Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „LOM3312A” - ul. Nowogrodzka

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

         Na podstawie art.50 ust.1, art.53 ust.1 i art.54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2022r., poz.503) informuję, że na wniosek P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa z dnia 16.09.2022r. (uzupełniony w dniu 21.09.2022r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „LOM3312A” wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie obejmującym działkę nr 20251/49 przy ul. Nowogrodzkiej w Łomży.

 

          W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie składać wnioski i zastrzeżenia (Wydział Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok.338, tel. 86 215 68 13).

 

           Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 23 wrz 2022 12:07
  • Data opublikowania: piątek, 23 wrz 2022 12:09

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego o cztery nowe wiatrołapy - ul. Żeromskiego 6

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

    Zgodnie z art. 10 §1 i art. 49a – ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawieustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego o cztery nowe wiatrołapy wraz z rozbiórką istniejących wiatrołapów na terenie położonym przy ul. Żeromskiego 6, obejmującym działkę nr 10797/11 i część działki nr 10797/18.

    W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 337, tel. 86 2156812 i mogą składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14, w terminie 21 dni od daty ukazania się zawiadomienia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łomży.

 

      Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 19 wrz 2022 09:12
  • Data opublikowania: poniedziałek, 19 wrz 2022 09:14

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego o siedem wiatrołapów - ul. Słowackiego 9

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

      Zgodnie z art. 10 §1 i art. 49a – ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawieustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego o siedem wiatrołapów na terenie położonym przy ul. Słowackiego 9, obejmującym część działek o numerach geod. 12132/20 i 12132/23.

       W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 337, tel. 86 2156812 i mogą składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14, w terminie 21 dni od daty ukazania się zawiadomienia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łomży.

        Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 15 wrz 2022 13:39
  • Data opublikowania: czwartek, 15 wrz 2022 13:41