Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego funkcjonalnego połączenia budynku ANS w Łomży (dawniej PWSIiP) – ul. Akademicka 14

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

         Na podstawie art.53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2022 poz.503) informuję, że na wniosek Akademii Nauk Stosowanych w Łomży dawniej Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, w dniu 23.06.2022r. została wydana decyzja Nr 10/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego funkcjonalnego połączenia budynku ANS w Łomży (dawniej PWSIiP) – ul. Akademicka 14 (wraz z jego przebudową, rozbudową i nadbudową) z budynkiem biurowym - ul. Akademicka 20, polegającym na wykonaniu łącznika a także przebudowie, rozbudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku biurowego - ul. Akademicka 20 wraz z wykonaniem i przebudową uzbrojenia terenu i urządzeń budowalnych, na terenie obejmującym działki nr: 23472/16, 23472/35, 23473/1, 23474/1, 23475/1, 23476/1, 23477/1, 23478/1, 23479/1 położonym przy ul. Akademickiej w Łomży.

 

          Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji - kontakt z urzędnikami Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 338 możliwy będzie w godzinach pracy Urzędu (7:30-15:30) – telefonicznie (86 2156813), mailowo (ratusz@um.lomza.pl) oraz za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

           Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 23 cze 2022 11:24
  • Data opublikowania: czwartek, 23 cze 2022 11:26

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych - ul. Piaski

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

     Zgodnie z art. 10 §1 i art. 49a – ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawieustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną, na terenie położonym przy ul. Piaski, obejmującym część działki o nr 30075/64.

     W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 340, tel. 86 2156810 i mogą składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14, w terminie 21 dni od daty ukazania się zawiadomienia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łomży.

     Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 20 cze 2022 11:10
  • Data opublikowania: poniedziałek, 20 cze 2022 11:13