Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na sesje XXXV

Uprzejmie informuję, że dnia 27 marca 2013 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady XXXV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

1. Przyjęcie protokołu z obrad   XXXIV sesji Rady Miejskiej Łomży.

 

2. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu lutym 2013 r. /druk nr 479/.

 

3. Składanie interpelacji i zapytań.

 

4. Odpowiedź na interpelacje i zapytania.

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2013 – 2027 /druk nr 489, 489A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013 /druk nr 485, 485A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Łomżyńskiego /druk nr 470, 470/1, 470A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta  

 

8. Informacja na temat  zadłużenia miasta  oraz zobowiązań  wymagalnych   i  niewymagalnych     na dzień  31.12.2012 r. /druk nr 486/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łomża” /druk nr 491, 491A/ - wiodąca Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej /druk nr 490, 490A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Łomża /druk nr 484, 484A/ - wiodąca Komisja Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego

 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania  tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Łomża” /druk nr 488, 488A/ - wiodąca Komisja Doraźna do  Rozpatrzenia Wniosku o Nadanie Tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Łomża”

 

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego stałych komisji Rady /druk nr 481/

 

14.  Analiza działalności Straży Miejskiej w Łomży pod kątem zasadności  funkcjonowania tej jednostki w mieście. /druk nr 487/ - wiodąca Komisja  Bezpieczeństwa i Porządku

 

15.  Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2012 r. Ocena funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2012 r. /druk nr 482/ - wiodąca Komisja Rodziny Opieki Społecznej i Zdrowia

 

16.  Ocena funkcjonowania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łomży za 2012 r. /druk nr 480/ - wiodąca Komisja Rodziny Opieki Społecznej i Zdrowia

 

17.  Ocena funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej za 2012 rok /druk nr 478/ - wiodąca Komisja Rodziny Opieki Społecznej i Zdrowia

 

18.  Informacja o realizacji Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej za 2012 rok /druk nr 483/ - wiodąca Komisja Rodziny Opieki Społecznej i Zdrowia

 

19. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 

20.  Sprawy różne.

 

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokół z obrad  XXXIV sesji Rady Miejskiej Łomży jest do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady

 

 

                                                                                                                     Przewodniczący

                                                                                                                Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                             Maciej Andrzej Borysewicz

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 19 mar 2013 12:00
  • Data opublikowania: wtorek, 19 mar 2013 12:26
  • Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 mar 2013 11:02