Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora nadzoru ds. elektrycznych i elektroenergetycznych w Wydziale Inwestycji , Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży

Informuję, że na stanowisko inspektora nadzoru ds. elektrycznych i elektroenergetycznych w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych został wybrany Pan Grzegorz Bączek zamieszkały w Łomży.

Uzasadnienie wyboru : 

Pan Grzegorz Bączek ukończył studia wyższe o kierunku elektrotechnika. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, przynależy również do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Ma bogate doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy oraz inżyniera budowy.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat wykazał się bardzo dobrą znajomością niezbędnych przepisów i zagadnień.

 

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski 

 

 

 

 

 

 

 

Łomża, 6.12. 2021 r.

 

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 6 gru 2021 09:22
  • Data opublikowania: poniedziałek, 6 gru 2021 09:25

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Muzeum Północno - Mazowieckiego w Łomży

Protokół końcowy z posiedzeń komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży.

Komisja konkursowa powołana w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży obradowała zgodnie z regulaminem pracy określonym w Zarządzeniu Nr 256/21 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 31 sierpnia 2021 roku.

Pierwsze i drugie posiedzenie komisji konkursowej odbyło się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Stary Rynek 14 w   dniach 16 września 2021 roku i 5 października 2021 roku , powołanej Zarządzeniem Nr 257/21 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 31 sierpnia 2021 roku w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży.

Na pierwszym posiedzeniu Komisja Konkursowa obradowała w pełnym następującym składzie :

1)Pan Andrzej Stypułkowski – przedstawiciel organizatora Miasta Łomża – Przewodniczący Komisji;

2)Pani Kornelia Duda – przedstawicielka organizatora Miasta Łomża – Członek Komisji;

3)Pani Teresa Jolanta Dobrzycka - przedstawicielka organizatora Miasta Łomża – Sekretarz Komisji;

4)Pan Kacper Sakowicz – przedstawiciel Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu

– Członek Komisji;

5)Pan Waldemar Wilczewski – przedstawiciel Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu – Członek Komisji;

6)Pan Sławomir Zgrzywa – przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Łomży - Członek Komisji;

7)Pan Edward Matejkowski – przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej - Członek Komisji;

8)Pani Karolina Skłodowska – przedstawicielka załogi Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży – Członek Komisji;

9)Pani Urszula Kuczyńska - przedstawicielka załogi Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży – Członek Komisji,

10)Pani Małgorzata Frąckiewicz – przedstawicielka Rady Muzeum Północno –Mazowieckiego w Łomży – Członek Komisji;

11)Pan Krzysztof Sychowicz – przedstawiciel Rady Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży – Członek Komisji.

Na drugim posiedzeniu komisji konkursowej nie uczestniczył Pan Kacper Sakowicz - przedstawiciel Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu – Członek Komisji;

Komisja konkursowa na pierwszym posiedzeniu dokonała otwarcia ofert aplikacyjnych na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży.

W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko wpłynęło 6 następujących ofert aplikacyjnych:

1.Pana Kamila Marka Leszczyńskiego

2.Pana Pawła Chmielewskiego

3.Pani Pauliny Waszelewskiej

                                                                       - 2 -

4.Pani Anny Maryjewskiej

5. Pana Macieja Kordasa                  

6. Pani Magdaleny Muchy

Komisja Konkursowa po dokonaniu analizy formalnej złożonych ofert pod kątem spełniania wymogów określonych w ogłoszeniu Prezydenta Miasta Łomży na w/w stanowisko postanowiłazakwalifikować do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej następujących kandydatów:

1.Pana Kamila Marka Leszczyńskiego,

2.Pana Pawła Chmielewskiego,

3.Panią Paulinę Waszelewską,

4.Pani Magdalenę Muchę,

5.Pana Macieja Kordasa pod warunkiem uzupełnienia braków w zakresie stażu pracy.

Komisja konkursowa ustaliła, że do Pana Macieja Kordasa będzie wystosowane pismo o uzupełnienie braków.

Komisja konkursowa nie zakwalifikowała do II etapu konkursu – rozmowy kwalifikacyjnej Pani Anny Maryjewskiej ze względu na niezłożenie wymaganych dokumentów wymaganych w ogłoszeniu na kandydata na stanowisko wyżej wymienione.

Następnie Komisja Konkursowa opracowała kartę oceny kandydatów na stanowisko dyrektora Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży.

Komisja   konkursowa  uzgodniła, że dokona oceny kandydatów  według następujących kryteriów i wartości punktowych:

1.Ogólna prezentacja kandydata w tym komunikatywność, kreatywność, sposób formułowania wypowiedzi (0-5 pkt).

2.Doświadczenie zawodowe (0-5 pkt).

3.Znajomość aktów prawnych, zagadnień przydatnych w pracy na stanowisku dyrektora muzeum w Łomży (0 – 5 pkt).

4.Ocena koncepcji funkcjonowania muzeum w Łomży (0 – 5 pkt).

5. Doświadczenie w sferze kultury (0-2 pkt).

6.Dodatkowe umiejętności, wykształcenie, certyfikaty, zaświadczenia, szkolenia przydatne na stanowisku dyrektora muzeum (0 – 3 pkt).

Razem: 25 pkt

Kandydaci zostali telefonicznie poinformowani o zakwalifikowaniu do drugiego etapu naboru  

i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

W dniu 21 września 2021 roku wysłano pismo do Pana Kordasa z prośbą o uzupełnienie braków w zakresie stażu pracy i przedłożenie ich komisji konkursowej w ciągu trzech dni od otrzymania informacji.

W dniu 22.09.2021 roku Pan Maciej Kordas uzupełnił dokumenty potwierdzające 5 letni staż pracy, z którymi zapoznała się komisja konkursowa.

W związku z powyższym komisja konkursowa zakwalifikowała do drugiego etapu naboru- rozmowy kwalifikacyjnej Pana Macieja Kordasa.

Reasumując, komisja konkursowa postanowiła dopuścić 5 kandydatów na stanowisko dyrektora muzeum Północno - Mazowieckiego w Łomży do drugiego etapu naboru rozmowy kwalifikacyjnej, pozwalającej ustalić predyspozycje i umiejętności kandydatów gwarantujące prawidłowe wykonywanie zadań i obowiązków.

 

 

                                                                               - 3 -

W dniu 5. października 2021 r. Komisja Konkursowa przeprowadziła II etap naboru na w/w stanowisko – rozmowy kwalifikacyjne z 5 kandydatami na stanowisko dyrektora Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży.

 

Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych tj. przesłuchaniu 5. kandydatów dopuszczonych do II  etapu naboru na wyżej wymienione stanowisko komisja konkursowa dokonała oceny według ustalonych na pierwszym posiedzeniu kryteriów i wartości punktowych.

Najwyższe oceny uzyskały dwie kandydatki Pani Paulina Waszelewska i Pani Magdalena Mucha po 21 pkt.

Następnie Przewodniczący Komisji Konkursowej – Pan Andrzej Stypułkowski zarządził głosowanie na kandydatów na stanowisko dyrektora w celu wyłonienia najlepszego.

Każdy członek komisji dysponował jednym głosem.

 

Wynik pierwszego głosowania przedstawiał się następująco:

 

1.Pan Kami Marek LESZCZYŃSKI otrzymał 1 głos                    

2.Pani Paweł CHMIELEWSKI otrzymał 0 głosów

3.Pani Paulina WASZELEWSKA otrzymała 5 głosów                  

4.Pani Magdalena MUCHA otrzymała 4 głosy    

5.Pan Maciej KORDAS otrzymał 0 głosów.  

 

Ze względu na to, że w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów na stanowisko dyrektora muzeum nie uzyskał bezwzględnej większości głosów członków komisji konkursowej obecnych na posiedzeniu odbyło się drugie głosowanie, które dotyczyło dwóch uczestników konkursu Pani Pauliny Waszelewskiej i Pani Magdaleny Muchy – kandydatek które uzyskały największą liczbę głosów.

 

W wyniku drugiego głosowania Pani Paulina Waszelewska otrzymała 6 głosów, Pani Magdalena Mucha otrzymała 4 głosy.

Pani Paulina WASZELEWSKA otrzymała wymaganą bezwzględną liczbę głosów członków komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży i została zarekomendowana do zatrudnienia na w/w stanowisko.

 

Uzasadnienie wyboru :

 

Pani Paulina Waszelewska spełniła wszystkie wymogi formalne na stanowisko dyrektora Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży. Posiada wykształcenie wyższe, ukończyła Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku teologia. Posiada odpowiedni staż pracy i doświadczenie zawodowe, w tym na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury. Otrzymała dużą liczbę punktów (21 pkt) z rozmowy kwalifikacyjnej, szczegółowo omówiła koncepcję funkcjonowania Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży, uzyskała największą liczbę głosów członków komisji konkursowej.

 

 

 

Protokół końcowy z posiedzenia komisji

sporządziła w dniu 05.10.2021 roku                                                                                                                                                                                                          Zatwierdził:

 

Teresa Jolanta Dobrzycka                                                                                                                                                                       …………………………………………………..

(Sekretarz Komisji - podpis)                                                                                                                                                                     (Podpis Przewodniczącego Komisji)

 

Podpisy członków komisji:

 

1)Pan Andrzej Stypułkowski – Przewodniczący Komisji…………………………………………………

2)Pani Kornelia Duda – Członek Komisji………………………………………………………………………..

3)Pani Teresa Jolanta Dobrzycka – Sekretarz Komisji…………………………………………………..

4)Pan Waldemar Wilczewski – Członek Komisji…………………………………………………………….

5)Pan Sławomir Zgrzywa - Członek Komisji……………………………………………………………………

6)Pan Edward Matejkowski - Członek Komisji……………………………………………………………….

7)Pani Karolina Skłodowska – Członek Komisji………………………………………………………………

8)Pani Urszula Kuczyńska – Członek Komisji………………………………………………………………….

9)Pani Małgorzata Frąckiewicz – Członek Komisji……………………………………………………….

10)Pan Krzysztof Sychowicz – Członek Komisji……………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 18 paź 2021 13:21
  • Data opublikowania: poniedziałek, 18 paź 2021 13:25
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Sekretarz Tamara Alicja Małachowska
  • Artykuł był czytany: 3189 razy