Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Komisja Bezpieczeństwa i Rodziny

zadania: bezpieczeństwo publiczne, współpraca z Komendą Miejską Policji, Komendą Miejską Straży Pożarnych, radami osiedli, spółdzielniami mieszkaniowymi i organizacjami społecznymi, utrzymanie porządku na terenie miasta, współpraca ze szkołami, koordynowanie prac Komisji w zakresie przeciwdziałania patologii społecznej, budżet w działach, kształtowania polityki prorodzinnej miasta, programy ochrony socjalnej rodziny, funkcjonowanie MOPS i domów pomocy społecznej, zabezpieczenie potrzeb opieki zdrowotnej, współpraca z instytucjami opieki zdrowotnej i społecznej w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym, samotnym i chorym, współpraca z organizacjami pozarządowymi (pożytku publicznego), programy przeciwdziałania patologiom społecznym, współpraca z organizacjami i placówkami w dziedzinie wychowania, edukacji, kultury, sportu i rekreacji, współpraca z radami osiedli, komendą Miejską Straży Pożarnej i Komendą Miejską Policji.
czwartek, 27 kwi 2017 15:08

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

1zadania: budżet miasta w działach, organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego, organizacja i funkcjonowanie szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego, zawodowego i średniego, współpraca z uczelniami wyższymi i organizacjami oświatowymi, organizacja i funkcjonowanie placówek kultury, współpraca z organizacjami i towarzystwami społeczno-kulturalnymi, współdziałanie z Radami Osiedli, nazewnictwo ulic, programy rozwoju turystyki, sportu i kultury fizycznej, współpraca z organizacjami i towarzystwami kultury fizycznej, turystyki i sportu, promocja turystyczna miasta, propagowanie rekreacji i aktywnego stylu życia.
czwartek, 27 kwi 2017 15:07

Komisja Gospodarki Komunalnej i Rozwoju

zadania: 1) budżet miasta w działach, rozwój infrastruktury komunalnej, funkcjonowanie przedsiębiorstw gospodarki komunalnej, zarządzanie drogami i organizacja ruchu drogowego, utrzymanie porządku na terenie miasta, ochrona środowiska, nabywanie i zbywanie mienia miasta, gospodarka lokalami i budownictwo mieszkaniowe, programy rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości, promocja miasta, współpraca z organizacjami gospodarczymi i stowarzyszeniami regionalnymi, plany, strategie i programy zagospodarowania przestrzennego, problemy bezrobocia i przekształceń rynku pracy, współdziałanie z Radami Osiedli, jako jednostkami pomocniczymi miasta.
czwartek, 27 kwi 2017 15:07

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku - funkcjonowała do 26 kwietnia 2017 r.

Zadanie: Bezpieczeństwo publiczne, Współpraca z Komendą Miejską Policji, Komendą Miejską Straży Pożarnych, radami osiedli, spółdzielniami mieszkaniowymi i organizacjami społecznymi. Utrzymanie porządku na terenie miasta, Współpraca ze szkołami, Koordynowanie prac Komisji w zakresie przeciwdziałania patologii społecznej.
poniedziałek, 27 sty 2003 11:00

Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia- funkcjonowała do 26 kwietnia 2017 r.

Zadanie: Budżet w działach, Kształtowania polityki prorodzinnej miasta, Programy ochrony socjalnej rodziny, Funkcjonowanie MOPS i domów pomocy społecznej, Zabezpieczenie potrzeb opieki zdrowotnej, Współpraca z instytucjami opieki zdrowotnej i kasami chorych w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym, samotnym i chorym, Współpraca z organizacjami pozarządowymi, Programy przeciwdziałania patologiom społecznym, Współpraca z organizacjami i placówkami w dziedzinie wychowania, edukacji, kultury, sportu i rekreacji, Współpraca z radami osiedli, komendą Miejską Straży Pożarnej i Komendą Miejską Policji.
poniedziałek, 27 sty 2003 11:00

Komisja Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego - funkcjonowała do 26 kwietnia 2017 r.

Zadania: Budżet miasta w działach, Organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego, Organizacja i funkcjonowanie szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego, zawodowego i średniego, Współpraca z uczelniami wyższymi i organizacjami oświatowymi, Organizacja i funkcjonowanie placówek kultury, Współpraca z organizacjami i towarzystwami społeczno-kulturalnymi, Współdziałanie z Radami Osiedli, Nazewnictwo ulic.
poniedziałek, 27 sty 2003 11:00

Komisja Gospodarki Komunalnej - funkcjonowała do 26 kwietnia 2017 r.

Zadania: Budżet miasta w działach, Rozwój infrastruktury komunalnej, Funkcjonowanie przedsiębiorstw gospodarki komunalnej, Zarządzanie drogami i organizacja ruchu drogowego, Utrzymanie porządku na terenie miasta, Ochrona środowiska, Gospodarka lokalami i budownictwo mieszkaniowe, Współpraca z radami osiedli, Kmendą Miejską Straży Pożarnej i KM Policji,
poniedziałek, 27 sty 2003 11:00

Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego - funkcjonowała do 26 kwietnia 2017 r.

Zadania: Budżet miasta w działach, Programy rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości, Promocja miasta, Współpraca z organizacjami gospodarczymi i stowarzyszeniami regionalnymi, Plany, strategie i programy zagospodarowania przestrzennego, Problemy bezrobocia i przekształceń rynku pracy, Współdziałanie z Radami Osiedli, jako jednostkami pomocniczymi miasta.
poniedziałek, 27 sty 2003 11:00

Komisja Finansów i Skarbu Miasta

Zadania: Budżet miasta, Zmiany w budżecie miasta, Nabywanie i zbywanie mienia miasta, Podatki i opłaty lokalne, Współdziałanie z Radami Osiedli jako jednostkami pomocniczymi miasta.
poniedziałek, 27 sty 2003 11:00

Komisja Rewizyjna

1. Rada kontroluje działalność Prezydenta oraz miejskich jednostek organizacyjnych przy pomocy powołanej w tym celu Komisji Rewizyjnej. 2. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu miasta i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium Prezydentowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. 3. Komisja Rewizyjna opiniuje wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Prezydenta z przyczyn innych niż nieudzielanie Prezydentowi absolutorium. 4. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli.
poniedziałek, 27 sty 2003 11:00
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej