Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 27.10.2022 r . Łomża

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 28 paź 2022 08:40
 • Data opublikowania: piątek, 28 paź 2022 08:45


Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

 • Data powstania: Data powstania: środa, 24 sie 2022 16:22
 • Data opublikowania: środa, 24 sie 2022 16:27


Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

 • Data powstania: Data powstania: środa, 23 mar 2022 08:38
 • Data opublikowania: środa, 23 mar 2022 08:48

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 22 mar 2022 19:47
 • Data opublikowania: wtorek, 22 mar 2022 19:50

Obwieszczenie RDOŚ w Warszawie

Natura 2000 Łąki Żukowskie, Natura 2000 Dolina Dolnej Narwi
 • Data powstania: Data powstania: piątek, 4 mar 2022 10:10
 • Data opublikowania: piątek, 4 mar 2022 10:14

Raport z konsultacji społecznych (autobusy zeroemisyjne)

Raport z Konsultacji społecznych:Analiza kosztów i korzyści związana z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisji gazów cieplarnianych

Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021r. poz. 110), na zasadach określonych w dziale III w rozdziale 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922, 1211, 1551).

Dokument analizy kosztów i korzyści został wyłożony do konsultacji w dniu 10 listopada 2021 r. Z treścią dokumentu można się było zapoznać poprzez stronę internetową[1] oraz w Urzędzie Miejskim w Łomży od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, pokój 110, ul. Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża.

Uwagi i wnioski do projektu można było składać od dnia 10 listopada 2021 r. do dnia 3 grudnia 2021 r.:

-         drogą elektroniczną na adres e-mailowy: zielonytransport@um.lomza.pl;

-         drogą korespondencyjną na adres: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, pokój 110, ul. Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża;

-         bezpośrednio w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, pokój 110, ul. Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi/ wnioski/ spostrzeżenia do treści dokumentu.

 

 z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Andrzej Zdzisław Garlicki

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

 

 

 

 

 

[1] Urząd Miejski w Łomży, Ruszają konsultacje społeczne dot. opracowania Analizy kosztów i korzyści - autobusy zeroemisyjne, http://www.lomza.pl/index.php?wiad=11084.

 

 • Data powstania: Data powstania: czwartek, 9 gru 2021 08:39
 • Data opublikowania: czwartek, 9 gru 2021 08:41
 • Wytwarzający informację: Zastępca Prezydenta Miasta Andrzej Z. Garlicki
 • Opublikował(a): Aldona Zientalska
 • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
 • Artykuł był czytany: 2763 razy

Obwieszczenie zmiana pozwolenia zintegrowanego DE HEUS

Obwieszczenie o zmianie rodzaju prowadzonej działalności w postepowaniu administracyjnym w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla De Heus Sp. z o.o., ul. Lotnicza 21B, 99-100 Łęczyca - Zakład w Łomży, w zakresie przetwórstwa poza wyłącznym pakowaniem następujących surowców przetworzonych lub nieprzetworzonych: surowców pochodzenia zwierzęcego i roślinnego o dobowej zdolności produkcyjnej wyrobów gotowych ponad: [300 – (22,5xA]. Zakład zlokalizowany jest ul. Poznańskiej 121 w Łomży, udzielonego decyzją Prezydenta Miasta Łomży z dnia 31 marca 2009 r., znak: GKO.7642-11/08, zmienioną decyzją z dnia 17 maja 2013 r, znak: ROS.6223.1.2013, zmienioną decyzją z dnia 12 lutego 2014 r. znak: ROS.6223.3.2013, zmienioną decyzją z dnia 27 listopada 2014 r. znak: ROS.6223.4.2014.

 

Treść obwieszczenia w załączeniu.

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 22 lis 2021 13:50
 • Data opublikowania: poniedziałek, 22 lis 2021 13:55
 • Data edycji: poniedziałek, 22 lis 2021 13:55

Miasto Łomża przystąpiło do opracowania Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych.

Zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021r. poz. 110), jednostka samorządu terytorialnego sporządza co 36 miesięcy analizę kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych.

Analiza obejmuje w szczególności:

 • analizę finansowo - ekonomiczną,
 • oszacowanie efektów środowiskowych związanych z emisją szkodliwych substancji dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi,
 • analizę społeczno - ekonomiczną uwzględniającą wycenę kosztów związanych z emisją szkodliwych substancji.

Sporządzony dokument poddawany jest konsultacjom społecznym na zasadach określonych w dziale III w rozdziałach 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922, 1211, 1551) a następnie przekazywany ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, ministrowi właściwemu do spraw środowiska i ministrowi właściwemu do spraw energii.

Zgodnie z zapisami ww. ustawy wyniki analizy kosztów i korzyści warunkują konieczność inwestowania Miasta Łomża w tabor bezemisyjny, w celu osiągnięcia określonego poziomu udziału autobusów elektrycznych.

Odpowiedzialnymi za nadzór nad opracowaniem AKK są: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ( tel. 86 215 67 84) oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży sp. z o. o (tel. 86 216 03 34)

Informacje z przebiegu prac dostępne będą na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomży www.lomza.pl

 

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 12 paź 2021 14:31
 • Data opublikowania: wtorek, 12 paź 2021 14:35
 • Opublikował(a): Aldona Zientalska
 • Zaakceptował(a): Lech Dobrowolski
 • Artykuł był czytany: 4009 razy


JAKOŚĆ POWIETRZA - przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 11 paź 2021 13:25
 • Data opublikowania: poniedziałek, 11 paź 2021 13:30

Zmiany w dodatkach mieszkaniowych od 1 lipca 2021r.

Od dnia 1 lipca 2021 roku wchodzą w życie zmiany ustawy o dodatkach mieszkaniowych wprowadzone art. 11 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. 2021,poz. 11).

W związku z powyższym od dnia 1 lipca 2021 roku obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, który został wprowadzony załącznikiem nr 1 do uchwały nr 382/XXXVII/21 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 kwietnia 2021 r. oraz nowy wzór deklaracji o wysokości dochodów, który został wprowadzony załącznikiem nr 2  do w/w uchwały. Wprowadzenie nowych wzorów pociąga za sobą obowiązek zwrócenia uwagi przez wnioskodawców oraz zarządców budynków, którzy potwierdzają informacje zawarte w pkt. 2-5 oraz 7,9 i 12 wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, aby od dnia 1 lipca 2021 roku potwierdzenie było dokonane na poprawnym, nowym wniosku. Bardzo istotną zmianą jest również miesiąc potwierdzania wysokości ponoszonych wydatków związanych z zajmowanym lokalem. Dotychczas był to miesiąc, w którym był składany wniosek. Od dnia 1 lipca 2021 roku potwierdzamy wydatki z miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku.

Dla wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego składanych w lipcu 2021 roku zarządca potwierdza wydatki na lokal mieszkalny poniesione w miesiącu czerwcu 2021 roku.

Od dnia 1 lipca 2021 roku dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych – od 1 lipca tylko zamieszkującym w tych lokalach;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Od dnia 1 lipca 2021 roku dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w :

 • domu pomocy społecznej ;
 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym ;
 • schronisku dla nieletnich ;
 • zakładzie poprawczym ;
 • zakładzie karnym ;
 • szkole,w tym szkole wojskowej

 

     - jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

Od 1 lipca dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom , jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

1) jednoosobowym – 40%,

2) wieloosobowym – 30%

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Obecnie jest to kwota 5167,47 zł.

Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonego, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

Za dochód od 1 lipca 2021 r. uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Dochód,po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób,oznacza :

a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:

– renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

– renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

– świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,

– dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

– świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,

– ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,

– renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,

– zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,

– środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,

– należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495),

– należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,

– należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,

– dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,

– alimenty na rzecz dzieci,

– stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,

– kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,

– należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,

– dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215),

– dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,

– ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",

– ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,

– świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,

– dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,

– dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,

– renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

– zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,

– świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,

– pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) oraz świadczenia, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 103 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

– kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

– świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992),

– świadczenie rodzicielskie,

– zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

– stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej;

– przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne;

W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905, 2123 i 2320) przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

Załączniki do pobrania :

 • wniosek o dodatek mieszkaniowy ;
 • deklaracja o dochodach ;
 • zaświadczenie o dochodach wydane dla potrzeb dodatku mieszkaniowego.

 

 

 • Data powstania: Data powstania: czwartek, 10 cze 2021 11:54
 • Data opublikowania: czwartek, 10 cze 2021 11:59
 • Wytwarzający informację: Kierownik Referatu Spraw Lokalowych Włodzimierz Matyjaszczyk
 • Opublikował(a): Aldona Zientalska
 • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
 • Artykuł był czytany: 8766 razy


Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Ludowemu Klubowi Sportowemu Narew Kurpiewski Łomża

WKS.525.18.2021

 

 OGŁOSZENIE 

 

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.2020.1057) informuję, że w dniu 17 marca 2021 roku do Urzędu Miejskiego w Łomży wpłynęła oferta Ludowego Klubu Sportowego Narew Kurpiewski Łomża na realizację zadania publicznego: "Organizacja lekkoatletycznego Obozu Sportowego dla Młodzików".

Uznając celowość zadania, zamierzam udzielić dotacji w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na jego realizację. Oferta zamieszczona jest na stronie: www.lomza.pl/bip .

Stosownie do art. 19a ust. 4, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać pisemne uwagi w tej sprawie pod adresem: Urząd Miejski, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża lub pocztą elektroniczną: ratusz@um.lomza.pl .

 

Łomża, 02.04.2021 r.

 

Prezydent Miasta

Mariusz Chrzanowski

 

 • Data powstania: Data powstania: sobota, 3 kwi 2021 10:35
 • Data opublikowania: sobota, 3 kwi 2021 11:34
 • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
 • Opublikował(a): Szenk Marek
 • Zaakceptował(a): Naczelnik WKS Kornelia Duda
 • Artykuł był czytany: 4706 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami wielostanowiskowymi oraz boksami garażowymi, położonym w rejonie Al. Piłsudskiego i ul. L. Staffa.

Zgodnie z art. 10 §1 i art. 49a – ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawieustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami wielostanowiskowymi oraz boksami garażowymi w poziomie piwnic i parteru wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, miejscami parkingowymi i zagospodarowaniem terenu, na terenie obejmującym część działki geod. nr 10481/18, położonym w rejonie Al. Piłsudskiego i ul. L. Staffa.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży (Wydział Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 337, tel. 86 2156812). w terminie 21 dni od daty ukazania się zawiadomienia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łomży.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 • Data powstania: Data powstania: sobota, 3 kwi 2021 09:23
 • Data opublikowania: sobota, 3 kwi 2021 09:32
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydent Miasta - Tomasz Walczuk Architekt Miejski
 • Opublikował(a): Szenk Marek
 • Zaakceptował(a): Szenk Marek
 • Artykuł był czytany: 4614 razy

WYDŁUŻENIE WAŻNOŚCI POSIADANYCH ORZECZEŃ, KART PARKINGOWYCH oraz okresu na jaki wydano ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 roku zmieniającej ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 568), informujemy o ustawowym przedłużeniu ważności:

art. 15h. 1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. w okresie od 09 grudnia 2019 roku do 07 marca 2020 roku), pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;


2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 8 marca 2020 roku), zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

2. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w ust.1, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110, ze zm.) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

3. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe, o których mowa w art.
8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

4. Jeżeli decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej, o której mowa w ustawie
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, została wydana w związku z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem i okres, na który została przyznana pomoc, jest uzależniony terminem ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, okres wskazany w decyzji ulega przedłużeniu na okres, na jaki zachowuje ważność orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ust. 1 i 2, na podstawie decyzji wydanej z urzędu.

5. Zmiana decyzji w przypadku, o którym mowa w ust. 4, nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego ani jego aktualizacji.


Oznacza to, że okres ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, wydanych na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z mocy prawa uległ przedłużeniu na wskazany okres (bez znaczenia pozostaje fakt, iż były to np. orzeczenia o niepełnosprawności wydane na okres do ukończenia przez dziecko 16 roku życia).

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 23 mar 2021 14:28
 • Data opublikowania: wtorek, 23 mar 2021 14:33
 • Wytwarzający informację: Mariola Jabłonowska Przewodnicząca PZON
 • Opublikował(a): Aldona Zientalska
 • Zaakceptował(a): Mariola Jabłonowska Przewodnicząca PZON
 • Artykuł był czytany: 5086 razy

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży informuje o przejęciu obsługi nr 998 przez Centrum Powiadomienia Ratunkowego w Białymstoku

 • Data powstania: Data powstania: środa, 3 lut 2021 12:45
 • Data opublikowania: środa, 3 lut 2021 12:53

Dodatki energetyczne

W związku z wejściem w życie w dniu 4.01.2022r. ustawy o dodatku osłonowym, wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone w okresie od dnia 04.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. pozostawia się bez rozpatrzenia - podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2022r. o dodatku osłonowym ( Dz.U.z 2022, poz. 1) .


Obwieszczenie - zawiadomienie o wydanej decyzji środowiskowej

Prezydent Miasta Łomża        

Łomża 2021-10-20

WGK.6220.9.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247 t.j. z dnia 2021.02.05)

zawiadamia się

że w dniu 18.10.2021 r., na wniosek Joanny Korwek została wydana decyzja orzekająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoprzedsięwzięcia polegającego na budowie dziewiętnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Grabowej w Łomży, na działkach o numerach ewidencyjnych: 30150/4, na części działki nr 30150/7 i na części działki nr 30151/19.

Orzeczono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tej inwestycji, która zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 55b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839)stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jako zabudowa mieszkaniowa. I w myśl art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 63 ust.1 oraz art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku… jego realizacjawymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz może wymagać przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Organem właściwym do przeprowadzenia w/w postępowania i wydania wnioskowanej decyzji jest Prezydent Miasta Łomża.

Planowana jest budowa dziewiętnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących, z niezbędną infrastrukturą przy ul. Grabowej w Łomży oraz drogi wewnętrznej, przebiegającej wzdłuż południowej granicy działki 30150/7 i łączącej się z ul. Grabową. Budynki realizowane będą w technologii tradycyjnej. Łączna powierzchnia zabudowy planowanego przedsięwzięcia to 2,76 ha.

Z decyzją orzekającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzyskanymi w postępowaniu opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW Wody Polskie można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 103 (tel. 086-215-67-92), od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni, licząc od dnia 20.10.2021 r, tj. od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Udostępnia się jednocześnie w dniu 20.10.2021 r treść wydanej decyzji środowiskowej na okres 14 dni na stronie internetowej Urzędu - w załączeniu.

 • Data powstania: Data powstania: środa, 20 paź 2021 09:14
 • Data opublikowania: środa, 20 paź 2021 10:26

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miejskiej Łomży określającej wykaz kąpielisk na terenie Miasta Łomży w 2021 r.

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 1 mar 2021 12:54
 • Data opublikowania: poniedziałek, 1 mar 2021 12:56

Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej