Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Protokół nr 56/18 z dnia 24 września 2018 r.

Posiedzenie Komisji otworzyła i obradom przewodniczyła Pani Marianna Jóskowiak - Przewodnicząca Komisji Finansów i Skarbu Miasta, która po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawiła porządek posiedzenia (w załączeniu). Wniosła o uzupełnienie porządku obrad w pkt-e 3 a, b o autopoprawkę Prezydenta Miasta dotyczącą zmian w WPF na lata 2018 - 2031 - druk nr 954/1 oraz zmian w budżecie miasta na 2018 rok – druk nr 950/1, 950 B. Poprosiła o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 11 głosami za – jednogłośnie, przyjęła poprawki w pkt-e 3 a, b porządku obrad. Komisja przyjęła następujący porządek obrad wraz z poprawkami: 1. Przyjęcie protokołu nr 55/18 z dnia 27 sierpnia 2018 r. 2. Informacja Prezydenta Miasta o dokonanych zmianach w budżecie miasta na 2018 rok zarządzeniami nr: 292/18 z dnia 30.08.2018 r., 304/18 z dnia 12.09.2018 r. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży – druk nr 953, 953A. 4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w WPF na lata 2018 – 2031 – druk nr 954,954 A, 954/1, b) zmian w budżecie miasta na 2018 rok – druk nr 950, 950 A, 950/1, 950 B. 5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok – druk nr 942, 942 A, b) opłaty od posiadania psów, terminu płatności oraz zwolnień na 2019 rok – druk nr 942, 942 B. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Założeń Polityki Społeczno – Gospodarczej Miasta Łomża na 2019 rok. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018 roku /druk nr 939/ wraz z zarządzeniem nr 282/18 z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 r. /druk nr 940/ oraz z zarządzeniem nr 265/18 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek kultury za I półrocze 2018 r. /druk nr 914/. 8. Informacja o podsumowaniu głównych obchodów jubileuszu 600 – lecia nadania Łomży praw miejskich – druk nr 958 9. Bieżąca analiza poziomu i struktury zadłużenia miasta z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku finansowym - druk nr 955 10. Sprawy różne.
wtorek, 9 paź 2018 11:37

Protokół nr 55/18 z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Posiedzenie Komisji otworzyła i obradom przewodniczyła Pani Marianna Jóskowiak - Przewodnicząca Komisji Finansów i Skarbu Miasta, która po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawiła porządek posiedzenia (w załączeniu). Wniosła o uzupełnienie porządku obrad w pkt-e 3 a, b o autopoprawkę Prezydenta Miasta dotyczącą zmian w WPF na lata 2018 - 2031 - druk nr 937/1, 937 B oraz zmian w budżecie miasta na 2018 rok – druk nr 938/1, 938 B., a także o zdjęcie pkt- u 4. Poprosiła o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 13 głosami za – jednogłośnie, dokonała uzupełnienia w pkt-e 3 a, b porządku obrad o autopoprawki Prezydenta Miasta, a następnie w wyniku głosowania 12 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym, zdjęła z porządku obrad pkt 4. Komisja przyjęła następujący porządek obrad wraz z poprawkami: 1. Przyjęcie protokołu nr 54/18 z dnia 9 lipca 2018 r. 2. Informacja Prezydenta Miasta o dokonanych zmianach w budżecie miasta na 2018 rok zarządzeniami nr: 256/18 z dnia 13.07.2018 r. oraz 263/18 z dnia 23.07.2018 r. 3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w WPF na lata 2018 – 2031 – druk nr 937, 937 A, 937/1, 937 B, b) zmian w budżecie miasta na 2018 rok – druk nr 938, 938 A, 938/1, 938 B. 4. Sprawy różne.
wtorek, 9 paź 2018 11:35

Protokół nr 54/18 z dnia 9 lipca 2018 r.

Posiedzenie Komisji otworzyła i obradom przewodniczyła Pani Marianna Jóskowiak - Przewodnicząca Komisji Finansów i Skarbu Miasta, która po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawiła porządek posiedzenia (w załączeniu). Wniosła o uzupełnienie porządku obrad w pkt-e 2 o informację Prezydenta Miasta o dokonanych zmianach w budżecie miasta na 2018 rok zarządzeniem nr 232/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. oraz w pkt-e 3 a, b o autopoprawkę Prezydenta Miasta dotyczącą zmian w WPF na lata 2018 - 2031 - druk nr 909/1 oraz zmian w budżecie miasta na 2018 rok – druk nr 910/1, 910 B. Poprosiła o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 12 głosami za, przy braku głosów przeciw 1 głosie wstrzymującym, przyjęła poprawki. Komisja przyjęła następujący porządek obrad wraz z poprawkami: 1. Przyjęcie protokołu nr 53/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. 2. Informacja Prezydenta Miasta o dokonanych zmianach w budżecie miasta na 2018 rok zarządzeniem nr 232/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. 3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w WPF na lata 2018 – 2031 – druk nr 909, 909 A, 909/1, b) zmian w budżecie miasta na 2018 rok – druk nr 910, 910 A, 910/1, 910 B . 4. Sprawy różne.
wtorek, 4 wrz 2018 14:38

Protokół nr 53/18 z dnia 25 czerwca 2018 r.

Posiedzenie Komisji otworzyła i obradom przewodniczyła Pani Marianna Jóskowiak - Przewodnicząca Komisji Finansów i Skarbu Miasta, która po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawiła porządek posiedzenia (w załączeniu). Wniosła o uzupełnienie porządku obrad w pkt-e 6 o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat lokalnych, stanowiących dochody budżetu miasta Łomża, instrumentem płatniczym – druk nr 903, 903 A. Poprosiła o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 12 głosami za – jednogłośnie, przyjęła poprawkę dotyczącą uzupełnienia porządku obrad w pkt-e 6 o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat lokalnych, stanowiących dochody budżetu miasta Łomża, instrumentem płatniczym – druk nr 903, 903 A. Komisja przyjęła następujący porządek obrad wraz z poprawką: 1. Przyjęcie protokołu nr 52/18 z dnia 21 maja 2018 r. 2. Informacja Prezydenta Miasta o dokonanych zmianach w budżecie miasta na 2018 rok zarządzeniami nr 182/18 z dnia 25 maja 2018 r. oraz nr 187/18 z dnia 30 maja 2018 r. 3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w WPF na lata 2018 – 2031 – druk nr 899, 899 A , b) zmian w budżecie miasta na 2018 rok – druk nr 900, 900 A . 4. Analiza porównawcza struktury wydatków budżetowych w działach 801 i 854 w latach 2016 i 2017 z uwzględnieniem źródeł finansowania tych wydatków w poszczególnych rozdziałach w/w działów budżetu – druk nr 898. 5. Bieżąca analiza poziomu i struktury zadłużenia miasta z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku finansowym - druk nr 897. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat lokalnych, stanowiących dochody budżetu miasta Łomża, instrumentem płatniczym – druk nr 903, 903 A. 7. Sprawy różne.
środa, 18 lip 2018 12:23

Protokół nr 52/18 z dnia 21 maja 2018 r.

Posiedzenie Komisji otworzyła i obradom przewodniczyła Pani Marianna Jóskowiak - Przewodnicząca Komisji Finansów i Skarbu Miasta, która po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawiła porządek posiedzenia (w załączeniu). Wniosła o uzupełnienie porządku obrad w pkt-e 2 o zarządzenie nr 158/18 z dnia 11.05. 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok oraz, w związku z brakiem materiałów, zdjęcie pkt-u 5. Poprosiła o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 15 głosami za – jednogłośnie, przyjęła poprawkę dotyczącą uzupełnienia porządku obrad w pkt-e 2 o zarządzenie Prezydenta Miasta nr 158/18 z dnia 11.05.2018 r. oraz 15 głosami za – jednogłośnie, przyjęła poprawkę polegająca na zdjęciu z porządku obrad pkt-u 5, zgodnie z wnioskiem Przewodniczącej Komisji. Komisja przyjęła następujący porządek obrad wraz z poprawkami: 1. Przyjęcie protokołów nr 50/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. oraz 51/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. 2. Informacja Prezydenta Miasta o dokonanych zmianach w budżecie miasta na 2018 rok zarządzeniem nr 147/18 z dnia 30 kwietnia 2018 r. oraz zarządzeniem nr 158/18 z dnia 11.05.2018 r. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinom „Nadzieja” w Łomży – druk nr 870, 870 A. 4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w WPF na lata 2018 – 2031 – druk nr 872, 872 A, b) zmian w budżecie miasta na 2018 rok – druk nr 873, 873 A. 5. Sprawy różne.
wtorek, 3 lip 2018 11:56

Protokół 51/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Posiedzenie Komisji otworzyła i obradom przewodniczyła Pani Marianna Jóskowiak - Przewodnicząca Komisji Finansów i Skarbu Miasta, która po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum poinformowała, że zgodnie z ustaleniami z poprzedniego posiedzenia Komisji, tematem obrad jest zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w WPF na lata 2018 – 2031 oraz zmian w budżecie miasta na 2018 rok. Poprosiła o uwagi. Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek obrad: 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w WPF na lata 2018 – 2031 – druk nr 852, 852 A, 852/1, 852 B. b) zmian w budżecie miasta na 2018 rok – druk nr 853, 853 A, 853/1, 853 B.
wtorek, 29 maj 2018 13:52

Protokół nr 50/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyły osoby zgodnie z załączoną listą obecności. Posiedzenie Komisji otworzyła i obradom przewodniczyła Pani Marianna Jóskowiak - Przewodnicząca Komisji Finansów i Skarbu Miasta, która po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawiła porządek posiedzenia (w załączeniu). Wniosła o uzupełnienie porządku obrad w pkt-e 2 o zarządzenie nr 131/18 z dnia 12. 04. 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok oraz w pkt-e 3 a, b o autopoprawkę Prezydenta Miasta dotyczącą zmian w budżecie miasta – druk nr 853/1, 853 B oraz dotyczącą zmian w WPF – druk nr 852/1, 852 B. Poprosiła o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 12 głosami za – jednogłośnie, przyjęła następujący porządek obrad z poprawkami, zgodnie z wnioskiem Przewodniczącej Komisji. 1. Przyjęcie protokołu nr 49/18 z dnia 27 marca 2018 roku. 2. Informacja Prezydenta Miasta o dokonanych zmianach w budżecie miasta na 2018 rok zarządzeniami nr 110/18 z dnia 30 marca 2018 r. i nr 131/18 z dnia 12. 04. 2018 r. 3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w WPF na lata 2018 – 2031 – druk nr 852, 852 A, 852/1, 852 B. b) zmian w budżecie miasta na 2018 rok – druk nr 853, 853 A, 853/1, 853 B. 4. Bieżąca analiza poziomu i struktury zadłużenia miasta z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku finansowym – druk nr 855. 5. Sprawy różne.
wtorek, 29 maj 2018 13:50

Protokół nr 49/18 z dnia 27 i 28 marca 2018 r.

Posiedzenie Komisji otworzyła i obradom przewodniczyła Pani Marianna Jóskowiak - Przewodnicząca Komisji Finansów i Skarbu Miasta, która po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawiła porządek posiedzenia (w załączeniu). Wniosła o uzupełnienie porządku obrad o dwie autopoprawki. Jedną, dotyczącą zmian w budżecie miasta – druk nr 823/1, 823 B, 823/2 oraz drugą dotyczącą zmian w WPF – druk 822/1. Wniosła o uzupełnienie porządku obrad o wymienione dokumenty w pkt-e 3 a, b. Poprosiła o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Wniosła również, w związku z brakiem materiałów, o zdjęcie z porządku obrad pkt-u 5 i przełożenie go na następne posiedzenie Komisji. Poddała pod głosowanie zdjęcie pkt-u 5 i uzupełnienie pkt-u 3 a, b o przedłożone autopoprawki. Komisja, w wyniku głosowania 8 głosami za, przy 3 głosach przeciw i 3 głosach wstrzymujących, przyjęła poprawki do porządku obrad. Innych uwag nie zgłoszono. Komisja, w wyniku głosowania 14 głosami za – jednogłośnie przyjęła następujący porządek posiedzenia wraz z poprawkami: 1. Przyjęcie protokołu nr 48/18 z dnia 27 lutego 2018 roku. 2. Informacja Prezydenta Miasta o dokonanych zmianach w budżecie miasta na 2018 rok zarządzeniami nr: nr 65/18 z dnia 28 lutego 2018 r. oraz 95/18 z dnia 13 marca 2018 r. 3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w WPF na lata 2018 – 2031 – druk nr 822, 822 A, 822/1. b) zmian w budżecie miasta na 2018 rok – druk nr 823, 823 A, 823/1, 823 B, 823/2. 4. Analiza finansowania systemu gospodarki odpadami – druk nr 813. 5. Sprawy różne.
wtorek, 15 maj 2018 08:30

Protokół nr 48/18 z dnia 27 lutego 2018 r.

Posiedzenie Komisji otworzyła i obradom przewodniczyła Pani Marianna Jóskowiak - Przewodnicząca Komisji Finansów i Skarbu Miasta, która po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawiła porządek posiedzenia (w załączeniu). Wniosła o uzupełnienie porządku obrad o dwie autopoprawki. Jedną, dotyczącą zmian w budżecie miasta – druk nr 796/1, 796 B oraz drugą dotyczącą zmian w WPF – druk 795/1, 795 B. Wniosła o uzupełnienie porządku obrad o wymienione dokumenty w pkt-e 3 a, b. Poprosiła o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Innych uwag nie zgłoszono. Komisja, w wyniku głosowania 13 głosami za – jednogłośnie, uzupełniła porządek obrad zgodnie z wnioskiem Przewodniczącej Komisji. Komisja przyjęła następujący porządek obrad z poprawkami: 1. Przyjęcie protokołu nr 47/18 z dnia 29 stycznia 2018 roku. 2. Informacja Prezydenta Miasta o dokonanych zmianach w budżecie miasta na 2018 rok zarządzeniami nr: 37/18 z dnia 31.01.2018 r. i 47/18 z dnia 8.02.2018 r. 3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w WPF na lata 2018 – 2031 – druk nr 795, 795 A, 795/1, 795 B, b) zmian w budżecie miasta na 2018 rok – druk nr 796, 796 A, 796/1, 796 B. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę: a) nr 332/XXXVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków oraz budowli lub ich części zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej na terenie miasta Łomża w ramach programu de minimis – druk nr 791, 791 A b) nr 333/XXXVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie miasta Łomża – druk nr 791, 791 B. 5. Analiza struktury rzeczowej i podmiotowej dotacji na realizację zadań własnych miasta udzielonych podmiotom spoza sektora finansów publicznych w roku 2017. 6. Sprawy różne.
środa, 18 kwi 2018 12:13

Protokół nr 47/18 z dnia 29 stycznia 2018 r.

Posiedzenie Komisji otworzyła i obradom przewodniczyła Marianna Jóskowiak - Przewodnicząca Komisji Finansów i Skarbu Miasta, która po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawiła porządek posiedzenia (w załączeniu). Wniosła o uzupełnienie porządku obrad o dwie autopoprawki. Jedną, dotyczącą zmian w budżecie miasta – druk nr 777/1, 777 B oraz drugą dotyczącą zmian w WPF – druk 776/1. Wniosła o uzupełnienie porządku obrad o wymienione dokumenty w pkt-e 3 a, b. Poprosiła o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Innych uwag nie zgłoszono. Komisja, w wyniku głosowania 14 głosami za – jednogłośnie, uzupełniła porządek obrad zgodnie z wnioskiem Przewodniczącej Komisji. Komisja przyjęła następujący porządek obrad z poprawkami: 1. Przyjęcie protokołu nr 46/17 z dnia 27 grudnia 2017 roku. 2. Informacja Prezydenta Miasta o dokonanych zmianach w budżecie miasta na 2018 rok zarządzeniem nr 11/18 z dnia 15.01.2018 r. 3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w WPF na lata 2018 – 2031 – druk nr 776, 776 A , 776/1 b) zmian w budżecie miasta na 2018 rok – druk nr 777, 777 A, 777/1, 777 B. 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2017 rok. 5. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2018 rok. 6. Sprawy różne.
wtorek, 13 mar 2018 13:21

Protokół nr 46/17 z dnia 27 grudnia 2017 r.

Posiedzenie Komisji otworzyła i obradom przewodniczyła Marianna Jóskowiak - Przewodnicząca Komisji Finansów i Skarbu Miasta, która po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawiła porządek posiedzenia (w załączeniu). Wniosła o uzupełnienie porządku obrad o trzy autopoprawki. Jedną dotyczącą zmian w budżecie miasta – druk nr 766/1, 766 B, drugą dotyczącą zmian w WPF – druk 765/1, 765 B oraz trzecią dotyczącą wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku – druk nr 767/1. Wniosła o uzupełnienie porządku obrad o wymienione dokumenty w pkt-ach 2 a, b i 3. Poprosiła o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Innych uwag nie zgłoszono. Komisja, w wyniku głosowania 11 głosami za – jednogłośnie, uzupełniła porządek obrad zgodnie z wnioskiem Przewodniczącej Komisji. Komisja przyjęła następujący porządek obrad z poprawkami: 1. Przyjęcie protokołów nr: 44/17 z dnia 11 grudnia 2017 roku oraz 45/17 z dnia 13 grudnia 2017 r. 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w WPF na lata 2017 – 2030 – druk nr 765, 765 A , 765/1, 765 B. b) zmian w budżecie miasta na 2017 rok – druk nr 766, 766 A, 766/1, 766 B. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku - druk nr 767, 767 A, 767/1. 4. Sprawy różne.
wtorek, 23 sty 2018 11:42

Protokół nr 45/17 z dnia 13 grudnia 2017 r.

Posiedzenie Komisji otworzyła i obradom przewodniczyła Marianna Jóskowiak - Przewodnicząca Komisji Finansów i Skarbu Miasta, która po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, poinformowała, że na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2017 roku Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie WPF na lata 2018 – 2031, natomiast w dniu dzisiejszym wpłynęła autopoprawka do w/w projektu uchwały, co do których Komisja, zgodnie z właściwością, winna wydać opinię. W związku z powyższym otworzyła dyskusję. Poprosiła o uwagi i pytania. Głosów w dyskusji nie zgłoszono. Komisja, w wyniku głosowania 12 głosami za, przy braku głosów przeciw i 2 głosach wstrzymujących, zaopiniowała pozytywnie projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2031 wraz z autopoprawką. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji. Przewodnicząca Komisji Finansów i Skarbu Miasta Marianna Jóskowiak
wtorek, 23 sty 2018 11:39

Protokół nr 44/17 z dnia 11 grudnia 2017 r.

Posiedzenie Komisji otworzyła i obradom przewodniczyła Marianna Jóskowiak - Przewodnicząca Komisji Finansów i Skarbu Miasta, która po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawiła porządek posiedzenia (w załączeniu). Wniosła o uzupełnienie porządku obrad o Informację Prezydenta miasta o zarządzenie nr 393/17 z dnia 30.11.201 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok oraz o dwie autopoprawki. Jedną dotyczącą zmian w budżecie miasta – druk nr 759/1, 759 B i drugą dotyczącą zmian w WPF – druk 761/1, 761 B. Wniosła o uzupełnienie porządku obrad o wymienione dokumenty w pkt-ach 2 i 4 a, b. Poprosiła o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Innych uwag nie zgłoszono. Komisja, w wyniku głosowania 12 głosami za – jednogłośnie, uzupełniła porządek obrad zgodnie z wnioskiem Przewodniczącej Komisji. Komisja przyjęła następujący porządek obrad z poprawkami: 1. Przyjęcie protokołu nr 43/17 z dnia 27 listopada 2017 roku. 2. Informacja Prezydenta Miasta o dokonanych zmianach w budżecie miasta Łomża na 2017 rok zarządzeniem nr 393/17 z dnia 30.11.201 r. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji ZB w Łomży – druk nr 760, 760 A. 4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w WPF na lata 2017 – 2030 – druk nr 761, 761 A , b) zmian w budżecie miasta na 2017 rok – druk nr 759, 759 A. 5. Analiza i wypracowanie końcowej opinii w sprawie projektu budżetu miasta na 2018 rok – druk nr 743 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2031- druk nr 744. 6. Sprawy różne.
wtorek, 23 sty 2018 11:37

Protokół nr 43/17 z dnia 27 listopada 2017 r.

Posiedzenie Komisji otworzyła i obradom przewodniczyła Marianna Jóskowiak - Przewodnicząca Komisji Finansów i Skarbu Miasta, która po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawiła porządek posiedzenia (w załączeniu). Poinformowała, że od momentu wysłania zaproszenia do Komisji wpłynęło zarządzenie nr 366/17 z dnia 14.11.201 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok oraz dwie autopoprawki. Jedna dotycząca zmian w budżecie miasta – druk nr 752/1, 752 B i druga dotycząca zmian w WPF – druk 755/1, 755 B. Wniosła o uzupełnienie porządku obrad o wymienione dokumenty w pkt-ach 2 i 3 a, b. Poprosiła o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Innych uwag nie zgłoszono. Komisja, w wyniku głosowania 13 głosami za – jednogłośnie, uzupełniła porządek obrad zgodnie z wnioskiem Przewodniczącej Komisji. Komisja przyjęła następujący porządek obrad z poprawkami: 1. Przyjęcie protokołu nr 42/17 z dnia 23 października 2017 roku. 2. Informacja Prezydenta Miasta o dokonanych zmianach w budżecie miasta na 2017 rok Zarządzeniami nr 358/17 z dnia 31.10. 2017 r. oraz nr 366/17 z dnia 14.11.201 r. 3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w WPF na lata 2017 – 2030 – druk nr 755, 755 A , b) zmian w budżecie miasta na 2017 rok – druk nr 752, 752 A. 4. Zaopiniowanie wniosku sprawie wysokości podatku rolnego i leśnego na 2018 rok – druk nr 737. 5. Informacja na temat poziomu zatrudnienia oraz wydatków na wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim, jednostkach organizacyjnych miasta oraz spółkach komunalnych w podziale na stanowiska kierownicze, merytoryczne oraz obsługowe za lata 2015 i 2016 – druk nr 735. 6. Sprawy różne.
wtorek, 23 sty 2018 11:35

Protokół nr 42/17 z dnia 23 października 2017 r.

Posiedzenie Komisji otworzyła i obradom przewodniczyła Marianna Jóskowiak - Przewodnicząca Komisji Finansów i Skarbu Miasta, która po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawiła porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosiła o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 41/17 z dnia 25 września 2017 roku. 2. Informacja Prezydenta Miasta o dokonanych zmianach w budżecie miasta na 2017 rok Zarządzeniami nr: 318/17 z dnia 29.09.2017 r. oraz 336/17 z dnia 10.10.2017 r. 3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w WPF na lata 2017 – 2030 – druk nr 721, 721 A , b) zmian w budżecie miasta na 2017 rok – druk nr 725, 725 A. 4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży – druk nr 726, 726 A, b) ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży – druk nr 726, 726 B. 5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok - druk nr 718, 718 b) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok – druk nr 718, 718 B, c) opłaty od posiadania psów, terminów płatności oraz zwolnień na 2018 rok – druk nr 718, 718 C. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia od inkaso – druk nr 719, 719 A. 7. Sprawy różne.
poniedziałek, 4 gru 2017 09:20

Protokół nr 41/17 z dnia 25 września 2017 r.

Posiedzenie Komisji otworzyła i obradom przewodniczyła Marianna Jóskowiak - Przewodnicząca Komisji Finansów i Skarbu Miasta, która po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawiła porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosiła o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 40/17 z dnia 29 sierpnia 2017 roku. 2. Informacja Prezydenta Miasta o dokonanych zmianach w budżecie miasta na 2017 rok Zarządzeniami nr: 287/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. oraz 296/17 z dnia 7 września 2017 r . 3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w WPF na lata 2017 – 2030 – druk nr 703, 703 A, b) zmian w budżecie miasta na 2017 rok – druk nr 695, 695 A. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia założeń polityki społeczno – gospodarczej miasta Łomża na 2018 rok - druk nr 708, 708 A. 5. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 roku /druk nr 690/ wraz z zarządzeniem nr 285/17 z dnia 24.08.2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku /druk nr 691/ oraz z zarządzeniem nr 281/17 z dnia 23.08.2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek kultury za I półrocze 2017 r. /druk nr 689/. 6. Analiza poziomu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto oraz prognozowanych warunków ich spłaty z uwzględnieniem tendencji zmian na rynkach finansowych – druk nr 710. 7. Sprawy różne.
poniedziałek, 4 gru 2017 09:19

Protokół nr 40/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Posiedzenie Komisji otworzyła i obradom przewodniczyła Marianna Jóskowiak - Przewodnicząca Komisji Finansów i Skarbu Miasta, która po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawiła porządek posiedzenia (w załączeniu). Zaproponowała uzupełnienie porządku w pkt-e 3 o pkt – zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sośno z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnicy z sierpnia 2017 na terenie Gminy Sośno – druk nr 692, 692 A oraz wprowadzenie do kolejnego punktu porządku obrad, autopoprawek Prezydenta Miasta z dnia 28 sierpnia br. do projektów uchwał w sprawie zmian w WPF na lata 2017 – 2030 /druk nr 687/1, 687 B/ oraz zmian w budżecie miasta na 2017 rok /druk nr 686/1, 686 A/. Poprosiła o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek obrad wraz z poprawkami: 1. Przyjęcie protokołu nr 39/17 z dnia 10 lipca 2017 roku. 2. Informacja Prezydenta Miasta o dokonanych zmianach w budżecie miasta na 2017 rok Zarządzeniami nr 260/17 z dnia 28 lipca 2017 r. oraz 267/17 z dnia 7 sierpnia 2017 r . 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sośno z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnicy z sierpnia 2017 na terenie Gminy Sośno – druk nr 692, 692 A. 4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w WPF na lata 2017 – 2030 – druk nr 687, 687 A, 687/1, 687 B. b) zmian w budżecie miasta na 2017 rok – druk nr 686, 686 A, 686/1, 686 B. 5. Sprawy różne.
piątek, 15 wrz 2017 12:04

Protokół nr 39/17 z dnia 10 lipca 2017 r.

Posiedzenie Komisji otworzyła i obradom przewodniczyła Marianna Jóskowiak - Przewodnicząca Komisji Finansów i Skarbu Miasta. Zaproponowała uzupełnienie porządku obrad w pkt-e 2 o Zarządzenie nr 247/17 z dnia 7.07.2017 rok w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok oraz w pkt-e 3 o autopoprawkę Prezydenta Miasta do zmian w WPF na lata 2017-2030 – druk nr 667/1, 667 B i autopoprawkę do zmian w budżecie miasta na 2017 rok – druk nr 666/1, 666 B, a także o wprowadzenie do porządku obrad punktu – zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinom „Nadzieja” w Łomży – druk nr 671, 671 A. Następnie poprosiła o uwagi do proponowanego porządku posiedzenia. Elżbieta Parzych – Skarbnik Miasta uzasadniając wprowadzenie zmian w porządku obrad Komisji wyjaśniła, że w związku z tym, ze Pan Prezydent od dzisiaj jest na urlopie oraz z uwagi na krótki okres pomiędzy sesjami, pojawiły się nowe sprawy i jeśli zmiany zostaną przyjęte będzie je można zrealizować w okresie wakacji. Radny Ireneusz Cieślik odnosząc się do wniosku o podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinom „Nadzieja” w Łomży, poprosił o wyjaśnienie co to znaczy „podjęcie uchwały jest niezbędne…”. Dodał, że nie rozumie tego zapisu, dlatego poprosił o wyjaśnienie, dlaczego to jest niezbędne. Przypomniał, że nie tak dawno niezbędny był samochód, więc dołożyliśmy. Teraz kolejne 30 tys. zł jest niezbędne. Elżbieta Parzych – Skarbnik Miasta odpowiadając wyjaśniła, że kwota dotacji potrzebna jest stowarzyszeniu na garaż, ponieważ samochód niszczeje. Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wprowadzenie pkt-u - zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinom „Nadzieja” w Łomży. Komisja, w wyniku głosowania 4 głosami za, przy 2 głosach przeciw i 4 głosach wstrzymujących, poprawkę przyjęła. Radny Tadeusz Zaremba zaproponował, aby wprowadzony punkt został przeanalizowany przed zmianami w budżecie miasta na 2017 rok, ponieważ Komisja procedując najpierw autopoprawkę niejako rozstrzygnie to, co jest w oddzielnej uchwale. Jego zdaniem najpierw trzeba rozstrzygnąć, czy Komisja jest za udzieleniem dotacji, a dopiero potem zaopiniować proponowane w autopoprawce zmiany w budżecie miasta. Innych uwag nie zgłoszono. Komisja, w wyniku głosowania 9 głosami za, przy braku głosów przeciw i 3 głosach wstrzymujących, przyjęła następujący porządek posiedzenia wraz z poprawkami: 1. Przyjęcie protokołu nr 38/17 z dnia 26 czerwca 2017 roku. 2. Informacja Prezydenta Miasta o dokonanych zmianach w budżecie miasta na 2017 rok Zarządzeniem nr 239/17 z dnia 30 czerwca 2017 r. oraz Zarządzeniem nr 247/17 z dnia 7 lipca 2017 r. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinom „Nadzieja” w Łomży – druk nr 671, 671 A. 4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w WPF na lata 2017 – 2030 – druk nr 667, 667 A wraz z autopoprawką – druk nr 667/1, 667 B, b) zmian w budżecie miasta na 2017 rok – druk nr 666, 666 A wraz z autopoprawką – druk nr 666/1, 666 A. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Łomży – druk nr 634, 634 A z autopoprawką. 6. Sprawy różne.
piątek, 15 wrz 2017 12:01

Protokół nr 38/17 z dnia 26 czerwca 2017 r.

Posiedzenie Komisji otworzyła i obradom przewodniczyła Marianna Jóskowiak - Przewodnicząca Komisji. Następnie poprosiła o uwagi do proponowanego porządku posiedzenia. Komisja uwag nie zgłosiła i przyjęła następujący porządek posiedzenia: 1. Przyjęcie protokołu nr 37/17 z dnia 29 maja 2017 roku. 2. Informacja Prezydenta Miasta o dokonanych zmianach w budżecie miasta na 2017 rok Zarządzeniem nr 225/17 z dnia 12 czerwca 2017 roku. 3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w WPF na lata 2017 – 2030 – druk nr 655, 655 A, b) zmian w budżecie miasta na 2017 rok – druk nr 654, 654 A. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Łomży – druk nr 634, 634 A. 5. Sprawy różne.
piątek, 15 wrz 2017 12:00

Protokół nr 37/17 z dnia 29 maja 2017 r.

Posiedzenie Komisji otworzyła i obradom przewodniczyła Marianna Jóskowiak - Przewodnicząca Komisji. Następnie poprosiła o uwagi do proponowane porządku posiedzenia. Komisja uwag nie zgłosiła i przyjęła następujący porządek posiedzenia: 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 2. Informacja Prezydenta o dokonanych przez niego Zarządzeniami zmianach w budżecie (Zarządzenie Nr 160/17 z 27.04.2017 oraz 183/17 z 16.05.2017). 3. Zaopiniowanie projektów uchwał: a) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2017 -2030 /druk nr 623, 623A/ b) w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017 /druk nr 622, 622A/ 4. Sprawy różne.
piątek, 15 wrz 2017 11:56
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej