Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 49 na odcinku Śniadowo-Łomża"

 • Data powstania: Data powstania: czwartek, 29 wrz 2022 14:34
 • Data opublikowania: czwartek, 29 wrz 2022 14:36

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną, na terenie położonym w Łomży przy ul. Piaski

Łomża, dnia 05.07.2022 r.

WAR.6730.26.2022.BS

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

Działając na podstawie art. 49a K.p.a. zawiadamiam, że na wniosek Waldemara Trzaski, została wydana decyzja nr 37/2022 z dnia 05.07.2022 r. o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną, na terenie położonym w Łomży przy ul. Piaski, obejmującym część działki o numerze geod. 30075/64.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży ul. Nowa 2, pok. nr 340, 337, 338 tel. 86 2156810 - 862156813. Stosownie do art. 49b K.p.a., organ, który wydał decyzję, na wniosek strony (niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku) udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonym we wniosku.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przedmiotowa decyzja podlega zaskarżeniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem organu, który ją wydał, w terminie 28 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 Z up. Prezydenta Miasta
Tomasz Walczuk
Architekt Miejski
Naczelnik Wydziału Architektury

 • Data powstania: Data powstania: środa, 6 lip 2022 14:23
 • Data opublikowania: środa, 6 lip 2022 14:56
 • Wytwarzający informację: Z up. Prezydenta Miasta Tomasz Walczuk Architekt Miejski Naczelnik Wydziału Architektury
 • Opublikował(a): Szenk Marek
 • Zaakceptował(a): Szenk Marek
 • Artykuł był czytany: 617 razy

obwieszczenie-decyzja środowiskowa

Prezydent Miasta Łomża zawiadamia strony postępowania, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hal z budynkiem biurowym oraz infrastrukturą w Centrum Logistycznym Raben przy ul. Ciepłej w Łomży.

Treść decyzji - w załączeniu

 • Data powstania: Data powstania: czwartek, 29 wrz 2022 14:30
 • Data opublikowania: piątek, 30 wrz 2022 10:45

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej

Prezydent Miasta Łomża

         Łomża 2022-09-27

WGK.6220.8.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

 Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2022.1029 t.j. z dnia 2022.05.16)

zawiadamia się

że w dniu 26.09.2022 r., na wniosek Miasta Łomża, została wydana decyzja orzekająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoprzedsięwzięcia polegającego na rozbudowie mostu na rzece Łomżyczka w ciągu ul. Wojska Polskiego w Łomży, wraz z przebudową dojazdów, sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej oraz budową sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej.

W myśl art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 63 ust.1 oraz art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku… oraz zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839, ze zmianami) inwestycja stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Stąd jego realizacjawymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i może wymagać przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Organem właściwym do przeprowadzenia w/w postępowania i wydania wnioskowanej decyzji jest Prezydent Miasta Łomża. W niniejszej sprawie orzeczono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego mostu.

Most położony jest na cieku Łomżyczka, w ciągu ul. Wojska Polskiego (droga krajowa nr 61), między ul. Piwną a skrzyżowaniem z ul. Browarną i ul. Poznańską. W ramach planowanej rozbudowy mostu przewiduje się realizację m.in. jezdni dwupasmowej, chodnika i ciągu pieszo-rowerowego, balustrad i barier energochłonnych.

Z decyzją orzekającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzyskanymi w postępowaniu opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW Wody Polskie można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 103 (tel. 086-215-67-92), od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni, licząc od dnia 27.09.2022 r, tj. od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 Udostępnia się jednocześnie w dniu 27.09.2022 r treść wydanej decyzji środowiskowej na okres 14 dni (BIP Urzędu).

Obwieszczenie niniejsze umieszczono dnia 27.09.2022 r  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomży (BIP) www.um.lomza.pl/bip (w załączniku do obwieszczenia – decyzja orzekająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia).

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 27 wrz 2022 09:09
 • Data opublikowania: wtorek, 27 wrz 2022 09:13

obwieszczenie-decyzja środowiskowa

Prezydent Miasta Łomża informuje strony postępowania, że dnia 26.09.2022 r na wniosek Miasta Łomża została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie mostu na rzece Łomżyczka w ciągu ul. Wojska Polskiego w Łomży, wraz z przebudową dojazdów, sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej oraz budową sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej.

Treść decyzji w załączniku.

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 26 wrz 2022 11:53
 • Data opublikowania: poniedziałek, 26 wrz 2022 11:58

Obwieszczenie-zawiadomienie stron

Prezydent Miasta Łomża zawiadamia strony, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji instalacji do przetwarzania odpadów z betonu i gruzu betonowego oraz instalacji do przetwarzania mieszanek bitumicznych, ze zbieraniem odpadów i infrastrukturą towarzyszącą na terenie MPGKiM ZB przy ul. Akademickiej 22 w Łomży.

Treść obwieszczenia - w załączeniu.

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 20 wrz 2022 13:10
 • Data opublikowania: wtorek, 20 wrz 2022 13:15