Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Komisja Rewizyjna

1) opiniuje wykonanie budżetu miasta i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium Prezydentowi. 2) opiniuje wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Prezydenta z przyczyn innych niż nieudzielanie Prezydentowi absolutorium. 3) wykonuje inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli.
czwartek, 6 gru 2018 11:43

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

rozpatruje wpływające do rady skargi, wnioski i petycje oraz przygotowuje w tej sprawie projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w temacie rozpatrzenia skargi albo stanowiska odnośnie rozpatrzenia wniosku i przekazuje je przewodniczącemu rady
czwartek, 6 gru 2018 11:43

Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego

1) budżet miasta w działach, 2) programy rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości, 3) promocja miasta, 4) współpraca z organizacjami gospodarczymi i stowarzyszeniami regionalnymi, 5) plany, strategie i programy zagospodarowania przestrzennego, 6) problemy bezrobocia i przekształceń rynku pracy, 7) współdziałanie z Radami Osiedli, jako jednostkami pomocniczymi miasta.
czwartek, 6 gru 2018 11:45

Komisja Gospodarki Komunalnej

1) budżet miasta w działach, 2) rozwój infrastruktury komunalnej 3) funkcjonowanie przedsiębiorstw gospodarki komunalnej 4) zarządzanie drogami i organizacja ruchu drogowego 5) utrzymanie porządku na terenie miasta 6) ochrona środowiska, 7) nabywanie i zbywanie mienia miasta, 8) gospodarka lokalami i budownictwo mieszkaniowe, 9) współpraca z organizacjami gospodarczymi i stowarzyszeniami regionalnymi, 10) plany 11) współdziałanie z Radami Osiedli, jako jednostkami pomocniczymi miasta.
czwartek, 6 gru 2018 11:46

Komisja Bezpieczeństwa - funkcjonowała do 29 grudnia 2021

1) Budżet w działach 2) bezpieczeństwo publiczne, 3) współpraca z Komendą Miejską Policji, Komendą Miejską Straży Pożarnych, radami osiedli, spółdzielniami mieszkaniowymi i organizacjami społecznymi. 4) utrzymanie porządku na terenie miasta, 5) współpraca ze szkołami, organizacjami pozarządowymi (pożytku publicznego), 6) współpraca z organizacjami i placówkami w dziedzinie wychowania, edukacji, kultury, sportu i rekreacji 7) koordynowanie prac Komisji w zakresie przeciwdziałania patologii społecznej 8) współpraca z radami osiedli, komendą Miejską Straży Pożarnej i Komendą Miejską Policji.
czwartek, 6 gru 2018 11:47

Komisja Edukacji i Kultury - funkcjonowała do 28 września 2022 r.

1) budżet miasta w działach, 2) organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego, 3) organizacja i funkcjonowanie szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego, zawodowego i średniego 4) współpraca z uczelniami wyższymi i organizacjami oświatowymi, 5) organizacja i funkcjonowanie placówek kultury, 6) współpraca z organizacjami i towarzystwami społeczno-kulturalnymi, 7) współdziałanie z Radami Osiedli, 8) nazewnictwo ulic.
czwartek, 6 gru 2018 11:48

Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia

1) budżet w działach, 2) kształtowania polityki prorodzinnej miasta, 3) programy ochrony socjalnej rodziny, 4) funkcjonowanie MOPS i domów pomocy społecznej, 5) zabezpieczenie potrzeb opieki zdrowotnej, 6) współpraca z instytucjami opieki zdrowotnej i społecznej w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym, samotnym i chorym, 7) współpraca z organizacjami pozarządowymi (pożytku publicznego), 8) programy przeciwdziałania patologiom społecznym, 9) współpraca z organizacjami i placówkami w dziedzinie wychowania, edukacji, kultury, sportu i rekreacji, 10) współpraca z radami osiedli, komendą Miejską Straży Pożarnej i Komendą Miejską Policji.
czwartek, 6 gru 2018 11:49

Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

1) budżet miasta w działach, 2) programy rozwoju turystyki, sportu i kultury fizycznej, 3) współpraca z organizacjami i towarzystwami kultury fizycznej, turystyki i sportu, 4) promocja turystyczna miasta, 5) propagowanie rekreacji i aktywnego stylu życia, 6) współdziałanie z Radami Osiedli.
czwartek, 6 gru 2018 11:50
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej