Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na obrady LXXVIII sesji Rady

Uprzejmie informuję, że dnia 29 listopada 2023 roku /środa/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady LXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 

 1. Przyjęcie protokołu z obrad LXXVII sesji Rady Miejskiej Łomży.

 

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu październiku 2023 r. /druk nr 1151/

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2023 z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /druk nr 1165, 1165A/

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)    w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2023 – 2037,

 

b)    w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2023.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028   /druk nr 1152, 1152A/

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Miasta Łomża w formie posiłku dzieciom w przedszkolu i uczniom w szkole” na lata 2024-2028”   /druk nr 1153, 1153A/

 

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr 595/LXIX/23 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 marca 2023 r. zmienionej Uchwałą Nr 658/LXXVI/23 z dnia 27 września 2923 r. w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2023 roku /druk nr 1154, 1154A/

 

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 132/XVIII/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania gminnego jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka /druk nr 1168, 1168A/

 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących w 2024 roku stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu /druk nr 1158, 1158A/

 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy /druk nr 1159, 1159A/

 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw rondom /druk nr 1160, 1160A/

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej w Łomży, w rejonie skrzyżowania ulic Świerkowej i Browarnej /druk nr 1162, 1162A/

 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Łomża na lata 2023 – 2030” /druk nr 1163, 1163A/

 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 233/XXVIII/12 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 września 2012 r. w sprawie nadania Statutu Teatrowi Lalki i Aktora w Łomży /druk nr 1164, 1164A/

 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Łomża oraz określenia warunków i zasad korzystania z przystanków i dworców /druk nr 1167, 1167A/

 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży/druk nr 1166, 1166A/

 18. Przyjęcie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łomża na lata 2011-2026 z perspektywą do 2030, za lata 2021-2022 /druk nr 1157/.

 19. Ocena realizacji uchwał podjętych w III kwartał 2023 r. /druk nr 1150/ - wiodąca Komisja Rewizyjna

 20. Ocena przygotowań firm komunalnych do sezonu zimowego /druk nr 1161/.

 21. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 22. Sprawy różne.

 

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokół z obrad LXXVII sesji jest do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

                                          

 

 

                                                                                   

                                                                                                                                 Przewodniczący

                                                                                                                             Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                                                   Wiesław Tadeusz Grzymała

 

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 21 lis 2023 14:19
 • Data opublikowania: wtorek, 21 lis 2023 14:34
 • Data edycji: środa, 22 lis 2023 08:34

zaproszenie na obrady LXXVII sesji Rady

Uprzejmie informuję, że dnia 25 października 2023 roku /środa/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady LXXVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 

 1. Przyjęcie protokołu z obrad LXXVI sesji Rady Miejskiej Łomży.

 

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu wrześniu 2023 r. /druk nr 1142/

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)    w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2023 – 2037 /druk nr 1147, 1147A/,

 

b)    w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2023 /druk nr 1148, 1148A/.

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)    w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży/druk nr 1146, 1146A/

b)    w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielonej Centrum Integracji Społecznej w Łomży na 2024 rok /druk nr 1146, 1146B/

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a) w sprawie określenia stawek podatków od nieruchomości na 2024 rok /druk nr 1141, 1141A/,

 

b)w sprawie opłaty od posiadania psów, terminów płatności oraz zwolnień na 2024 rok /druk nr 1141, 1141B/,

 

c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok /druk nr 1141, 1141C/,.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu /druk nr 1138, 1138A/

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży 1/6 udziału prawa własności nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Miasta /druk nr 1139, 1139A/

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024 /druk nr 1143, 1143A/

 10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę 656/LXXVI/23 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 września 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” /druk nr 1144, 1144A/

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie pomocy finansowej na zakup leków dla mieszkańców miasta Łomża /druk nr 1145, 1145A/

 12. Informacja o oświadczeniach majątkowych za rok2022 /druk nr 1140, 1140/1, 1140/2, 1140/3, 1140/4/

 13. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 14. Sprawy różne.

 

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokół z obrad LXXVI sesji jest do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

                                          

 

 

                                                                                   

                                                                                                                                Przewodniczący

                                                                                                                             Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                                                   Wiesław Tadeusz Grzymała

 

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 17 paź 2023 14:37
 • Data opublikowania: wtorek, 17 paź 2023 14:44
 • Data edycji: wtorek, 17 paź 2023 14:51