Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63 przy ul. Mała Kraska w Łomży

                                                                                        Łomża, dnia 05.07.2021r.

 

WAR.6733.25.2021.BS

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

 

 

 

            Na podstawie art.50 ust.1, art.53 ust.1 i art.54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz.741) informuję, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów z dnia 29.06.2021r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63, na terenie obejmującym część działek nr: 30876, 30877/7, 40026/1, 40015/1, 40025, 40085, położonych przy ul. Mała Kraska w Łomży.

           

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie składać wnioski i zastrzeżenia (Wydział Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok.340, tel. 86 215 68 10).

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA 

mgr inż. arch. Tomasz Walczuk

ARCHITEKT MIEJSKI

Naczelnik Wydziału Architektury

 

 

 

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 5 lip 2021 14:36
  • Data opublikowania: poniedziałek, 5 lip 2021 14:41