Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego o cztery wiatrołapy na terenie położonym przy ul. Spółdzielczej 30

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

     Zgodnie z art. 10 §1 i art. 49a – ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawieustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego o cztery wiatrołapy na terenie położonym przy ul. Spółdzielczej 30, obejmującym działkę nr 10506/23 i część działki nr 10506/61.

      W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 340, tel. 86 2156810 i mogą składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14, w terminie 21 dni od daty ukazania się zawiadomienia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łomży.

 

      Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

  • Data powstania: Data powstania: środa, 31 maj 2023 09:19
  • Data opublikowania: środa, 31 maj 2023 09:22

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - ul. Poziomkowa

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

         Na podstawie art.53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2022 poz.503 ze zm.) informuję, że na wniosek Damiana Zawadzkiego, ul. Handlowa 9, 18-400 Łomża, w dniu 26.05.2023r. została wydana decyzja Nr 9/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na terenie obejmującym działki nr 40002/3, 40002/11, 40002/7, 40002/15 położone w pasie drogowym ul. Poziomkowej w Łomży.

 

          Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji - kontakt z urzędnikami Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 338 możliwy będzie w godzinach pracy Urzędu (7:30-15:30) – telefonicznie (86 2156813), mailowo (ratusz@um.lomza.pl) oraz za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

           Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 26 maj 2023 11:19
  • Data opublikowania: piątek, 26 maj 2023 11:21