Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Miasto Łomża przystąpiło do opracowania Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych.

Zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021r. poz. 110), jednostka samorządu terytorialnego sporządza co 36 miesięcy analizę kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych.

Analiza obejmuje w szczególności:

 • analizę finansowo - ekonomiczną,
 • oszacowanie efektów środowiskowych związanych z emisją szkodliwych substancji dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi,
 • analizę społeczno - ekonomiczną uwzględniającą wycenę kosztów związanych z emisją szkodliwych substancji.

Sporządzony dokument poddawany jest konsultacjom społecznym na zasadach określonych w dziale III w rozdziałach 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922, 1211, 1551) a następnie przekazywany ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, ministrowi właściwemu do spraw środowiska i ministrowi właściwemu do spraw energii.

Zgodnie z zapisami ww. ustawy wyniki analizy kosztów i korzyści warunkują konieczność inwestowania Miasta Łomża w tabor bezemisyjny, w celu osiągnięcia określonego poziomu udziału autobusów elektrycznych.

Odpowiedzialnymi za nadzór nad opracowaniem AKK są: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ( tel. 86 215 67 84) oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży sp. z o. o (tel. 86 216 03 34)

Informacje z przebiegu prac dostępne będą na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomży www.lomza.pl

 

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 12 paź 2021 14:31
 • Data opublikowania: wtorek, 12 paź 2021 14:35
 • Opublikował(a): Aldona Zientalska
 • Zaakceptował(a): Lech Dobrowolski
 • Artykuł był czytany: 415 razy


JAKOŚĆ POWIETRZA - przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 11 paź 2021 13:25
 • Data opublikowania: poniedziałek, 11 paź 2021 13:30


Zmiany w dodatkach mieszkaniowych od 1 lipca 2021r.

Od dnia 1 lipca 2021 roku wchodzą w życie zmiany ustawy o dodatkach mieszkaniowych wprowadzone art. 11 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. 2021,poz. 11).

W związku z powyższym od dnia 1 lipca 2021 roku obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, który został wprowadzony załącznikiem nr 1 do uchwały nr 382/XXXVII/21 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 kwietnia 2021 r. oraz nowy wzór deklaracji o wysokości dochodów, który został wprowadzony załącznikiem nr 2  do w/w uchwały. Wprowadzenie nowych wzorów pociąga za sobą obowiązek zwrócenia uwagi przez wnioskodawców oraz zarządców budynków, którzy potwierdzają informacje zawarte w pkt. 2-5 oraz 7,9 i 12 wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, aby od dnia 1 lipca 2021 roku potwierdzenie było dokonane na poprawnym, nowym wniosku. Bardzo istotną zmianą jest również miesiąc potwierdzania wysokości ponoszonych wydatków związanych z zajmowanym lokalem. Dotychczas był to miesiąc, w którym był składany wniosek. Od dnia 1 lipca 2021 roku potwierdzamy wydatki z miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku.

Dla wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego składanych w lipcu 2021 roku zarządca potwierdza wydatki na lokal mieszkalny poniesione w miesiącu czerwcu 2021 roku.

Od dnia 1 lipca 2021 roku dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych – od 1 lipca tylko zamieszkującym w tych lokalach;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Od dnia 1 lipca 2021 roku dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w :

 • domu pomocy społecznej ;
 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym ;
 • schronisku dla nieletnich ;
 • zakładzie poprawczym ;
 • zakładzie karnym ;
 • szkole,w tym szkole wojskowej

 

     - jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

Od 1 lipca dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom , jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

1) jednoosobowym – 40%,

2) wieloosobowym – 30%

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Obecnie jest to kwota 5167,47 zł.

Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonego, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

Za dochód od 1 lipca 2021 r. uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Dochód,po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób,oznacza :

a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:

– renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

– renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

– świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,

– dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

– świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,

– ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,

– renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,

– zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,

– środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,

– należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495),

– należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,

– należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,

– dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,

– alimenty na rzecz dzieci,

– stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,

– kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,

– należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,

– dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215),

– dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,

– ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",

– ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,

– świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,

– dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,

– dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,

– renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

– zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,

– świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,

– pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) oraz świadczenia, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 103 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

– kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

– świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992),

– świadczenie rodzicielskie,

– zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

– stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej;

– przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne;

W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905, 2123 i 2320) przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

Załączniki do pobrania :

 • wniosek o dodatek mieszkaniowy ;
 • deklaracja o dochodach ;
 • zaświadczenie o dochodach wydane dla potrzeb dodatku mieszkaniowego.

 

 

 • Data powstania: Data powstania: czwartek, 10 cze 2021 11:54
 • Data opublikowania: czwartek, 10 cze 2021 11:59
 • Wytwarzający informację: Kierownik Referatu Spraw Lokalowych Włodzimierz Matyjaszczyk
 • Opublikował(a): Aldona Zientalska
 • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
 • Artykuł był czytany: 4460 razy


Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "4" Łomża

WKS.525.19.2021

 

 OGŁOSZENIE 

 

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.2020.1057) informuję, że w dniu 17 marca 2021 roku do Urzędu Miejskiego w Łomży wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego "4" Łomża na realizację zadania publicznego: "Przygotowanie zawodniczek do udziału w eliminacjach Mistrzostw Polski".

Uznając celowość zadania, zamierzam udzielić dotacji w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na jego realizację. Oferta zamieszczona jest na stronie: www.lomza.pl/bip .

Stosownie do art. 19a ust. 4, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać pisemne uwagi w tej sprawie pod adresem: Urząd Miejski, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża lub pocztą elektroniczną: ratusz@um.lomza.pl .

 

Łomża, 02.04.2021 r.

 

Prezydent Miasta

Mariusz Chrzanowski

 

 • Data powstania: Data powstania: sobota, 3 kwi 2021 12:02
 • Data opublikowania: sobota, 3 kwi 2021 12:23
 • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
 • Opublikował(a): Szenk Marek
 • Zaakceptował(a): Naczelnik WKS Kornelia Duda
 • Artykuł był czytany: 1580 razy

Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Ludowemu Klubowi Sportowemu Narew Kurpiewski Łomża

WKS.525.18.2021

 

 OGŁOSZENIE 

 

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.2020.1057) informuję, że w dniu 17 marca 2021 roku do Urzędu Miejskiego w Łomży wpłynęła oferta Ludowego Klubu Sportowego Narew Kurpiewski Łomża na realizację zadania publicznego: "Organizacja lekkoatletycznego Obozu Sportowego dla Młodzików".

Uznając celowość zadania, zamierzam udzielić dotacji w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na jego realizację. Oferta zamieszczona jest na stronie: www.lomza.pl/bip .

Stosownie do art. 19a ust. 4, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać pisemne uwagi w tej sprawie pod adresem: Urząd Miejski, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża lub pocztą elektroniczną: ratusz@um.lomza.pl .

 

Łomża, 02.04.2021 r.

 

Prezydent Miasta

Mariusz Chrzanowski

 

 • Data powstania: Data powstania: sobota, 3 kwi 2021 10:35
 • Data opublikowania: sobota, 3 kwi 2021 11:34
 • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
 • Opublikował(a): Szenk Marek
 • Zaakceptował(a): Naczelnik WKS Kornelia Duda
 • Artykuł był czytany: 1492 razy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami wielostanowiskowymi oraz boksami garażowymi, położonym w rejonie Al. Piłsudskiego i ul. L. Staffa.

Zgodnie z art. 10 §1 i art. 49a – ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawieustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami wielostanowiskowymi oraz boksami garażowymi w poziomie piwnic i parteru wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, miejscami parkingowymi i zagospodarowaniem terenu, na terenie obejmującym część działki geod. nr 10481/18, położonym w rejonie Al. Piłsudskiego i ul. L. Staffa.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży (Wydział Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 337, tel. 86 2156812). w terminie 21 dni od daty ukazania się zawiadomienia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łomży.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 • Data powstania: Data powstania: sobota, 3 kwi 2021 09:23
 • Data opublikowania: sobota, 3 kwi 2021 09:32
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydent Miasta - Tomasz Walczuk Architekt Miejski
 • Opublikował(a): Szenk Marek
 • Zaakceptował(a): Szenk Marek
 • Artykuł był czytany: 1462 razy

WYDŁUŻENIE WAŻNOŚCI POSIADANYCH ORZECZEŃ, KART PARKINGOWYCH oraz okresu na jaki wydano ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 roku zmieniającej ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 568), informujemy o ustawowym przedłużeniu ważności:

art. 15h. 1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. w okresie od 09 grudnia 2019 roku do 07 marca 2020 roku), pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;


2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 8 marca 2020 roku), zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

2. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w ust.1, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110, ze zm.) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

3. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe, o których mowa w art.
8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

4. Jeżeli decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej, o której mowa w ustawie
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, została wydana w związku z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem i okres, na który została przyznana pomoc, jest uzależniony terminem ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, okres wskazany w decyzji ulega przedłużeniu na okres, na jaki zachowuje ważność orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ust. 1 i 2, na podstawie decyzji wydanej z urzędu.

5. Zmiana decyzji w przypadku, o którym mowa w ust. 4, nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego ani jego aktualizacji.


Oznacza to, że okres ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, wydanych na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z mocy prawa uległ przedłużeniu na wskazany okres (bez znaczenia pozostaje fakt, iż były to np. orzeczenia o niepełnosprawności wydane na okres do ukończenia przez dziecko 16 roku życia).

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 23 mar 2021 14:28
 • Data opublikowania: wtorek, 23 mar 2021 14:33
 • Wytwarzający informację: Mariola Jabłonowska Przewodnicząca PZON
 • Opublikował(a): Aldona Zientalska
 • Zaakceptował(a): Mariola Jabłonowska Przewodnicząca PZON
 • Artykuł był czytany: 1623 razy

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży informuje o przejęciu obsługi nr 998 przez Centrum Powiadomienia Ratunkowego w Białymstoku

 • Data powstania: Data powstania: środa, 3 lut 2021 12:45
 • Data opublikowania: środa, 3 lut 2021 12:53

Obwieszczenie zmiana pozwolenia zintegrowanego DE HEUS

Obwieszczenie o zmianie rodzaju prowadzonej działalności w postepowaniu administracyjnym w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla De Heus Sp. z o.o., ul. Lotnicza 21B, 99-100 Łęczyca - Zakład w Łomży, w zakresie przetwórstwa poza wyłącznym pakowaniem następujących surowców przetworzonych lub nieprzetworzonych: surowców pochodzenia zwierzęcego i roślinnego o dobowej zdolności produkcyjnej wyrobów gotowych ponad: [300 – (22,5xA]. Zakład zlokalizowany jest ul. Poznańskiej 121 w Łomży, udzielonego decyzją Prezydenta Miasta Łomży z dnia 31 marca 2009 r., znak: GKO.7642-11/08, zmienioną decyzją z dnia 17 maja 2013 r, znak: ROS.6223.1.2013, zmienioną decyzją z dnia 12 lutego 2014 r. znak: ROS.6223.3.2013, zmienioną decyzją z dnia 27 listopada 2014 r. znak: ROS.6223.4.2014.

 

Treść obwieszczenia w załączeniu.

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 22 lis 2021 13:50
 • Data opublikowania: poniedziałek, 22 lis 2021 13:55
 • Data edycji: poniedziałek, 22 lis 2021 13:55

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydanej decyzji środowiskowej

Prezydent Miasta Łomża        

Łomża 2021-10-20

WGK.6220.9.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247 t.j. z dnia 2021.02.05)

zawiadamia się

że w dniu 18.10.2021 r., na wniosek Joanny Korwek została wydana decyzja orzekająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoprzedsięwzięcia polegającego na budowie dziewiętnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Grabowej w Łomży, na działkach o numerach ewidencyjnych: 30150/4, na części działki nr 30150/7 i na części działki nr 30151/19.

Orzeczono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tej inwestycji, która zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 55b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839)stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jako zabudowa mieszkaniowa. I w myśl art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 63 ust.1 oraz art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku… jego realizacjawymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz może wymagać przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Organem właściwym do przeprowadzenia w/w postępowania i wydania wnioskowanej decyzji jest Prezydent Miasta Łomża.

Planowana jest budowa dziewiętnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących, z niezbędną infrastrukturą przy ul. Grabowej w Łomży oraz drogi wewnętrznej, przebiegającej wzdłuż południowej granicy działki 30150/7 i łączącej się z ul. Grabową. Budynki realizowane będą w technologii tradycyjnej. Łączna powierzchnia zabudowy planowanego przedsięwzięcia to 2,76 ha.

Z decyzją orzekającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzyskanymi w postępowaniu opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW Wody Polskie można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 103 (tel. 086-215-67-92), od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni, licząc od dnia 20.10.2021 r, tj. od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Udostępnia się jednocześnie w dniu 20.10.2021 r treść wydanej decyzji środowiskowej na okres 14 dni na stronie internetowej Urzędu - w załączeniu.

 • Data powstania: Data powstania: środa, 20 paź 2021 09:14
 • Data opublikowania: środa, 20 paź 2021 10:26

Zawiadomienie o zamiarze ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - ul. Meblowa, ul. Woziwodzka

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 15 paź 2021 08:53
 • Data opublikowania: piątek, 15 paź 2021 08:57

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miejskiej Łomży określającej wykaz kąpielisk na terenie Miasta Łomży w 2021 r.

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 1 mar 2021 12:54
 • Data opublikowania: poniedziałek, 1 mar 2021 12:56
 • Wytwarzający informację: Zastępca Prezydenta Miasta Łomża Andrzej Stypułkowski
 • Opublikował(a): Sobocińska Anna
 • Zaakceptował(a): Sobocińska Anna
 • Artykuł był czytany: 1642 razy