Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ulicy Nowogrodzkiej (DW645) (przedłużenie ulicy Meblowej), rozbudowa drogi gminnej nr 101089B (ulicy Jaworowej), rozbudowa drogi gminnej nr 101089B (ulicy Grabowej) w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną”.

          Na podstawie art. 11f ust. 3 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Łomża z dnia 15.02.2021 r.- została wydana decyzja Nr 2/D/21 z dnia 07.04.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ulicy Nowogrodzkiej (DW645) (przedłużenie ulicy Meblowej), rozbudowa drogi gminnej nr 101089B (ulicy Jaworowej), rozbudowa drogi gminnej nr 101089B (ulicy Grabowej) w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną”.

Zakres robót budowlanych obejmuje między innymi:

a)  Przedłużenie ul. Meblowej;

 • usuwanie drzew i krzewów,
 • przebudowę ronda na ulicy Wojska Polskiego poprzez wybudowania czwartego wlotu i wylotu,
 • budowę jezdni bitumicznej pomiędzy ulicą Wojska Polskiego i ulicą Nowogrodzką,
 • budowę skrzyżowania skanalizowanego z ulicą Grabową,
 • budowę skrzyżowania zwykłego z drogą na działce o numerze geodezyjnym 30131,
 • budowę skrzyżowania skanalizowanego z ulicą Jaworową (rondo),
 • budowę skrzyżowania skanalizowanego z ulicą Piaski,
 • budowę skrzyżowania skanalizowanego z ulicą Nowogrodzką,
 • budowę ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni bitumicznej,
 • budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej brukowej,
 • budowę chodników z kostki betonowej brukowej,
 • budowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej brukowej,
 • budowę nawierzchni żwirowej zapewniającej dojazd do pól,
 • budowę zatok autobusowych o nawierzchni z kostki granitowej,
 • budowę wiat przystankowych przy zatokach autobusowych,
 • budowę przepustu drogowego rurowego żelbetowego średnicy 100 cm na rowie przy ulicy Nowogrodzkiej,
 • budowę kanalizacji deszczowej z wpustami i przykanalikami, ze studniami połączeniowymi,
 • studniami rewizyjnymi oraz dwoma wylotami odprowadzającymi ścieki deszczowe, po oczyszczeniu, do Strugi Lepackiej oraz do rowu przy ulicy Nowogrodzkiej,
 • budowę sieci wodociągowej z hydrantami,
 • budowę drenażu odwadniającego podłoże gruntowe nawierzchni jezdni,
 • budowę drenażu francuskiego,
 • budowę ścianek szczelnych stalowych Larsena,
 • wykonanie zieleńców,
 • budowę kablowych sieci oświetleniowych, szafki oświetleniowej,
 • rozbiórkę zbędnych odcinków kablowych i napowietrznych sieci elektroenergetycznych oświetleniowych kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu,
 • budowę kablowych sieci elektroenergetycznych nn,
 • budowę kablowych sieci elektroenergetycznych SN,
 • budowę napowietrznych sieci elektroenergetycznych nn,
 • budowę napowietrznych sieci elektroenergetycznych SN na odcinkach kolizyjnych,
 • rozbiórkę zbędnych odcinków kablowych i napowietrznych sieci elektroenergetycznych kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu,
 • budowę kanału technologicznego,
 • zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej,
 • nasadzenia drzew,
 • rozbiórkę ogrodzeń (działki o numerach geodezyjnych 30219/2 oraz 30075/8),
 • rozbiórkę budynków gospodarczych: kurnik, gołębnik oraz altana na działce o numerze geodezyjnym 30075/8,
 • rozbiórkę krawężników, chodników i ścieżki rowerowej na terenie projektowanych skrzyżowań z ulicą Wojska Polskiego i z ulicą Nowogrodzką,
 • rozbiórkę (w przypadku kolizji z projektowanymi sieciami podziemnymi) fragmentów nieczynnego kanału zrzutowego ścieków z Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. w Łomży (za uzyskaną aprobatą tego przedsiębiorstwa, będącego właścicielem kanału).

b)  Rozbudowa ul. Jaworowej;

 • usuwanie drzew i krzewów,
 • budowę jezdni bitumicznej,
 • budowę skrzyżowania w km 0+383,94z wylotem na drogę gminną o numerze geodezyjnym 30131i z wylotem na działkę o numerze geodezyjnym 30078/15. Jest to skrzyżowanie o nawierzchni z kostki betonowej brukowej na wyniesieniu,
 • budowę skrzyżowania z ulicą Grabową,
 • budowę fragmentu zatoki autobusowej przy wylocie z projektowanego ronda na przedłużeniu ulicy Meblowej,
 • budowę chodników z kostki betonowej brukowej,
 • budowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej brukowej,
 • budowę drenażu odwadniającego podłoże gruntowe nawierzchni jezdni,
 • wykonanie zieleńców,
 • rozbiórkę ogrodzeń,
 • budowę kanalizacji deszczowej z wpustami i przykanalikami, ze studniami połączeniowymi, studniami rewizyjnymi,
 • przebudowę gazociągu średniego ciśnienia,
 • budowę odcinków sieci wodociągowej z przyłączami oraz hydrantami,
 • budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
 • budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompownią ścieków,
 • budowę kablowych sieci oświetleniowych,
 • rozbiórkę zbędnych odcinków napowietrznych sieci elektroenergetycznych oświetleniowych kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu,
 • budowę kablowych sieci elektroenergetycznych nn, kablowych sieci elektroenergetycznych SN, napowietrznych sieci elektroenergetycznych nn i SN, rozbiórkę zbędnych odcinków kablowych i napowietrznych sieci elektroenergetycznych kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu,
 • budowę kanału technologicznego,
 • przebudowę sieci telekomunikacyjnej kolidującej z projektowaną drogą.

 

c)  Rozbudowa ul. Grabowej;

 • usuwanie drzew i krzewów,
 • rozbiórkę budynku murowanego gospodarczo - mieszkalnego zlokalizowanego po prawej
 • stronie około km 0+680 na działkach o numerach geodezyjnych 30151/3 i 30151/6,
 • budowę jezdni bitumicznej,
 • budowę skrzyżowania w km 0+478,06z wylotem na działkę o numerze geodezyjnym 30151/13; projektowany wylot skrzyżowania jest w miejscu przewidywanej ulicy w kierunku ulicy Wojska Polskiego. Jest to skrzyżowanie o nawierzchni z kostki betonowej brukowej na wyniesieniu,
 • budowę chodników z kostki betonowej brukowej,
 • budowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej brukowej,
 • budowę drenażu odwadniającego podłoże gruntowe nawierzchni jezdni,
 • wykonanie zieleńców,
 • likwidację przepustu Ø 40 cm,
 • rozbiórkę ogrodzeń,
 • budowę kanalizacji deszczowej z wpustami i przykanalikami, ze studniami połączeniowymi, studniami rewizyjnymi,
 • przebudowę gazociągu średniego ciśnienia,
 • budowę odcinków sieci wodociągowej z przyłączami oraz hydrantami,
 • budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
 • budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompownią ścieków,
 • budowę kablowych sieci oświetleniowych,
 • rozbiórkę zbędnych odcinków napowietrznych sieci elektroenergetycznych oświetleniowych kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu,
 • budowę kablowych sieci elektroenergetycznych nn, kablowych sieci elektroenergetycznych SN, napowietrznych sieci elektroenergetycznych nn, rozbiórkę zbędnych odcinków kablowych i napowietrznych sieci elektroenergetycznych kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu,
 • budowę kanału technologicznego,
 • przebudowę sieci telekomunikacyjnej kolidującej z projektowaną drogą.

Budowa drogi na odcinku od ulicy Wojska Polskiego (DK61) do ulicy Nowogrodzkie (DW645) (przedłużenie ulicy Meblowej) wraz z infrastrukturą techniczną projektowana jest w obrębie ewidencyjnym Łomża 206201_1.0003 na działach o numerach (dla działek dzielonych – numery po podziale);30221/10, 30220/10, 30219/4, 30219/6, 30218/4, 30217/4, 30216/4, 30215/1, 30214/4, 30213/4, 30212/4, 30211/4, 30210/4, 30205/3, 30177/1, 30176/4, 30174/1, 30172/1, 30171/1, 30170/1, 30167/1, 30166/1, 30157/1, 30158/1, 30150/3, 30148/1, 30139/16, 30139/13, 30137/1, 30138/23, 30138/21, 30138/31, 30131/1, 30125/1, 30126/1, 30121/1, 30127/1, 30121/2, 30128/2, 30096/1, 30077/5, 30076/13, 30075/56, 30075/62, 30075/59, 30075/8 (w całości wejdzie w pas drogowy), 30075/65, 30073/1, 30031/1, 30032/1, 30033/1, 30034/2, 30035/1, 30036/1, 30034/1 oraz 30037/6 oraz działkach poza pasem drogowym projektowanej ulicy czasowo zajętych, z których korzystanie będzie ograniczone;30601, 30221/9, 30221/6, 30221/7, 30220/9, 30220/6, 30212/5, 30211/5, 30210/5, 30211/2, 30210/2, 30171/2, 30170/2, 30001, 30030, 30028, 30014/1, 30015/9, 30015/7, 30016/4 oraz 30017/1.

Numery działek lub ich części do zajęcia terenu na czas budowy

(dla działek dzielonych

numery po podziale)

 

Powód zajęcia terenu na czas budowy

30601

włączenie czwartego wlotu ronda, oświetlenie, kanał technologiczny, przebudowa sieci energetycznej, chodnik, ścieżka rowerowa,

30221/9

włączenie czwartego wlotu ronda, oświetlenie uliczne, zieleniec, przebudowa kabla telekomunikacyjnego

30221/6

włączenie czwartego wlotu ronda, fragment zjazdu, chodnik, przebudowa kabla telekomunikacyjnego, oświetlenie, zieleniec

30221/7

oświetlenie uliczne, zieleniec

30220/9

włączenie czwartego wlotu ronda, oświetlenie uliczne, przykanalik kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci energetycznej, chodnik, ścieżka rowerowa,

30220/6

oświetlenie uliczne, przebudowa sieci energetycznej, chodnik, ścieżka rowerowa, przykanalik kanalizacji deszczowej, zieleniec

30212/5

przebudowa sieci energetycznej średniego napięcia

30211/5

przebudowa sieci energetycznej średniego napięcia

30210/5

przebudowa sieci energetycznej średniego napięcia

30211/2

przebudowa sieci energetycznej średniego napięcia

30210/2

przebudowa sieci energetycznej średniego napięcia

30171/2

przebudowa sieci energetycznej średniego napięcia

30170/2

przebudowa sieci energetycznej średniego napięcia

30001

budowa wylotu kanału deszczowego, umocnienie dna cieku

30030

włączenie wlotu skrzyżowania, przebudowa rowu, budowa przepustu, budowa wylotu kanalizacji deszczowej, oświetlenie, budowa wodociągu, budowa kanału technologicznego, zieleniec

30028

budowa pasów włączenia i wyłączenia na skrzyżowaniu, oświetlenie, budowa wodo-ciągu, budowa kanału technologicznego, budowa sieci energetycznej średniego na-pięcia

30014/1

budowa sieci energetycznej, budowa ścieżki rowerowej, kanał technologiczny

30015/9

budowa sieci energetycznej średniego na-pięcia

30015/7

budowa sieci energetycznej średniego na-pięcia

30016/4

budowa sieci energetycznej średniego na-pięcia

30017/1

budowa sieci energetycznej średniego na-pięcia, oświetlenie uliczne

Rozbudowa drogi gminnej nr 101089 B (ulica Jaworowa) wraz z infrastrukturą techniczną projektowana jest w obrębie ewidencyjnym Łomża 206201_1.0003 na działkach o numerach geodezyjnych (dla działek dzielonych - numery po podziale); 30077/10, 30077/8, 30078/26, 30078/24, 30092/16, 30092/5, 30092/10, 30093/1, 30094/1, 30095/11, 30095/9, 30095/7 (w całości wejdzie w pas drogowy), 30096/3, 30128/1, 30129/1, 30130/1, 30131/2, 30138/27, 30138/25, 30138/33, 30138/29, 30141/2, 30142/1, 30143/2, 30144 (w całości wejdzie w pas drogowy), 30147/4, 30147/7, 30148/2, 30926/12, 30926/14, 30926/10 (w całości wejdzie w pas drogowy) oraz 30156/3 (w całości wejdzie w pas drogowy) oraz działkach poza pasem drogowym projektowanej ulicy czasowo zajętych, z których korzystanie będzie ograniczone; 30092/9, 30092/11, 30092/12, 30093/2, 30095/10, 30116, 30145, 30147/8 oraz 30926/15.

Numery działek lub ich części do zajęcia terenu na czas budowy (dla działek dzielonych numery po podziale)

 

Powód zajęcia terenu na czas budowy

30092/9

przebudowa przyłącza energetycznego

30092/11

przebudowa przyłącza energetycznego

30092/12

przebudowa przyłącza energetycznego

30093/2

przebudowa przyłącza energetycznego

30095/10

przebudowa przyłącza energetycznego

30116

kabel oświetleniowy, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, zieleniec

30145

przebudowa przyłącza energetycznego

30147/8

przebudowa przyłącza energetycznego

30926/15

przebudowa przyłącza energetycznego

 Rozbudowa drogi gminnej nr 101089 B (ulica Grabowa) wraz z infrastrukturą techniczną projektowana jest w obrębie ewidencyjnym Łomża 206201_1.0003 na działkach o numerach geodezyjnych (dla działek dzielonych - numery po podziale); 30139/17, 30139/14, 30139/11, 30139/9, 30139/19, 30139/21, 30140/76, 30140/78, 30140/80, 30140/70, 30140/74, 30140/64, 30140/68, 30140/58, 30140/62, 30140/52, 30140/56, 30141/1, 30143/1, 30181, 30147/3, 30147/6, 30148/3, 30140/47 (w całości wejdzie w pas drogowy), 30140/82, 30140/72, 30140/66, 30140/60, 30140/54, 30150/6, 30151/26, 30151/24, 30151/22, 30151/20, 30151/18, 30151/8, 30151/3 (w całości wejdzie w pas drogowy), 30152 oraz 30926/13 oraz działkach poza pasem drogowym projektowanej ulicy czasowo zajętych, z których korzystanie będzie ograniczone; 30151/19, 30151/11, 30151/12, 30151/6, 30151/7 oraz 30153.

Numery działek lub ich części do zajęcia terenu na czas budowy (dla działek dzielonych numery po podziale)

 

Powód zajęcia terenu na czas budowy

30151/19

przebudowa sieci energetycznej średniego napięcia

30151/11

przebudowa przyłącza energetycznego

30151/12

przebudowa przyłącza energetycznego

30151/6

przebudowa przyłącza energetycznego oraz rozbiórka budynku z przyłączami

30151/7

przebudowa przyłącza energetycznego

30153

przebudowa przyłącza energetycznego

 

z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości;

 

 

Lp

 

Numer dzielonej działki

Numer działki po podziale

do przejęcia pod pas drogowy przedłużenia ulicy Meblowej

do przejęcia pod pas drogowy rozbudowę ulicy Jaworowej

do przejęcia pod pas drogowy rozbudowę ulicy Grabowej

pozostającej dotychczasowym użytkowaniu

1

30221/8

30221/10

-

-

30221/11

2

30220/8

30220/10

-

-

30220/11

3

30219/1

30219/4

-

-

30219/5

4

30219/2

30219/6

-

-

30219/7

5

30218/1

30218/4

-

-

30218/5

6

30217/1

30217/4

-

-

30217/5

7

30216/1

30216/4

-

-

30216/5

8

30215

30215/1

-

-

30215/2

30215/3

9

30214/1

30214/4

-

-

30214/5

10

30213/1

30213/4

-

-

30213/5

11

30212/1

30212/4

-

-

30212/5

12

30211/1

30211/4

-

-

30211/5

13

30210/1

30210/4

-

-

30210/5

14

30205/1

30205/3

-

-

30205/4

15

30177

30177/1

-

-

30177/2

30177/3

16

30176/3

30176/4

-

-

30176/5

30176/6

17

30174

30174/1

-

-

30174/2

30174/3

18

30172

30172/1

-

-

30172/2

30172/3

19

30171

30171/1

-

-

30171/2

30171/3

20

30170

30170/1

-

-

30170/2

30170/3

21

30167

30167/1

-

-

30167/2

30167/3

22

30166

30166/1

-

-

30166/2

30166/3

23

30157

30157/1

-

-

30157/2

24

30158

30158/1

-

-

30158/2

25

30150/1

30150/3

-

-

30150/4

30150/5

26

30148

30148/1

30148/2

30148/3

30148/4

27

30139/6

30139/16

-

30139/17

30139/18

28

30139/4

30139/13

-

30139/14

30139/15

29

30137

30137/1

-

-

30137/2

30

30138/3

30138/23

-

-

30138/24

31

30138/2

30138/21

-

-

30138/22

32

30138/17

30138/31

-

-

30138/32

33

30131

30131/1

30131/2

 

-

30131/3

30131/4

34

30125

30125/1

-

-

30125/2

35

30126

30126/1

-

-

30126/2

30126/3

36

30121

30121/1

30121/2

-

-

30121/3

37

30127

30127/1

-

-

30127/2

38

30128

30128/2

30128/1

 

-

30128/3

39

30096

30096/1

-

-

30096/2

30096/3

40

30077/1

30077/5

-

-

30077/6

30077/7

41

30076/5

30076/13

-

-

30076/14

30076/15

42

30075/19

30075/56

-

-

30075/57

30075/58

43

30075/37

30075/62

-

-

30075/63

30075/64

44

30075/22

30075/59

-

-

30075/60

30075/61

45

30075/53

30075/65

-

-

30075/66

46

30073

30073/1

-

-

30073/2

47

30031

30031/1

-

-

30031/2

48

30032

30032/1

-

-

30032/2

49

30033

30033/1

-

-

30033/2

50

30034

30034/1

30034/2

-

-

30034/3

51

30035

30035/1

-

-

30035/2

52

30036

30036/1

-

-

30036/2

53

30037/4

30037/6

-

-

30037/7

54

30077/4

-

30077/10

-

30077/11

55

30077/3

-

30077/8

-

30077/9

56

30078/14

-

30078/26

-

30078/27

57

30078/15

-

30078/24

-

30078/25

58

30092/2

-

30092/16

-

30092/17

59

30093

-

30093/1

-

30093/2

60

30094

-

30094/1

-

30094/2

61

30095/6

-

30095/11

-

30095/12

62

30095/4

-

30095/9

-

30095/10

63

30129

-

30129/1

-

30129/2

64

30130

-

30130/1

-

30130/2

65

30138/14

-

30138/27

-

30138/28

66

30138/6

-

30138/25

-

30138/26

67

30138/20

-

30138/33

-

30138/34

68

30138/15

-

30138/29

-

30138/30

69

30141

-

30141/2

30141/1

30141/3

70

30142

-

30142/1

-

30142/2

71

30143

-

30143/2

30143/1

30143/3

72

30147/1

-

30147/4

30147/3

30147/5

73

30147/2

-

30147/7

30147/6

30147/8

74

30926/5

-

30926/12

30926/13

-

75

30926/11

-

30926/14

-

30926/15

76

30139/3

-

-

30139/11

30139/12

77

30139/2

-

-

30139/9

30139/10

78

30139/7

-

-

30139/19

30139/20

79

30139/8

-

-

30139/21

30139/22

80

30140/45

-

-

30140/76

30140/77

81

30140/46

-

-

30140/78

30240/79

82

30140/51

-

-

30140/82

30140/83

83

30140/50

-

-

30140/80

30140/81

84

30140/40

-

-

30140/70

30140/71

85

30140/41

-

-

30140/72

30140/73

86

30140/44

-

-

30140/74

30140/75

87

30140/31

-

-

30140/64

30140/65

88

30140/32

-

-

30140/66

30140/67

89

30140/35

-

-

30140/68

30140/69

90

30140/22

-

-

30140/58

30140/59

91

30140/23

-

-

30140/60

30140/61

92

30140/26

-

-

30140/62

30140/63

93

30140/13

-

-

30140/52

30140/53

94

30140/14

-

-

30140/54

30140/55

95

30140/17

-

-

30140/56

30140/57

96

30150/2

-

-

30150/6

30150/7

97

30151/17

-

-

30151/26

30151/27

98

30151/16

-

-

30151/24

30151/25

99

30151/15

-

-

30151/22

30151/23

100

30151/14

-

-

30151/20

30151/21

101

30151/13

-

-

30151/18

30151/19

 

i nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

 

            Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży, ul. Nowa 2, 18-400 Łomża, pok. 334.

            Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

            Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z póżn.zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Natomiast w myśl art. 127a § 2 ww. ustawy, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

            Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 130 § 4 ww. ustawy.

            Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej.

 • Data powstania: Data powstania: czwartek, 8 kwi 2021 13:51
 • Data opublikowania: czwartek, 8 kwi 2021 14:07
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta Łomża mgr Andrzej Zdzisław Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 353 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy pozwolenia na przebudowę dróg gminnych: nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego), nr 101133B (ul. Strażackiej) i odcinka drogi wewnętrznej (ul. Bohdana Winiarskiego) w Łomży

          Na podstawie art. 49 § 1 i 2 oraz art. 49a - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 5 ust. 1 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. , Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 16.03.2021 r., została wydana decyzja Nr 60/21 udzielająca Miastu Łomża, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, pozwolenie na przebudowę dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego), nr 101133B (ul. Strażackiej) i odcinka drogi wewnętrznej (ul. Bohdana Winiarskiego) w Łomży w zakresie: budowy nawierzchni jezdni, ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo-rowerowej, chodników, zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustów ulicznych, sieci kablowej linii oświetleniowej nN, kanału technologicznego oraz rozbiórkę   i budowę odcinka napowietrznej linii energetycznej nN, na działkach nr: 20601, 20738, 21399, 24011, 20711/3, 20373, 23986, 20636, 20344, 21370, 21439 w Łomży.

            Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Biurze d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 311, w terminie 14dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej w budynku Biura d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, III-piętro oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.

           Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

            Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 16 mar 2021 14:11
 • Data opublikowania: wtorek, 16 mar 2021 14:35
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta Łomża Anna Żelachowska Kierownik Biura ds. Budownictwa
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 427 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ulicy Nowogrodzkiej (DW645) (przedłużenie ulicy Meblowej), rozbudowa drogi gminnej nr 101089B (ulica Jaworowa), rozbudowa drogi gminnej nr 101089B (ulica Grabowa) w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną”

          Na podstawie art. 11d ust. 5 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2020 r. poz. 1363) zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łomża z dnia 15.02.2020 r., wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące:

 1. Wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ulicy Nowogrodzkiej (DW645) (przedłużenie ulicy Meblowej), rozbudowa drogi gminnej nr 101089B (ulica Jaworowa), rozbudowa drogi gminnej nr 101089B (ulica Grabowa) w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną”.

Budowa drogi na odcinku od ulicy Wojska Polskiego (DK61) do ulicy Nowogrodzkie (DW645) (przedłużenie ulicy Meblowej) wraz z infrastrukturą techniczną projektowana jest w obrębie ewidencyjnym Łomża 206201_1.0003 na działach o numerach (dla działek dzielonych – numery po podziale);30221/10, 30220/10, 30219/4, 30219/6, 30218/4, 30217/4, 30216/4, 30215/1, 30214/4, 30213/4, 30212/4, 30211/4, 30210/4, 30205/3, 30177/1, 30176/4, 30174/1, 30172/1, 30171/1, 30170/1, 30167/1, 30166/1, 30157/1, 30158/1, 30150/3, 30148/1, 30139/16, 30139/13, 30137/1, 30138/23, 30138/21, 30138/31, 30131/1, 30125/1, 30126/1, 30121/1, 30127/1, 30121/2, 30128/2, 30096/1, 30077/5, 30076/13, 30075/56, 30075/62, 30075/59, 30075/8 (w całości wejdzie w pas drogowy), 30075/65, 30073/1, 30031/1, 30032/1, 30033/1, 30034/2, 30035/1, 30036/1, 30034/1 oraz 30037/6 oraz działkach poza pasem drogowym projektowanej ulicy czasowo zajętych, z których korzystanie będzie ograniczone;30601, 30221/9, 30221/6, 30221/7, 30220/9, 30220/6, 30212/5, 30211/5, 30210/5, 30211/2, 30210/2, 30171/2, 30170/2, 30001, 30030, 30028, 30014/1, 30015/9, 30015/7, 30016/4 oraz 30017/1.

Rozbudowa drogi gminnej nr 101089 B (ulica Jaworowa) wraz z infrastrukturą techniczną projektowana jest w obrębie ewidencyjnym Łomża 206201_1.0003 na działkach o numerach geodezyjnych (dla działek dzielonych - numery po podziale); 30077/10, 30077/8, 30078/26, 30078/24, 30092/16, 30092/5, 30092/10, 30093/1, 30094/1, 30095/11, 30095/9, 30095/7 (w całości wejdzie w pas drogowy), 30096/3, 30128/1, 30129/1, 30130/1, 30131/2, 30138/27, 30138/25, 30138/33, 30138/29, 30141/2, 30142/1, 30143/2, 30144 (w całości wejdzie w pas drogowy), 30147/4, 30147/7, 30148/2, 30926/12, 30926/14, 30926/10 (w całości wejdzie w pas drogowy) oraz 30156/3 (w całości wejdzie w pas drogowy) oraz działkach poza pasem drogowym projektowanej ulicy czasowo zajętych, z których korzystanie będzie ograniczone; 30092/9, 30092/11, 30092/12, 30093/2, 30095/10, 30116, 30145, 30147/8 oraz 30926/15.

Rozbudowa drogi gminnej nr 101089 B (ulica Grabowa) wraz z infrastrukturą techniczną projektowana jest w obrębie ewidencyjnym Łomża 206201_1.0003 na działkach o numerach geodezyjnych (dla działek dzielonych - numery po podziale); 30139/17, 30139/14, 30139/11, 30139/9, 30139/19, 30139/21, 30140/76, 30140/78, 30140/80, 30140/70, 30140/74, 30140/64, 30140/68, 30140/58, 30140/62, 30140/52, 30140/56, 30141/1, 30143/1, 30181, 30147/3, 30147/6, 30148/3, 30140/47 (w całości wejdzie w pas drogowy), 30140/82, 30140/72, 30140/66, 30140/60, 30140/54, 30150/6, 30151/26, 30151/24, 30151/22, 30151/20, 30151/18, 30151/8, 30151/3 (w całości wejdzie w pas drogowy), 30152 oraz 30926/13 oraz działkach poza pasem drogowym projektowanej ulicy czasowo zajętych, z których korzystanie będzie ograniczone: 30151/19, 30151/11, 30151/12, 30151/6, 30151/7 oraz 30153.

 1. Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości;

30221/8, 30220/8, 30219/1, 30219/2, 30218/1, 30217/1, 30216/1, 30215, 30214/1, 30213/1, 30212/1, 30211/1, 30210/1, 30205/1, 30177, 30176/3, 30174, 30172, 30171, 30170, 30167, 30166, 30157, 30158, 30150/1, 30148, 30139/6, 30139/4, 30137, 30138/3, 30138/2, 30138/17, 30131, 30125, 30126, 30121, 30127, 30128, 30096, 30077/1, 30076/5, 30075/19, 30075/37, 30075/22, 30075/53, 30073, 30031, 30032, 30033, 30034, 30035, 30036, 30037/4, 30077/4, 30077/3, 30078/14, 30078/15, 30092/2, 30093, 30094, 30095/6, 30095/4, 30129, 30130, 30138/14, 30138/6, 30138/20, 30138/15, 30141, 30142, 30143, 30147/1, 30147/2, 30926/5, 30926/11, 30139/3, 30139/2, 30139/7, 30139/8, 30140/45, 30140/46, 30140/51, 30140/50, 30140/40, 30140/41, 30140/44, 30140/31, 30140/32, 30140/35, 30140/22, 30140/23, 30140/26, 30140/13, 30140/14, 30140/17, 30150/2, 30151/17, 30151/16, 30151/15, 30151/14, 30151/13.

       3. Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

            Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem.

            Informuję, że w terminie 14 dni po opublikowaniu niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej, można zapoznać się w Biurze ds. Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 334, po uprzednim kontakcie pod nr telefonu 86 2156817 w celu ustalenia konkretnego dnia i godziny. Zapoznanie z dokumentacją będzie również możliwe (w miarę możliwości technicznych organu) w formie skanu udostępnionego stronie na adres przez nią wskazany.

           Strony mogą składać pisemnie wnioski i zastrzeżenia za pośrednictwem platformy        e-PUAP lub poczty na adres Urzędu Miejskiego w Łomży, 18-400 Łomża, Stary Rynek 14 oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14 – stosownie do art. 10 ust. 1 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256).

            Po tym terminie zostanie wydana decyzja na podstawie dokumentów będących w posiadaniu Prezydenta Miasta Łomża.

           W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu (art. 41 § 1, 2 kpa).

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 26 lut 2021 14:19
 • Data opublikowania: piątek, 26 lut 2021 14:27
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta Łomża mgr Andrzej Zdzisław Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 631 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B (ulicy Bursztynowej) w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną”.

          Na podstawie art. 11f ust. 3 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Łomża  z dnia 28.10.2020 r.- została wydana decyzja Nr  1/D/21 z dnia  16.02.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „rozbudowa drogi gminnej nr 101204B (ulicy Bursztynowej) w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną”.  

Zakres robót budowlanych obejmuje między innymi;

 • budowę jezdni z kostki betonowej brukowej,
 • budowę jezdni bitumicznej na skrzyżowaniu z ulicą Kazańską,
 • budowę wyniesienia nawierzchni z kostki betonowej brukowej na skrzyżowaniu z ulicą Szmaragdową,
 • budowę ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni bitumicznej,
 • budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej,
 • budowę chodników z kostki betonowej brukowej,
 • budowę drenażu odwadniającego podłoże gruntowe nawierzchni jezdni,
 • wykonanie zieleńców,
 • budowę schodów,
 • budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych,
 • budowę kanalizacji deszczowej z wpustami i przykanalikami ze studniami połączeniowymi, studniami rewizyjnymi,
 • przebudowę sieci wodociągowej z hydrantami,
 • budowę sieci wodociągowej z hydrantami,
 • budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
 • budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompownią ścieków,
 • budowę sieci oświetlenia ulicznego,
 • budowę kanału technologicznego,
 • rozbiórkę ogrodzeń,
 • rozbiórkę kanalizacji deszczowej,
 • rozbiórkę linii energetycznej kablowej,
 • rozbiórkę linii oświetleniowej napowietrznej ze słupami,
 • rozbiórkę krawężników, chodników, obrzeży.

Inwestycja jest projektowana na działkach o numerach ewidencyjnych:

Stałe zajęcie terenu – działki z obrębu Łomża 1  i identyfikatorze 206201_1.0001) oraz Łomża 4 ( o identyfikatorze 206201_1.0004);

 • 12264/1 – (istniejący pas drogowy),
 • 12264/3 -- (istniejący pas drogowy),
 • 12270/4 – powstała z podziału działki 12270/3,
 • 12721/4 – powstała z podziału działki 12721/3,
 • 12721/5 – powstała z podziału działki 12721/3,
 • 12273/3 – powstała z podziału działki 12273/2,
 • 12301/1 – powstała z podziału działki 12301,
 • 12302/3 – powstała z podziału działki 12302/2,
 • 40584/31 – powstała z podziału działki 40584/23,
 • 40590/5 – powstała z podziału działki 40590/1,
 • 40590/7– powstała z podziału działki 40590/2

 

oraz działkach poza pasem drogowym projektowanej ulicy czasowo zajętych,  z których korzystanie będzie ograniczone – działki z obrębu Łomża 1  i identyfikatorze 206201_1.0001) oraz Łomża 4 ( o identyfikatorze 206201_1.0004);

 • 12739 – pod budowę; nawierzchni jezdni skrzyżowania, chodników, ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo – rowerowej, linii elektrycznej kablowej oświetleniowej ze słupami oświetleniowymi,  kanału technologicznego
 • 40659 pod budowę; nawierzchni jezdni skrzyżowania, chodnika, ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo- rowerowej, linii elektrycznej kablowej oświetleniowej ze słupami oświetleniowymi
 • 12292/3 pod budowę; nawierzchni jedni skrzyżowania, chodnika, linii elektrycznej kablowej oświetleniowej ze słupami oświetleniowymi, sieci wodociągowej
 • 12293/17 pod budowę ; nawierzchni jezdni skrzyżowania, chodnika, linii elektrycznej kablowej oświetleniowej ze słupami oświetleniowymi, sieci wodociągowej, kanału technologicznego,

z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości, które planowane są do przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego;

 • działki nr 12270/3 na działkę nr 12270/4 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 12270/5 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 12721/3 na działki nr 12721/4 i 12721/5 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 12721/6 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 12273/2 na działkę nr 12273/3 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 12273/4 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 12301 na działkę nr 12301/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 12301/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 12302/2 na działkę nr 12302/3 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 12302/4 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 40584/23 na działkę nr 40584/31 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 40584/32 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 40590/1 na działkę nr 40590/5 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 40590/6 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 40590/2 na działkę nr 40590/7 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 40590/8 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),

i nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

            Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży, ul. Nowa 2, 18-400 Łomża, pok. 334.

            Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem  Prezydenta Miasta Łomża  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

            Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z póżn.zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji  publicznej, który wydał decyzję. Natomiast w myśl art. 127a § 2 ww. ustawy, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

            Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 130 § 4 ww. ustawy.

            Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej.

 

 

 

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 26 lut 2021 10:42
 • Data opublikowania: piątek, 26 lut 2021 10:48
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta Łomża mgr Andrzej Zdzisław Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 560 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wszczętego postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego), nr 101133B (ul. Strażackiej) i odcinka drogi wewnętrznej (ul. Bohdana Winiarskiego) w Łomży.

          Na podstawie art. 61 § 1 w związku z art. 49 § 1 - ustawy z dnia 14.06.1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późniejszymi zmianami ) i art. 5 ust. 1 -  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami ) zawiadamiam, że na wniosek Miasta Łomża, Plac Stary Rynek 14, 18-400 Łomża,z dnia 15.02.2021 r., wszczęto postępowanie administracyjnew sprawie wydania pozwolenia na przebudowę dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego), nr 101133B (ul. Strażacka) i odcinka drogi wewnętrznej (ul. Bohdana Winiarskiego)  w Łomży w zakresie: budowy nawierzchni jezdni, ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo-rowerowej, chodników, zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustów ulicznych, sieci kablowej linii oświetleniowej nN, kanału technologicznego oraz rozbiórkę i budowę odcinka napowietrznej linii energetycznej nN, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 20601, 20738, 21399, 24011, 20711/3, 20373, 23986, 20636, 20344, 21370, 21439.

            Informuję, stosownie do treści art. 10 § 1 - ustawy z dnia 14.06.1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego, iż strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem i dokumentacją sprawy w Biurze ds. Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 311.

            Ewentualne uwagi i wnioski zgodnie z art. 49 § 2 Kpa., w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostało podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie i na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Łomży, należy składać za pośrednictwem platformy e-PUAP lub poczty na adres Urzędu Miejskiego w Łomży, Plac Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, lub w punkcie podawczym Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14.

 

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 22 lut 2021 13:25
 • Data opublikowania: poniedziałek, 22 lut 2021 13:52
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta Łomża Anna Żelachowska Kierownik Biura ds. Budownictwa
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 536 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę dróg gminnych nr 101116B i 101201B i drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży

           Na podstawie art. 61 § 1 w związku z art. 49 § 1 - ustawy z dnia 14.06.1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późniejszymi zmianami ) i art. 5 ust. 1 -  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami ) zawiadamiam, że na wniosek Miasta Łomża, Plac Stary Rynek 14, 18-400 Łomża,z dnia 07.01.2021 r., wszczęto postępowanie administracyjnew sprawie wydania pozwolenia na przebudowę dróg gminnych nr 101116B i 101201B i drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży,  w zakresie: budowy nawierzchni jezdni, ścieżki pieszo-rowerowej, chodników, zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustów ulicznych i podziemnym zbiornikiem retencyjnym o pojemności 340 m³, sieci kablowych linii oświetleniowej nn, kanału technologicznego oraz rozbiórki odcinka sieci kablowej linii nn i słupa oświetleniowego, na działkach nr: 30097/1, 30074, 30098/1, 30099/2 i 30116w Łomży.

            Informuję, stosownie do treści art. 10 § 1 - ustawy z dnia 14.06.1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego, iż strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem i dokumentacją sprawy w Biurze ds. Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 311.

            Ewentualne uwagi i wnioski zgodnie z art. 49 § 2 Kpa., w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostało podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie i na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Łomży, należy składać za pośrednictwem platformy e-PUAP lub poczty na adres Urzędu Miejskiego w Łomży, Plac Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, lub w punkcie podawczym Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14.

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 18 sty 2021 14:25
 • Data opublikowania: poniedziałek, 18 sty 2021 14:35
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta Łomża Anna Żelachowska Kierownik Biura ds. Budownictwa
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 787 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „przebudowa i rozbudowa sięgacza ul. Wesołej w Łomży”.

        Na podstawie art. 11f ust. 3 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2020 r., poz. 1363) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Łomża  z dnia 28.10.2020 r.- została wydana decyzja Nr  2/D/20 z dnia  17.12.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „przebudowa i rozbudowa sięgacza ul. Wesołej    w Łomży” - drogi gminnej nr 101149B.  Zakres inwestycji obejmuje;

 • budowę ulicy od km 0+000 do km 0+176,02 jezdni o szerokości 6,0 m (poszerzonej na łuku poziomym do 6,60 m) o nawierzchni z kostki betonowej zakończona placem do zawracania dla samochodów osobowych o wym. 12,5x12,5 m,
 • budowę skrzyżowanie w zakresie wlotu z ulicy Wesołej,
 • budowę chodników, zjazdów indywidualnych do posesji,
 • budowę plac do zawracania 12,5x12,5 m,
 • rozbudowę kanalizacji deszczowej,
 • budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami,
 • budowę sieci wodociągowej z przyłączami,
 • budowę oświetlenia drogowego LED,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in. wygrodzeń,
 • przebudowę kolizji z infrastrukturą naziemną demontaż istniejących lamp oświetlenia ulicy,
 • wykonanie odpowiedniej gospodarki zielenią nowe nasadzenia oraz tereny zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego,
 • rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji,
 • rozbiórkę budynku jednorodzinnego „pustostanu” zlokalizowanego w projektowanym pasie drogowym,
 • wycinkę drzew.

Inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych;

obręb 0002 Łomża 2, jednostka ewidencyjna 206201_1:

 • 23797 istniejący pas drogowy ul. Wesołej,
 • 21911/1 przejętej w całości pod pas drogowy,
 • 21912 przejętej w całości pod pas drogowy,
 • 21914/1 powstałej z podziału działki nr 21914,
 • 21909/2 powstałej z podziału działki nr 21909,
 • 21908/2 powstałej z podziału działki nr 21908,

oraz działce poza pasem drogowym projektowanej ulicy czasowo zajętej,  z której korzystanie będzie ograniczone: 21910/2 – pod podłączenie projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 SN8 do istniejącej komory kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na działce nr 21910/2,

z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości:

 • działki nr 21914 na działkę nr 21914/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 21914/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 21909 na działkę nr 21909/2 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 21909/1 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 21908 na działkę nr 21908/2 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 21908/1 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu)

i nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

            Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży, ul. Nowa 2,         18-400 Łomża, pok. 334.

          Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem  Prezydenta Miasta Łomża  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

          Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późniejszymi zmianami z póżn.zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji  publicznej, który wydał decyzję. Natomiast w myśl art. 127a § 2 ww. ustawy, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

          Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 130 § 4 ww. ustawy.

           Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej.

 

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 21 gru 2020 15:15
 • Data opublikowania: poniedziałek, 21 gru 2020 15:21
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta Łomża Anna Żelachowska Kierownik Biura ds. Budownictwa
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 1030 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „rozbudowa i przebudowa ul. Jasnej w Łomży wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej”.

       Na podstawie art. 11f ust. 3 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Łomża  z dnia 28.10.2020 r.- została wydana decyzja Nr  1/D/20 z dnia  15.12.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „rozbudowa i przebudowa ul. Jasnej w Łomży wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej”. 

Zakres robót budowlanych obejmuje;

 • rozbudowę i przebudowę ul. Jasnej (drogi gminnej nr 101031B),
 • przebudowę skrzyżowania z ul. Wesołą (drogą gminną nr 101149B),
 • przebudowę skrzyżowania z ul. Łączną (drogą gminną nr 101066B),
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę gazociągu,
 • rozbiórkę i budowę sieci wodociągowej,
 • rozbiórkę i budowę oświetlenia ulicznego,
 • rozbiórkę i budowę linii napowietrznej nN,
 • przebudowę sieci teletechnicznej,
 • budowę kanału technologicznego.

Inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych;

Stałe zajęcie terenu (istniejący i projektowany pas drogowy ul. Jasnej) – działki z obrębu nr 0002 Łomża 2, jedn.ewid. 206201_1 m. Łomża

 • 22910 (istniejący pas drogowy),
 • 22947 (przejęta w całości pod pas drogowy),
 • 22911/1 (działka powstała w wyniku podziału działki nr 22911),
 • 22936/5 (działka powstała w wyniku podziału działki nr 22936/1),
 • 22943/1 (działka powstała w wyniku podziału działki nr 22943),
 • 22944/1 (działka powstała w wyniku podziału działki nr 22944),
 • 22945/1 (działce powstałej w wyniku podziału działki nr 22945),
 • 22946/1 (działki powstałej w wyniku podziału działki nr 22946),
 • 22948/1 (działki powstałej w wyniku podziału działki nr 22948)

oraz działkach poza pasem drogowym projektowanej ulicy czasowo zajętych,  z których korzystanie będzie ograniczone:

Działki z obrębu nr 0002 Łomża 2, jedn.ewid.206201_1 m. Łomża:

 • 22935 (istniejący pas drogowy ul. Łącznej) pod projektowaną jezdnię, chodnik, oświetlenie uliczne,
 • 23797 (istniejący pas drogowy ul. Wesołej) pod projektowaną jezdnię, chodnik, odwodnienie uliczne, oświetlenie uliczne, linię energetyczną nN, wodociąg,
 • 24019 (istniejący pas drogowy Al. marsz J. Piłsudskiego) pod ciąg pieszo – rowerowy, kanał technologiczny, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne.

z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości, które planowane są do przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego. Działki położone są w obrębie nr 0002 Łomża 2, jedn. ewid. 206201_1 m. Łomża:

 • działki nr 22911 na działkę nr 22911/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 22911/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 22936/1 na działkę nr 22936/5 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 22936/6 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 22943 na działkę nr 22943/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 22943/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 22944 na działkę nr 22944/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 22944/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 22945 na działkę nr 22945/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 22945/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 22946 na działkę nr 22946/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 22946/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 22948 na działkę nr 22948/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 22948/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),

            Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży, ul. Nowa 2, 18-400 Łomża, pok. 334.

          Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem  Prezydenta Miasta Łomża  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

         Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z póżn.zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji  publicznej, który wydał decyzję. Natomiast w myśl art. 127a § 2 ww. ustawy, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

        Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 130 § 4 ww. ustawy.

        Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej.

 

 • Data powstania: Data powstania: środa, 16 gru 2020 13:26
 • Data opublikowania: środa, 16 gru 2020 13:36
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta Łomża mgr Andrzej Zdzisław Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 862 razy