Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu handlowo – usługowego - ul. Ks. Anny

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

              Działając na podstawie art. 49a K.p.a. zawiadamiam, że na wniosek TWORZYMY ZDROWIE Sp. z o. o. z siedzibą w Kętrzynie, została wydana decyzja nr 71/2023 z dnia 21.11.2023 r. o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu handlowo – usługowego (sklep spożywczy) na cztery gabinety lekarskie z zapleczem sanitarnym w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na terenie położonym w Łomży przy ul. Ks. Anny, obejmującym działki o nr geod.12064/197, 12064/34

               Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży ul. Nowa 2, pok. nr 340, tel. 86 2156810. Stosownie do art. 49b K.p.a., organ, który wydał decyzję, na wniosek strony (niezwłocznie, nie później         niż wterminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku) udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonym we wniosku.

                Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

                Przedmiotowa decyzja podlega zaskarżeniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem organu, który ją wydał, w terminie 28 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej.

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 21 lis 2023 12:36
  • Data opublikowania: wtorek, 21 lis 2023 12:40