Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Protokół nr 8/21 z dnia 1 grudnia 2021 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Andrzej Podsiadło – Przewodniczący Komisji ds. Ochrony Środowiska, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Zaproponował uzupełnienie porządku obrad o informację na temat zanieczyszczenia Łomżyczki. Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 5 głosami za – jednogłośnie przyjęła propozycję Przewodniczącego Komisji. W dalszej części posiedzenia Komisja przyjęła następujący porządek posiedzenia wraz z przyjętą poprawką: 1. Przyjęcie protokołu nr 6/21 z dnia 20 września 2021 r. oraz protokołu nr 7/21 z dnia 25 października 2021 r. 2. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2022 rok w działach merytorycznie podległych Komisji - druk nr 749. 3. Ocena wpływu na środowisko działalności Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Łomży. 4. Raport z realizacji „Programu ochrony środowiska na lata 2016-2020” z perspektywą do 2024 roku za 2019 – 2020 rok – druk nr 752. 5. Informacja na temat zanieczyszczenia Łomżyczki. 6. Sprawy różne.
środa, 15 gru 2021 08:37

Protokół nr 7/21 z dnia 25 pażdziernika 2021 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Artur Nadolny – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości, który po zapoznaniu się z listą obecności stwierdził prawomocność obrad. Poprosił o uwagi do proponowanego porządku posiedzenia (w załączeniu). Andrzej Podsiadło – Przewodniczący Komisji ds. Ochrony Środowiska wniósł o zdjęcie z porządku obrad pkt-u 4 - ocena wpływu na środowisko działalności Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Łomży z tego względu, że materiały radni otrzymali dosłownie 5 minut temu. Dodał, że tematem tym Komisji ds. Ochrony Środowiska zajmie się na następnym posiedzeniu. Innych uwag nie zgłoszono. Artur Nadolny - Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie pkt-u 4. Komisje, w wyniku głosowania 15 głosami za – jednogłośnie, powyższy wniosek przyjęły. Członkowie obu Komisji przyjęli następujący porządek obrad z poprawką: 1. Przyjęcie protokołu nr 26/21 z dnia 27 września 2021 r. 2. Analiza funkcjonowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. za 2020 rok oraz I półrocze 2021 roku. 3. Analiza funkcjonowania, w tym analiza finansowa, Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Łomży za I półrocze 2021 roku. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej Łomża w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030” - druk nr 715, 715 A. 5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) określenia stawek podatków od nieruchomości na 2022 rok, b) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok. 6. Sprawy różne.
poniedziałek, 15 lis 2021 09:52

Protokół nr 6/21 z dnia 20 września 2021 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Marcin Dębek – Z-ca Przewodniczącego Komisji ds. Ochrony Środowiska, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Zaproponował przesunięcie i realizację pkt-u 5 zaraz po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 5 głosami za – jednogłośnie przyjęła propozycję Z-cy Przewodniczącego Komisji. W dalszej części posiedzenia Komisja w wyniku głosowania 6 głosami za – jednogłośnie przyjęła następujący porządek posiedzenia wraz z przyjęta poprawką: 1. Przyjęcie protokołu nr 5/21 z dnia 1 lipca 2021 r. 2. Informacja na temat sytuacji wodno-ściekowej na terenie osiedli domów jednorodzinnych. 3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łomża za I półrocze 2021 roku w działach merytorycznie podległych Komisji – druk nr 697. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Łomża w roku budżetowym 2022 pod nazwą „Założenia Polityki Społeczno - Gospodarczej Miasta Łomża na 2022 rok” – druk nr 700, 700 A. 5. Ocena segregacji śmieci na terenie miasta Łomża w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej. 6. Propozycja rozwiązania pozyskiwania wód deszczowych na terenie posesji prywatnych. 7. Sprawy różne.
poniedziałek, 15 lis 2021 09:51

Protokół nr 5/21 z dnia 1 lipca 2021 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Andrzej Podsiadło – Przewodniczący Komisji ds. Ochrony Środowiska, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Członkowie Komisji nie wnieśli uwag. Komisja przyjęła następujący porządek posiedzenia: 1. Przyjęcie protokołu nr 4/21 z dnia 20 maja 2021 r. 2. Szczegółowa inwentaryzacja źródeł ogrzewania miasta Łomża. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony środowiska dla miasta Łomża na lata 2021 – 2026 w perspektywą do roku 2030. 4. Sprawy różne.
środa, 1 wrz 2021 11:11

Protokół nr 4/21 z dnia 20 maja 2021 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Andrzej Podsiadło – Przewodniczący Komisji ds. Ochrony Środowiska, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Członkowie Komisji nie wnieśli uwag. Komisja przyjęła następujący porządek posiedzenia: 1. Przyjęcie protokołu nr 3/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. 2. Ocena stanu porządku na terenie miasta Łomża: a) przestrzeni miejskiej (informacja MPGKiM). 3. Ocena wpływu na środowisko działalności spółki MPEC. 4. Sprawy różne.
środa, 1 wrz 2021 11:05

Protokół nr 3/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Andrzej Podsiadło – Przewodniczący Komisji ds. Ochrony Środowiska, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Członkowie Komisji nie wnieśli uwag. Komisja przyjęła następujący porządek posiedzenia: 1. Przyjęcie protokołu nr 2/21 z dnia 17 marca 2021 r. 2. Analiza i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2020 rok – druk nr 610. 3. Omówienie realizacji Programów niskiej emisji na terenie miasta Łomża. 4. Promocja aktywnego stylu życia i aktywności fizycznej w połączeniu z edukacją ekologiczną. 5. Sprawy różne.
poniedziałek, 7 cze 2021 11:11

Protokół nr 2/21 z dnia 17 marca 2021 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Andrzej Podsiadło – Przewodniczący Komisji ds. Ochrony Środowiska, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Wniósł o wprowadzenie do porządku obrad pkt-u – zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Członkowie Komisji nie wnieśli innych uwag. Komisja, w wyniku głosowania 4 głosami za – jednogłośnie, przyjęła wniosek Przewodniczącego Komisji o uzupełnienie porządku obrad oraz jednogłośnie przyjęła następujący porządek posiedzenia wraz z poprawką: 1. Przyjęcie protokołu nr 1/21 z dnia 18 lutego 2021 r. 2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 rok. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji – druk nr 586, 586 A. 4. Sprawy różne.
wtorek, 6 kwi 2021 11:20

Protokół nr 1/21 z dnia 18 lutego 2021 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Andrzej Podsiadło – Przewodniczący Komisji ds. Ochrony Środowiska, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek posiedzenia: 1. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 rok. 2. Sprawy różne.
wtorek, 6 kwi 2021 11:19