Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Protokół nr 45/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Jan Olszewski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Zaproponował zmianę porządku obrad poprzez zdjęcie pkt- u 6. Uzasadniając zaproponowaną zmianę wyjaśnił, że Komisja nie otrzymała w tej sprawie materiałów i nie ma nad czym obradować. Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Radny Witold Chludziński nie zgodził się z wypowiedzią Przewodniczącego Komisji. Stwierdził, że Komisja otrzymała materiały wcześniej i one obowiązują. Program Budowy Ulic i Parkingów jest zaplanowany na lata 2013 – 2020. Przypomniał, że na wniosek grupy radnych w ubiegłym roku, program został ograniczony do 2017 roku i taki program jest. Uważa, że temat ten jest o tyle ważny, że Wydział Inwestycji musi wiedzieć jakie inwestycje będą realizowane, ponieważ przygotowanie spraw związanych z uruchomieniem inwestycji wymaga czasu. Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że temat nie ogranicza się tylko do Programu Budowy Ulic, a jest poszerzony o stan dróg po zimie oraz bieżące utrzymani ulic i takiego materiału Komisja nie otrzymała. Dodał, że doskonale zna proces inwestycyjny i stara się podejść do tematu w sposób rozsądny. Dlatego też postawił wniosek, aby zdjąć temat z porządku obrad i wrócić do niego po otrzymaniu odpowiednich dokumentów. Radny Tadeusz Zaremba stwierdził, że jego zdaniem Komisja nie może dyskutować o żadnym programie na rok 2017, 2018, czy 2019, ponieważ nie została przedłożona żadna propozycja. Jeżeli, chociażby jutro, zostanie przedłożona propozycja realizacji inwestycji, to nie ma problemu, żeby Komisja to rozpatrzyła. Dodał, że popiera wniosek Przewodniczącego Komisji, ponieważ w chwili obecnej nie ma nad czym obradować i temat trzeba przełożyć. Radny Witold Chludziński przytoczył opinię Komisji Gospodarki Komunalnej z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie Programu Budowy Ulic na 2017 rok. Radny Janusz Mieczkowski zaproponował, aby w tej sprawie wypowiedział się Naczelnik Wydziału Inwestycji. Krzysztof Święcki – Naczelnik WIN wyjaśnił, że pkt 6 porządku obrad zawiera szereg zagadnień, bo czym innym jest stan dróg po zimie, a czym innym analiza Programu Budowy Dróg i widziałby, aby te sprawy były oddzielnie chociażby dlatego, że jedna sprawa dotyczy planowania tego, co będziemy robić, a druga kwestią oceny stanu faktycznego. Uważa też, że nie ma pośpiechu, co do przedsięwzięć dotyczących remontu chodników, ponieważ są to inwestycje w większości realizowane na tzw. zgłoszenie. Procedura projektowania i przystąpienie do realizacji takich zadań nie trwa tyle, co projektowanie ulic w szerokim zakresie. Dlatego też uważa, że pośpiechu nie ma, można to na spokojnie opracować, a nad podstawie takiego dokumentu łatwiej będzie Komisji pracować. Dodał, że dokument musi być dość elastyczny, ponieważ w trakcie roku mamy do czynienia z różnymi sytuacjami, gdzie trzeba jedno przedsięwzięcie opóźnić, inne przyspieszyć z różnych powodów. Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt-u 6. Komisja w wyniku głosowania 5 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 2 głosach wstrzymujących, przyjęła wniosek Przewodniczącego Komisji. Przewodniczący Komisji poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek obrad z poprawką: 1. Przyjęcie protokołu nr 44/17 z dnia 14 marca 2017 r. 2. Analiza oraz zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 rok w działach merytorycznie podległych Komisji – druk nr 592. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie-oddanie w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Wł. Broniewskiego, stanowiącej własność miasta Łomża, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – druk nr 605, 605 A. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża – druk nr 606, 606 A. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej przy ul. Senatorskiej – druk nr 607, 607 A. 6. Analiza możliwości pozyskiwania środków unijnych na inwestycje w Łomży i informacja nt przygotowania inwestycji w celu złożenia wniosków o uzyskanie środków unijnych. 7. Sprawy różne.
piątek, 26 maj 2017 07:55

Protokół nr 44/17 z dnia 14 marca 2017 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Jan Olszewski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Zaproponował zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie jako pkt 1 tematu – zapoznanie się ze stanowiskiem przedsiębiorców w sprawie strefy płatnego parkowania. Poinformował, że wiodąca Komisją w tym temacie jest Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego, która przed chwilą się skończyła, ale przedstawione stanowisko zostanie przekazane tej Komisji. Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Radny Witold Chludziński sprostował wypowiedź Przewodniczącego Komisji i stwierdził, że wiodącą Komisją w sprawie parkingów jest Komisja Gospodarki Komunalnej, a nie Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego. Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 11 głosami za – jednogłośnie, przyjęła następujący porządek obrad z poprawką: 1. Zapoznanie się ze stanowiskiem przedsiębiorców w sprawie strefy płatnego parkowania. 2. Przyjęcie protokołu nr 43/17 z dnia 14 lutego 2017 r. 3. Analiza funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Łomży i gminy Piątnica za 2016 rok oraz stan realizacji planu zaopatrzenia miasta w wodę – druk nr 568. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych na terenie Miasta Łomży na lata 2017 - 2022 – druk nr 570, 570 A. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”– druk nr 569, 569 A. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Akcie Założycielskim Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży – druk nr 571, 571 A. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Krętej – druk nr 574, 574 A. 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - druk nr 557, 557A. 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw społecznych – druk nr 573, 573 A. 10. Analiza możliwości pozyskiwania środków unijnych na inwestycje w Łomży i informacja nt przygotowania inwestycji w celu złożenia wniosków o uzyskanie środków unijnych. 11. Informacja nt realizacji inwestycji w toku. 12. Sprawy różne.
piątek, 26 maj 2017 07:54

Protokół nr 43/17 z dnia 20 lutego 2017 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Tadeusz Zaremba - Przewodniczący Komisji Finansów. Następnie poprosił o uwagi do proponowane porządku posiedzenia. Komisje uwag nie zgłosiły i przyjęły następujący porządek posiedzenia: 1. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji. 2. Analiza funkcjonowania Zakładu Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. oraz analiza finansowania systemu gospodarki odpadami /druk nr 554/ 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża /druk nr 542, 542A/ 4. Informacja Prezydenta o dokonanych przez niego Zarządzeniami zmianach w budżecie (Zarządzenia Nr 11/17 z 11.01.2017, Nr 19/17 z 18.01.2017, Nr 28/17 z 31.01.2017, Nr 31/17 z 07.02.2017). 5. Zaopiniowanie projektów uchwał: a) w sprawie zmian w WPF na lata 2017 - 2030 /druk nr 552, 552A/ b) w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017 /druk nr 553, 553A/ 6. Sprawy różne.
czwartek, 13 kwi 2017 10:25

Protokół nr 42/17 z dnia 24 stycznia 2017 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Jan Olszewski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag przyjmując następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 41/16 z dnia 27 grudnia 2016 r. 2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2017 rok oraz propozycji tematów do planu pracy Rady Miejskiej na 2017 rok. 3. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego o działalności Komisji za 2016 rok. 4. Sprawy różne.
piątek, 10 mar 2017 08:41

Protokół nr 41/16 dnia 27 grudnia 2016 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Ireneusz Cieślik– Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag przyjmując następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 40/16 z dnia 6 grudnia 2016 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty – druk nr 521, 521 A. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na nieruchomość stanowiącą własność Miasta Łomża – druk nr 515, 515 A. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży” zgodnie z zapisami studium wykonalności – druk nr 519, 519 A. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Łomży do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży” druk nr 517, 517 A. 6. Sprawy różne.
czwartek, 26 sty 2017 12:37

Protokół nr 40/16 z dnia 6 grudnia 2016 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Jan Olszewski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 8 głosami za – jednogłośnie, przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 39/16 z dnia 24 listopada 2016 r. 2. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2017 rok w działach merytorycznie podległych Komisji – druk nr 482. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla miasta Łomża na lata 2016 – 2020 z perspektywą do 2024 – druk nr 504, 504 A. 4. Sprawy różne.
środa, 28 gru 2016 13:03

Protokół nr 39/16 z dnia 24 listopada 2016 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Jan Olszewski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Na prośbę przedstawicieli mieszkańców, obecnych na posiedzeniu Komisji, zainteresowanych strefą płatnego parkowania, wniósł o przeniesienie pkt-u 12 w miejsce pkt-u 2. Komisja, w wyniku głosowania 9 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym, przyjęła wniosek Przewodniczącego Komisji. Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Radna Alicja Konopka wniosła o zmianę w proponowanym porządku obrad zapisu pktu-u 3 na zapis: dyskusja na temat projektu budżetu miasta na 2017 rok w działach merytorycznie podległych Komisji, ponieważ uważa, że „co nagle to po diable”. Komisja, w wyniku głosowania 9 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym, przyjęła wniosek radnej Konopka, a następnie 10 głosami za – jednogłośnie, przyjęła porządek obrad z poprawkami: 1. Przyjęcie protokołu nr 38/16 z dnia 25 października 2016 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia płatnego parkowania, opłat za postój oraz zasad ich poboru – druk nr 476, 476 A. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Łomża i na terenie Gminy Piątnica – druk nr 478, 478 A. 4. Dyskusja na temat projektu budżetu miasta na 2017 rok w działach merytorycznie podległych Komisji – druk nr 482 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Makowej, stanowiącej własność Miasta Łomża, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – druk nr 484, 484 A. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomży, położonej w Łomży przy ul. Sybiraków – druk nr 485, 485 A. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej – druk nr 486, 486 A. 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – druk nr 487, 487A. 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – druk nr 488, 488A. 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej w Łomży przy ul. gen. Władysława Sikorskiego – druk nr 489, 489 A. 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Polnej, stanowiącej własność Miasta Łomża, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – druk nr 491, 491A. 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej w Łomży przy ul. Meblowej – druk nr 494, 494 A 13. Ocena przygotowania przedsiębiorstw komunalnych do okresu zimowego 2016/2017 – druk nr 493. 14. Sprawy różne.
poniedziałek, 12 gru 2016 08:58

Protokół nr 38/16 z dnia 25 października 2016 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Jan Olszewski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Zaproponował uzupełnienie porządku obrad o pkt - zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży - druk nr 472, 472A oraz ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji ZB w Łomży - druk nr 472, 472B. Wniósł o wprowadzenie tego tematu jako pkt 2, po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Radny Tadeusz Zaremba wniósł o wprowadzenie, jako pkt 3 porządku obrad, pkt-u - zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok w działach merytorycznie podległych Komisji – druk nr 469, 469B. Uzasadniając wyjaśnił, Komisja Finansów analizowała powyższy projekt uchwały, ale temat ten został niejako odłożony, ponieważ w projekcie uchwały jest bardzo dużo zadań związanych z zakresem działania Komisji Gospodarki Komunalnej. Innych uwag nie zgłoszono. Członkowie Komisji, w wyniku głosowania 12 głosami za – jednogłośnie, przyjęli zarówno poprawkę zgłoszoną przez Przewodniczącego Komisji, jak również 12 głosami za – jednogłośnie, poprawkę zgłoszoną przez radnego Tadeusza Zarembę. W dalszej części posiedzenia Komisja przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 37/16 z dnia 20 września 2016 r. 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży - druk nr 472, 472A. b) ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji ZB w Łomży - druk nr 472, 472B. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok w działach merytorycznie podległych Komisji – druk nr 469, 469B. 4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) podatków od nieruchomości – druk nr 465, 465 A, b) podatków od środków transportowych – druk nr 465, 465 B, c) opłaty od posiadania psów, terminów płatności oraz zwolnień na 2017 rok – druk nr 465, 465 C. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia z gminami: Miasto Wysokie Mazowieckie, Miasto Kolno umowy współpracy w zakresie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gmin regionu zachodniego województwa podlaskiego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) – druk nr 467, 467 A. 6. Zaopiniowanie propozycji zmian w sprawie przywrócenia opłat za parkowanie w obrębie Łomżyńskiej Starówki z dniem 1.01.2017 r. – druk nr 455. 7. Informacja z realizacji inwestycji do 10.10.2016r. oraz planowanych zadań inwestycyjnych na 2017 rok. 8. Informacja Prezydenta Miasta na temat realizacji nałożonych kar za nieprawidłowe składowanie odpadów komunalnych. 9. Sprawy różne.
czwartek, 1 gru 2016 14:15

Protokół nr 37/16 z dnia 22 września 2016 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Jan Olszewski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Członkowie Komisji nie wnieśli uwag i przyjęli następujący porządek posiedzenia: 1. Przyjęcie protokołu nr 36/16 z dnia 23 sierpnia 2016 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia założeń polityki społeczno-gospodarczej miasta Łomży na 2017 rok – druk nr 447, 447 A. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie – oddanie w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonych w Łomży przy ul. Władysława Broniewskiego, stanowiących własność miasta Łomża, które nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości, a przeznaczone do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – druk nr 442, 442 A. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie – oddanie w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Władysława Broniewskiego, stanowiącej własność miasta Łomża, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – druk nr 443, 443A. 5. Zaopiniowanie wniosku w sprawie dofinansowania zadania w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych – druk nr 434. 6. Zaopiniowanie koncepcji zagospodarowania terenów w obrębie ul. Katyńskiej, Zawadzkiej i Parku Jana Pawła II – druk nr 436. 7. Sprawy różne.
czwartek, 10 lis 2016 11:47

Protokół nr 36/16 z dnia 23 sierpnoa 2016 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Jan Olszewski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Zaproponował zmianę w porządku obrad polegającą na przeniesieniu pkt-u 3 w miejsce pkt-u 2 oraz, w związku z tym, że kolejne dwa punkty porządku wiążą się tematycznie, połączenie ich w jeden punkt. Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Członkowie Komisji nie wnieśli uwag i w wyniku głosowania 10 głosami za – jednogłośnie dokonali zmian z porządku obrad zgodnie z propozycją Przewodniczącego Komisji oraz przyjęli następujący porządek posiedzenia: 1. Przyjęcie protokołu nr 35/16 z dnia 5 lipca 2016 r. 2. Informacja na temat funkcjonowania MPWiK Sp. z o. o. po zmianach Rady Nadzorczej i Zarządu. 3. Analiza wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 roku – druk nr 418. 4. Ocena zaawansowania inwestycji w tym z udziałem środków unijnych. 5. Funkcjonowanie targowiska miejskiego i hali targowej za I półrocze 2016 roku. 6. Sprawy różne.
piątek, 23 wrz 2016 15:00

Protokół nr 35/16 z dnia 5 lipca 2016 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek posiedzenia: 1. Przyjęcie protokołu nr 34/16 z dnia 21 czerwca 2016 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, lokalu mieszkalnego położonego w Łomży, przy ul. Polowej – druk nr 409, 409 A. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża - druk nr 410, 410 A. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie – oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża – druk nr 411, 411 A. 5. Analiza Programu Remontów Ulic i Chodników oraz zapoznanie się ze stanem dróg po zimie. Zaopiniowanie planu bieżącego utrzymania dróg - druk nr 396. 6. Sprawy różne.
poniedziałek, 5 wrz 2016 08:39

Protokół nr 34/16 z dnia 21 czerwca 2016 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Postawił wniosek o zdjęcie pkt-u 7 porządku obrad i przeniesienie go na następne posiedzenie Komisji. Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 6 głosami za, przy braku głosów przeciw i 3 głosami wstrzymującymi, przyjęła wniosek Przewodniczącego Komisji oraz następujący porządek posiedzenia wraz z poprawką: 1. Przyjęcie protokołu nr 33/16 z dnia 11 maja 2016 r. 2. Analiza funkcjonowania MPK /druk nr 389/. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej w Łomży, przy ul. Nowogrodzkiej /druk nr 379, 379A/. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży, przy ul. Nowogrodzkiej, stanowiącej własność Miasta Łomża, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej /druk nr 380, 380A/. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży, przy ul. Nowogrodzkiej, stanowiącej własność Miasta Łomża, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej /druk nr 381, 381A/. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomża /druk nr 395, 395A/. 7. Sprawy różne.
środa, 6 lip 2016 11:17

Protokół nr 33/16 dnia 11 maja 2016 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poinformował, że w związku z pomyłką w numeracji druków w punktach 4, 5, 6, 7 porządku obrad, członkowie Komisji otrzymali projekt porządku z właściwymi numerami druków (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek posiedzenia: 1. Przyjęcie protokołu Komisji Gospodarki Komunalnej nr 32/16 z dnia 18 kwietnia 2016 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Łomży, przy ul. Sybiraków - druk nr 358, 358 A. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości położonej w Łomży przy Kalinowej - druk nr 359, 359 A. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - druk nr 360, 360 A. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - druk nr 360, 361 A. 6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomża - druk nr 360, 362 A. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - druk nr 360, 363 A. 8. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2015 rok w działach merytorycznie podległych Komisji – druk nr 338. 9. Sprawy różne.
piątek, 24 cze 2016 11:51

Protokół nr 32/16 z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listami obecności i stwierdzeniu quorum przedstawił porządek obrad (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Członkowie obu Komisji nie wnieśli uwag i przyjęli następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu Komisji Gospodarki Komunalnej nr 31/16 z dnia 23 marca 2016 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste, w trybie przetargu, nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska - druk 347, 347 A. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste, w trybie przetargu, nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Wąskiej – druk nr 348, 348 A. 4. Informacja o przebiegu postępowania PPP – druk nr 354. 5. Sprawy różne.
piątek, 13 maj 2016 10:36

Protokół nr 31/16 z dnia 23 marca 2016 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania jednogłośnie, przyjęła następujący porządek posiedzenia: 1. Przyjęcie protokołu nr 30/16 z dnia 9 marca 2016 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Chabrowej, stanowiącej własność miasta Łomża, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – druk nr 327, 327A. 3. Analiza i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2017 – 2020 – druk nr 314, 314 A. 4. Informacja na temat realizacji inwestycji w toku w tym inwestycji realizowanych z dofinansowaniem środków unijnych – druk nr 324. 5. Sprawy różne.
poniedziałek, 25 kwi 2016 10:42

Protokół nr 30/16 z dnia 9 marca 2016 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poinformował, że Prezydent Garlicki, z powodu choroby, nie weźmie udziału w posiedzeniu Komisji. Dodał, że wszelkie pełnomocnictwa ma Naczelnik WGK Pan Andrzej Karwowski. Poprosił następnie o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Tadeusz Zaremba – członek Komisji – zwrócił się z prośba, aby w trakcie rozpatrywania punktów 2 i 3 porządku obrad, rozparzone zostały również jego propozycje dotyczące zasad opracowania planów budowy, remontów i modernizacji infrastruktury drogowej i osiedlowej w Łomży, które pozwolił sobie przesłać do wszystkich radnych oraz przewodniczących rad osiedli (w załączeniu). Przewodniczący Komisji stwierdził, że szkoda, że Pan radny przesłał propozycje dopiero 9 maja, bo jak przypomniał, Komisja ustaliła, że wszelkie uwagi do programów członkowie Komisji mieli zgłaszać do końca poprzedniego miesiąca. Zaproponował, aby Komisja zajęła się tym materiałem na następnym posiedzeniu. Alicja Konopka – członek Komisji – postawiła wniosek, aby w związku z nieobecnością Prezydenta Garlickiego nie zajmować się projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2017-2020. Tadeusz Zaremba – członek Komisji – odnosząc się do wniosku radnej Konopka zwrócił uwagę, że zadania do realizacji wyznacza Rada Miejska i szczególnie ważne jest, aby uzgodnienia w tej sprawie na poziomie, który nie będzie powodował, że potem radni będą naciskani albo robili tak, a nie inaczej bo komuś się nie podoba. Zwrócił uwagę, że mieliśmy już takie przypadki, że odbyły się posiedzenia Komisji bez udziału prezydentów, a później była „cała polka”, co prawda nie w pinie gospodarczym, ale takie sytuacje były. Zgodził się z wnioskiem radnej Konopka, że temat należy odłożyć. Przewodniczący Komisji stwierdził, że decyzja należy do członków Komisji. Zauważył jednak, że nie zdarzyło się tak, że opinia którejkolwiek Komisji, wypracowanej pod nieobecność Prezydenta, nie była brana pod uwagę. Bogumiła Olbryś – członek Komisji – odnosząc się do wniosku radnej Konopka stwierdziła, że mamy quorum, jesteśmy organem uchwałodawczym i możemy popracować nad porządkiem obrad, który mamy dzisiaj. Wszelkie procedury są zachowane, Pan Naczelnik ma pełnomocnictwo Pana Prezydenta, a Pan Prezydent na poprzednim posiedzeniu oddał Komisji pełne plenipotencje, co do opracowania programów, skali punktowej i wszystko to leży w gestii Komisji Gospodarki Komunalnej. Uważa, że Komisja powinna realizować porządek obrad w całości. Hanka Gałązka – członek Komisji – poprosiła, aby radni zauważyli, że sesja Rady Miejskiej jest 30 marca. Kolejne posiedzenie Komisji zaplanowane jest na 23 marca i będzie zbyt mało czasu na dyskusję. Z kolei jeśli procedowanie nad projektem uchwały zostałoby przełożone na następną sesję w kwietniu, to nie wie, czy to nie będzie za późno. Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek radnej Konopka w sprawie zdjęcia z porządku obrad pkt - u 2 w sprawie przyjęcia Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2017-2020. Dodał, że program przewiduje również zadania na 2017 rok, a każdy miesiąc opóźnia prace, m.in. opracowanie projektów, nad przygotowaniem zadań do realizacji. Komisja, w wyniku głosowania 7 głosami za, przy 3 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym, przyjęła powyższy wniosek. Innych uwag nie zgłoszono i Komisja przyjęła następujący porządek posiedzenia wraz z poprawką: 1. Przyjęcie protokołu nr 29/16 z dnia 17 lutego 2016 r. 2. Analiza i przyjęcie kryteriów do Programu Budowy Parkingów. 3. Sprawy różne.
piątek, 1 kwi 2016 12:29

Protokół nr 29/16 z dnia 17 lutego 2016 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Zaproponował uzupełnienie porządku obrad o temat: zapoznanie się zmianą jaka planowana jest w rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Łomży na lata 2014 – 2022. Wyjaśnił, że wcześniej z Panem Dyrektorem MPK ustalili, że Pan Dyrektor przygotuje informację na ten temat i przedstawi założenia na czym miałoby to polegać. Zaproponował, aby był to punkt po przyjęciu protokołów. Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 8 głosami za, przy braku głosów przeciw i 4 głosami wstrzymującymi, przyjęła następujący porządek obrad wraz z poprawka zgłoszona przez Przewodniczącego Komisji: 1. Przyjęcie protokołów nr 27/16 z dnia 19 stycznia 2016 r oraz 28/16 z dnia 25 stycznia 2016 r. 2. Zapoznanie się z planem zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2014 – 2022. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej w Łomży przy ul. Nowoprojektowanej – druk nr 298, 298 A. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie, stanowiącej własność miasta Łomża, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – druk nr 305, 305 A. 5. Analiza funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Łomża i gminy Piątnica. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na terenie miasta Łomża w latach 2016 – 2021 – druk nr 297, 297 6. Analiza funkcjonowania MPGKiM w Łomży – druk nr 296. 7. Analiza funkcjonowania ZGO oraz gospodarki odpadami komunalnymi – druk nr 295, 295/1. 8. Zaopiniowanie projektu aktualizacji Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2017 – 2020 – druk nr 290. 9. Sprawy różne.
piątek, 1 kwi 2016 12:26

Protokół nr 28/16 z dnia 25 stycznia 2016 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, poinformował, że pozwolił sobie na zwołanie posiedzenia Komisji w trakcie przerwy w obradach dzisiejszej sesji Rady Miejskiej z tej racji, że temat jakim jest przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia MPWiK do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcie do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowogrodzkiej w Łomży, jest bardzo poważny. Przypomniał, że Rada Miejska w dniu 29 grudnia 2015 roku podjęła uchwałę w tej sprawie (w załączeniu do protokołu). Stwierdził, że treść projektu uchwały, którą radni otrzymali w dniu dzisiejszym jest niemalże identyczna jak uchwała z dnia 29 grudnia 2015 roku, tylko w § 1 projektu uchwały dopisuje się w § 1 „przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności tego projektu przedsięwzięcia oraz akceptacji założonych w nim planów taryfowych wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat do taryf”. Zwrócił się do Prezydenta Miasta o wyjaśnienie, jak radni mają rozumieć te zapisy. Dodał, że radca prawny w trakcie sesji stwierdził jednoznacznie, że uchwała z dnia 29 grudnia 2015 była uchwałą dobrą, to dlaczego dzisiaj Rada ponownie zajmuje się tym tematem. Wg niego dodany zapis jest bardzo istotny. Chodzi o niemałe kwoty i znając życie, może dojść do takiej sytuacji, że „to radni podjęli uchwałę i będzie na 23 radnych”. Dlatego też chciałby, aby te wszystkie niejasności zostały wytłumaczone.
wtorek, 23 lut 2016 13:13

Protokół nr 27/16 z dnia 19 stycznia 2016 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołów nr 24/15 z dnia 9 grudnia 2015 r., nr 25/15 z dnia 15 grudnia 2015 r., nr 26/15 z dnia 28 grudnia 2015 r. 2. Analiza funkcjonowania MPEC. 3. Analiza projektu Programu Budowy Parkingów. 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2015 rok (w załączeniu). 5. Sprawy różne.
wtorek, 23 lut 2016 13:09

Protokół nr 26/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Tadeusz Zaremba - Przewodniczący Komisji. Następnie poprosił o uwagi do proponowanego porządku. Komisje uwag nie zgłosiły i przyjęła następujący porządek dzienny: 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowogrodzkiej w Łomży” /druk nr 267, 267A/ 2. Zaopiniowanie projektów uchwał: a) w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2016 - 2030 /druk nr 240/3, 240A/ b) w sprawie budżetu miasta Łomża na 2016 rok /druk nr 239/3, 239A/ 3. Zaopiniowanie projektu uchwał: a) w sprawie zmian w WPF na lata 2015 -2028 /druk nr 270, 270/1, 270B/ b) w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015 /druk nr 271, 271/1, 271A/ 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydatków które nie wygasają z upływem 2015 roku /druk nr 273, 273/1, 273A/ 5. Sprawy różne. Kontynuując Tadeusz Zaremba – Przewodniczący Komisji Finansów i Skarbu Miasta przekazał prowadzenie w punkcie 1 Witoldowi Chludzińskiemu – Przewodniczącemu Komisji Gospodarki Komunalnej
czwartek, 21 sty 2016 08:03

Protokół nr 25/15 z dnia 15 grudnia 2015 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek posiedzenia: 1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty - druk nr 258, 258 B. 2. Sprawy różne.
czwartek, 21 sty 2016 08:01

Protokół nr 24/15 z dnia 9 grudnia 2015 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek posiedzenia: 1. Przyjęcie protokołu nr 23/15 z dnia 1 grudnia 2015 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona jest do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – druk n4 247, 247 A. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona jest do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – druk n4 248, 248 A. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona jest do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – druk n4 249, 249 A. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie, w trybie przetargu, w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża – druk nr 250, 250 A. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża – druk nr 251, 251 A. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie – oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża – druk nr 252, 252 A. 8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 9. Sprawy różne.
czwartek, 21 sty 2016 07:59

Protokół nr 23/15 z dnia 1 grudnia 2015 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek posiedzenia: 1. Przyjęcie protokołów nr 21/15 z dnia 11 listopada 2015 r. oraz 22/15 z dnia 25 listopada 2015 r. 2. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Łomża na 2016 rok w działach merytorycznie podległych Komisji. 3. Sprawy różne.
piątek, 11 gru 2015 11:51

Protokół nr 22/15 z dnia 25 listopada 2015 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Mariusz Chrzanowski – Prezydent Miasta wniósł o uzupełnienie porządku obrad o pkt zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Łomża i na terenie Gminy Piątnicy. Uzasadniając wyjaśnił, że 22 października br. wpłynął wniosek MPWiK w powyższej sprawie. Pierwotnie MPWiK wnioskował o podwyższenie stawek za ścieki o 50 gr netto. Zgodnie z posiadanymi uprawnieniami dokonał weryfikacji wniosku i stwierdził, że proponowana kwota jest zbyt duża. W związku z tym zlecił Panu dr Miarze dokonania analizy dokumentów, w wyniku której oraz po rozmowach z przedstawicielami MPWiK-u, propozycja ze strony spółki jest o 6 gr niższa i wynosi 44 gr. Zgodnie z obowiązującym prawem, z ustawy wynika, że w ciągu 45 dni od dnia złożenia wniosku, a termin ten upłynie w dniu 7 grudnia br., Rada może zająć stanowisko w przedmiotowej sprawie. W związku z tym, że w dniu wczorajszym otrzymał weryfikacje kosztów, pozwolił sobie skierować do Rady Miejskiej projekt uchwały w sprawie zmiany taryf. Zwrócił się z prośbą, aby radni zajęli się tym tematem. Dodał, że w grę jeszcze wchodzi sesja nadzwyczajna i jeżeli radni uważają, że czasu na zapoznanie się z wnioskiem było zbyt mało, to taka sesję nadzwyczajną można zwołać. Wie jaka jest procedura i czym skutkuje nie wyrażenie zgody na zmianę taryf. Przewodniczący Komisji stwierdził, że członkowie Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji wiodącej, otrzymali plik dokumentów przed chwilą, 5 minut temu. Jeżeli odpowiedzialne osoby zajmowały się weryfikacja miesiąc czasu, to radni nie są w stanie nawet przejrzeć tego w tak krótkim czasie. Dlatego też, uzupełnienie porządku obrad o ten punkt, pozostawia pod rozwagę członków Komisji. Andrzej Wojtkowski – członek Komisji – stwierdził, że jeśli nawet Rada Miejska nie zgodzi się na podwyżkę wody, to ta podwyżka i tak wejdzie, co wynika z ustawy. Uważa, że nie ma sensu zwoływać sesji nadzwyczajnej, należy wprowadzić ten punkt na dzisiejsza sesję, a przed jego realizacją, w trakcie przerwy, Komisja Gospodarki Komunalnej wypracuje swoje stanowisko. Każdy radny ma swoje zdanie na ten temat i wie jak zagłosować. Mariusz Chrzanowski – Prezydent Miasta przypomniał, że w roku ubiegłym Rada Miejska w ogóle tym tematem się nie zajmowała, a powinna się zajmować nawet jeśli nie ma zmian. Tadeusz Zaremba – członek Komisji – stwierdził, że zastanawia się na jedną sprawą. Jeżeli wniosek do Pana Prezydenta wpłynął ponad miesiąc temu, Pan Miara analizował to przez miesiąc, a radni teraz mają to załatwić w ciągu paru minut. Zgodził się z wypowiedzią radnego Wojtkowskiego, że każdy radny ma swoje zdanie, ale jeżeli dzisiaj wprowadzimy to na sesję, to po to, żeby to odrzucić. No to jaki jest sens, żeby to odrzucać tylko tak a priori. Osobiście nie czuje się w dniu dzisiejszym na siłach, aby odnieść się do przedłożonego materiału. Uważa, że Komisja nie powinna się tym w dniu dzisiejszym zajmować. Przewodniczący Komisji przytoczył zapis pkt-u 8 uzasadnienia do wniosku. Uważa, że Rada może w ogóle nie zajmować się tym tematem. Wniosek został złożony, procedury zostały zachowane i po 70 dniach wejdą nowe podwyżki. Mariusz Chrzanowski – Prezydent Miasta zwrócił uwagę, że czas na zajęcie się tematem Rada Miejska jeszcze ma, bo do 7 grudnia jest jeszcze trochę czasu. Wyjaśnił, że wniosek wpłynął na początku do niego, został przeanalizowany i zaopiniowany negatywnie. Po otrzymaniu odpowiedzi z MPWiK-u Pan Miara miał 7 dni na przeanalizowanie wniosku. Nie chciał uzurpować sobie prawa to tego, aby jednoosobowo dokonywać weryfikacji i oceny przedstawionych taryf, stąd też wniosek skierowany do Rady Miejskiej. Bogumiła Olbryś – członek Komisji – zgodziła się z propozycją radnego Wojtkowskiego, aby temat wprowadzić pod obrady dzisiejszej sesji, a Komisja Gospodarki Komunalnej wypracuje opinię w trakcie przerwy. Stwierdziła, że interesuje ją, dlaczego proponowana jest podwyżka o taką kwotę i może wynegocjujemy z MPWiK-em niższą taryfę. W dokumentach na pewno jest to uzasadnione, ale radni nie mają czasu na zapoznanie się z materiałem. Jan Olszewski – członek Komisji – poprosił o wyjaśnienie dlaczego, jeżeli dokument wpłynął 22 października br., Pan Prezydent nie dał możliwości zapoznać się z dokumentem radnym, tylko najpierw skierował dokument do Pana Miary, a radni nie otrzymali informacji. Od 22 października było wystarczająco dużo czasu, aby radni się z tym zapoznali. Teraz od radnych się żąda, aby w ciągu godziny podjęli decyzję. Osobiście jeśli podejmuje decyzję pozytywną bądź negatywną, to przed jej podjęciem zapoznaje się z dokumentami. Jeżeli radni w ciągu 1 godziny chcą zapoznać się z dokumentacją i świadomie głosować, to życzy powodzenia. Dodał, że będzie głosował przeciw, ponieważ chce być świadomy za czym głosuje i jakie będą konsekwencje, a konsekwencje poniosą mieszkańcy miasta. Mariusz Chrzanowski – Prezydent Miasta stwierdził, że mógł przedstawić wniosek, ale z jego analizy wynikało, że kwota podwyżki powinna być niższa. Dokonana została też weryfikacja kosztów, jakie ponosi MPWiK. Rozmowy z Prezesami MPWiK były trudne w wielu kwestiach, ponieważ odnośnie kosztów i polityki prowadzonej w ostatnim czasie, nie zgadzamy się. W ciągu tego roku MPWiK zanotował stratę. W związku z tym na Zgromadzeniu Wspólników dokonał zmiany i kapitał zapasowy w kwocie 400 tys. zł, został przekazany na straty, które wykazał MPWiK. W momencie, kiedy podejmował tę decyzję zobligował członków Zarządu MPWiK do podjęcia działań, które będą polegały nie tylko na podwyższaniu cen, jak to było w latach poprzednich, ale też na innej działalności. Podejmując decyzje o podwyżce, trzeba również zastanowić się nad kosztami jakie generuje spółka. Tadeusz Zaremba – członek Komisji – stwierdził, że nie neguje dobrej woli Pana Prezydenta i jest pełen uznania dla Pana Prezydenta. Chciałby jednak zachęcić do posłuchania doświadczonego samorządowca radnego Olszewskiego, który wie dobrze, że ten moment od zgłoszenia Radzie projektu, a przed sesją jest możliwość wniesienia autopoprawki, to jest czas na wspólną pracę. Z przerażeniem widzi, że Rada zaczyna być traktowana jak szafa grająca - „wrzuć monetę i zatańcz hołubca”. Tak nie może być i dlatego poprosił Przewodniczącego o przegłosowanie wniosku Prezydenta o wprowadzenie pod obrady Komisji punktu dotyczącego taryf za wodę i odprowadzenie ścieków. Komisja, w wyniku głosowania 3 głosami za, przy 8 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym nie przyjęła wniosku Prezydenta Miasta, a tym samym nie uzupełniła porządku obrad o wnioskowany pkt. Komisja nie wniosła innych uwag i przyjęła następujący porządek posiedzenia: 1. Zaopiniowanie autopoprawki Prezydenta Miasta do projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój oraz zasad ich poboru. 2. Sprawy różne.
środa, 2 gru 2015 13:50

Protokół nr 21/15 z dnia 11 listopada 2015 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek posiedzenia: 1. Przyjęcie protokołu nr 20/15 z dnia 9 listopada 2015 r. 2. Ocena przygotowania firm komunalnych do sezonu zimowego 2015/2016 – druk nr 219. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż , w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, która nie może być zagospodarowania jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – druk nr 230, 230 A. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości Miasta Łomży – druk nr 231, 231 A. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Topolowej na nieruchomości położone w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej – druk nr 232, 232 A. 6. Zaopiniowanie propozycji kryteriów do Programu Budowy Parkingów – druk nr 227. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój oraz zasad ich poboru – druk nr 235, 235 A. 8. Sprawy różne.
środa, 2 gru 2015 13:49

Protokół nr 20/15 z dnia 9 listopada 2015 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności stwierdził prawomocność obrad. Przedstawił listę osób zaproszonych na posiedzenie Komisji. Poinformował, że Pan Marek Olbryś oraz Pan Kazimierz Gwiazdowski, w związku z odbywającym się w dniu dzisiejszym o godz. 17 posiedzeniem Sejmiku Województwa Podlaskiego, nie będą uczestniczyć w obradach Komisji. W posiedzeniu Komisji nie będzie również uczestniczył, ze względów osobistych, Pan Prezydent Garlicki, ale obecny ma być Pan Prezydent Chrzanowski. Przedstawił następnie porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek posiedzenia: 1. Przyjęcie protokołów nr 18/15 z dnia 20 października 2015 r oraz 19/15 z dnia 26 października 2015 r. 2. Analiza funkcjonowania Zakładu Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. w kontekście decyzji Marszałka Województwa Podlaskiego o naliczeniu kar z tytułu magazynowania odpadów w 2013 roku bez wymaganej decyzji. 3. Sprawy różne.
czwartek, 19 lis 2015 13:28

Protokół nr 19/15 z dnia 26 października 2015 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności stwierdził prawomocność obrad, a następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie zgłosiła uwag i przyjęła następujący porządek posiedzenia: 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Łomża” – druk nr 206, 206 A. 2. Analiza realizacji inwestycji do 30.09.2015 r. w zakresie Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012 – 2016 i Programu Remontów Ulic w Łomży na lata 2013 – 2017 – druk nr 207 3. Raport z wykonania Programu ochrony środowiska na lata 2012 – 2015, z perspektywą na lata 2016 – 2019 – druk nr 208. 4. Sprawy różne.
czwartek, 12 lis 2015 08:53

Protokół nr 18/15 z dnia 20 października 2015 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności stwierdził prawomocność obrad, a następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia (w załączeniu). Na prośbę Naczelnik WRF wniósł o przesunięcie pkt-u 5 w miejsce pkt-u 2. Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie zgłosiła uwag i w wyniku głosowania 14 głosami za - jednogłośnie, przyjęła następujący porządek posiedzenia wraz z poprawką: 1. Przyjęcie protokołów nr 16/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r oraz 17/15 z dnia 22 września 2015 r. 2. Zaopiniowanie zadań zgłoszonych do realizacji w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych. 3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) określenia stawek podatków od nieruchomości na 2016 rok, b) opłat od posiadania psów, terminów płatności oraz zwolnień na 2016 rok, c) określenia stawek podatków od środków transportowych na 2016 rok. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, która nie może być zagospodarowania jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – druk nr 199, 199 A. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opłat za wjazd na dworzec. 6. Przyjęcie kryteriów do Programu Budowy Parkingów. 7. Sprawy różne
piątek, 23 paź 2015 08:15

Protokół nr 17/15 z dnia 22 września 2015 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności stwierdził prawomocność obrad. Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad (w załączeniu). Komisja nie zgłosiła uwag i w wyniku głosowania 14 głosami za - jednogłośnie, przyjęła następujący porządek posiedzenia: 1. Przyjęcie protokołu nr 15/15 z dnia 18 sierpnia 2015 r. 2. Analiza wykonania budżetu miasta za I półrocze 2015 roku w działach merytorycznie podległych Komisji – druk nr 169. 3. Ocena zaawansowania inwestycji w tym z udziałem środków unijnych. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – druk nr 185, 185 A. 5. Funkcjonowanie targowiska miejskiego i hali targowej za I półrocze 2015 roku. 6. Analiza przeznaczenia i modernizacji hali targowej na Starym Rynku. 7. Sprawy różne.
piątek, 23 paź 2015 08:12

Protokół nr 16/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności stwierdził prawomocność obrad. Poinformował, że posiedzenie Komisji zostało zwołane w przerwie sesji, celem zaopiniowania projektu uchwały w sprawie powierzenia Miastu Łomża zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – druk nr 179, 179 A, wprowadzonego do porządku obrad dzisiejszej sesji przez Prezydenta Miasta.
środa, 2 wrz 2015 13:14

Protokół nr 15/15 z dnia 18 sierpnia 2015 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności stwierdził prawomocność obrad. Poprosił o uwagi do proponowanego porządku obrad (w załączeniu). Radna Elżbieta Rabczyńska zwróciła uwagę, że w proponowanym porządku obrad ujęty jest pkt dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2016 – 2019, natomiast zgodnie z planem pracy Komisji w II kwartale 2015 roku punkt brzmi: analiza i weryfikacja Programu Budowy Ulic oraz Programu Remontów Ulic i Chodników. W związku z tym, że jest prawie połowa III kwartału poprosiła o odpowiedź dlaczego nie ma drugiej części, czyli Programu Remontów Ulic i Chodników i kiedy będzie. Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej wyjaśnił, że Program Remontów Ulic i Chodników będzie przedmiotem obrad następnej sesji Rady Miejskiej we wrześniu. Innych uwag Komisja nie zgłosiła i w wyniku głosowania 14 głosami za, przyjęła następujący porządek posiedzenia: 1. Przyjęcie protokołu nr 14/15 z dnia 7 lipca 2015 r. 2. Informacja na temat realizacji inwestycji za I półrocze 2015 r. – druk nr 163 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej w Łomży przy ul. Spokojnej – druk nr 148, 148 A. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej w Łomży u zbiegu ulic Spokojnej i Fabrycznej – druk nr 149, 149 A. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej w obrębie Stare Modzele, jednostce ewidencyjnej Łomża – druk nr 161, 161 A. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2016 – 2019 – druk nr 150, 150 A. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru formy realizacji zadań własnych miasta z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomży. 8. Sprawy różne.
środa, 2 wrz 2015 13:11

Protokół nr 14/15 z dnia 8 lipca 2015 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności stwierdził prawomocność obrad. Poprosił o uwagi do proponowanego porządku obrad (w załączeniu). Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek posiedzenia: 1. Przyjęcie protokołu w poprzedniego posiedzenia Komisji. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność miasta Łomża, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – druk nr 144, 144 A. 3. Sprawy różne.
środa, 2 wrz 2015 13:09

Protokół nr 13/15 z dnia 18 czerwca 2015 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności stwierdził prawomocność obrad. Komisja w pierwszej części posiedzenia dokonała objazdu miasta w zakresie budowy oraz remontu dróg i chodników. W trakcie objazdu Komisja zapoznała się ze stanem ulic: Glogera, Stacha Konwy, Nadnarwiańskiej, Pułkowej, Strzelców Kurpiowskich, Kalinowej, Piaski, Modrzewiowej, Podleśnej, Wojska Polskiego, Kamiennej, Nowogrodzkiej i Wiosennej. W trakcie przeglądu członkowie Komisji dokonali również oględzin nowo wybudowanych, w ramach projektu unijnego, ul. Browarnej, która połączyła ul. Nowogrodzką z ul. Wojska Polskiego oraz ul. Meblowej łączącej ul. Wojska Polskiego z ul. Poznańską. Ponadto Komisja, zgodnie z ustaleniami z poprzedniego posiedzenia, dokonała przeglądu nieruchomości położonej przy ul. Wiosennej, w sprawie której wniosek o wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym będzie przedmiotem obrad w pkt-e 4 porządku posiedzenia. Etapem kończącym objazd było zapoznanie się z bazą MPK przy ul. Spokojnej 9, gdzie członkowie Komisji mogli zapoznać się ze stacją paliw, warsztatem oraz myjnią autobusową wymagającą pilnej modernizacji. Dalsza część posiedzenia odbyła się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji ZB w Łomży. Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku. Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 14 głosami za – jednogłośnie, przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołów nr 11/15 z dnia 26 maja 2015 r. oraz nr 12/15 z dnia 3 czerwca 2015 r. 2. Analiza i weryfikacja Programu budowy ulic, Programu remontów ulic i chodników oraz zapoznanie się ze stanem dróg po zimie. Zaopiniowanie planu bieżącego utrzymania dróg. 3. Analiza funkcjonowania MPK – druk nr 116. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – druk nr 119, 119 A. 5. Sprawy różne.
piątek, 26 cze 2015 07:50

Protokół nr 12/15 z dnia 3 czerwca 2015 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński - Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej. Następnie poprosił o uwagi do proponowanego porządku. Andrzej Garlicki – z-ca Prezydenta poprosił o uzupełnienie porządku o punkt dotyczący Informacji Prezydenta o podjętych działaniach. Komisja uwag nie zgłosiła i przyjęła następujący porządek dzienny: 1. Zaopiniowanie projektów uchwał: a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Miastu Kolno wykonania zadania publicznego polegającego na rekultywacji gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego /druk nr 111, 111A/ b) w sprawie upoważnienia Miasta Kolno do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego” /druk nr 111, 111B/ 2. Zaopiniowanie projektu uchwały: a) w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015 – druk nr 109, 109A b) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2015 - 2028 /druk nr 110, 110A. 3. Informacja Prezydenta o podjętych działaniach dotyczących porozumienia.
piątek, 26 cze 2015 07:45

Protokół nr 11/15 z dnia 26 maja 2015 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, poinformował, że posiedzenie będzie składało się z dwóch części. W pierwszej części, członkowie Komisji zapoznają się z ciepłownią miejską, natomiast druga część posiedzenia odbędzie się zgodnie z przyjętym przez Komisję porządkiem obrad . Przedstawił porządek obrad (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku. Komisja, w wyniku głosowania 10 głosami za – jednogłośnie, nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 2. Analiza funkcjonowania MPEC oraz stanu realizacji planu zaopatrzenia miasta w ciepło – druk nr 99. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża – druk nr 106, 106 A. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – druk nr 107, 107 A. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – druk nr 108, 108 A. 6. Zapoznanie się z odpowiedzią Prezydenta w sprawie pisma Pana Tadeusza Kaliściaka i przyjęcie stanowiska Komisji w tej sprawie. 7. Sprawy różne.
piątek, 12 cze 2015 12:40

Protokół nr 10/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek obrad (w załączeniu). Poinformował, że w dniu dzisiejszym wpłynęła autopoprawka do wniosku o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Łomży, przy ul. Przykoszarowej – druk nr 79/1, 79 B, która również będzie przedmiotem obrad Komisji w pkt-e 4. Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku posiedzenia: Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek obrad, uzupełniony o druk nr 79/1, 79 B: 1. Przyjęcie protokołu nr 8/15 z dnia 23 marca 2015 r. oraz 9/15 z dnia 25 marca 2015 r. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łomża za 2014 rok w działach merytorycznie podległych Komisji – druk nr 69. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność miasta Łomża, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – druk nr 73, 73 A. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Przykoszarowej – druk nr 79, 79 A oraz 79/1, 79 B. 5. Rozpatrzenie pisma Pana Tadeusza Kaliściaka z dnia 9.03.2015 r. w sprawie niedopełnienia obowiązków przez Urząd Miejski w Łomży w zakresie niedostosowania się do linii wyznaczonej przy wytyczeniu przez geodetę ul. Zdrojowej. 6. Analiza możliwości pozyskania środków unijnych na inwestycje w Łomży oraz informacja na temat przygotowania inwestycji w celu złożenia wniosków o uzyskanie środków unijnych. 7. Sprawy różne.
środa, 6 maj 2015 07:41

Protokół nr 9/15 z dnia 25 marca 2015 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum poinformował, że zgodnie z ustaleniami z poprzedniego posiedzenia Komisji, w dniu dzisiejszym na posiedzenie, zorganizowane w trakcie obrad sesji, wraca temat w sprawie wyboru formy realizacji zadań własnych miasta z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta.
wtorek, 14 kwi 2015 09:03

Protokół nr 8/15 z dnia 23 marca 2015 r.

Posiedzenie Komisji otworzył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listami obecności i stwierdzeniu quorum przedstawił porządek obrad (w załączeniu). Komisja, w pierwszej części posiedzenia, dokonała przeglądu inwestycji „Park Przemysłowy Łomża – I etap”. Po dokonanym przeglądzie, w siedzibie Urzędu Miejskiego, odbyła się druga część posiedzenia, którą otworzył Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej przekazując jej prowadzenie Przewodniczącemu Komisji Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego. Andrzej Modzelewski - Przewodniczący Komisji Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił porządek obrad (w załączeniu): 1. Analiza funkcjonowania Parku Przemysłowego Łomża Sp. z o.o.- druk nr 61. 2. Sprawy różne i otworzył dyskusję na temat pktu-1.
wtorek, 14 kwi 2015 09:01

Protokół nr 7/15 z dnia 17 marca 2015 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po powitaniu zaproszonych gości, zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum przedstawił porządek obrad (w załączeniu). Zaproponował zmiany w porządku obrad polegające na zdjęciu pkt - u 5, do rozpatrzenia i zaopiniowania którego, bardziej merytoryczna jest Komisja Finansów i Skarbu Miasta. Dodał, że Przewodniczący Komisji Finansów wyraził zgodę na ujęcie tego punktu w porządku najbliższego posiedzenia Komisji tym bardziej, że większość członków Komisji Gospodarki Komunalnej jest jednocześnie członkami Komisji Finansów i Skarbu Miasta. Zaproponował również zdjęcie z porządku obrad Komisji pkt-u 6. Uzasadniając wyjaśnił, że na wniosek Pana Prezydenta temat ten nie będzie przedmiotem obrad najbliższej sesji, a dopiero sesji w miesiącu kwietniu. Komisja zajmie się szczegółowo tematem również w miesiącu kwietniu. Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Radny Janusz Mieczkowski odnosząc się do propozycji zdjęcia z porządku posiedzenia pkt-u 5 stwierdził, że został przygotowany projekt uchwały, ktoś skierował to do Komisji Gospodarki Komunalnej i czy w związku z tym Pan Przewodniczący na sesji poinformuje, że punkt ten zdjęto i nie został on rozpatrzony. Uważa, że temat jest bardzo ważny i jest to żywotna sprawa dla wielu mieszkańców miasta. Radny Tadeusz Zaremba – Przewodniczący Komisji Finansów i Skarbu Miasta poinformował, że Komisja Finansów zajmie się tym tematem na posiedzeniu w dniu 23 marca br. Innych uwag nie zgłoszono. Komisja, w wyniku głosowania 15 głosami za – jednogłośnie, przyjęła następujący porządek obrad wraz z zaproponowanymi poprawkami: 1. Przyjęcie protokołu nr 5/15 z dnia 12 lutego 2015 r. oraz 6/15 z dnia 17 lutego 2015 r. 2. Analiza funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej (MPWiK) oraz stan realizacji planu zaopatrzenia miasta w wodę – druk nr 47. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomży, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – druk nr 57, 57 A. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej w obrębie Stare Modzele, jednostce ewidencyjnej Łomża. 5. Sprawy różne:
wtorek, 14 kwi 2015 08:59

Protokół nr 6/15 z dnia 17 lutego 2015 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po powitaniu zaproszonych gości, zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum przedstawił porządek obrad (w załączeniu). Zaproponował przesunięcie pkt-u 2 w miejsce pkt-u 5. Uzasadniając wyjaśnił, że pkt-y 3, 4 i 5 są tematami formalnymi. Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 12 głosami za – jednogłośnie, przyjęła następujący porządek obrad wraz z zaproponowaną poprawką: 1. Przyjęcie protokołu nr 3/15 z dnia 14 stycznia 2015 r. oraz 4/15 z dnia 21 stycznia 2014 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej – druk nr 26, 26 A. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiącej własność miasta Łomża, położonej w obrębie Stare Modzele, jednostce ewidencyjnej Łomża – druk nr 27, 27 A. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu, nieruchomości stanowiącej własność miasta Łomża, położonej w Łomży przy ul. Mikołaja Kopernika – druk nr 28, 28 A. 5. Analiza funkcjonowania MPGKiM oraz gospodarki odpadami komunalnymi – druk nr 30 - omówienie wyjazdowego posiedzenia Komisji z dnia 12 lutego 2015 r. 6. Informacja z wykonania inwestycji za 2014 rok – druk nr 35 7. Sprawy różne:
środa, 4 mar 2015 09:29

Protokół nr 5/15 z dnia 12 lutego 2015 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listami obecności i stwierdzeniu quorum przedstawił porządek obrad (w załączeniu). Poinformował, że celem wyjazdowego posiedzenia obu Komisji jest Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii. Poprosił o uwagi do porządku obrad. Członkowie obu Komisji nie wnieśli uwagi i przyjęli następujący porządek obrad: 1. Analiza funkcjonowania MPGKiM oraz gospodarki odpadami komunalnymi. 2. Sprawy różne.
środa, 4 mar 2015 09:27

Protokół nr 4/15 z dnia 21 stycznia 2015 r.

W posiedzeniu udział wzięły osoby zgodnie z załączoną listą obecności. Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum poinformował, że posiedzenie Komisji odbywa się związku z wprowadzeniem pod obrady dzisiejszej sesji punktu w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością miasta Łomża – „Zakład Gospodarowania Odpadami” i koniecznością wydania opinii Komisji w tej sprawie. Poprosił wnioskodawcę o wprowadzenie do tematu.
środa, 4 mar 2015 09:25

Protokół nr 3/15 z dnia 14 stycznia 2015 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum przedstawił porządek obrad (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag. Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 2/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. 2. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Łomża na 2015 rok w działach merytorycznie podległych Komisji – druk nr 866. 3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2015 rok oraz propozycji tematów do planu pracy Rady Miejskiej Łomży na 2015 rok. 4. Sprawy różne:
piątek, 23 sty 2015 08:23

Protokół nr 2/14 z dnia 29 grudnia 2014 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum przedstawił porządek obrad (w załączeniu). Zaproponował uzupełnienie porządku obrad, po pkt-e 1, o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem 2015 roku. Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 12 głosami za – jednogłośnie, przyjęła propozycję Przewodniczącego Komisji w sprawie uzupełnienia porządku obrad, a następnie 12 głosami za – jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia jak niżej: 1. Przyjęcie protokołu nr 1/14 z dnia 16 grudnia 2014 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem 2015 roku - druk nr 17, 17 A. 3. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Łomża na 2015 rok w działach merytorycznie podległych Komisji – druk nr 866. 4. Sprawy różne:
piątek, 23 sty 2015 08:21

Protokół nr 1/14 z dnia 16 grudnia 2014 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum przedstawił porządek obrad ( w załączeniu). Zaproponował, aby w punkcie 1 Komisja rozpatrzyła pismo p. Sierzputowskiego. Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 8 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym przyjęła propozycję Przewodniczącego Komisji. Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja przyjęła następujący porządek obrad: 1. Rozpatrzenie pisma z dnia 1 grudnia 2014 r. p. Witolda Sierzputowskiego w sprawie opłat za wywóz odpadów komunalnych. 2. Analiza projektu budżetu miasta Łomża na 2015 rok w działach merytorycznie podległych Komisji – druk nr 866. 3. Sprawy różne:
piątek, 23 sty 2015 08:20