 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Zaproponował uzupełnienie porządku obrad o pkt – zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości miasta Łomży. Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag. W wyniku głosowania 11 głosami za – jednogłośnie, przyjęła poprawkę zgłoszoną przez Przewodniczącego Komisji. Następnie Komisja w wyniku głosowania 11 głosami za – jednogłośnie, przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 10/11 z dnia 25 sierpnia 2011 roku. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 85/XIV/11 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012 – 2016. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości miasta Łomży – druk nr 178, 178 A. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste części nieruchomości, będącej własności miasta Łomży – druk nr 169, 169 A 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w obrębie ulicy Nowogrodzkiej i Meblowej – druk nr 170, 170 A 6. Analiza wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011 roku. - druk nr 150 Wykonanie i realizacja inwestycji za I półrocze 2011 roku w tym z udziałem środków unijnych - druk nr 145. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Założeń Polityki Społeczno- Gospodarczej Miasta Łomża na 2012 rok – druk nr 164, 164 A 8. Sprawy różne.
czwartek, 10 lis 2011 07:35

Protokół nr 10/11 z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Zaproponował, aby po zrealizowaniu wszystkich punktów porządku obrad Komisja zapoznała się ze zmodernizowaną bazą. Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła innych uwag, a następnie wyniku głosowania 9 głosami za – jednogłośnie, przyjęła porządek obrad wraz z propozycją Przewodniczącego Komisji: 1. Przyjęcie protokołu nr 9/11 z dnia 4 lipca 2011 roku. 2. Analiza funkcjonowania MPK – wizyta w MPK – druk nr 139 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieograniczonego działek będących w zasobie nieruchomości, położonej w Łomży przy ul. Rybaki 19 – druk nr 146, 146 A. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze przetargu nieograniczonego będącej w zasobie nieruchomości miasta Łomży przy ul. Poligonowej 30 d – druk nr 147, 147 A. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012 – 2016 – druk nr 138, 138 A. 6. Zapoznanie się ze zmodernizowaną bazą oraz zakupem nowych autobusów. 7. Sprawy różne.
poniedziałek, 26 wrz 2011 13:50

Protokół nr 9/11 z dnia 4 lipca 20011 r.

Na ogólną liczbę 16 członków Komisji Finansów i Skarbu Miasta w posiedzeniu uczestniczyło 12 zgodnie z listą obecności Na ogólną liczbę 11 członków Komisji Edukacji i Kultury w posiedzeniu uczestniczyło 10 zgodnie z listą obecności Na ogólną liczbę 14 członków Komisji Gospodarki Komunalnej w posiedzeniu uczestniczyło 12 zgodnie z listą obecności Porządek posiedzenia: 1. Zaopiniowanie wniosku Prezydenta w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto Łomża /druk nr 133, 133A/. 2. Zaopiniowanie wniosku Prezydenta w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łomży na rok 2011 /druk nr 126, 126A/ 3. Zaopiniowanie wniosku Prezydenta w sprawie uchwalenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2011 – 2021 /druk nr 128, 128A/ 4. Zaopiniowanie wniosku Prezydenta w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych objętych czynszem regulowanym na rzecz głównych najemców z bonifikatą /druk nr 125, 125A/. 5. Zaopiniowanie wniosku Prezydenta w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości Miasta Łomża /druk nr 122, 122A 6. Zaopiniowanie wniosku Prezydenta w sprawie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 53/IX/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie w przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Łomża /druk nr 130, 130A /. 7. Informacja o pozyskanych środkach zewnętrznych na inwestycje miejskie /druk nr 124/ 8. Zapoznanie się z zasobami gruntów miejskich w tym pod inwestycje oraz przeznaczonych na sprzedaż. 9. Sprawy różne.
piątek, 16 wrz 2011 08:18

Protokół nr 8/11 z dnia 7 czerwca 2011 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum przedstawił porządek posiedzenia. Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła innych uwag i w wyniku głosowania 11 głosami za – jednogłośnie, przyjęła następujący porządek obrad: 1. Zapoznanie się z koncepcją układu komunikacyjnego przy planowanych centrach handlowych Veneda i Narew. 2. Sprawy różne.
środa, 3 sie 2011 07:26

Protokół nr 7/11 z dnia 24 maja 2011 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum przedstawił porządek posiedzenia. Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła innych uwag i w wyniku głosowania 11 głosami za – jednogłośnie, przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 6/11 z dnia 10 maja 2011 roku. 2. Analiza funkcjonowania MPEC za 2010 rok oraz stan realizacji planu zaopatrzenia miasta w ciepło – druk nr 83 3. ]Zaopiniowanie planu bieżącego utrzymania dróg.] 4. Zaopiniowanie projektu Programu Budowy Ulic – druk nr 54. 5. Sprawy różne.
środa, 3 sie 2011 07:23

Protokół nr 6/11 z dnia 10 maja 2011 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum przedstawił porządek posiedzenia. Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Radny Zbigniew Lipski zaproponował przesuniecie pkt-u 3 w miejsce pkt-u 2. Komisja nie wniosła innych uwag i w wyniku głosowania 10 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym, przyjęła porządek obrad ze zgłoszoną poprawką: 1. Przyjęcie protokołów: nr 4/11 z dnia 15 kwietnia 2011 r. oraz nr 5/11 z dnia 20 kwietnia 2011 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych obowiązujących w latach 2009 – 2014. 3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2010 rok w działach merytorycznie podległych Komisji – druk nr 71 4. Sprawy różne.
poniedziałek, 20 cze 2011 13:40

Protokół nr 5/11 z dnia 20 kwietnia 20011 r.

W posiedzeniu udział wzięły osoby zgodnie z załączoną listą obecności. Członkowie Komisji nieobecni na posiedzeniu: 1. Mariusz Chrzanowski 2. Zbigniew Lipski Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum przedstawił porządek posiedzenia. Zaproponował uzupełnienie porządku obrad, przed punktem: sprawy różne, o pkt w brzmieniu: zaopiniowanie projektu planu robót w ramach środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie ulic. Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła innych uwag i w wyniku głosowania 8 głosami za – jednogłośnie przyjęła porządek obrad ze zgłoszoną poprawką: 1. Przyjęcie protokołu nr 3/11 z dnia 10 marca 2011 roku. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych obowiązujących w latach 2009 – 2014. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości miasta Łomży – druk nr 84, 84 A. 4. Wykonanie i realizacja inwestycji za I kwartał 2011 r. – druk nr 85. 5. Informacja o realizacji WPI miasta Łomża 2010-2018 w odniesieniu do 2010 r. – druk nr 75. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 493/LXVII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 września 2010 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Łomża na lata 2010-2018 – druk nr 77, 77 A. 7. Zaopiniowanie projektu planu robót w ramach środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie ulic. 8. Sprawy różne.
środa, 11 maj 2011 13:02

Protokół nr 4/11 z dnia 15 kwietnia 2011 r.

W posiedzeniu udział wzięły osoby zgodnie z załączoną listą obecności. Członkowie Komisji nieobecni na posiedzeniu: 1. Mariusz Chrzanowski 2. Alicja Konopka Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum przedstawił porządek posiedzenia. Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła innych uwag i w wyniku głosowania 10 głosami za, przy braku głosów przeciw i 2 głosach wstrzymujących, przyjęła następujący porządek obrad: 1. Ocena stanu dróg po okresie zimowym. Zaawansowanie inwestycji w ramach układu komunikacyjnego miasta Łomża oraz stan dróg będących na gwarancji.
środa, 11 maj 2011 12:15

Protokół nr 3/11 z dnia 10 marca 2011 r.

W posiedzeniu udział wzięły osoby zgodnie z załączoną listą obecności. Członkowie Komisji nieobecni na posiedzeniu: 1. Mariusz Chrzanowski Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum przedstawił porządek posiedzenia. Zaproponował zdjęcie z porządku pkt-u 3 dotyczącego realizacji pływalni miejskiej. Uzasadniając wyjaśnił, że nie została mu udostępniona umowa na budowę pływalni miejskiej, o którą wcześniej prosił. Odczytał następnie artykuł prasowy dot. pływalni. Zaproponował, aby temat był przedmiotem obrad Komisji w miesiącu kwietniu. Komisja w wyniku głosowania 10 głosami za – jednogłośnie przyjęła poprawkę dot. pkt-3 porządku obrad. Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Beniamin Dobosz – Z-ca Prezydenta Miasta poprosił o przesunięcie pkt-u 4 w miejsce pkt-u 2. Komisja nie wniosła innych uwag. Następnie członkowie Komisji, w wyniku głosowania 10 głosami za – jednogłośnie przyjęli porządek obrad z dwiema poprawkami j/n: 1. Przyjęcie protokołów nr 1/11 z dnia 4 stycznia 2011 r. oraz nr 2/11 z dnia 10 stycznia 2011 r. 2. Analiza możliwości pozyskania środków unijnych na inwestycje w Łomży i informacja na temat przygotowania inwestycji w celu złożenia wniosków o uzyskanie środków unijnych. 3. Analiza funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej MPWiK. 4. Sprawy różne.
poniedziałek, 2 maj 2011 08:14

Protokół nr 2/11 z dnia 10 stycznia 2011 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum przedstawił porządek posiedzenia. Zaproponował uzupełnienie porządku obrad o pkt dot. budowy bulwarów. Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 9 głosami za – jednogłośnie przyjęła porządek obrad z poprawką: 1. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2011 rok – druk nr 1, 1/1, 1 A. 2. Informacja dot. budowy bulwarów nadnarwiańskich. 3. Sprawy różne.
piątek, 11 mar 2011 08:51

Protokół nr 1/11 z dnia 4 stycznia 2011 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum przedstawił porządek posiedzenia. Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 9 głosami za – jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad: 1. Analiza projektu budżetu miasta na 2011 rok – druk nr 1, 1/1, 1 A. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2011 – 2014 - druk nr 2, 2 A. 3. Propozycje tematów do planu pracy Komisji na 2011 rok. 4. Sprawy różne.
piątek, 11 mar 2011 08:48