Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Protokół nr 36/21 z dnia 6 grudnia 2021 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Stanisław Oszkinis – Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 35/21 z dnia 9 listopada 2021 r. 2. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2022 rok w działach merytorycznie podległych Komisji - druk nr 749. 3. Sprawy różne.
środa, 15 gru 2021 08:39

Protokół nr 35/21 z dnia 9 listopada 2021 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Artur Nadolny – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości, który po zapoznaniu się z list obecności stwierdził prawomocność obrad. Poprosił o uwagi do proponowanego porządku posiedzenia (w załączeniu). Członkowie obu Komisji nie wnieśli uwag i przyjęli następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu KGKRiP nr 27/21 z dnia 25 października 2021 r. oraz KB nr 34/21 z dnia 25 października 2021 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Łomża, Miastem Kolno i Gminą Piątnica w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych. 3. Zajęcie stanowiska w sprawie ewentualnego odstąpienia od sprzedaży lokali komunalnych na rzecz głównych najemców. 4. Ocena przygotowań firm komunalnych do sezonu zimowego 2021/2022. 5. Sprawy różne.
środa, 15 gru 2021 08:33

Protokół nr 34/21 z dnia 25 października 2021 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Ireneusz Waldemar Cieślik – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 33/21 z dnia 27 września 2021 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów, terminów płatności oraz zwolnień na 2022 rok. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących w 2022 roku stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu – druk nr 718, 718 A. 4. Sprawy różne.
poniedziałek, 15 lis 2021 09:42

Protokół nr 33/21 z dnia 27 września 2021 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Ireneusz Waldemar Cieślik – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 32/21 z dnia 23 sierpnia 2021 r. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łomża za I półrocze 2021 roku w działach merytorycznie podległych Komisji – druk nr 697. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Łomża w roku budżetowym 2022 pod nazwą „Założenia Polityki Społeczno - Gospodarczej Miasta Łomża na 2022 rok” – druk nr 700, 700 A. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomża – druk nr 699, 699 A. 5. Sprawy różne.
poniedziałek, 15 lis 2021 09:40

Protokół nr 32/21 z dnia 23 sierpnia 2021 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Ireneusz Waldemar Cieślik – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 31/21 z dnia 5 lipca 2021 r. 2. Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego pod kątem bezpieczeństwa. 3. Sprawy różne.
środa, 1 wrz 2021 10:15

Protokół nr 31/21 z dnia 5 lipca 2021 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Ireneusz Waldemar Cieślik – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 30/21 z dnia 21 czerwca 2021 r. 2. Analiza działalności Straży Miejskiej w Łomży za 2020 rok. 3. Sprawy różne.
środa, 1 wrz 2021 10:13

Protokół nr 30/21 z dnia 21 czerwca 2021 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Ireneusz Waldemar Cieślik – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 29/21 z dnia 24 maja 2021 r. 2. Przygotowanie do akcji „Bezpieczne wakacje”: bezpieczny wypoczynek na terenie miasta, monitorowanie i kontrolowanie miejsc i obiektów letniego wypoczynku. 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa na drogach w granicach m. Łomża – druk nr 650. 4. Sprawy różne.
środa, 1 wrz 2021 10:10

Protokół nr 29/21 z dnia 24 maja 2021 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Ireneusz Waldemar Cieślik – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 28/21 z dnia 26 kwietnia 2021 r. 2. Informacja nt bezpieczeństwa w obiektach MOSiR – druk nr 640. 3. Sprawy różne.
środa, 1 wrz 2021 10:08

Protokół nr 28/21 z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Ireneusz Waldemar Cieślik – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 27/21 z dnia 29 marca 2021 r. 2. Ocena stanu sanitarnego miasta Łomża w 2020 roku - druk nr 614. 3. Analiza i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2020 rok – druk nr 610. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków oraz innych obiektów pływających z obszarów wodnych na terenie miasta Łomży – druk nr 616, 616 A. 5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) określenia sezonu kąpielowego w 2021 roku na terenie miasta Łomża – druk nr 615, 615 A, b) wykazu kąpielisk na terenie miasta Łomży w 2021 roku – druk nr 615, 615 B 6. Sprawy różne.
poniedziałek, 7 cze 2021 11:04

Protokół nr 27/21 z dnia 29 marca 2021 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Ireneusz Waldemar Cieślik – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 26/21 z dnia 22 lutego 2021 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta oraz określenia warunków i zasad korzystania z przystanków i dworców – druk nr 593, 593 A. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego pomiędzy miastem Łomża, a gminą Piątnica w zakresie publicznego transportu drogowego – druk nr 607, 607 A. 4. Sprawy różne.
poniedziałek, 7 cze 2021 11:01

Protokół nr 26/21 z dnia 22 lutego 2021 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Ireneusz Waldemar Cieślik – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 25/21 z dnia 25 stycznia 2021 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łomża na 2021 rok – druk nr 558, 558 A. 3. Informacja dot. stanu dróg i chodników w mieście w tym, poruszanie się po nich osób niepełnosprawnych. 4. Sprawy różne.
wtorek, 6 kwi 2021 11:05

Protokół nr 25/21 z dnia 25 stycznia 2021 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Ireneusz Waldemar Cieślik – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 24/20 z dnia 7 grudnia 2020 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji strefy ograniczonego postoju w Łomży – druk nr 545, 545 A. 3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 rok oraz propozycji tematów do planu pracy Rady Miejskiej na 2021 rok. 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2020 rok. 5. Sprawy różne.
wtorek, 6 kwi 2021 11:03

Protokół nr 24/20 z dnia 7 grudnia 2020 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Ireneusz Waldemar Cieślik – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Wniósł o wprowadzenie punktu dotyczącego określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Łomża oraz określenia warunków i zasad korzystania z przystanków i dworców oraz punktu dotyczącego koncepcji pracy/rozwoju Straży Miejskiej w Łomży. Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 8 głosami za jednogłośnie przyjęła poprawki do porządku obrad zaproponowane przez Przewodniczącego Komisji. Komisja przyjęła następujący porządek obrad wraz z poprawkami: 1. Przyjęcie protokołu nr 23/20 z dnia 23 listopada 2020 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Łomża oraz określenia warunków i zasad korzystania z przystanków i dworców. 3. Informacja dotycząca koncepcji pracy/rozwoju Straży Miejskiej w Łomży. 4. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Łomża na 2021 rok w działach merytorycznie podległych Komisji - druk nr 513. 5. Sprawy różne.
piątek, 18 gru 2020 12:21

Protokół nr 23/20 z dnia 23 listopada 2020 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Ireneusz Waldemar Cieślik – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 22/20 z dnia 26 października 2020 r. 2. Ocena przygotowania firm komunalnych do sezonu zimowego - druk nr 521. 3. Sprawy różne.
piątek, 18 gru 2020 12:20

Protokół nr 22/20 z dnia 26 października 2020 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Ireneusz Waldemar Cieślik – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 21/20 z dnia 30 września 2020 r. 2. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Łomża za I półrocze 2020 roku w działach merytorycznie podległych Komisji – druk nr 492. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów, terminów płatności oraz zwolnień na 2021 rok. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących w 2021 roku stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. 5. Sprawy różne.
piątek, 18 gru 2020 12:18

Protokół nr 21/20 z dnia 30 września 2020 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Ireneusz Waldemar Cieślik – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 20/20 z dnia 24 sierpnia 2020 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Założeń polityki społeczno – gospodarczej na 2021 rok – druk nr 486, 486 A w działach merytorycznie podległych Komisji. 3. Sprawy różne.
piątek, 18 gru 2020 12:16

Protokół nr 20/20 z dnia 24 sierpnia 2020 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Ireneusz Waldemar Cieślik – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 19/20 z dnia 6 lipca 2020 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Łomża oraz określenia warunków i zasad korzystania z przystanków i dworców – druk nr 471, 471 A. 3. Informacja Komendanta Miejskiego Policji nt efektywności patroli ponadnormatywnych. 4. Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego pod kątem bezpieczeństwa. 5. Sprawy różne.
piątek, 18 gru 2020 12:15

Protokół nr 19/20 z dnia 6 lipca 2020 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Ireneusz Waldemar Cieślik – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 18/20 z dnia 20 maja 2020 r. 2. Informacja Prezydenta Miasta na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym – druk nr 450. 3. Przygotowanie do akcji „Bezpieczne wakacje”, bezpieczny wypoczynek na terenie miasta, monitorowanie i kontrolowanie miejsc i obiektów letniego wypoczynku. 4. Sprawy różne.
czwartek, 20 sie 2020 12:03

Protokół nr 17/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Ireneusz Waldemar Cieślik – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 16/20 z dnia 23 marca 2020 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty targowej na wszystkich targowiskach i miejscach prowadzenia handlu gdzie istnieje obowiązek uiszczania opłaty targowej. 3. Sprawy różne.
poniedziałek, 11 maj 2020 10:35

Protokół nr 16/20 z dnia 23 marca 2020 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Ireneusz Waldemar Cieślik – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 15/20 z dnia 26 lutego 2020 r. 2. Ocena bezpieczeństwa w mieście na podstawie informacji Komendantów: PSP, KMP, ITD, SM - druk nr 362, 362/1, 362/2 3. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w 2019 r. – druk nr 373 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części – druk nr 370, 370 A. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łomża na 2020 rok” – druk nr 371, 371 A. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Łomża. 7. Sprawy różne.
poniedziałek, 11 maj 2020 10:33

Protokół nr 15/20 z dnia 26 lutego 2020 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Ireneusz Waldemar Cieślik – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 14/20 z dnia 20 stycznia 2020 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacji i dworców, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Łomża oraz określenia warunków i zasad korzystania z przystanków i dworców – druk nr 346, 346 A. 3. Informacja Prezydenta Miasta nt bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych w trakcie ferii zimowych. 4. Informacja dot. stanu dróg i chodników w mieście w tym, poruszanie się po nich osób niepełnosprawnych. 5. Sprawy różne.
poniedziałek, 11 maj 2020 10:32

Protokół nr 14/20 z dnia 20 stycznia 2020 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Ireneusz Waldemar Cieślik – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 13/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. 2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 rok oraz propozycji tematów do planu pracy Rady Miejskiej Łomży na 2020 rok. 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa za 2019 rok. 4. Sprawy różne.
poniedziałek, 11 maj 2020 10:30

Protokół nr 13/19 z dnia 18 grudnia 2019 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Ireneusz Waldemar Cieślik – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie oraz zasad ich poboru – druk nr 307, 307 A. 3. Sprawy różne.
piątek, 3 sty 2020 10:15

Protokół nr 12/19 z dnia 20 listopada 2019 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Ireneusz Waldemar Cieślik – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Zaproponował uzupełnienie porządku obrad o pkt – analiza i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Łomża na 2020 rok w działach merytorycznie podległych Komisji – druk nr 302. Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Radny Zbigniew Prosiński zaproponował, aby Komisja zajęła się projektem budżetu miasta na 2020 rok na następnym posiedzeniu. Uzasadniając wyjaśnił, że projekt budżetu otrzymał dopiero wczoraj i nie zdążył się z nim zapoznać. Przewodniczący Komisji poinformował, że projekt budżetu w wersji elektronicznej wysłany był do radnych w ubiegłym tygodniu. Komisja nie wniosła innych uwag i w wyniku głosowania 6 głosami za, przy 1 głosie przeciw i braku głosów wstrzymujących, przyjęła poprawkę do porządku obrad oraz następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 11/19 z dnia 24 października 2019 r. 2. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Łomża na 2020 rok w działach merytorycznie podległych Komisji – druk nr 302. 3. Przygotowanie firm komunalnych do okresu zimowego 2019/2020 – druk nr 294. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia, obowiązujących w 2020 roku, stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu – druk nr 293, 293 A. 5. Analiza zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym na ulicach miasta, działania zapobiegawcze, podejmowane i planowane, ocena i prognozy skuteczności. 6. Sprawy różne.
piątek, 3 sty 2020 10:13

Protokół nr 11/19 z dnia 24 pażdziernika 2019 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Ireneusz Waldemar Cieślik – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Zaproponował uzupełnienie porządku obrad o pkt – zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów, terminów płatności oraz zwolnień na 2020 rok – druk nr 259, 259 B. Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 6 głosami za przyjęła poprawkę do porządku obrad oraz następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 10/19 z dnia 19 września 2019 r. 2. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Państwowej Straży Pożarnej w Łomży, w tym sali edukacyjnej „Ognik”. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów, terminów płatności oraz zwolnień na 2020 rok – druk nr 259, 259 B. 4. Sprawy różne.
piątek, 15 lis 2019 12:35

Protokół nr 10/19 z dnia 19 września 2019 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Ireneusz Waldemar Cieślik – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 9/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r. 2. Podsumowanie akcji „Bezpieczne wakacje”. 3. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019 roku w działach merytorycznie podległych Komisji – druk nr 236. 4. Zaopiniowanie założeń polityki społeczno–gospodarczej miasta Łomża na 2020 rok. 5. Sprawy różne.
piątek, 15 lis 2019 12:33

Protokół nr 9/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Ireneusz Waldemar Cieślik – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 8/19 z dnia 10 lipca 2019 r. 2. Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego pod kątem bezpieczeństwa. 3. Sprawy różne.
poniedziałek, 9 wrz 2019 09:12

Protokół nr 8/19 z dnia 10 lipca 2019 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Ireneusz Waldemar Cieślik – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 7/19 z dnia 25 czerwca 2019 r. 2. Informacja Komendanta Miejskiego Policji na temat efektywności ponadnormatywnych patroli policji. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków oraz innych obiektów pływających z obszarów wodnych na terenie miasta Łomża – druk nr 193, 193 A. 4. Sprawy różne.
poniedziałek, 9 wrz 2019 09:11

Protokół nr 7/19 z dnia 25 czerwca 2019 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Ireneusz Waldemar Cieślik – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 6/19 z dnia 21 maja 2019 r. 2. Ocena przygotowania do sezonu letniego oraz stan bezpieczeństwa kąpieliska miejskiego – druk nr 192. 3. Sprawy różne.
poniedziałek, 9 wrz 2019 09:10

Protokół nr 6/19 z dnia 21 ma ja 2019 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Ireneusz Waldemar Cieślik – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 5/19 z dnia 10 kwietnia 2019 r. 2. Przygotowanie do akcji „Bezpieczne wakacje”: bezpieczny wypoczynek na terenie miasta, monitorowanie i kontrolowanie miejsc i obiektów letniego wypoczynku. 3. Sprawy różne.
poniedziałek, 9 wrz 2019 09:08

Protokół nr 5/19 z dnia 10 kwietnia 2019 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Ireneusz Waldemar Cieślik – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 4/19 z dnia 21 marca 2019 r. 2. Informacja Prezydenta Miasta o stanie sanitarnym miasta za 2018 rok – druk nr 116. 3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2018 rok w działach merytorycznie podległych Komisji – druk nr 115. 4. Targowisko miejskie pod kątem bezpieczeństwa i porządku. 5. Informacja nt programów realizowanych przez miasto w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku. 6. Sprawy różne.
poniedziałek, 29 kwi 2019 14:18

Protokół nr 4/19 z dnia 21 marca 2019 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Ireneusz Waldemar Cieślik – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Wniósł o zdjęcie z porządku obrad, w związku z brakiem materiałów, pkt-u 3 oraz uzupełnienie porządku o: 1. Informację o stanie bezpieczeństwa na drogach w granicach m. Łomży - druk nr 91, 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 559/LX/18 Rady Miejskiej Łomży z dnia 17 października 2018 roku w sprawie ustalenia obowiązujących w 2019 roku stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu – druk nr 109, 109 A. Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja jednogłośnie – 7 głosami za przychyliła się do zdjęcia z porządku obrad pkt-u 3 oraz w oddzielnych głosowaniach 7 głosami za – jednogłośnie, uzupełniła porządek obrad o dwa tematy wnioskowane przez Przewodniczącego Komisji. Komisja przyjęła następujący porządek posiedzenia z poprawkami: 1. Przyjęcie protokołu nr 3/19 z dnia 25 lutego 2019 r. 2. Ocena stanu bezpieczeństwa, porządku i spokoju publicznego w mieście Łomża za 2018 rok. Wnioski i prognozy na rok bieżący w oparciu o informacje: • Komendanta PSP – druk nr 83/1, • Komendanta KMP – 83/3, • Inspektora ITD. – 83/2, • Komendanta Straży Miejskiej – druk nr 83. 3. Informacja dotycząca stanu dróg i chodników w mieście w tym poruszanie się po nich osób niepełnosprawnych. 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na drogach w granicach m. Łomży - druk nr 91. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 559/LX/18 Rady Miejskiej Łomży z dnia 17 października 2018 roku w sprawie ustalenia obowiązujących w 2019 roku stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu – druk nr 109, 109 A. 6. Sprawy różne.
poniedziałek, 29 kwi 2019 14:16

Protokół nr 3/19 z dnia 25 lutego 2019 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Ireneusz Waldemar Cieślik – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił Komisja nie wniosła uwag i przyjęła jednogłośnie następujący porządek posiedzenia: 1. Przyjęcie protokołu nr 2/19 z dnia 15 stycznia 2019 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łomża” – druk nr 46, 46 A. 3. Informacja Prezydenta Miasta nt przygotowania placówek oświatowych do ferii zimowych pod kątem bezpieczeństwa. 4. Informacja nt bezpieczeństwa w obiektach MOSiR w Łomży - druk nr 69. 5. Sprawy różne.
poniedziałek, 29 kwi 2019 13:57

Protokół nr 2/19 z dnia 15 stycznia 2019 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Ireneusz Waldemar Cieślik – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i przyjęła jednogłośnie następujący porządek posiedzenia: 1. Przyjęcie protokołu nr 1/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. 2. Przyjęcia planu pracy Komisji na 2019 rok oraz propozycji tematów do planu pracy Rady Miejskiej na 2019 rok. 3. Sprawy różne.
środa, 13 mar 2019 09:38

Protokół nr 1/18 z dnia 18 grudnia 2018 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Ireneusz Waldemar Cieślik – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Zaproponował uzupełnienie porządku obrad o informację na temat przygotowania firm komunalnych do sezonu zimowego 2018/2019. Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja, w wyniku głosowania 7 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym, uzupełniła porządek obrad o informację na temat przygotowania firm komunalnych do sezonu zimowego 2018/2019. Komisja nie wniosła innych uwag i przyjęła jednogłośnie następujący porządek posiedzenia wraz z poprawką: 1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie oraz zasad ich poboru – druk nr 4, 4 A. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok – druk nr 7, 7 A. 3. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Łomża na 2019 rok w działach merytorycznie podległych Komisji – druk nr 2. 4. Informacja na temat przygotowania firm komunalnych do sezonu zimowego 2018/2019. 5. Sprawy różne.
piątek, 18 sty 2019 08:49