Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej - ul. Wąska

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

           Na podstawie art.53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz.741) informuję, że na wniosek Adama Leszczewskiego, 18-400 Łomża, ul. Senatorska 47, w dniu 13.05.2021r. została wydana decyzja Nr 21/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej, na terenie obejmującym działki nr 12582 i 11940/1 położonym przy ul. Wąskiej w Łomży.

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji - kontakt z urzędnikami Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 338 możliwy będzie w godzinach pracy Urzędu (7:30-15:30) – telefonicznie (86 2156813), mailowo (ratusz@um.lomza.pl) oraz za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

           Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 13 maj 2021 10:10
  • Data opublikowania: czwartek, 13 maj 2021 10:46

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Szosa do Mężenina

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

             Na podstawie art.53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz.741) informuję, że na wniosek Karola Frąckiewicza, 18-400 Łomża, ul. Szosa do Mężenina 42 oraz Piotra Święczkowskiego, 18-400 Łomża, ul. Zawadzka 59/21, w dniu 13.05.2021r. została wydana decyzja Nr 20/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej z rur PE Dn 110 mm oraz sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 mm, na terenie obejmującym  działki nr: 40531, 40512/5, 40512/15 i 40512/10 położonym przy ul. Szosa do Mężenina w Łomży.

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji - kontakt z urzędnikami  Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 338 możliwy będzie w godzinach pracy Urzędu (7:30-15:30) – telefonicznie (86 2156813), mailowo (ratusz@um.lomza.pl) oraz za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

           Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 13 maj 2021 10:08
  • Data opublikowania: czwartek, 13 maj 2021 10:46

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy osiedlowej sieci cieplnej - ul. Szmaragdowa

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

           Na podstawie art.50 ust.1, art.53 ust.1 i art.54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz.741) informuję, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o., 18-400 Łomża, ul. Kopernika 9a z dnia 06.05.2021r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy osiedlowej sieci cieplnej, na terenie obejmującym działki nr: 12294/14, 12293/22, 12293/15 i 12294/16 położonym przy ul. Szmaragdowej w Łomży.

 

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie składać wnioski i zastrzeżenia (Wydział Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok.338, 86 215 68 13).

 

             Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 10 maj 2021 09:17
  • Data opublikowania: poniedziałek, 10 maj 2021 09:18

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego - Al. Piłsudskiego i ul. L. Staffa

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

      Działając na podstawie art. 49a K.p.a. zawiadamiam, że na wniosek Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Al. Legionów 7B, 18-400 Łomża z dnia 15.02.2021r., uzupełniony w dniu 26.02.2021r została wydana decyzja nr 32/2021 z dnia 26.04.2021 r. o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami wielostanowiskowymi oraz boksami garażowymi w poziomie piwnic i parteru wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, miejscami parkingowymi i zagospodarowaniem terenu, na terenie obejmującym część działki geod. nr 10481/18, położonym w rejonie Al. Piłsudskiego i ul. L. Staffa w Łomży.

       Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 337, tel. 86 2156812. Stosownie do art. 49b K.p.a., organ, który wydał decyzję, na wniosek strony (niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku) udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonym we wniosku.

        Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

        Przedmiotowa decyzja podlega zaskarżeniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem organu, który ją wydał, w terminie 28 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

        Jednocześnie informuję, że obwieszczenie dotyczące powyższej sprawy, które ukazało się dnia 27.04.2021r. jest nieaktualne.

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 29 kwi 2021 13:01
  • Data opublikowania: czwartek, 29 kwi 2021 13:04