Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy zmiany wydanego pozwolenia na rozbudowę instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, usytuowanej na działkach nr 30602/1 i 30409/22 przy ul. Ciepłej 16 w Łomży.

           Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 30.11.2021 r. została wydanadecyzja nr 263/21 zmieniająca decyzję Prezydenta Miasta Łomża nr 330/17 z dnia 29.12.2017 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na rozbudowę instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, usytuowanej na działkach nr 30602/1 i 30409/22 przy ul. Ciepłej 16 w Łomży, zmienioną decyzją Prezydenta Miasta Łomża nr 207/18 z dnia 23.08.2018 r.

Obecny zakres zmian: Zmiana charakterystycznych parametrów projektowanych obiektów budowlanych: wysokość dla budynku kotłowni oraz długość i szerokość dla budynku podajnika biomasy. Nowo projektowane obiekty budowlane: zbiornik retencyjny 25 m3, wieża chłodnicza, mur oporowy, fundamenty dla konstrukcji wsporczych pod rurociągi, schody terenowe, komunikacja wewnętrzna (ciąg jezdny i pieszy). Projektowane instalacje sanitarne, technologiczne i elektryczne. Częściowa rozbiórka istniejącego przenośnika żużla. Zmiana funkcji pomieszczeń (pom. laboratorium na pom. uzdatniania; pom. kablowni na pom. techniczne i pom. komputerów; pom. rozdzielni na pom. sterowni. Zmiana układu wszystkich pom. w części socjalnej. Zmiana przebiegu ścian oddzielenia przeciwpożarowego i zamknięć (okien i drzwi) w tych ścianach. Zmiana prowadzenia tras wewnętrznych instalacji (sanitarnych, technologicznych, elektrycznych, teletechnicznych) i dostosowanie ich do nowego układu architektonicznego pomieszczeń oraz nowej lokalizacji urządzeń technologicznych  w projektowanym budynku kotłowni i rozbudowywanym budynku podajnika biomasy.  

 

            Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Biurze d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 310, w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.     

         Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Natomiast w myśl art. 127a § 2 ww. ustawy, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 130 § 4 ww. ustawy.

            Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 • Data powstania: Data powstania: czwartek, 2 gru 2021 15:00
 • Data opublikowania: czwartek, 2 gru 2021 15:10
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta Łomża Anna Żelachowska Kierownik Biura ds. Budownictwa
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 6518 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy pozwolenia na budowę zespołu hal z budynkiem biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą w centrum logistycznym RABEN przy ul. Ciepłej w Łomży,

          Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 03.03.2023 r. została wydana decyzja nr 14/23 dla RABEN REAL ESTATE POLAND Sp. z o. o., ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę zespołu hal z budynkiem biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą w centrum logistycznym RABEN w Łomży, w tym:

- hala magazynowo-przeładunkowa XD

- hala magazynowa wysokiego składowania CL

- budynek biurowy

(stanowiących jeden budynek)

- magazyn na palety

- pompownia ppoż.

- zbiornik wody ppoż. na fundamencie

- ściany oporowe szczelne (2szt.)

- instalacje elektroenergetyczna

- instalacje wodno-kanalizacyjne

- instalacja wody p.poż.

- instalacja kanalizacji deszczowej

- instalacja kanalizacji teletechnicznej

- stanowiska postojowe w ilości 87 sztuk wraz z drogami dojazdowymi

- zagospodarowanie terenu

na działkach o nr ew. 31323 i 30409/8 położonych przy ul. Ciepłej w Łomży.

         Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Biurze d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 310, w terminie 14dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.

         Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.     

         Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Natomiast w myśl art. 127a § 2 ww. ustawy, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

         Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 130 § 4 ww. ustawy.

         Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Pliki do pobrania:

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 3 mar 2023 11:44
 • Data opublikowania: piątek, 3 mar 2023 12:04
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta Łomża Anna Żelachowska Kierownik Biura ds. Budownictwa
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 3557 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy zmiany decyzji Prezydenta Miasta Łomża nr 253/16 z dnia 04.11.2016 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę elektrowni fotowoltaicznej oraz kontenerowej stacji transformatorowej wraz z niezbędną towarzyszącą infrastrukturą techniczną na części działki nr 30139/6, położonej przy ul. Grabowej w Łomży

         Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 02.02.2022 r. została wydanadecyzja nr 13/21 zmieniająca decyzję Prezydenta Miasta Łomża 253/16 z dnia 04.11.2016 r., zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,999 MW oraz kontenerowej stacji transformatorowej typu Mrw-BPP 20/1000-3 wraz z niezbędną towarzyszącą infrastrukturą techniczną tj. doziemną instalacją elektryczną i montażem inwerterów, na części działki nr 30139/6, położonej przy ul. Grabowej w Łomży, w zakresie zmiany obszaru zagospodarowania terenu – etap I budowy, usytuowania i układu paneli fotowoltaicznych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i instalacjami elektroenergetycznymi, lokalizacji budynku kontenerowej stacji transformatorowej SN-15 kV/0,4 kV i przyłącza kablowego doziemnego SN-15 kV wraz ze słupem rozłącznikowym, zmienioną decyzją Prezydenta Miasta Łomża nr 390/18 z dnia 18.12.2018 r., w zakresie zmiany obszaru zagospodarowania terenu – etap I budowy, usytuowania i układu paneli fotowoltaicznych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i instalacjami elektroenergetycznymi, lokalizacji budynku kontenerowej stacji transformatorowej SN-15 kV/0,4 kV i przyłącza kablowego doziemnego SN-15 kV wraz ze słupem rozłącznikowym - w zakresie zmiany obszaru zagospodarowania terenu – etap I budowy, usytuowania i układu paneli fotowoltaicznych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i instalacjami elektroenergetycznymi, lokalizacji budynku kontenerowej stacji transformatorowej SN-15 kV/0,4 kV i przyłącza kablowego doziemnego SN-15 kV wraz ze słupem rozłącznikowym.

         Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Biurze d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 311, w terminie 14dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.

         Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

         Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późniejszymi zmianami ), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec   organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Natomiast w myśl art. 127a § 2 ww. ustawy, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

         Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 130 § 4 ww. ustawy.

         Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 • Data powstania: Data powstania: czwartek, 3 lut 2022 10:53
 • Data opublikowania: czwartek, 3 lut 2022 11:21
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta Łomża Anna Żelachowska Kierownik Biura ds. Budownictwa
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 5622 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy zmiany decyzji Prezydenta Miasta Łomża nr 199/20 z dnia 20.08.2020 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę budynku biurowo-produkcyjnego (wytwórnia taśm bitumicznych) na działkach o nr ew. 30382/1, 30428/2, 30429/2, 30430/2 położonych przy ul. Meblowej w Łomży .

            Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 25.01.2022 r. została wydanadecyzja nr 11/22 dla BIK-PROJEKT sp. z o. o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża, zmieniająca decyzję Prezydenta Miasta Łomża nr 199/20 z dnia 20.08.2020 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę budynku biurowo-produkcyjnego (wytwórnia taśm bitumicznych), budowę 70 miejsc parkingowych, płyty fundamentowej z silosami zewnętrznymi do przechowywania półproduktów, zewnętrznego otwartego zbiornika szczelnego retencyjno-odparowującego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ew. 30382/1, 30428/2, 30429/2, 30430/2 położonych w Łomży przy ul. Meblowej.

              Zakres zmian polega na rezygnacji z kotłowni gazowej na rzecz gruntowej pompy ciepła oraz zmiany wentylacji grawitacyjnej na wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła.

            Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Biurze d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 310, w terminie 14dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.

            Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.     

            Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Natomiast w myśl art. 127a § 2 ww. ustawy, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

           Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 130 § 4 ww. ustawy.

           Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 • Data powstania: Data powstania: środa, 26 sty 2022 08:59
 • Data opublikowania: środa, 26 sty 2022 09:35
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta Łomża Anna Żelachowska Kierownik Biura ds. Budownictwa
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 5764 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy zmiany decyzji nr 390/18 z dnia 18.12.2018 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę elektrowni fotowoltaicznej na części działki nr 30139/6, położonej przy ul. Grabowej w Łomży

          Na podstawie art. 33 ust. 1 – w związku z art. 72 ust. 1 pkt. 1 i ust. 6 - ustawy z dnia 3 października 2008 r., - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późniejszymi zmianami ) i art. 28 ust. 4 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z   2020 r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami ) zawiadamiam, żena wniosek WINDSIDE Sp. zo.o. w Warszawie, ul. Włodarzewska 4/9, 00-384 Warszawa, z dnia 28.12.2021 r., wszczęto postępowanie administracyjnew sprawie zmiany decyzji nr 390/18  z dnia 18.12.2018 r., zmieniającej decyzję Prezydenta Miasta Łomża nr 253/16 z dnia 04.11.2016 r., zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,999 MW oraz kontenerowej stacji transformatorowej typu Mrw-BPP 20/1000-3 wraz z niezbędną towarzyszącą infrastrukturą techniczną tj. doziemną instalacją elektryczną i montażem inwerterów, na części działki nr 30139/6, położonej przy ul. Grabowej w Łomży, w zakresie zmiany obszaru zagospodarowania terenu – etap I budowy, usytuowania i układu paneli fotowoltaicznych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i instalacjami elektroenergetycznymi, lokalizacji budynku kontenerowej stacji transformatorowej SN-15 kV/0,4 kV i przyłącza kablowego doziemnego SN-15 kV wraz ze słupem rozłącznikowym, w zakresie zmiany obszaru zagospodarowania terenu – etap I budowy, usytuowania i układu paneli fotowoltaicznych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i instalacjami elektroenergetycznymi, lokalizacji budynku kontenerowej stacji transformatorowej SN-15 kV/0,4 kV i przyłącza kablowego doziemnego SN-15 kV wraz ze słupem rozłącznikowym.

            Informuję, stosownie do treści art. 10 § 1 - ustawy z dnia 14.06.1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego, iż strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań w terminie 14 dni po opublikowaniu niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.

           

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 3 sty 2022 14:05
 • Data opublikowania: poniedziałek, 3 sty 2022 14:11
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta Łomża Anna Żelachowska Kierownik Biura ds. Budownictwa
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 5733 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy zmiany decyzji nr 391/18 z dnia 18.12.2018 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę elektrowni fotowoltaicznej na części działki nr 30139/6, położonej przy ul. Grabowej w Łomży

           Na podstawie art. 33 ust. 1 – w związku z art. 72 ust. 1 pkt. 1 i ust. 6 - ustawy z dnia 3 października 2008 r., - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późniejszymi zmianami ) i art. 28 ust. 4 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z  2020 r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami ) zawiadamiam, żena wniosek WINDSIDE Sp. zo.o. w Warszawie, ul. Włodarzewska 4/9, 00-384 Warszawa, z dnia 28.12.2021 r., wszczęto postępowanie administracyjnew sprawie zmiany decyzji nr 391/18  z dnia 18.12.2018 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,999 MW – etap II wraz z niezbędną towarzyszącą infrastrukturą techniczną tj. urządzeniami i doziemną instalacją elektroenergetyczną oraz budynku kontenerowej stacji transformatorowej 15 kV/0,4 kV wraz z przyłączem kablowym doziemnym SN-15kV, na części działki nr 30139/6, położonej przy ul. Grabowej w Łomży, w zakresie zmiany obszaru zagospodarowania terenu – etap II budowy, usytuowania i układu paneli fotowoltaicznych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i instalacjami elektroenergetycznymi i parametrów technicznych budynku kontenerowej stacji transformatorowej SN-15 kV/0,4 kV.

            Informuję, stosownie do treści art. 10 § 1 - ustawy z dnia 14.06.1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego, iż strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań w terminie 14 dni po opublikowaniu niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 3 sty 2022 14:05
 • Data opublikowania: poniedziałek, 3 sty 2022 14:38
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta Łomża Anna Żelachowska Kierownik Biura ds. Budownictwa
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 5898 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy zmiany pozwolenia na budowę wydanego dla BIK-PROJEKT sp. z o. o. nr 199/20 z dnia 20.08.2020 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku biurowo-produkcyjnego przy ul. Meblowej w Łomży

             Na podstawie art. 33 ust. 1 – w związku z art. 72 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późniejszymi zmianami ) i art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek BIK-PROJEKT sp. z o. o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża z dnia 29.12.2021 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Łomża nr 199/20 z dnia 20.08.2020 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku biurowo-produkcyjnego (wytwórnia taśm bitumicznych), budowę 70 miejsc parkingowych, płyty fundamentowej z silosami zewnętrznymi do przechowywania półproduktów, zewnętrznego otwartego zbiornika szczelnego retencyjno-odparowującego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ew. 30382/1, 30428/2, 30429/2, 30430/2 położonych w Łomży przy ul. Meblowej. Zakres zmian polega na rezygnacji z kotłowni gazowej na rzecz gruntowej pompy ciepła oraz zmiany wentylacji grawitacyjnej na wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła.

            Informuję, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, iż strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem i dokumentacją sprawy w Biurze ds. Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 310, gdzie mogą składać ewentualne uwagi         i wnioski w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Łomży.

 

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 31 gru 2021 14:37
 • Data opublikowania: piątek, 31 gru 2021 14:42
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta Łomża Anna Żelachowska Kierownik Biura ds. Budownictwa
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 5878 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy postępowania administracyjnego na rozbudowę drogi gminnej nr 101146B (ulicy Tkackiej) w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną.

      Na podstawie art. 11d ust. 5 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1363) zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łomża z dnia 14.09.2021 r., wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące:

1. Wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „rozbudowa drogi gminnej nr 101146B (ulica Tkacka) w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną”.

Inwestycja projektowana jest w zakresie robót budowlanych obejmujących głównie;

a)    branża drogowa;

 • usunięcie drzew kolidujących z projektowanymi rozwiązaniami,
 • usunięcie humusu,
 • rozbiórkę: nawierzchni jezdni ulicy, krawężników, chodników,
 • wykonanie krawężników i chodników z kostki betonowej brukowej,
 • wykonanie podbudowy jezdni i nawierzchni bitumicznej na kategorię ruchu KR3 oraz KR5,
 • wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej,
 • budowę drenażu odwadniającego podłoże gruntowe nawierzchni jezdni,
 • wykonanie zieleńców,

b)    branża sanitarna

 • rozbiórkę: wodociągu z hydrantem, sieci gazowej,
 • budowę kanalizacji deszczowej ze studniami połączeniowymi z wpustami i przykanalikami,
 • budowę sieci wodociągowej z hydrantem,
 • wbudowanie rury osłonowej stalowej DN 500 mm na trasie przewidywanej budowy sieci ciepłowniczej dla trórej projektowana jest rezerwa terenu,
 • budowę sieci gazowej,

c)    branża elektryczna;

 • rozbiórkę: oświetlenia drogowego, sieci elektrycznej niskiego napięcia,
 • budowę sieci oświetlenia ulicznego,
 • budowę sieci elektrycznej niskiego napięcia,

d)    branża telekomunikacyjna;

 • rozbiórkę: sieci telekomunikacyjnej,
 • budowę sieci telekomunikacyjnej.

Inwestycja projektowana jest w obszarze geodezyjnego obrębu Łomża 3 (o identyfikatorze 206201_1.0003) na działkach o numerach geodezyjnych (dla działek dzielonych numery po podziale): 30460, 30176/7, 30177/4, 30224/1, 30223/72, 30223/74, 30223/62, 30223/64, 30223/66, 30223/68, 30223/70, 30210/6, 30211/6, 30225/1, 30227/1, 30228/1, 30229/1, 30230/1, 30231/1, 30232/3 oraz działkach: 30233/3, 30234/3, które to przewidziane są do przejęcia w całości pod pas drogowy ul. Tkackiej oraz działkach poza pasem drogowym projektowanej ulicy, z których korzystanie będzie ograniczone (zajecie terenu na czas budowy);

 • 30117/2 pod budowę: zjazdów, ścieżki pieszo-rowerowej, chodnika, zieleńców, jezdni, sieci elektroenergetycznych i sieci oświetlenia ulicznego, sieci kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego wraz z rozbiórką zbędnych elementów sieci uzbrojenia terenu,
 • 30462 pod budowę napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn,
 • 30461 pod budowę napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn,
 • 30473 pod budowę sieci wodociągowej,
 • 30474 pod budowę sieci wodociągowej,
 • 30475 pod budowę sieci wodociągowej,
 • 30476 pod budowę sieci wodociągowej,
 • 30477 pod budowę sieci wodociągowej,
 • 30627/264 pod budowę: jezdni, ścieżki pieszo-rowerowej, zieleńca,
 • 30224/2 (powstałej z podziału działki nr 30224) pod budowę sieci elektroenergetycznych nn i SN, rozbiórkę istniejącej szafy elektroenergetycznej,
 • 30176/8 (powstałej z podziału działki nr 30176/1) pod wykonanie mufy na istniejącej sieci elektroenergetycznej nn.

2. Zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości, które planowane są do przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego;

 • działki nr 30232/1 na działkę nr 30232/3 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 30232/4 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 30231 na działkę nr 30231/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 30231/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 30230 na działkę nr 30230/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 30230/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 30229 na działkę nr 30229/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 30229/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 30228 na działkę nr 30228/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 30228/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 30227 na działkę nr 30227/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 30227/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 30225 na działkę nr 30225/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 30225/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 30211/3 na działkę nr 30211/6 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 30211/7 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 30210/3 na działkę nr 30210/6 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 30210/7 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 30223/15 na działkę nr 30223/70 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 30223/71 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 30223/14 na działkę nr 30223/68 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 30223/69 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 30223/13 na działkę nr 30223/66 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 30223/67 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 30223/12 na działkę nr 30223/64 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 30223/65 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 30223/11 na działkę nr 30223/62 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 30223/63 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 30223/24 na działkę nr 30223/74 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 30223/75 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 30223/19 na działkę nr 30223/72 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 30223/73 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 30224 na działkę nr 30224/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 30224/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 30177/2 na działkę nr 30177/4 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 30177/5 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 30176/1 na działkę nr 30176/7 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr30176/8 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),

3. Nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

            Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem.

            Informuję, że w terminie 14 dni po opublikowaniu niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej, można zapoznać się w Biurze ds. Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 334, po uprzednim kontakcie pod nr telefonu 86 2156817 w celu ustalenia konkretnego dnia i godziny. Zapoznanie z dokumentacją będzie również możliwe (w miarę możliwości technicznych organu) w formie skanu udostępnionego stronie na adres przez nią wskazany.

           Strony mogą składać pisemnie wnioski i zastrzeżenia za pośrednictwem platformy  e-PUAP lub poczty na adres Urzędu Miejskiego w Łomży, 18-400 Łomża, Stary Rynek 14 oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14 – stosownie do art. 10 ust. 1 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256).

            Po tym terminie zostanie wydana decyzja na podstawie dokumentów będących w posiadaniu Prezydenta Miasta Łomża.

            W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu (art. 41 § 1, 2 kpa).

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 17 wrz 2021 13:48
 • Data opublikowania: piątek, 17 wrz 2021 14:04
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta Łomża mgr Andrzej Zdzisław Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 6386 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa ulicy Słonecznikowej w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”.

        Na podstawie art. 11f ust. 3 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Łomża z dnia 30.04.2021 r., uzupełnionego w dniu 12.05.2021 r.- została wydana decyzja Nr 3/D/21  z dnia 18.06.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą; „przebudowa i rozbudowa ulicy Słonecznikowej w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”.

Zakres robót budowlanych obejmuje między innymi;

 • budowę jezdni bitumicznej,
 • budowę jezdni z kostki betonowej na części odcinka od ul. Wiosennej do ul. Zawadzkiej,
 • budowę jezdni o nawierzchni z kruszywa,
 • budowę ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej,
 • budowę zjazdów bitumicznych oraz z kostki betonowej,
 • budowę ronda na skrzyżowaniu z ul. Pszczelą,
 • budowę chodników z kostki betonowej,
 • budowę drenażu odwadniającego,,
 • wykonanie zieleńców,
 • budowę sieci kanalizacji deszczowej z wpustami i przykanalikami, ze studniami połączeniowymi, studniami rewizyjnymi,
 • budowę sieci wodociągowej i hydrantami,
 • budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
 • budowę oświetlenia ulicznego,
 • budowę kanału technologicznego,
 • budowę linii energetycznej kablowej
 • rozbiórkę ogrodzeń,
 • rozbiórkę kanalizacji deszczowej,
 • rozbiórkę energetycznej linii kablowej,
 • rozbiórkę krawężników, chodników, obrzeży,
 • wykonanie wycinki drzew kolidujących z inwestycją.

Inwestycja projektowana jest w obszarze geodezyjnego obrębu Łomża 4 (o identyfikatorze 206201_1.0004) na działkach geodezyjnych (dla działek dzielonych – numery po podziale); 40590/9, 40625/23, 40588/3, 40588/5, 40589/1, 40625/25, 40641/1, 40583/13, 40584/12, 40584/25, 40584/24, 40608/3, 40585/8, 40586/6, 40608/5, 40626/3 oraz działkach poza pasem drogowym projektowanej ulicy, z których korzystanie będzie ograniczone (zajecie terenu na czas budowy);

 • 40661 pod budowę nawierzchni jezdni skrzyżowania, chodnika,
 • 40659 pod budowę nawierzchni jezdni skrzyżowania, chodnika, kanalizacji deszczowej, linii elektrycznej kablowej ze słupami oświetleniowymi, kanału technologicznego, sieci wodociągowej,
 • 40586/17 pod budowę nawierzchni jezdni skrzyżowania, chodnika, kanalizacji deszczowej, linii elektrycznej kablowej ze słupami oświetleniowymi, kanału technologicznego,
 • 40587/15 pod przebudowę linii elektroenergetycznej.

z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości, które planowane są do przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego;

 • działki nr 40590/8 na działkę nr 40590/9 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 40590/10 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 40625/20 na działkę nr 40625/23 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 40625/24 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr40588/1 na działkę nr 40588/3 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 40588/4 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 40588/2 na działkę nr40588/5 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 40588/6 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 40589 na działkę nr 40589/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 40589/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 40625/1 na działkę nr 40625/25 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 40625/26 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 40641 na działkę nr 40641/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 40641/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),

i nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

            Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży, ul. Nowa 2, 18-400 Łomża, pok. 334.

            Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

            Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z póżn.zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Natomiast w myśl art. 127a § 2 ww. ustawy, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

            Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 130 § 4 ww. ustawy.

            Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej.

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 18 cze 2021 14:42
 • Data opublikowania: piątek, 18 cze 2021 14:48
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta Łomża mgr Andrzej Zdzisław Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 6826 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy przebudowy ul. Topolowej z rozbiórką i budową odcinka kablowej linii energetycznej w rejonie ulic: Podleśnej, Topolowej, Piaski i Browarnej w Łomży

           Na podstawie art. 49 § 1 i 2 oraz art. 49a - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 5 ust. 1 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. , Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 02.06.2021 r., została wydanadecyzja Nr 110/21 udzielająca Miastu Łomża, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, pozwolenie na przebudowę drogi gminnej nr 101155B (ul. Topolowej) w zakresie: budowy nawierzchni jezdni, ciągów pieszo – jezdnych, chodników, zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustów ulicznych, sieci kablowej linii oświetleniowej nN, oraz rozbiórkę i budowę odcinka kablowej linii energetycznej SN, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 30114/12, 30114/14, 30115/6 (droga gminna ul. Podleśna), 30114/13 (droga gminna ul. Topolowa), 30116 (droga gminna nr 101089B ul. Piaski) i 31319 (droga gminna nr 101012B ul. Browarna) w Łomży.

            Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Biurze d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 311, w terminie 14dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej w budynku Biura d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, III-piętro oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.

            Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

            Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 • Data powstania: Data powstania: środa, 2 cze 2021 13:26
 • Data opublikowania: środa, 2 cze 2021 14:25
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta Łomża Anna Żelachowska Kierownik Biura ds. Budownictwa
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 6758 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wszczętego postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „przebudowa i rozbudowa ulicy Słonecznikowej w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”.

           Na podstawie art. 11d ust. 5 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1363) zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łomża z dnia 30.04.2021 r., uzupełniony w dniu 12.05.2021 r. wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „przebudowa i rozbudowa ulicy Słonecznikowej w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”.  

Zakres robót budowlanych obejmuje między innymi;

 • budowę jezdni bitumicznej,
 • budowę jezdni z kostki betonowej na części odcinka od ul. Wiosennej do ul. Zawadzkiej,
 • budowę jezdni o nawierzchni z kruszywa,
 • budowę ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej,
 • budowę zjazdów bitumicznych oraz z kostki betonowej,
 • budowę ronda na skrzyżowaniu z ul. Pszczelą,
 • budowę chodników z kostki betonowej,
 • budowę drenażu odwadniającego,,
 • wykonanie zieleńców,
 • budowę sieci kanalizacji deszczowej z wpustami i przykanalikami, ze studniami połączeniowymi, studniami rewizyjnymi,
 • budowę sieci wodociągowej i hydrantami,
 • budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
 • budowę oświetlenia ulicznego,
 • budowę kanału technologicznego,
 • budowę linii energetycznej kablowej
 • rozbiórkę ogrodzeń,
 • rozbiórkę kanalizacji deszczowej,
 • rozbiórkę energetycznej linii kablowej,
 • rozbiórkę krawężników, chodników, obrzeży,
 • wykonanie wycinki drzew kolidujących z inwestycją.

Inwestycja projektowana jest w obszarze geodezyjnego obrębu Łomża 4 (o identyfikatorze 206201_1.0004) na działkach geodezyjnych (dla działek dzielonych – numery po podziale); 40590/9, 40625/23, 40588/3, 40588/5, 40589/1, 40625/25, 40641/1, 40583/13, 40584/12, 40584/25, 40584/24, 40608/3, 40585/8, 40586/6, 40608/5, 40626/3 oraz działkach poza pasem drogowym projektowanej ulicy, z których korzystanie będzie ograniczone (zajecie terenu na czas budowy);

 • 40661 - pod budowę nawierzchni jezdni skrzyżowania, chodnika,
 • 40659 - pod budowę nawierzchni jezdni skrzyżowania, chodnika, kanalizacji deszczowej, linii elektrycznej kablowej ze słupami oświetleniowymi, kanału technologicznego, sieci wodociągowej,
 • 40586/17 - pod budowę nawierzchni jezdni skrzyżowania, chodnika, kanalizacji deszczowej, linii elektrycznej kablowej ze słupami oświetleniowymi, kanału technologicznego,
 • 40587/15 - pod przebudowę linii elektroenergetycznej.

z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości, które planowane są do przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego;

 • działki nr 40590/8 na działkę nr 40590/9 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 40590/10 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 40625/20 na działkę nr 40625/23 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 40625/24 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 40588/1 na działkę nr 40588/3 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 40588/4 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 40588/2 na działkę nr 40588/5 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 40588/6 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 40589 na działkę nr 40589/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 40589/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 40625/1 na działkę nr 40625/25 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 40625/26 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 40641 na działkę nr 40641/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 40641/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu)

i nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

            Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem.

Informuję, że w terminie 14 dni po opublikowaniu niniejszego obwieszczenia, które    dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej, można zapoznać się w Biurze ds. Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 334, po uprzednim kontakcie pod nr telefonu 86 2156817 w celu ustalenia konkretnego dnia i godziny. Zapoznanie z dokumentacją będzie również możliwe (w miarę możliwości technicznych organu) w formie skanu udostępnionego stronie na adres przez nią wskazany.

Strony mogą składać pisemnie wnioski i zastrzeżenia za pośrednictwem platformy e-PUAP lub poczty na adres Urzędu Miejskiego w Łomży, 18-400 Łomża, Stary Rynek 14 oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14 – stosownie do art. 10 ust. 1 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256).

            Po tym terminie zostanie wydana decyzja na podstawie dokumentów będących w posiadaniu Prezydenta Miasta Łomża.

            W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu  (art. 41 § 1, 2 kpa).

            Jednocześnie informuję, iż niniejsze zawiadomienie nie jest wezwaniem do osobistego stawiennictwa, lecz informacją o przysługującym stronom prawie do zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym.

 

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 18 maj 2021 14:26
 • Data opublikowania: wtorek, 18 maj 2021 14:38
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta Łomża Anna Żelachowska Kierownik Biura ds. Budownictwa
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 6900 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wszczęcia postępowanie administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę drogi gminnej nr 101155B (ul. Topolowej) w Łomży

              Na podstawie art. 61 § 1 w związku z art. 49 § 1 - ustawy z dnia 14.06.1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późniejszymi zmianami ) i art. 5 ust. 1 -  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami ) zawiadamiam, że na wniosek Miasta Łomża, Plac Stary Rynek 14, 18-400 Łomża,z dnia 12.05.2021 r., wszczęto postępowanie administracyjnew sprawie wydania pozwolenia na przebudowę drogi gminnej nr 101155B (ul. Topolowej) w Łomży w zakresie: budowy nawierzchni jezdni, ciągów pieszo – jezdnych, chodników, zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustów ulicznych, sieci kablowej  linii oświetleniowej nN, oraz rozbiórkę i budowę odcinka kablowej linii energetycznej SN, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 30114/12, 30114/14, 30115/6 (droga gminna ul. Podleśna), 30114/13 (droga gminna ul. Topolowa), 30116 (droga gminna nr 101089B ul. Piaski) i 31319 (droga gminna nr 101012B ul. Browarna) w Łomży.

            Informuję, stosownie do treści art. 10 § 1 - ustawy z dnia 14.06.1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego, iż strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem i dokumentacją sprawy w Biurze ds. Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 311.

            Ewentualne uwagi i wnioski zgodnie z art. 49 § 2 Kpa., w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostało podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie i na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Łomży, należy składać za pośrednictwem platformy e-PUAP lub poczty na adres Urzędu Miejskiego w Łomży, Plac Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, lub w punkcie podawczym Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14.

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 14 maj 2021 12:53
 • Data opublikowania: piątek, 14 maj 2021 12:57

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ulicy Nowogrodzkiej (DW645) (przedłużenie ulicy Meblowej), rozbudowa drogi gminnej nr 101089B (ulicy Jaworowej), rozbudowa drogi gminnej nr 101089B (ulicy Grabowej) w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną”.

          Na podstawie art. 11f ust. 3 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Łomża z dnia 15.02.2021 r.- została wydana decyzja Nr 2/D/21 z dnia 07.04.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ulicy Nowogrodzkiej (DW645) (przedłużenie ulicy Meblowej), rozbudowa drogi gminnej nr 101089B (ulicy Jaworowej), rozbudowa drogi gminnej nr 101089B (ulicy Grabowej) w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną”.

Zakres robót budowlanych obejmuje między innymi:

a)  Przedłużenie ul. Meblowej;

 • usuwanie drzew i krzewów,
 • przebudowę ronda na ulicy Wojska Polskiego poprzez wybudowania czwartego wlotu i wylotu,
 • budowę jezdni bitumicznej pomiędzy ulicą Wojska Polskiego i ulicą Nowogrodzką,
 • budowę skrzyżowania skanalizowanego z ulicą Grabową,
 • budowę skrzyżowania zwykłego z drogą na działce o numerze geodezyjnym 30131,
 • budowę skrzyżowania skanalizowanego z ulicą Jaworową (rondo),
 • budowę skrzyżowania skanalizowanego z ulicą Piaski,
 • budowę skrzyżowania skanalizowanego z ulicą Nowogrodzką,
 • budowę ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni bitumicznej,
 • budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej brukowej,
 • budowę chodników z kostki betonowej brukowej,
 • budowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej brukowej,
 • budowę nawierzchni żwirowej zapewniającej dojazd do pól,
 • budowę zatok autobusowych o nawierzchni z kostki granitowej,
 • budowę wiat przystankowych przy zatokach autobusowych,
 • budowę przepustu drogowego rurowego żelbetowego średnicy 100 cm na rowie przy ulicy Nowogrodzkiej,
 • budowę kanalizacji deszczowej z wpustami i przykanalikami, ze studniami połączeniowymi,
 • studniami rewizyjnymi oraz dwoma wylotami odprowadzającymi ścieki deszczowe, po oczyszczeniu, do Strugi Lepackiej oraz do rowu przy ulicy Nowogrodzkiej,
 • budowę sieci wodociągowej z hydrantami,
 • budowę drenażu odwadniającego podłoże gruntowe nawierzchni jezdni,
 • budowę drenażu francuskiego,
 • budowę ścianek szczelnych stalowych Larsena,
 • wykonanie zieleńców,
 • budowę kablowych sieci oświetleniowych, szafki oświetleniowej,
 • rozbiórkę zbędnych odcinków kablowych i napowietrznych sieci elektroenergetycznych oświetleniowych kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu,
 • budowę kablowych sieci elektroenergetycznych nn,
 • budowę kablowych sieci elektroenergetycznych SN,
 • budowę napowietrznych sieci elektroenergetycznych nn,
 • budowę napowietrznych sieci elektroenergetycznych SN na odcinkach kolizyjnych,
 • rozbiórkę zbędnych odcinków kablowych i napowietrznych sieci elektroenergetycznych kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu,
 • budowę kanału technologicznego,
 • zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej,
 • nasadzenia drzew,
 • rozbiórkę ogrodzeń (działki o numerach geodezyjnych 30219/2 oraz 30075/8),
 • rozbiórkę budynków gospodarczych: kurnik, gołębnik oraz altana na działce o numerze geodezyjnym 30075/8,
 • rozbiórkę krawężników, chodników i ścieżki rowerowej na terenie projektowanych skrzyżowań z ulicą Wojska Polskiego i z ulicą Nowogrodzką,
 • rozbiórkę (w przypadku kolizji z projektowanymi sieciami podziemnymi) fragmentów nieczynnego kanału zrzutowego ścieków z Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. w Łomży (za uzyskaną aprobatą tego przedsiębiorstwa, będącego właścicielem kanału).

b)  Rozbudowa ul. Jaworowej;

 • usuwanie drzew i krzewów,
 • budowę jezdni bitumicznej,
 • budowę skrzyżowania w km 0+383,94z wylotem na drogę gminną o numerze geodezyjnym 30131i z wylotem na działkę o numerze geodezyjnym 30078/15. Jest to skrzyżowanie o nawierzchni z kostki betonowej brukowej na wyniesieniu,
 • budowę skrzyżowania z ulicą Grabową,
 • budowę fragmentu zatoki autobusowej przy wylocie z projektowanego ronda na przedłużeniu ulicy Meblowej,
 • budowę chodników z kostki betonowej brukowej,
 • budowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej brukowej,
 • budowę drenażu odwadniającego podłoże gruntowe nawierzchni jezdni,
 • wykonanie zieleńców,
 • rozbiórkę ogrodzeń,
 • budowę kanalizacji deszczowej z wpustami i przykanalikami, ze studniami połączeniowymi, studniami rewizyjnymi,
 • przebudowę gazociągu średniego ciśnienia,
 • budowę odcinków sieci wodociągowej z przyłączami oraz hydrantami,
 • budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
 • budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompownią ścieków,
 • budowę kablowych sieci oświetleniowych,
 • rozbiórkę zbędnych odcinków napowietrznych sieci elektroenergetycznych oświetleniowych kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu,
 • budowę kablowych sieci elektroenergetycznych nn, kablowych sieci elektroenergetycznych SN, napowietrznych sieci elektroenergetycznych nn i SN, rozbiórkę zbędnych odcinków kablowych i napowietrznych sieci elektroenergetycznych kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu,
 • budowę kanału technologicznego,
 • przebudowę sieci telekomunikacyjnej kolidującej z projektowaną drogą.

 

c)  Rozbudowa ul. Grabowej;

 • usuwanie drzew i krzewów,
 • rozbiórkę budynku murowanego gospodarczo - mieszkalnego zlokalizowanego po prawej
 • stronie około km 0+680 na działkach o numerach geodezyjnych 30151/3 i 30151/6,
 • budowę jezdni bitumicznej,
 • budowę skrzyżowania w km 0+478,06z wylotem na działkę o numerze geodezyjnym 30151/13; projektowany wylot skrzyżowania jest w miejscu przewidywanej ulicy w kierunku ulicy Wojska Polskiego. Jest to skrzyżowanie o nawierzchni z kostki betonowej brukowej na wyniesieniu,
 • budowę chodników z kostki betonowej brukowej,
 • budowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej brukowej,
 • budowę drenażu odwadniającego podłoże gruntowe nawierzchni jezdni,
 • wykonanie zieleńców,
 • likwidację przepustu Ø 40 cm,
 • rozbiórkę ogrodzeń,
 • budowę kanalizacji deszczowej z wpustami i przykanalikami, ze studniami połączeniowymi, studniami rewizyjnymi,
 • przebudowę gazociągu średniego ciśnienia,
 • budowę odcinków sieci wodociągowej z przyłączami oraz hydrantami,
 • budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
 • budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompownią ścieków,
 • budowę kablowych sieci oświetleniowych,
 • rozbiórkę zbędnych odcinków napowietrznych sieci elektroenergetycznych oświetleniowych kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu,
 • budowę kablowych sieci elektroenergetycznych nn, kablowych sieci elektroenergetycznych SN, napowietrznych sieci elektroenergetycznych nn, rozbiórkę zbędnych odcinków kablowych i napowietrznych sieci elektroenergetycznych kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu,
 • budowę kanału technologicznego,
 • przebudowę sieci telekomunikacyjnej kolidującej z projektowaną drogą.

Budowa drogi na odcinku od ulicy Wojska Polskiego (DK61) do ulicy Nowogrodzkie (DW645) (przedłużenie ulicy Meblowej) wraz z infrastrukturą techniczną projektowana jest w obrębie ewidencyjnym Łomża 206201_1.0003 na działach o numerach (dla działek dzielonych – numery po podziale);30221/10, 30220/10, 30219/4, 30219/6, 30218/4, 30217/4, 30216/4, 30215/1, 30214/4, 30213/4, 30212/4, 30211/4, 30210/4, 30205/3, 30177/1, 30176/4, 30174/1, 30172/1, 30171/1, 30170/1, 30167/1, 30166/1, 30157/1, 30158/1, 30150/3, 30148/1, 30139/16, 30139/13, 30137/1, 30138/23, 30138/21, 30138/31, 30131/1, 30125/1, 30126/1, 30121/1, 30127/1, 30121/2, 30128/2, 30096/1, 30077/5, 30076/13, 30075/56, 30075/62, 30075/59, 30075/8 (w całości wejdzie w pas drogowy), 30075/65, 30073/1, 30031/1, 30032/1, 30033/1, 30034/2, 30035/1, 30036/1, 30034/1 oraz 30037/6 oraz działkach poza pasem drogowym projektowanej ulicy czasowo zajętych, z których korzystanie będzie ograniczone;30601, 30221/9, 30221/6, 30221/7, 30220/9, 30220/6, 30212/5, 30211/5, 30210/5, 30211/2, 30210/2, 30171/2, 30170/2, 30001, 30030, 30028, 30014/1, 30015/9, 30015/7, 30016/4 oraz 30017/1.

Numery działek lub ich części do zajęcia terenu na czas budowy

(dla działek dzielonych

numery po podziale)

 

Powód zajęcia terenu na czas budowy

30601

włączenie czwartego wlotu ronda, oświetlenie, kanał technologiczny, przebudowa sieci energetycznej, chodnik, ścieżka rowerowa,

30221/9

włączenie czwartego wlotu ronda, oświetlenie uliczne, zieleniec, przebudowa kabla telekomunikacyjnego

30221/6

włączenie czwartego wlotu ronda, fragment zjazdu, chodnik, przebudowa kabla telekomunikacyjnego, oświetlenie, zieleniec

30221/7

oświetlenie uliczne, zieleniec

30220/9

włączenie czwartego wlotu ronda, oświetlenie uliczne, przykanalik kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci energetycznej, chodnik, ścieżka rowerowa,

30220/6

oświetlenie uliczne, przebudowa sieci energetycznej, chodnik, ścieżka rowerowa, przykanalik kanalizacji deszczowej, zieleniec

30212/5

przebudowa sieci energetycznej średniego napięcia

30211/5

przebudowa sieci energetycznej średniego napięcia

30210/5

przebudowa sieci energetycznej średniego napięcia

30211/2

przebudowa sieci energetycznej średniego napięcia

30210/2

przebudowa sieci energetycznej średniego napięcia

30171/2

przebudowa sieci energetycznej średniego napięcia

30170/2

przebudowa sieci energetycznej średniego napięcia

30001

budowa wylotu kanału deszczowego, umocnienie dna cieku

30030

włączenie wlotu skrzyżowania, przebudowa rowu, budowa przepustu, budowa wylotu kanalizacji deszczowej, oświetlenie, budowa wodociągu, budowa kanału technologicznego, zieleniec

30028

budowa pasów włączenia i wyłączenia na skrzyżowaniu, oświetlenie, budowa wodo-ciągu, budowa kanału technologicznego, budowa sieci energetycznej średniego na-pięcia

30014/1

budowa sieci energetycznej, budowa ścieżki rowerowej, kanał technologiczny

30015/9

budowa sieci energetycznej średniego na-pięcia

30015/7

budowa sieci energetycznej średniego na-pięcia

30016/4

budowa sieci energetycznej średniego na-pięcia

30017/1

budowa sieci energetycznej średniego na-pięcia, oświetlenie uliczne

Rozbudowa drogi gminnej nr 101089 B (ulica Jaworowa) wraz z infrastrukturą techniczną projektowana jest w obrębie ewidencyjnym Łomża 206201_1.0003 na działkach o numerach geodezyjnych (dla działek dzielonych - numery po podziale); 30077/10, 30077/8, 30078/26, 30078/24, 30092/16, 30092/5, 30092/10, 30093/1, 30094/1, 30095/11, 30095/9, 30095/7 (w całości wejdzie w pas drogowy), 30096/3, 30128/1, 30129/1, 30130/1, 30131/2, 30138/27, 30138/25, 30138/33, 30138/29, 30141/2, 30142/1, 30143/2, 30144 (w całości wejdzie w pas drogowy), 30147/4, 30147/7, 30148/2, 30926/12, 30926/14, 30926/10 (w całości wejdzie w pas drogowy) oraz 30156/3 (w całości wejdzie w pas drogowy) oraz działkach poza pasem drogowym projektowanej ulicy czasowo zajętych, z których korzystanie będzie ograniczone; 30092/9, 30092/11, 30092/12, 30093/2, 30095/10, 30116, 30145, 30147/8 oraz 30926/15.

Numery działek lub ich części do zajęcia terenu na czas budowy (dla działek dzielonych numery po podziale)

 

Powód zajęcia terenu na czas budowy

30092/9

przebudowa przyłącza energetycznego

30092/11

przebudowa przyłącza energetycznego

30092/12

przebudowa przyłącza energetycznego

30093/2

przebudowa przyłącza energetycznego

30095/10

przebudowa przyłącza energetycznego

30116

kabel oświetleniowy, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, zieleniec

30145

przebudowa przyłącza energetycznego

30147/8

przebudowa przyłącza energetycznego

30926/15

przebudowa przyłącza energetycznego

 Rozbudowa drogi gminnej nr 101089 B (ulica Grabowa) wraz z infrastrukturą techniczną projektowana jest w obrębie ewidencyjnym Łomża 206201_1.0003 na działkach o numerach geodezyjnych (dla działek dzielonych - numery po podziale); 30139/17, 30139/14, 30139/11, 30139/9, 30139/19, 30139/21, 30140/76, 30140/78, 30140/80, 30140/70, 30140/74, 30140/64, 30140/68, 30140/58, 30140/62, 30140/52, 30140/56, 30141/1, 30143/1, 30181, 30147/3, 30147/6, 30148/3, 30140/47 (w całości wejdzie w pas drogowy), 30140/82, 30140/72, 30140/66, 30140/60, 30140/54, 30150/6, 30151/26, 30151/24, 30151/22, 30151/20, 30151/18, 30151/8, 30151/3 (w całości wejdzie w pas drogowy), 30152 oraz 30926/13 oraz działkach poza pasem drogowym projektowanej ulicy czasowo zajętych, z których korzystanie będzie ograniczone; 30151/19, 30151/11, 30151/12, 30151/6, 30151/7 oraz 30153.

Numery działek lub ich części do zajęcia terenu na czas budowy (dla działek dzielonych numery po podziale)

 

Powód zajęcia terenu na czas budowy

30151/19

przebudowa sieci energetycznej średniego napięcia

30151/11

przebudowa przyłącza energetycznego

30151/12

przebudowa przyłącza energetycznego

30151/6

przebudowa przyłącza energetycznego oraz rozbiórka budynku z przyłączami

30151/7

przebudowa przyłącza energetycznego

30153

przebudowa przyłącza energetycznego

 

z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości;

 

 

Lp

 

Numer dzielonej działki

Numer działki po podziale

do przejęcia pod pas drogowy przedłużenia ulicy Meblowej

do przejęcia pod pas drogowy rozbudowę ulicy Jaworowej

do przejęcia pod pas drogowy rozbudowę ulicy Grabowej

pozostającej dotychczasowym użytkowaniu

1

30221/8

30221/10

-

-

30221/11

2

30220/8

30220/10

-

-

30220/11

3

30219/1

30219/4

-

-

30219/5

4

30219/2

30219/6

-

-

30219/7

5

30218/1

30218/4

-

-

30218/5

6

30217/1

30217/4

-

-

30217/5

7

30216/1

30216/4

-

-

30216/5

8

30215

30215/1

-

-

30215/2

30215/3

9

30214/1

30214/4

-

-

30214/5

10

30213/1

30213/4

-

-

30213/5

11

30212/1

30212/4

-

-

30212/5

12

30211/1

30211/4

-

-

30211/5

13

30210/1

30210/4

-

-

30210/5

14

30205/1

30205/3

-

-

30205/4

15

30177

30177/1

-

-

30177/2

30177/3

16

30176/3

30176/4

-

-

30176/5

30176/6

17

30174

30174/1

-

-

30174/2

30174/3

18

30172

30172/1

-

-

30172/2

30172/3

19

30171

30171/1

-

-

30171/2

30171/3

20

30170

30170/1

-

-

30170/2

30170/3

21

30167

30167/1

-

-

30167/2

30167/3

22

30166

30166/1

-

-

30166/2

30166/3

23

30157

30157/1

-

-

30157/2

24

30158

30158/1

-

-

30158/2

25

30150/1

30150/3

-

-

30150/4

30150/5

26

30148

30148/1

30148/2

30148/3

30148/4

27

30139/6

30139/16

-

30139/17

30139/18

28

30139/4

30139/13

-

30139/14

30139/15

29

30137

30137/1

-

-

30137/2

30

30138/3

30138/23

-

-

30138/24

31

30138/2

30138/21

-

-

30138/22

32

30138/17

30138/31

-

-

30138/32

33

30131

30131/1

30131/2

 

-

30131/3

30131/4

34

30125

30125/1

-

-

30125/2

35

30126

30126/1

-

-

30126/2

30126/3

36

30121

30121/1

30121/2

-

-

30121/3

37

30127

30127/1

-

-

30127/2

38

30128

30128/2

30128/1

 

-

30128/3

39

30096

30096/1

-

-

30096/2

30096/3

40

30077/1

30077/5

-

-

30077/6

30077/7

41

30076/5

30076/13

-

-

30076/14

30076/15

42

30075/19

30075/56

-

-

30075/57

30075/58

43

30075/37

30075/62

-

-

30075/63

30075/64

44

30075/22

30075/59

-

-

30075/60

30075/61

45

30075/53

30075/65

-

-

30075/66

46

30073

30073/1

-

-

30073/2

47

30031

30031/1

-

-

30031/2

48

30032

30032/1

-

-

30032/2

49

30033

30033/1

-

-

30033/2

50

30034

30034/1

30034/2

-

-

30034/3

51

30035

30035/1

-

-

30035/2

52

30036

30036/1

-

-

30036/2

53

30037/4

30037/6

-

-

30037/7

54

30077/4

-

30077/10

-

30077/11

55

30077/3

-

30077/8

-

30077/9

56

30078/14

-

30078/26

-

30078/27

57

30078/15

-

30078/24

-

30078/25

58

30092/2

-

30092/16

-

30092/17

59

30093

-

30093/1

-

30093/2

60

30094

-

30094/1

-

30094/2

61

30095/6

-

30095/11

-

30095/12

62

30095/4

-

30095/9

-

30095/10

63

30129

-

30129/1

-

30129/2

64

30130

-

30130/1

-

30130/2

65

30138/14

-

30138/27

-

30138/28

66

30138/6

-

30138/25

-

30138/26

67

30138/20

-

30138/33

-

30138/34

68

30138/15

-

30138/29

-

30138/30

69

30141

-

30141/2

30141/1

30141/3

70

30142

-

30142/1

-

30142/2

71

30143

-

30143/2

30143/1

30143/3

72

30147/1

-

30147/4

30147/3

30147/5

73

30147/2

-

30147/7

30147/6

30147/8

74

30926/5

-

30926/12

30926/13

-

75

30926/11

-

30926/14

-

30926/15

76

30139/3

-

-

30139/11

30139/12

77

30139/2

-

-

30139/9

30139/10

78

30139/7

-

-

30139/19

30139/20

79

30139/8

-

-

30139/21

30139/22

80

30140/45

-

-

30140/76

30140/77

81

30140/46

-

-

30140/78

30240/79

82

30140/51

-

-

30140/82

30140/83

83

30140/50

-

-

30140/80

30140/81

84

30140/40

-

-

30140/70

30140/71

85

30140/41

-

-

30140/72

30140/73

86

30140/44

-

-

30140/74

30140/75

87

30140/31

-

-

30140/64

30140/65

88

30140/32

-

-

30140/66

30140/67

89

30140/35

-

-

30140/68

30140/69

90

30140/22

-

-

30140/58

30140/59

91

30140/23

-

-

30140/60

30140/61

92

30140/26

-

-

30140/62

30140/63

93

30140/13

-

-

30140/52

30140/53

94

30140/14

-

-

30140/54

30140/55

95

30140/17

-

-

30140/56

30140/57

96

30150/2

-

-

30150/6

30150/7

97

30151/17

-

-

30151/26

30151/27

98

30151/16

-

-

30151/24

30151/25

99

30151/15

-

-

30151/22

30151/23

100

30151/14

-

-

30151/20

30151/21

101

30151/13

-

-

30151/18

30151/19

 

i nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

 

            Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży, ul. Nowa 2, 18-400 Łomża, pok. 334.

            Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

            Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z póżn.zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Natomiast w myśl art. 127a § 2 ww. ustawy, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

            Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 130 § 4 ww. ustawy.

            Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej.

 • Data powstania: Data powstania: czwartek, 8 kwi 2021 13:51
 • Data opublikowania: czwartek, 8 kwi 2021 14:07
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta Łomża mgr Andrzej Zdzisław Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 7457 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy pozwolenia na przebudowę dróg gminnych: nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego), nr 101133B (ul. Strażackiej) i odcinka drogi wewnętrznej (ul. Bohdana Winiarskiego) w Łomży

          Na podstawie art. 49 § 1 i 2 oraz art. 49a - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 5 ust. 1 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. , Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 16.03.2021 r., została wydana decyzja Nr 60/21 udzielająca Miastu Łomża, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, pozwolenie na przebudowę dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego), nr 101133B (ul. Strażackiej) i odcinka drogi wewnętrznej (ul. Bohdana Winiarskiego) w Łomży w zakresie: budowy nawierzchni jezdni, ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo-rowerowej, chodników, zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustów ulicznych, sieci kablowej linii oświetleniowej nN, kanału technologicznego oraz rozbiórkę   i budowę odcinka napowietrznej linii energetycznej nN, na działkach nr: 20601, 20738, 21399, 24011, 20711/3, 20373, 23986, 20636, 20344, 21370, 21439 w Łomży.

            Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Biurze d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 311, w terminie 14dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej w budynku Biura d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, III-piętro oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.

           Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

            Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 16 mar 2021 14:11
 • Data opublikowania: wtorek, 16 mar 2021 14:35
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta Łomża Anna Żelachowska Kierownik Biura ds. Budownictwa
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 7199 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ulicy Nowogrodzkiej (DW645) (przedłużenie ulicy Meblowej), rozbudowa drogi gminnej nr 101089B (ulica Jaworowa), rozbudowa drogi gminnej nr 101089B (ulica Grabowa) w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną”

          Na podstawie art. 11d ust. 5 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2020 r. poz. 1363) zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łomża z dnia 15.02.2020 r., wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące:

 1. Wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ulicy Nowogrodzkiej (DW645) (przedłużenie ulicy Meblowej), rozbudowa drogi gminnej nr 101089B (ulica Jaworowa), rozbudowa drogi gminnej nr 101089B (ulica Grabowa) w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną”.

Budowa drogi na odcinku od ulicy Wojska Polskiego (DK61) do ulicy Nowogrodzkie (DW645) (przedłużenie ulicy Meblowej) wraz z infrastrukturą techniczną projektowana jest w obrębie ewidencyjnym Łomża 206201_1.0003 na działach o numerach (dla działek dzielonych – numery po podziale);30221/10, 30220/10, 30219/4, 30219/6, 30218/4, 30217/4, 30216/4, 30215/1, 30214/4, 30213/4, 30212/4, 30211/4, 30210/4, 30205/3, 30177/1, 30176/4, 30174/1, 30172/1, 30171/1, 30170/1, 30167/1, 30166/1, 30157/1, 30158/1, 30150/3, 30148/1, 30139/16, 30139/13, 30137/1, 30138/23, 30138/21, 30138/31, 30131/1, 30125/1, 30126/1, 30121/1, 30127/1, 30121/2, 30128/2, 30096/1, 30077/5, 30076/13, 30075/56, 30075/62, 30075/59, 30075/8 (w całości wejdzie w pas drogowy), 30075/65, 30073/1, 30031/1, 30032/1, 30033/1, 30034/2, 30035/1, 30036/1, 30034/1 oraz 30037/6 oraz działkach poza pasem drogowym projektowanej ulicy czasowo zajętych, z których korzystanie będzie ograniczone;30601, 30221/9, 30221/6, 30221/7, 30220/9, 30220/6, 30212/5, 30211/5, 30210/5, 30211/2, 30210/2, 30171/2, 30170/2, 30001, 30030, 30028, 30014/1, 30015/9, 30015/7, 30016/4 oraz 30017/1.

Rozbudowa drogi gminnej nr 101089 B (ulica Jaworowa) wraz z infrastrukturą techniczną projektowana jest w obrębie ewidencyjnym Łomża 206201_1.0003 na działkach o numerach geodezyjnych (dla działek dzielonych - numery po podziale); 30077/10, 30077/8, 30078/26, 30078/24, 30092/16, 30092/5, 30092/10, 30093/1, 30094/1, 30095/11, 30095/9, 30095/7 (w całości wejdzie w pas drogowy), 30096/3, 30128/1, 30129/1, 30130/1, 30131/2, 30138/27, 30138/25, 30138/33, 30138/29, 30141/2, 30142/1, 30143/2, 30144 (w całości wejdzie w pas drogowy), 30147/4, 30147/7, 30148/2, 30926/12, 30926/14, 30926/10 (w całości wejdzie w pas drogowy) oraz 30156/3 (w całości wejdzie w pas drogowy) oraz działkach poza pasem drogowym projektowanej ulicy czasowo zajętych, z których korzystanie będzie ograniczone; 30092/9, 30092/11, 30092/12, 30093/2, 30095/10, 30116, 30145, 30147/8 oraz 30926/15.

Rozbudowa drogi gminnej nr 101089 B (ulica Grabowa) wraz z infrastrukturą techniczną projektowana jest w obrębie ewidencyjnym Łomża 206201_1.0003 na działkach o numerach geodezyjnych (dla działek dzielonych - numery po podziale); 30139/17, 30139/14, 30139/11, 30139/9, 30139/19, 30139/21, 30140/76, 30140/78, 30140/80, 30140/70, 30140/74, 30140/64, 30140/68, 30140/58, 30140/62, 30140/52, 30140/56, 30141/1, 30143/1, 30181, 30147/3, 30147/6, 30148/3, 30140/47 (w całości wejdzie w pas drogowy), 30140/82, 30140/72, 30140/66, 30140/60, 30140/54, 30150/6, 30151/26, 30151/24, 30151/22, 30151/20, 30151/18, 30151/8, 30151/3 (w całości wejdzie w pas drogowy), 30152 oraz 30926/13 oraz działkach poza pasem drogowym projektowanej ulicy czasowo zajętych, z których korzystanie będzie ograniczone: 30151/19, 30151/11, 30151/12, 30151/6, 30151/7 oraz 30153.

 1. Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości;

30221/8, 30220/8, 30219/1, 30219/2, 30218/1, 30217/1, 30216/1, 30215, 30214/1, 30213/1, 30212/1, 30211/1, 30210/1, 30205/1, 30177, 30176/3, 30174, 30172, 30171, 30170, 30167, 30166, 30157, 30158, 30150/1, 30148, 30139/6, 30139/4, 30137, 30138/3, 30138/2, 30138/17, 30131, 30125, 30126, 30121, 30127, 30128, 30096, 30077/1, 30076/5, 30075/19, 30075/37, 30075/22, 30075/53, 30073, 30031, 30032, 30033, 30034, 30035, 30036, 30037/4, 30077/4, 30077/3, 30078/14, 30078/15, 30092/2, 30093, 30094, 30095/6, 30095/4, 30129, 30130, 30138/14, 30138/6, 30138/20, 30138/15, 30141, 30142, 30143, 30147/1, 30147/2, 30926/5, 30926/11, 30139/3, 30139/2, 30139/7, 30139/8, 30140/45, 30140/46, 30140/51, 30140/50, 30140/40, 30140/41, 30140/44, 30140/31, 30140/32, 30140/35, 30140/22, 30140/23, 30140/26, 30140/13, 30140/14, 30140/17, 30150/2, 30151/17, 30151/16, 30151/15, 30151/14, 30151/13.

       3. Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

            Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem.

            Informuję, że w terminie 14 dni po opublikowaniu niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej, można zapoznać się w Biurze ds. Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 334, po uprzednim kontakcie pod nr telefonu 86 2156817 w celu ustalenia konkretnego dnia i godziny. Zapoznanie z dokumentacją będzie również możliwe (w miarę możliwości technicznych organu) w formie skanu udostępnionego stronie na adres przez nią wskazany.

           Strony mogą składać pisemnie wnioski i zastrzeżenia za pośrednictwem platformy        e-PUAP lub poczty na adres Urzędu Miejskiego w Łomży, 18-400 Łomża, Stary Rynek 14 oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14 – stosownie do art. 10 ust. 1 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256).

            Po tym terminie zostanie wydana decyzja na podstawie dokumentów będących w posiadaniu Prezydenta Miasta Łomża.

           W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu (art. 41 § 1, 2 kpa).

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 26 lut 2021 14:19
 • Data opublikowania: piątek, 26 lut 2021 14:27
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta Łomża mgr Andrzej Zdzisław Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 7717 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B (ulicy Bursztynowej) w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną”.

          Na podstawie art. 11f ust. 3 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Łomża  z dnia 28.10.2020 r.- została wydana decyzja Nr  1/D/21 z dnia  16.02.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „rozbudowa drogi gminnej nr 101204B (ulicy Bursztynowej) w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną”.  

Zakres robót budowlanych obejmuje między innymi;

 • budowę jezdni z kostki betonowej brukowej,
 • budowę jezdni bitumicznej na skrzyżowaniu z ulicą Kazańską,
 • budowę wyniesienia nawierzchni z kostki betonowej brukowej na skrzyżowaniu z ulicą Szmaragdową,
 • budowę ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni bitumicznej,
 • budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej,
 • budowę chodników z kostki betonowej brukowej,
 • budowę drenażu odwadniającego podłoże gruntowe nawierzchni jezdni,
 • wykonanie zieleńców,
 • budowę schodów,
 • budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych,
 • budowę kanalizacji deszczowej z wpustami i przykanalikami ze studniami połączeniowymi, studniami rewizyjnymi,
 • przebudowę sieci wodociągowej z hydrantami,
 • budowę sieci wodociągowej z hydrantami,
 • budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
 • budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompownią ścieków,
 • budowę sieci oświetlenia ulicznego,
 • budowę kanału technologicznego,
 • rozbiórkę ogrodzeń,
 • rozbiórkę kanalizacji deszczowej,
 • rozbiórkę linii energetycznej kablowej,
 • rozbiórkę linii oświetleniowej napowietrznej ze słupami,
 • rozbiórkę krawężników, chodników, obrzeży.

Inwestycja jest projektowana na działkach o numerach ewidencyjnych:

Stałe zajęcie terenu – działki z obrębu Łomża 1  i identyfikatorze 206201_1.0001) oraz Łomża 4 ( o identyfikatorze 206201_1.0004);

 • 12264/1 – (istniejący pas drogowy),
 • 12264/3 -- (istniejący pas drogowy),
 • 12270/4 – powstała z podziału działki 12270/3,
 • 12721/4 – powstała z podziału działki 12721/3,
 • 12721/5 – powstała z podziału działki 12721/3,
 • 12273/3 – powstała z podziału działki 12273/2,
 • 12301/1 – powstała z podziału działki 12301,
 • 12302/3 – powstała z podziału działki 12302/2,
 • 40584/31 – powstała z podziału działki 40584/23,
 • 40590/5 – powstała z podziału działki 40590/1,
 • 40590/7– powstała z podziału działki 40590/2

 

oraz działkach poza pasem drogowym projektowanej ulicy czasowo zajętych,  z których korzystanie będzie ograniczone – działki z obrębu Łomża 1  i identyfikatorze 206201_1.0001) oraz Łomża 4 ( o identyfikatorze 206201_1.0004);

 • 12739 – pod budowę; nawierzchni jezdni skrzyżowania, chodników, ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo – rowerowej, linii elektrycznej kablowej oświetleniowej ze słupami oświetleniowymi,  kanału technologicznego
 • 40659 pod budowę; nawierzchni jezdni skrzyżowania, chodnika, ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo- rowerowej, linii elektrycznej kablowej oświetleniowej ze słupami oświetleniowymi
 • 12292/3 pod budowę; nawierzchni jedni skrzyżowania, chodnika, linii elektrycznej kablowej oświetleniowej ze słupami oświetleniowymi, sieci wodociągowej
 • 12293/17 pod budowę ; nawierzchni jezdni skrzyżowania, chodnika, linii elektrycznej kablowej oświetleniowej ze słupami oświetleniowymi, sieci wodociągowej, kanału technologicznego,

z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości, które planowane są do przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego;

 • działki nr 12270/3 na działkę nr 12270/4 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 12270/5 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 12721/3 na działki nr 12721/4 i 12721/5 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 12721/6 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 12273/2 na działkę nr 12273/3 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 12273/4 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 12301 na działkę nr 12301/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 12301/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 12302/2 na działkę nr 12302/3 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 12302/4 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 40584/23 na działkę nr 40584/31 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 40584/32 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 40590/1 na działkę nr 40590/5 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 40590/6 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 40590/2 na działkę nr 40590/7 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 40590/8 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),

i nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

            Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży, ul. Nowa 2, 18-400 Łomża, pok. 334.

            Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem  Prezydenta Miasta Łomża  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

            Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z póżn.zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji  publicznej, który wydał decyzję. Natomiast w myśl art. 127a § 2 ww. ustawy, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

            Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 130 § 4 ww. ustawy.

            Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej.

 

 

 

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 26 lut 2021 10:42
 • Data opublikowania: piątek, 26 lut 2021 10:48
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta Łomża mgr Andrzej Zdzisław Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 7441 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wszczętego postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego), nr 101133B (ul. Strażackiej) i odcinka drogi wewnętrznej (ul. Bohdana Winiarskiego) w Łomży.

          Na podstawie art. 61 § 1 w związku z art. 49 § 1 - ustawy z dnia 14.06.1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późniejszymi zmianami ) i art. 5 ust. 1 -  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami ) zawiadamiam, że na wniosek Miasta Łomża, Plac Stary Rynek 14, 18-400 Łomża,z dnia 15.02.2021 r., wszczęto postępowanie administracyjnew sprawie wydania pozwolenia na przebudowę dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego), nr 101133B (ul. Strażacka) i odcinka drogi wewnętrznej (ul. Bohdana Winiarskiego)  w Łomży w zakresie: budowy nawierzchni jezdni, ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo-rowerowej, chodników, zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustów ulicznych, sieci kablowej linii oświetleniowej nN, kanału technologicznego oraz rozbiórkę i budowę odcinka napowietrznej linii energetycznej nN, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 20601, 20738, 21399, 24011, 20711/3, 20373, 23986, 20636, 20344, 21370, 21439.

            Informuję, stosownie do treści art. 10 § 1 - ustawy z dnia 14.06.1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego, iż strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem i dokumentacją sprawy w Biurze ds. Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 311.

            Ewentualne uwagi i wnioski zgodnie z art. 49 § 2 Kpa., w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostało podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie i na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Łomży, należy składać za pośrednictwem platformy e-PUAP lub poczty na adres Urzędu Miejskiego w Łomży, Plac Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, lub w punkcie podawczym Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14.

 

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 22 lut 2021 13:25
 • Data opublikowania: poniedziałek, 22 lut 2021 13:52
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta Łomża Anna Żelachowska Kierownik Biura ds. Budownictwa
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 7228 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę dróg gminnych nr 101116B i 101201B i drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży

           Na podstawie art. 61 § 1 w związku z art. 49 § 1 - ustawy z dnia 14.06.1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późniejszymi zmianami ) i art. 5 ust. 1 -  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami ) zawiadamiam, że na wniosek Miasta Łomża, Plac Stary Rynek 14, 18-400 Łomża,z dnia 07.01.2021 r., wszczęto postępowanie administracyjnew sprawie wydania pozwolenia na przebudowę dróg gminnych nr 101116B i 101201B i drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży,  w zakresie: budowy nawierzchni jezdni, ścieżki pieszo-rowerowej, chodników, zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustów ulicznych i podziemnym zbiornikiem retencyjnym o pojemności 340 m³, sieci kablowych linii oświetleniowej nn, kanału technologicznego oraz rozbiórki odcinka sieci kablowej linii nn i słupa oświetleniowego, na działkach nr: 30097/1, 30074, 30098/1, 30099/2 i 30116w Łomży.

            Informuję, stosownie do treści art. 10 § 1 - ustawy z dnia 14.06.1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego, iż strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem i dokumentacją sprawy w Biurze ds. Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 311.

            Ewentualne uwagi i wnioski zgodnie z art. 49 § 2 Kpa., w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostało podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie i na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Łomży, należy składać za pośrednictwem platformy e-PUAP lub poczty na adres Urzędu Miejskiego w Łomży, Plac Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, lub w punkcie podawczym Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14.

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 18 sty 2021 14:25
 • Data opublikowania: poniedziałek, 18 sty 2021 14:35
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta Łomża Anna Żelachowska Kierownik Biura ds. Budownictwa
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 7532 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „przebudowa i rozbudowa sięgacza ul. Wesołej w Łomży”.

        Na podstawie art. 11f ust. 3 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2020 r., poz. 1363) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Łomża  z dnia 28.10.2020 r.- została wydana decyzja Nr  2/D/20 z dnia  17.12.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „przebudowa i rozbudowa sięgacza ul. Wesołej    w Łomży” - drogi gminnej nr 101149B.  Zakres inwestycji obejmuje;

 • budowę ulicy od km 0+000 do km 0+176,02 jezdni o szerokości 6,0 m (poszerzonej na łuku poziomym do 6,60 m) o nawierzchni z kostki betonowej zakończona placem do zawracania dla samochodów osobowych o wym. 12,5x12,5 m,
 • budowę skrzyżowanie w zakresie wlotu z ulicy Wesołej,
 • budowę chodników, zjazdów indywidualnych do posesji,
 • budowę plac do zawracania 12,5x12,5 m,
 • rozbudowę kanalizacji deszczowej,
 • budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami,
 • budowę sieci wodociągowej z przyłączami,
 • budowę oświetlenia drogowego LED,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in. wygrodzeń,
 • przebudowę kolizji z infrastrukturą naziemną demontaż istniejących lamp oświetlenia ulicy,
 • wykonanie odpowiedniej gospodarki zielenią nowe nasadzenia oraz tereny zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego,
 • rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji,
 • rozbiórkę budynku jednorodzinnego „pustostanu” zlokalizowanego w projektowanym pasie drogowym,
 • wycinkę drzew.

Inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych;

obręb 0002 Łomża 2, jednostka ewidencyjna 206201_1:

 • 23797 istniejący pas drogowy ul. Wesołej,
 • 21911/1 przejętej w całości pod pas drogowy,
 • 21912 przejętej w całości pod pas drogowy,
 • 21914/1 powstałej z podziału działki nr 21914,
 • 21909/2 powstałej z podziału działki nr 21909,
 • 21908/2 powstałej z podziału działki nr 21908,

oraz działce poza pasem drogowym projektowanej ulicy czasowo zajętej,  z której korzystanie będzie ograniczone: 21910/2 – pod podłączenie projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 SN8 do istniejącej komory kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na działce nr 21910/2,

z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości:

 • działki nr 21914 na działkę nr 21914/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 21914/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 21909 na działkę nr 21909/2 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 21909/1 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 21908 na działkę nr 21908/2 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 21908/1 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu)

i nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

            Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży, ul. Nowa 2,         18-400 Łomża, pok. 334.

          Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem  Prezydenta Miasta Łomża  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

          Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późniejszymi zmianami z póżn.zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji  publicznej, który wydał decyzję. Natomiast w myśl art. 127a § 2 ww. ustawy, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

          Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 130 § 4 ww. ustawy.

           Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej.

 

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 21 gru 2020 15:15
 • Data opublikowania: poniedziałek, 21 gru 2020 15:21
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta Łomża Anna Żelachowska Kierownik Biura ds. Budownictwa
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 7975 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „rozbudowa i przebudowa ul. Jasnej w Łomży wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej”.

       Na podstawie art. 11f ust. 3 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Łomża  z dnia 28.10.2020 r.- została wydana decyzja Nr  1/D/20 z dnia  15.12.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „rozbudowa i przebudowa ul. Jasnej w Łomży wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej”. 

Zakres robót budowlanych obejmuje;

 • rozbudowę i przebudowę ul. Jasnej (drogi gminnej nr 101031B),
 • przebudowę skrzyżowania z ul. Wesołą (drogą gminną nr 101149B),
 • przebudowę skrzyżowania z ul. Łączną (drogą gminną nr 101066B),
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę gazociągu,
 • rozbiórkę i budowę sieci wodociągowej,
 • rozbiórkę i budowę oświetlenia ulicznego,
 • rozbiórkę i budowę linii napowietrznej nN,
 • przebudowę sieci teletechnicznej,
 • budowę kanału technologicznego.

Inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych;

Stałe zajęcie terenu (istniejący i projektowany pas drogowy ul. Jasnej) – działki z obrębu nr 0002 Łomża 2, jedn.ewid. 206201_1 m. Łomża

 • 22910 (istniejący pas drogowy),
 • 22947 (przejęta w całości pod pas drogowy),
 • 22911/1 (działka powstała w wyniku podziału działki nr 22911),
 • 22936/5 (działka powstała w wyniku podziału działki nr 22936/1),
 • 22943/1 (działka powstała w wyniku podziału działki nr 22943),
 • 22944/1 (działka powstała w wyniku podziału działki nr 22944),
 • 22945/1 (działce powstałej w wyniku podziału działki nr 22945),
 • 22946/1 (działki powstałej w wyniku podziału działki nr 22946),
 • 22948/1 (działki powstałej w wyniku podziału działki nr 22948)

oraz działkach poza pasem drogowym projektowanej ulicy czasowo zajętych,  z których korzystanie będzie ograniczone:

Działki z obrębu nr 0002 Łomża 2, jedn.ewid.206201_1 m. Łomża:

 • 22935 (istniejący pas drogowy ul. Łącznej) pod projektowaną jezdnię, chodnik, oświetlenie uliczne,
 • 23797 (istniejący pas drogowy ul. Wesołej) pod projektowaną jezdnię, chodnik, odwodnienie uliczne, oświetlenie uliczne, linię energetyczną nN, wodociąg,
 • 24019 (istniejący pas drogowy Al. marsz J. Piłsudskiego) pod ciąg pieszo – rowerowy, kanał technologiczny, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne.

z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości, które planowane są do przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego. Działki położone są w obrębie nr 0002 Łomża 2, jedn. ewid. 206201_1 m. Łomża:

 • działki nr 22911 na działkę nr 22911/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 22911/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 22936/1 na działkę nr 22936/5 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 22936/6 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 22943 na działkę nr 22943/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 22943/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 22944 na działkę nr 22944/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 22944/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 22945 na działkę nr 22945/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 22945/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 22946 na działkę nr 22946/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 22946/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 22948 na działkę nr 22948/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 22948/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),

            Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży, ul. Nowa 2, 18-400 Łomża, pok. 334.

          Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem  Prezydenta Miasta Łomża  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

         Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z póżn.zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji  publicznej, który wydał decyzję. Natomiast w myśl art. 127a § 2 ww. ustawy, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

        Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 130 § 4 ww. ustawy.

        Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej.

 

 • Data powstania: Data powstania: środa, 16 gru 2020 13:26
 • Data opublikowania: środa, 16 gru 2020 13:36
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta Łomża mgr Andrzej Zdzisław Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 7574 razy

Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej