Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Protokół nr 16/20 z dnia 7 grudnia 2020 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości, który po zapoznaniu się z listą obecności stwierdził prawomocność obrad. Wniósł o uzupełnienie porządku obrad o informację na temat funkcjonowania MPK Sp. z o.o. Poprosił o uwagi do proponowanego porządku posiedzenia (w załączeniu). Innych uwag nie zgłoszono. Komisja, w wyniku głosowania 9 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym, poprawkę przyjęła. Komisja 12 głosami za – jednogłośnie, przyjęła następujący porządek obrad wraz z przyjętą poprawką: 1. Przyjęcie protokołu nr 15/20 z dnia 23 listopada 2020 r. 2. Informacja o funkcjonowaniu MPK Sp. z o.o. 3. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Łomża na 2021 rok w działach merytorycznie podległych Komisji - druk nr 513. 4. Informacja na temat realizacji „Programu Rozwoju Miasta Łomża do roku 2020 +” za 2019 rok – druk nr 515. 5. Sprawy różne.
piątek, 18 gru 2020 12:09

Protokół nr 15/20 z dnia 23 listopada 2020 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości, który po zapoznaniu się z listą obecności stwierdził prawomocność obrad. Wniósł o zdjęcie pkt-u 4 porządku obrad dotyczącego zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego na zmianie obszaru i granic aglomeracji. Uzasadniając wyjaśnił, że wójt gminy Łomża przesłał uwagi i spostrzeżenia, które wymagają analizy. Poprosił o uwagi do proponowanego porządku posiedzenia (w załączeniu). Innych uwag nie zgłoszono. Komisja, w wyniku głosowania 11 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym, poprawkę przyjęła. Komisja przyjęła następujący porządek obrad wraz z przyjętą poprawką: 1. Przyjęcie protokołu nr 14/20 z dnia 26 października 2020 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża w rejonie ulic: Wojska Polskiego i Meblowej do granic miasta – druk nr 518, 518 A. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży – druk nr 516, 516 A. 4. Informacja na temat przygotowania firm komunalnych do sezonu zimowego 2020/2021 – druk nr 521. 5. Sprawy różne.
piątek, 18 gru 2020 12:07

Protokół nr 14/20 z dnia 26 października 2020 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości, który po zapoznaniu się z listą obecności stwierdził prawomocność obrad. Poprosił o uwagi do proponowanego porządku posiedzenia (w załączeniu). Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 13/20 z dnia 22 września 2020 r. 2. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Łomża za I półrocze 2020 roku w działach merytorycznie podległych Komisji – druk nr 492. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: a) określenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok, b) określenia stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża w rejonie ulic: Przykoszarowej i Szosa do Mężenina. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prawa odkupu nieruchomości zbytej przez miasto Łomża na prawach powiatu – druk nr 496, 496 A.
piątek, 18 gru 2020 12:05

Protokół nr 13/20 z dnia 22 wrzesnia 2020 r.

Przed rozpoczęciem posiedzenia, członkowie Komisji zwizytowali oczyszczalnię ścieków MPWiK Sp. z o.o. i zapoznali się ze stanem zaawansowania modernizacji oczyszczalni. Po zakończonej wizytacji posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości, który po zapoznaniu się z listą obecności stwierdził prawomocność obrad. Poprosił o uwagi do proponowanego porządku posiedzenia (w załączeniu). Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 12/20 z dnia 24 sierpnia 2020 r. 2. Stan techniczny oraz zaawansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia założeń polityki społeczno-gospodarczej miasta Łomża na 2021 rok. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego na zmianie obszaru i granic aglomeracji - druk nr 484, 484 A. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży, a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – druk nr 481, 481 A. 6. Sprawy różne.
piątek, 18 gru 2020 12:04

Protokół nr 12/20 z dnia 24 sierpnia 2020 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości, który po zapoznaniu się z listą obecności stwierdził prawomocność obrad. Poprosił o uwagi do proponowanego porządku posiedzenia (w załączeniu). Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 11/20 z dnia 6 lipca 2020 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Zarządowi Miasta Łomży uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń o charakterze użyteczności publicznej - druk nr 464, 464 A. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych – druk nr 473, 473 A. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Łomżyńskiej Strategii Elektromobilności” na lata 2020 – 2035 – druk nr 472, 472 A. 5. Analiza możliwości pozyskiwania środków unijnych na inwestycje w Łomży oraz informacja na temat przygotowania inwestycji w celu złożenia wniosków o uzyskanie środków z funduszy unijnych – druk nr 430. 6. Sprawy różne:
piątek, 18 gru 2020 12:02

Protokół nr 11/20 z dnia 6 lipca 2020 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości, który po zapoznaniu się z listą obecności stwierdził prawomocność obrad. Poprosił o uwagi do proponowanego porządku posiedzenia (w załączeniu). Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 9/20 z dnia 20 maja 2020 r. oraz nr 10/20 z dnia 27 maja 2020 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży przy ul. por. Łagody – druk nr 437, 437 A. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Łomża – druk nr 448, 448 A. 4. Informacja na temat realizacji Programu Rozwoju Przedsiębiorczości „przedsiębiorcza Łomża – otwarta na biznes” za 2019 rok – druk nr 447. 5. Sprawy różne: - rozpatrzenie pisma mieszkańców ul. Poznańskiej.
czwartek, 20 sie 2020 11:55

Protokół nr 10/20 z dnia 27 maja 2020 r.

Posiedzenie odbyło się w przerwie sesji. Tematem posiedzenia było zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 333/XXXVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie miasta Łomża – określonej drukiem 422A
czwartek, 20 sie 2020 11:53

Protokół nr 9/20 z dnia 20 maja 2020 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości, który po zapoznaniu się z listą obecności stwierdził prawomocność obrad. Poprosił o uwagi do proponowanego porządku posiedzenia (w załączeniu). Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta wniósł o uzupełnienie porządku obrad o wniosek w sprawie podjęcia uchwały. Wyjaśnił, że samego wniosku i projektu uchwały jeszcze nie przedkłada, ponieważ jest to bardzo świeża sprawa i nie jest podpisana przez mecenasa. Wyjaśnił, że wniosek dotyczy pomocy dla przedsiębiorców, a chodzi o pakiet, który Rada Miejska przyjęła w 2016 roku, w którym zawarte były ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości. Chodzi o sytuację, w której inwestor, przystępując do inwestycji, w zależności od skali inwestycji i ilości zatrudnienia, może uzyskać zwolnienie z podatku od nieruchomości, po jej zakończeniu. Termin, do którego zobowiązany jest przedsiębiorca, jest to 2 lata od złożenia wniosku musi zakończyć inwestycję i właśnie wniosek dotyczy tego punktu. Poinformował, że chodzi o firmę Greenvit, która wykupiła 2 działki w strefie ekonomicznej i buduje dość duży obiekt. Firma ta za pośrednictwem Prezydenta złożyła wniosek do Rady Miejskiej z prośbą, aby dokonać zmiany w tej uchwale i wydłużyć parametr 2-letni na 2,5 roku, ponieważ z powodu coronawirusa nie są w stanie sfinalizować inwestycji w terminie. Wprowadzając ten punkt do porządku obrad chciałby, aby właśnie na tej Komisji radni te wiedzę powzięli. Poprosił o wprowadzenie tego punktu. Przewodniczący Komisji zaproponował, aby wstawić ten punkt jako pkt 4 a. Komisja, w wyniku głosowania 12 głosami za – jednogłośnie, uzupełniła porządek obrad o pkt 4a – rozpatrzenie wniosku firmy Greenvit Sp. z o.o. Komisja nie wniosła innych uwag i przyjęła następujący porządek obrad wraz z poprawką: 1. Przyjęcie protokołu nr 8/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. 2. Analiza funkcjonowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łomży oraz stan realizacji planu zaopatrzenia miasta w ciepło. 3. Analiza i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łomża za 2019 rok w działach merytorycznie podległych Komisji – druk nr 385. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiącej własność miasta Łomża, położonej w Łomży przy ul. Sybiraków – druk nr 410, 410 A. 4a Rozpatrzenie wniosku firmy Greenvit Sp. z o.o. 5. Sprawy różne.
czwartek, 20 sie 2020 11:50

Protokół nr 8/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości, który po zapoznaniu się z listą obecności stwierdził prawomocność obrad. Poprosił o uwagi do proponowanego porządku posiedzenia (w załączeniu). Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 6/20 z dnia 24 lutego 2020 r. oraz nr 7/20 z dnia 10 marca 2020 r. 2. Analiza funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej (MPWiK) oraz stan realizacji planu zaopatrzenia miasta w wodę. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych na terenie miasta Łomża na lata 2020 – 2022 – druk nr 392, 392 A. 3. Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy, działaniach podejmowanych przez miasta i Powiatowy Urząd Pracy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. Bezrobocie wśród osób młodych i osób niepełnosprawnych na terenie miasta – druk nr 387. 4. Zaopiniowanie uchwał w sprawie: a) określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości tej opłaty – druk nr 378, 378 A, b) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości – druk nr 378, 378 B, c) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomża – druk nr 378, 378 C, d) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 378, 378 D. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża , położonych na obszarze scalenia gruntów przy ul. Żabiej – druk nr 366, 366 A. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 109/XI/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Łomży przy ul. Zjazd i przy ul. Sybiraków – druk nr 388, 388 A. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiących własność miasta Łomża, położonych w Łomży przy ul. Zjazd – druk nr 389, 389 A. 8. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie ulg dla przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa. 9. Sprawy różne. Przewodniczący poinformował, „że otrzymał pismo wysłane dzisiaj o godz. 15.00 przez Pana radnego Tadeusza Kowalewskiego, w którym Pan radny przedstawił swoją opinię odnośnie poszczególnych punktów dzisiejszego porządku obrad. Uważa, że nie jest to żaden argument, aby to uznać i jako Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości bierze to na siebie, aby takie pismo o godz. 15.00 wpływało. Wszyscy członkowie Komisji otrzymali zaproszenie na posiedzenie Komisji w ubiegłą środę. W trakcie posiedzenia zachowane są wszelkie środki ostrożności, dostępne są maseczki ochronne, i płyn dezynfekcyjny.”
czwartek, 20 sie 2020 11:48

Protokół nr 7/20 z dnia 10 marca 2020 r.

Uczestnicy posiedzenia Komisji zwiedzili obiekty Spółki i zapoznali się z działalnością ZGO. Radni mieli okazję zobaczyć również jakość segregowanych i niesegregowanych odpadów dostarczanych do zakładu. Po zakończeniu zwiedzania posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości, który po zapoznaniu się z listą obecności stwierdził prawomocność obrad. Poprosił o uwagi do proponowanego porządku posiedzenia (w załączeniu). 1. Analiza funkcjonowania Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Łomży. 2. Sprawy różne.
poniedziałek, 11 maj 2020 10:43

Protokół nr 6/20 z dnia 24 lutego 2020 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości, który po zapoznaniu się z listą obecności stwierdził prawomocność obrad. Poprosił o uwagi do proponowanego porządku posiedzenia (w załączeniu). Przewodniczący Komisji odnosząc się do pkt-u 8 porządku obrad poinformował, że materiały dotyczące tego punktu wpłynęły dopiero w dniu dzisiejszym. W związku z tym zwrócił się z prośbą do członków Komisji o zajęcie stanowiska, czy temat ma być realizowany zgodnie z porządkiem obrad, czy też zostanie przełożony na następne posiedzenie Komisji. Zaproponował, aby temat został zrealizowany w dniu dzisiejszym tym bardziej, że w posiedzeniu uczestniczy Naczelnik WIN, który udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania członków Komisji. Komisja przyjęła propozycję Przewodniczącego Komisji. Komisja nie wniosła innych uwag i przyjęła następujący porządek obrad: 1. Zaopiniowanie protokołu nr 5/20 z dnia 18 lutego 2020 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok – druk nr 353, 353 A - w działach merytorycznie podległych Komisji. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej w Łomży przy ul. kpt. Franciszka Skowronka – druk nr 338, 338 A. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej w Łomży przy ul. Projektowanej – druk nr 339, 339 A. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej w Łomży przy ul. Świerkowej – druk nr 347, 347 A. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża dla terenów południowo – wschodniej części miasta – druk nr 341, 341 A. 7. Zaopiniowanie projektu w sprawie wystąpienia Miasta Łomża ze Stowarzyszenia „Łomżyńskie Forum Samorządowe” – druk nr 348, 348 A. 8. Informacja Prezydenta Miasta na temat wniosków złożonych przez miasto do funduszy zewnętrznych i programów operacyjnych. 9. Sprawy różne.
poniedziałek, 11 maj 2020 10:41

Protokół nr 5/20 z dnia 18 lutego 2020 r.

Komisja zwiedziła ciepłownię miejską. W trakcie zwiedzania Prezes MPEC Sp. z o.o. Pan Radosław Żegalski zapoznał uczestników posiedzenia ze specyfiką i sposobem działania nowo wybudowanego kotła na biomasę. Po zakończeniu zwiedzania posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości, który po zapoznaniu się z listą obecności stwierdził prawomocność obrad. Następnie poprosił o uwagi do proponowanego porządku posiedzenia (w załączeniu). Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 4/20 z dnia 17 stycznia 2020 r. 2. Analiza funkcjonowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. oraz stan realizacji planu zaopatrzenia miasta w ciepło. 3. Sprawy różne.
poniedziałek, 11 maj 2020 10:39

Protokół nr 4/20 z dnia 17 stycznia 2020 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji, który po zapoznaniu się z listą obecności stwierdził prawomocność posiedzenia. Następnie poprosił o uwagi do proponowanego porządku posiedzenia (w załączeniu). Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 3/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża – druk nr 325, 325 A. 3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 rok oraz propozycji tematów do planu pracy Rady Miejskiej Łomży na 2020 rok. 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości za 2019 rok. 5. Sprawy różne.
poniedziałek, 11 maj 2020 10:37

Protokół nr 3/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji: nr 1/19 z dnia 25 listopada 2019 r. oraz nr 2/19 z dnia 16 grudnia 2019 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Łomża. 4. Zaopiniowanie „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łomża na lata 2016 – 2020 z perspektywą do 2024” za okres 2017 – 2018. 5. Sprawy różne.
piątek, 3 sty 2020 10:25

Protokół nr 2/19 z dnia 16 grudnia 2019 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek obrad: 1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie oraz zasad ich poboru – druk nr 307, 307 A. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża dla terenu położonego przy ul. Rybaki - druk nr 309, 309A. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 26/IV/18 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Łomża w prawo własności gruntów i wysokości stawek procentowych bonifikat - druk nr 316, 316A. 4. Informacja na temat realizacji budżetu obywatelskiego za 2019 rok - druk 311. 5. Sprawy różne.
piątek, 3 sty 2020 10:23

Protokół nr 1/19 z dnia 25 listopada 2019 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poinformował następnie, że przed przyjęciem i realizacją porządku obrad o głos poprosił Pan Prezydent Andrzej Garlicki. Andrzej Garlicki - Z-ca Prezydenta Miasta stwierdził, że ponieważ jest to Komisja, która zajmuje się wszystkimi inwestycjami, i z która ma zaszczyt konsultować wszystkie sprawy, które są istotne w wymiarze gospodarczym i inwestycyjnym naszego miasta, to pozwolił sobie zaprosić na dzisiejsze posiedzenie nowego Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju z prośbą o przedstawienie się. Dodał, że Pan Naczelnik podejmuje pracę od 2 grudnia br. w Urzędzie Miejskim. Chciałby, aby Pan Naczelnik poznał radnych, a radni żeby wiedzieli z kim będą mieli do czynienia oraz żeby współpraca z Panem Naczelnikiem była tak dobra, jak z nim. Lech Dobrowolski – Naczelnik WIR przedstawiając się poinformował, że jest absolwentem Technikum Budowlanego w Łomży oraz Politechniki Białostockiej. Dodał, że od 23 lat bez przerwy związany jest z budownictwem. Interesował się tym, co dzieje się w mieście i ma nadzieję, że za miesiąc na kolejnym posiedzeniu Komisji będzie mógł już zabrać głos z innej strony i odpowiadać na pytania członków Komisji. Przewodniczący Komisji gratulując wyboru Naczelnikowi WIR stwierdził, że wspólnymi siłami dla dobra miasta będziemy działali, czego życzył Panu Naczelnikowi i całej Komisji. Kontynuując posiedzenie Komisji zaproponował zdjęcie z porządku obrad pkt 6 – ocena realizacji programu zasobami mieszkaniowymi. Uzasadniając wyjaśnił, że temat tak do końca nie został jeszcze przygotowany. Zaproponował przesunięcie tego tematu na późniejszy termin. Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła innych uwag, a następnie w wyniku głosowania 11 głosami za – jednogłośnie przyjęła poprawkę. Komisja przyjęła następujący porządek obrad wraz przyjętą poprawką: 1. Przyjęcie protokołu Komisji Gospodarki Komunalnej nr 13/19 z dnia 23 października 2019 r. oraz protokołu Komisji Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego nr 9/19 z dnia 20 sierpnia 2019 r. 2. Rozpatrzenie pisma z dnia 22.10.2019 r. w sprawie nieprawidłowości przy realizacji budynku usługowo-handlowego przy ul. Wojska Polskiego. 3. Ocena przygotowań firm komunalnych do sezonu zimowego 2019/2020 – druk nr 294. 4. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2020 rok w działach merytorycznie podległych Komisji – druk nr 302. 5. Informacja Prezydenta Miasta na temat aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 6. Informacja na temat realizacji „Programu Rozwoju Miasta Łomża do roku 2020+” za 2018 rok – druk nr 289. 7. Sprawy różne.
piątek, 3 sty 2020 10:20

Protokół nr 28/21 z dnia 9 listopada 2021 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Artur Nadolny – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości, który po zapoznaniu się z list obecności stwierdził prawomocność obrad. Poprosił o uwagi do proponowanego porządku posiedzenia (w załączeniu). Członkowie obu Komisji nie wnieśli uwag i przyjęli następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu KGKRiP nr 27/21 z dnia 25 października 2021 r. oraz KB nr 34/21 z dnia 25 października 2021 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Łomża, Miastem Kolno i Gminą Piątnica w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych. 3. Zajęcie stanowiska w sprawie ewentualnego odstąpienia od sprzedaży lokali komunalnych na rzecz głównych najemców. 4. Ocena przygotowań firm komunalnych do sezonu zimowego 2021/2022. 5. Sprawy różne.
środa, 15 gru 2021 08:29

Protokół nr 27/21 z dnia 25 października 2021 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Artur Nadolny – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości, który po zapoznaniu się z listą obecności stwierdził prawomocność obrad. Poprosił o uwagi do proponowanego porządku posiedzenia (w załączeniu). Andrzej Podsiadło – Przewodniczący Komisji ds. Ochrony Środowiska wniósł o zdjęcie z porządku obrad pkt-u 4 - ocena wpływu na środowisko działalności Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Łomży z tego względu, że materiały radni otrzymali dosłownie 5 minut temu. Dodał, że tematem tym Komisji ds. Ochrony Środowiska zajmie się na następnym posiedzeniu. Innych uwag nie zgłoszono. Artur Nadolny - Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie pkt-u 4. Komisje, w wyniku głosowania 15 głosami za – jednogłośnie, powyższy wniosek przyjęły. Członkowie obu Komisji przyjęli następujący porządek obrad z poprawką: 1. Przyjęcie protokołu nr 26/21 z dnia 27 września 2021 r. 2. Analiza funkcjonowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. za 2020 rok oraz I półrocze 2021 roku. 3. Analiza funkcjonowania, w tym analiza finansowa, Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Łomży za I półrocze 2021 roku. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej Łomża w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030” - druk nr 715, 715 A. 5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) określenia stawek podatków od nieruchomości na 2022 rok, b) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok. 6. Sprawy różne.
poniedziałek, 15 lis 2021 09:46

Protokół nr 26/21 z dnia 27 września 2021 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Artur Nadolny – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości, który po zapoznaniu się z listą obecności stwierdził prawomocność obrad. Poprosił o uwagi do proponowanego porządku posiedzenia (w załączeniu). Członkowie Komisji nie wnieśli uwag i przyjęli następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 25/21 z dnia 23 sierpnia 2021 r. 2. Opinia Komisji w sprawie proponowanej przez miasto lokalizacji małej gastronomii w Parku Jana Pawła II. 3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łomża za I półrocze 2021 roku w działach merytorycznie podległych Komisji – druk nr 697. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok – druk nr 714, 714 A. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Łomża w roku budżetowym 2022 pod nazwą „Założenia Polityki Społeczno - Gospodarczej Miasta Łomża na 2022 rok” – druk nr 700, 700 A. 6. Ocena zaawansowania inwestycji w tym z udziałem środków unijnych. 7. Sprawy różne.
poniedziałek, 15 lis 2021 09:44

Protokół nr 25/21 z dnia 23 sierpnia 2021 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Artur Nadolny – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości, który po zapoznaniu się z listą obecności stwierdził prawomocność obrad. Poprosił o uwagi do proponowanego porządku posiedzenia (w załączeniu). Członkowie Komisji nie wnieśli uwag i przyjęli następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 24/21 z dnia 5 lipca 2021 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na czas nieoznaczony, części nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Farnej 7, stanowiącej działkę nr 10486 o pow. 0,0073 ha oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy - druk nr 692, 692 A. 3. Sprawy różne.
środa, 1 wrz 2021 11:04

Protokół nr 24/21 z dnia 5 lipca 2021 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Artur Nadolny – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości, który po zapoznaniu się z listą obecności stwierdził prawomocność obrad. Poprosił o uwagi do proponowanego porządku posiedzenia (w załączeniu). Członkowie Komisji nie wnieśli uwag i przyjęli następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 23/21 z dnia 21 czerwca 2021 r. 2. Analiza funkcjonowania Parku Przemysłowego Łomża za 2020 rok - druk nr 670. 3. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łomży - druk 674. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przygotowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 5. Sprawy różne.
środa, 1 wrz 2021 11:01

Protokół nr 23/21 z dnia 21 czerwca 2021 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Artur Nadolny – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości, który po zapoznaniu się z listą obecności stwierdził prawomocność obrad. Poprosił o uwagi do proponowanego porządku posiedzenia (w załączeniu). Członkowie Komisji nie wnieśli uwag i przyjęli następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 22/21 z dnia 24 i 26 maja 2021 r. 2. Analiza funkcjonowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki miejskiej Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. – druk nr 661, 661 A. 4. Informacja na temat realizacji Programu Rozwoju Przedsiębiorczości „Przedsiębiorcza Łomża – otwarta na biznes” za 2020 rok – druk nr 655. 5. Sprawy różne.
środa, 1 wrz 2021 10:57

Protokół nr 22/21 z dnia 24 i 26 maja 2021 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Artur Nadolny – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości, który po zapoznaniu się z listą obecności stwierdził prawomocność obrad. Poprosił o uwagi do proponowanego porządku posiedzenia (w załączeniu). Członkowie Komisji nie wnieśli uwag i przyjęli następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 21/21 z dnia 26 kwietnia 2021 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i udzielenie bonifikaty. 3. Sprawy różne.
środa, 1 wrz 2021 10:55

Protokół nr 21/21 z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Artur Nadolny – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości, który po zapoznaniu się z listą obecności stwierdził prawomocność obrad. Poprosił o uwagi do proponowanego porządku posiedzenia (w załączeniu). Wniósł o wprowadzenie pkt-u: zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża na Prawach Powiatu, położonej w Łomży, przy ul. Rubinowej, jako pkt 3 porządku obrad. Poddał pod głosowanie uzupełnienie porządku o pkt 3. Komisja, w wyniku głosowania 8 głosami za – jednogłośnie, poprawkę przyjęła. Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono. Komisja przyjęła następujący porządek obrad wraz z poprawką: 1. Przyjęcie protokołu nr 20/21 z dnia 29 marca 2021 r. 2. Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy , działaniach podejmowanych przez miasto i Urząd Pracy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. Bezrobocie wśród osób młodych i osób niepełnosprawnych na terenie miasta – druk nr 622. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża na Prawach Powiatu, położonej w Łomży, przy ul. Rubinowej – druk nr 630, 630 A. 4. Analiza funkcjonowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży oraz stan zbiorowego zaopatrzenia miasta w wodę i odprowadzania ścieków – druk nr 621. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przygotowania Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków – druk nr 612, 612 A. 6. Analiza i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2020 rok – druk nr 610. 7. Analiza możliwości pozyskania środków unijnych na inwestycje w Łomży i informacja nt przygotowania inwestycji w celu złożenia wniosków o uzyskanie środków z funduszy zewnętrznych – druk nr 613. 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża – druk nr 629, 629 A. 9. Sprawy różne.
poniedziałek, 7 cze 2021 11:09

Protokół nr 20/21 z dnia 29 marca 2021 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Artur Nadolny – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości, który po zapoznaniu się z listą obecności stwierdził prawomocność obrad. Poprosił o uwagi do proponowanego porządku posiedzenia (w załączeniu). Komisja uwag nie zgłosiła i przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 19/21 z dnia 22 lutego 2021 r. 2. Analiza funkcjonowania Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Łomży oraz gospodarki odpadami komunalnymi - druk nr 595. 3. Zajęcie stanowiska w sprawie nabycia przez Miasto Łomża, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastkowo, położonej w miejscowości Czartoria gm. Miastkowo, na cele związane z gospodarką odpadami - druk nr 608 4. Sprawozdanie z postępów realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2017 – 2023 – ocena średniookresowa – stan na 31 grudnia 2020 r. 5. Sprawy różne.
poniedziałek, 7 cze 2021 11:07

Protokół nr 19/21 z dnia 22 lutego 2021 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Artur Nadolny – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości, który po zapoznaniu się z listą obecności stwierdził prawomocność obrad. Poprosił o uwagi do proponowanego porządku posiedzenia (w załączeniu). Komisja uwag nie zgłosiła i przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 18/21 z dnia 25 stycznia 2021 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta Łomża do 2030 roku” – druk nr 564, 564 A. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka starodroża drogi wojewódzkiej nr 677 przebiegającego od skrzyżowania z ul. Strusią do granicy miasta – druk nr 570, 570 A. 4. Informacja Prezydenta Miasta na temat wniosków złożonych przez miasto do funduszy zewnętrznych i programów operacyjnych. 5. Sprawy różne.
wtorek, 6 kwi 2021 11:15

Protokół nr 18/21 z dnia 25 stycznia 2021 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Ireneusz Waldemar Cieślik – Z-ca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości, który po zapoznaniu się z listą obecności stwierdził prawomocność obrad. Poprosił o uwagi do proponowanego porządku posiedzenia (w załączeniu). Komisja uwag nie zgłosiła i przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 17/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Świerkowej – druk nr 549, 549 A. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Szosa do Mężenina – druk nr 550, 550 A. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża na Prawach Powiatu położonej przy ul. Spokojnej – druk nr 551, 551 A. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia ulic w Łomży do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu – druk nr 544, 544 A. 6. Informacja o wydatkowaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na zadania inwestycyjne Miasta Łomża do końca 2020 roku – druk nr 548. 7. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 rok oraz propozycji tematów do planu pracy Rady Miejskiej na 2021 rok. 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2020 rok. 9. Sprawy różne.
wtorek, 6 kwi 2021 11:12

Protokół nr 17/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Ireneusz Waldemar Cieślik – Z-ca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości, który po zapoznaniu się z listą obecności stwierdził prawomocność obrad. Uczestnicy posiedzenia, minutą ciszy uczcili pamięć śp. Witolda Chludzińskiego – Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości. Przewodniczący obrad poprosił o uwagi do proponowanego porządku posiedzenia (w załączeniu). Komisja uwag nie zgłosiła i przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 16/20 z dnia 7 grudnia 2020 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na terenie miasta Łomży w latach 2021 – 2026 – druk nr 533, 533 A. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydatków które nie wygasają z upływem 2020 roku. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łomża – druk nr 538, 538 A. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiącej własność miasta Łomża, położonej w Łomży, na obszarze scalenia gruntów, przy ul. Żabiej – druk nr 539, 539 A. 6. Sprawy różne.
wtorek, 6 kwi 2021 11:10